Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Uitgeest

Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Uitgeest 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Uitgeest
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie gemeente Uitgeest 2016
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie gemeente Uitgeest 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de ‘Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt’, vastgesteld door de raad op 14 mei 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet 61
 2. Gemeentewet 61a
 3. Gemeentewet 61c
 4. Gemeentewet 84
 5. Gemeentewet 86
 6. Gemeentewet 147
 7. Gemeentewet 149
 8. Archiefwet 15
 9. Archiefwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-201631-10-2019nieuwe regeling

30-06-2016

www.officielebekendmakingen.nl

R2016.0025
22-05-201430-06-2016nieuwe regeling

14-05-2014

Onbekend

R2014.0030
29-06-201222-05-2014nieuwe regeling

28-06-2012

Onbekend

R2012.0041

Tekst van de regeling

Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Uitgeest 2016

Artikel 1 Taak

De commissie heeft tot taak:

 • a.

  een aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden;

 • b.

  een functioneringsgesprek te houden met de burgemeester.

Artikel 2 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit zeven leden, te benoemen door en uit de gemeenteraad.

 • 2.

  Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie is, kiest de commissie deze uit haar midden.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De griffier is secretaris van de commissie.

 • 2.

  De secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 3.

  De secretaris is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 4 Adviseur

 • 1.

  De gemeenteraad kan een of meer wethouders alsmede de gemeentesecretaris aan de commissie toevoegen als adviseur in verband met de vervulling van de in artikel 1 onder a genoemde taken.

 • 2.

  De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

 • 3.

  Een adviseur is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

Artikel 5 Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De (fungerend) voorzitter van de commissie wijst bij de benoemingsprocedure in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht, die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet.

 • 3.

  De commissie legt bij de herbenoemingsprocedure en bij functioneringsgesprekken

 • 4.

  in elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De (fungerend) voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 5.

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan de raadsleden die geen

  zitting (meer) hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in de artikelen 9, vierde lid, 10, tweede lid, en 11 van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 6.

  De commissie treft, met inachtneming van de artikelen 7, 8, tweede lid, en 14 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 7.

  De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeen- tewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe het derde lid van deze ver ordening verplicht, niet opheffen.

 • 8.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 9.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervan-gend) secretaris, en, indien van toepassing, de adviseur.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan:

  • a.

   de leden van de commissie;

  • b.

   de adviseur, indien een adviseur aan de commissie is toegevoegd en

  • c.

   de burgemeester, indien het gesprek met hem of haar plaatsvindt.

 • 3.

  De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 7 Contactpersoon bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privé-adres van de secretaris verzonden.

Artikel 8 Bijzondere bepalingen over de benoemingsprocedure

 • 1.

  De Gemeentewet bepaalt in artikel 61 lid 4 dat de commissie zich slechts door

  tussenkomst van de commissaris van de Koning de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten verschaft. Elk overleg met derden, schriftelijk of mondeling, is uitgesloten.

 • 2.

  De secretaris nodigt, op verzoek van de commissie, de kandidaten uit voor een

  gesprek met de commissie. De commissie treft voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de privacy van de sollicitanten wordt beschermd, bijvoorbeeld door de plaats en het tijdstip van de gesprekken zodanig te kiezen dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken is gewaarborgd.

Artikel 9 Bijzondere bepalingen over functioneringsgesprekken

 • 1.

  Een commissie houdt minimaal eens per jaar een functioneringsgesprek met de burgemeester.

 • 2.

  Indien de fractievoorzitters dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar

  maken, houdt de commissie tussentijds een functioneringsgesprek met de burgemeester.

 • 3.

  In het eerste jaar na benoeming van een nieuwe burgemeester vindt tevens een 100-dagengesprek plaats.

 • 4.

  De commissie maakt vooraf kenbaar aan de burgemeester bij wie zij informatie zal

  inwinnen over het functioneren van de burgemeester. De commissie en de burgemeester stellen in onderling overleg de agenda voor het functioneringsgesprek vast. De commissie en de burgemeester krijgen voorafgaand aan het gesprek de gelegenheid, voor zover van toepassing, het verslag van het vorige functioneringsgesprek in te zien.

 • 5.

  Het gesprek is wederkerig. Zowel het functioneren van de burgemeester als het

  functioneren van de gemeenteraad zijn onderwerp van gesprek. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de profielschets, de wettelijke taken van de burgemeester alsmede de andere aan de burgemeester toebedeelde taken. Tevens wordt getoetst aan het verslag van en de afspraken uit het vorige functioneringsgesprek.

 • 6.

  Drie van de functioneringsgesprekken worden gevoerd in ieder geval vier weken

  voorafgaand aan het klankbordgesprek dat de commissaris van de Koning met de burgemeester heeft.

 • 7.

  In het laatste functioneringsgesprek voor de start van de herbenoemingsprocedure geeft de commissie de burgemeester desgewenst een indicatie of herbenoeming op dat moment naar verwachting al dan niet op obstakels zal stuiten.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen over de herbenoemingsprocedure

 • 1.

  De commissie formuleert de informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Deze informatiebronnen maakt zij vooraf kenbaar aan de burgemeester, de gemeenteraad en de commissaris van de Koning.

 • 2.

  Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad en commissaris van de

  Koning te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.

 • 3.

  Indien ter zake van het functioneren van de burgemeester in het in de vorige zin bedoelde overleg afspraken worden gemaakt tussen de commissie en de burgemeester, worden deze in het verslag aan de gemeenteraad vermeld. De commissie zendt het verslag ook aan de burgemeester.

Artikel 11 Verslag

 • 1.

  De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat ten minste:

  • a.

   een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

  • b.

   een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie; bij benoemingen wordt in het verslag van bevindingen ook de volgorde van plaatsing van de kandidaten op de aanbeveling gemotiveerd;

  • c.

   aangegeven wordt of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie;

 • 2.

  En heeft in ieder geval de volgende bijlagen:

  • a.

   bij benoemingen: de conceptaanbeveling van twee personen;

  • b.

   bij herbenoemingen: het verslag van het gesprek met de burgemeester over het conceptverslag van bevindingen en de conceptaanbeveling.

 • 3.

  Van het functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt

  gemaakt. Het verslag wordt voor raadsleden onder geheimhouding ter inzage gelegd bij de griffier.

 • 4.

  Een afschrift van het verslag van het functioneringsgesprek wordt toegezonden aan de burgemeester en de commissaris van de Koning.

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de com-missie.

Artikel 13 Archivering

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 13 alle

  archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als ‘geheim’ worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en

  herbenoemingsprocedure zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

 • 4.

  De griffier draagt bij functioneringsgesprekken zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder het afschrift van het vastgestelde verslag. Na het aftreden van de burgemeester worden alle betreffende stukken door de griffier vernietigd.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Uitgeest 2016.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.