Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Uitgeest

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening adviesraad sociaal domein gemeente Uitgeest
CiteertitelVerordening adviesraad sociaal domein gemeente Uitgeest
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet art. 47
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 art. 2.1.3 lid 3
 3. Jeugdwet art. 2.10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-201601-01-201601-01-2020nieuwe regeling

18-02-2016

officielebekendmakingen.nl

R2015.0120

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Uitgeest

Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Uitgeest

 

De raad van de gemeente Uitgeest;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 december 2015;

gehoord de beraadslagingen in de commissie Samenlevingszaken d.d. 1 februari 2016;

 

gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 2.10 van de Jeugdwet;

 

besluit:

De Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Uitgeest vast te stellen.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  adviesraad sociaal domein: het door de raad en het college ingestelde orgaan dat het college gevraagd en ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid, verordeningen en de uitvoering in het sociaal domein in de gemeente Uitgeest;

 • b.

  sociaal domein: gemeentelijk beleid op het terrein van zorg, welzijn, jeugd, werk en inkomen. Het gaat hierbij om de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO) 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet (PW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest;

 • d.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Uitgeest.

   

Artikel 2. Adviesraad sociaal domein

 • 1.

  De personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet en cliënten of hun vertegenwoordigers van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of de Jeugdwet, worden bij de uitvoering van deze wetten betrokken door middel van de adviesraad sociaal domein.

 • 2.

  De adviesraad sociaal domein is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de in het eerste lid genoemde wetten betrokken personen waarbij sprake is van een evenwichtige verdeling.

Artikel 3. Opdracht adviesraad sociaal domein

 • 1.

  De adviesraad sociaal domein heeft tot taak het college en de gemeenteraad van de Gemeente Uitgeest gevraagd en ongevraagd van advies te dienen en voorstellen voor het beleid te doen over beleid en uitvoering in het sociaal domein. De adviezen en voorstellen voor het beleid zijn bij voorkeur samenhangend en integraal.

 • 2.

  De adviesraad sociaal domein stemt ieder advies dat gelijktijdig door de BUCH-gemeenten wordt aangevraagd af met de adviesraden van de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo.

 • 3.

  De adviesraad sociaal domein draagt zorg voor een goede vertegenwoordiging van de achterban, voor draagvlak onder de achterban en betrekt belanghebbende burger- en cliëntgroepen in de advisering.

   

Artikel 4. Bevoegdheden adviesraad sociaal domein

 • 1.

  De adviesraad sociaal domein informeert het college over kansen en knelpunten bij voorgenomen beleid en bij de uitvoering van het beleid.

 • 2.

  De adviesraad sociaal domein kan het college om nadere informatie vragen over zaken die het sociaal domein betreffen.

 • 3.

  De adviesraad sociaal domein is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin kan worden geadviseerd op het gebied van personeels- en organisatiebeleid.

   

Artikel 5. Facilitering door gemeente

 • 1.

  Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de adviesraad sociaal domein. Tot deze ondersteuning behoort in elk geval:

  • a.

   Een vergoeding voor de leden van de adviesraad sociaal domein per deelgenomen overleg. Deze vergoeding is mede bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die leden maken voor de uitvoering van hun werkzaamheden voor de adviesraad. Hierbij valt te denken aan kosten voor telefoon, cartridge, beveiligingsprogramma’s, onderhoudskosten, internet en onkostenvergoeding.

  • b.

   Jaarlijks een vast budget voor de adviesraad sociaal domein voor de uitvoering van de opdracht zoals geformuleerd in artikel 3.

 • 2.

  Om de adviesraad sociaal domein inzicht te geven in zijn werklast, verschaft het college jaarlijks een planning van de voor te leggen adviesvragen.

 • 3.

  Adviezen van de adviesraad sociaal domein over onderwerpen waar de gemeenteraad over vergadert, worden als bijlage aan de gemeenteraad gestuurd.

 • 4.

  De adviesraad sociaal domein krijgt van het college gevraagd en ongevraagd alle stukken die hij voor de uitoefening van zijn taken zoals in deze verordening omschreven nodig heeft, tenzij wettelijke voorschriften dit in de weg staan.

 • 5.

  Het college stelt een ambtenaar van de gemeente aan als contactpersoon, die de vergaderingen (deels) bijwoont, waarvan twee keer per jaar met de wethouder.

