Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Laborijn

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn houdende regels omtrent vergoeding fietsen Fietsregeling Laborijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Laborijn
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn houdende regels omtrent vergoeding fietsen Fietsregeling Laborijn
CiteertitelFietsregeling Laborijn
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-201801-01-2017nieuwe regeling

26-02-2016

bgr-2018-348

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn houdende regels omtrent vergoeding fietsen Fietsregeling Laborijn

 

Artikel 1  

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder medewerker:

Hij of zij die in vaste dienst is bij Laborijn, hetzij op basis van een vaste aanstelling, hetzij op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht voor onbepaalde tijd.

Voor de toepassing van deze regeling wordt onder een fiets mede verstaan: een elektrische fiets.

Artikel 2  

 • 1.

  De medewerker die een nieuwe (of gebruikte) fiets aanschaft kan gebruikmaken van deze regeling.

 • 2.

  De medewerker kan slechts eenmaal per drie jaar deelnemen aan de fietsregeling. Pas als er 3 jaar zijn verstreken sinds de vorige aanschaf en het voorschot volledig is afgelost kan de medewerker opnieuw deelnemen.

Artikel 3  

De medewerker die gebruikmaakt van deze regeling kan aanspraak maken op een voorschot in de vorm van een (netto)lening van maximaal € 1.200,-. Bij aanschaf van een fiets boven dit bedrag, wordt het hogere bedrag door de medewerker direct aan de leverancier betaald.

Om voor het voorschot in aanmerking te komen, dient de originele op naam gestelde factuur van maximaal € 1.200,- te worden overgelegd.

Artikel 4  

Indien aan de medewerker een voorschot wordt verstrekt als bedoeld in artikel 3, machtigt hij Laborijn om het voorschot in te houden:

 • op zijn bruto salaris in maximaal 36 maandelijkse termijnen

 • op zijn bruto vakantie- of eindejaarsuitkering

 • door inlevering van bovenwettelijke verlofuren

 • of een combinatie van deze.

Door de bruto inhouding heeft de medewerker een belastingvoordeel.

Artikel 5  

 • 1.

  De medewerker kan opnieuw gebruikmaken van deze regeling, als een periode van drie jaar is verstreken sinds de aanschaf en hij het voorschot als bedoeld in artikel 3 volledig heeft afgelost.

 • 2.

  Bij tussentijds ontslag wordt bij de medewerker het restantbedrag van het voorschot in één keer ingehouden bij de eindafrekening van het salaris.

Artikel 6  

 • 1.

  De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een fietsverzekering voor diefstal, verlies of beschadiging. Hij is niet verplicht een verzekering af sluiten.

 • 2.

  Laborijn is in geen geval aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging.

  De medewerker draagt volledig het eigen risico in geval de fiets is gestolen, beschadigd of hij de fiets is kwijt geraakt. Het zich voordoen van zo’n risico heeft geen schorsende of opschortende werking voor het aflossen van het toegekende voorschot.

 • 3.

  De premie van de fietsverzekering mag binnen het maximale bedrag als bedoeld in artikel 3 worden meegefinancierd.

Artikel 6  

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.