 • 6.

  De betrokken wethouder (s) voert twee keer per jaar overleg met de adviesraad sociaal domein over zaken die betrekking hebben op het sociaal domein. Zowel de adviesraad als de betrokken wethouder (s) kunnen onderwerpen agenderen. De contactpersoon van de gemeente voorziet de adviesraad van de benodigde informatie en stukken.

 • 7.

  Zo nodig zullen ook andere ter zake kundige ambtenaren mondeling toelichting geven op lopend beleid, de invloed van nieuw (rijks-)beleid en/of op ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op de in artikel 1, onder b, genoemde beleidsterreinen. Het college verstrekt geen informatie aan de adviesraad sociaal domein over individuele personen.

   

Artikel 6. Verantwoording en overige verplichtingen

 • 1.

  De adviesraad sociaal domein brengt jaarlijks voor 1 april aan het college verslag uit van de activiteiten en de bevindingen van het voorgaande jaar. Het jaarverslag bevat in ieder geval:

  • a.

   Een overzicht en toelichting van de opgestelde adviezen;

  • b.

   Beschrijving van de wijze waarop de achterban is geconsulteerd;

  • c.

   Beschrijving eigen functioneren, de samenwerking en communicatie met de gemeente;

  • d.

   Een financieel verslag met daarin een verantwoording van de besteding van het beschikbaar gestelde budget.

 • 2.

  Het jaarverslag en de reactie van het college hierop wordt door het college ter kennisgeving aan de gemeenteraad gestuurd met de mogelijkheid voor de adviesraad sociaal domein om het stuk te presenteren.

   

Artikel 7. Samenstelling adviesraad sociaal domein

 • 1.

  Leden van de adviesraad sociaal domein vormen een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de bij de uitvoering van de in artikel 1, eerste lid, genoemde wetten betrokken personen waarbij sprake is van een evenwichtige verdeling

 • 2.

  De adviesraad sociaal domein kent tenminste 5 en ten hoogste 11 leden.

 • 3.

  De leden wonen in de Gemeente Uitgeest, bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo, zijn geen lid van het college of de gemeenteraad en zijn niet in dienst van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo of een instelling die actief is op het terrein van het sociaal domein. Ze hebben ook geen zakelijke binding met de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie.

   

Artikel 8. Benoeming en zittingsduur van de voorzitter en de leden

 • 1.

  Leden van de adviesraad sociaal domein worden benoemd door het college.

 • 2.

  De zittingsduur van leden van de adviesraad sociaal domein bedraagt vier jaar.

 • 3.

  Leden van de adviesraad sociaal domein kunnen eenmaal worden herbenoemd.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de adviesraad sociaal domein kan tussentijds worden beëindigd:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   bij verhuizing buiten de Gemeente Uitgeest;

  • d.

   bij toetreding tot de gemeenteraad of het college dan wel wanneer het lid werkzaam zal worden bij de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum of Heiloo of bij een instelling die actief is op het terrein van het sociaal domein;

  • e.

   door intrekking van de benoeming door het college, nadat de adviesraad sociaal domein hierover een gemotiveerd voorstel heeft ingediend;

  • f.

   bij disfunctioneren van een lid van de adviesraad sociaal domein heeft het college de bevoegdheid de benoeming van het betreffende lid in te trekken.

    

Artikel 9. Huishoudelijk reglement

Het college stelt binnen de kaders van deze verordening een huishoudelijk reglement vast. Hierin wordt in ieder geval opgenomen:

 • a.

  de benoeming- en ontslagprocedure;

 • b.

  de werkwijze van de adviesraad sociaal domein;

 • c.

  de consultatie van de achterban en doelgroepen;

 • d.

  hoogte van de vergoeding per lid voor deelname aan de vergadering;

 • e.

  hoogte van het jaarlijkse budget dat gemeente Uitgeest beschikbaar stelt aan de adviesraad sociaal domein.

   

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening nemen de leden die op dat moment benoemd zijn in de cliënten- en WMO-raad, zitting in de adviesraad sociaal domein met behoud van hun zittingsduur, om de continuïteit te waarborgen.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening adviesraad sociaal domein gemeente Uitgeest.