Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 Valkenburg aan de Geul.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 Valkenburg aan de Geul.
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 Valkenburg aan de Geul.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 47 van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201501-07-2017Onbekend

28-09-2015

Digitaal gemeenteblad, 26 oktober 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 Valkenburg aan de Geul.

 

 

 

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 Valkenburg aan de Geul

DE RAAD DER GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL,

 • -

  gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.9 juni 2015;

 • -

  gehoord de commissie Sociaal Domein;

 • -

  gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Participatiewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de “Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 Valkenburg aan de Geul”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder :

 • 1.

  PW: Participatiewet;

2.IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • 3.

  IOAZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • 4.

  cliënt: de persoon die een uitkering ontvangt van de gemeente Valkenburg aan de Geul op grond van de PW, IOAW of IOAZ.

 • 5.

  cliëntenraad: een uit vertegenwoordigers van cliënten bestaand gremium met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven.

 • 6.

  het college: het college van Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul;

 • 7.

  de gemeenteraad: de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul;

 • 8.

  de gemeente: de gemeente Valkenburg aan de Geul.

 • 2.

  Zover niet anders is bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruik in dezelfde betekenis als in de wet.

  Artikel 2. Doelstelling

  • 1.

   Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 47, eerste lid, van de Participatiewet.

  • 2.

   Met de cliëntenraad wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de PW, IOAW en IOAZ.

  • 3.

   De cliëntenraad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college en de gemeenteraad over alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van gemeentelijk beleid ten aanzien van cliënten betreffen, daaronder begrepen de wijze waarop rijksregelgeving wordt uitgevoerd.

  • 4.

   Bij de vormgeving van de participatie wordt aangesloten bij de huidige vorm van cliëntenparticipatie waarbij de Cliëntenraad Mergelland een centrale rol speelt. Invloed op het beleid en op de uitvoering van de wet- en regelgeving zal altijd plaatsvinden via Cliëntenraad Mergelland

  Artikel 3. Regelingen

  Het college handhaaft het Reglement (convenant) Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Pentasz Mergelland en de gemeente Valkenburg aan de Geul d.d. 27 mei 2009 waarin de inspraak is geregeld en waarbij de invloed van de Cliëntenraad Mergelland vorm is gegeven.

  Artikel 4. Garantstelling

  Het college draagt er zorg voor dat cliënten die lid zijn of zijn geweest van de cliëntenraad uit hoofde van hun lidmaatschap, op geen enkele wijze worden benadeeld ten aanzien van hun uitkering of voorziening en de bejegening door medewerkers van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

  Artikel 5. Mandaatverlening

  Het college is bevoegd tot het stellen van nadere regels, met dien verstande dat deze regels c.q voorschriften conform de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften worden bekendgemaakt.

  Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

  • 1.

   In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

  • 2.

   Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

  Artikel 7. Inwerkingtreding

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015. De Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand (WWB) en Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Valkenburg aan de Geul,vastgesteld op 128 juni 2010, komt hiermee te vervallen.

  Artikel 8. Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 Valkenburg aan de Geul.

  Aldus besloten door de raad der gemeente Valkenburg aan de Geul in zijn openbare vergadering van

  van 28 september 2015

  De Griffier, De Voorzitter,

  L.T.J.M. Bongarts Drs. M.J.A. Eurlings

  algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester

  TOELICHTING

  Algemeen

  Artikel 47 van de Participatiewet verplicht gemeenten bij verordening regels te stellen over de wijze waarop personen of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop deze personen of hun vertegenwoordigers:

  • -

   vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;

  • -

   worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen;

  • -

   deel te kunnen nemen aan periodiek overleg;

  • -

   onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden en;

  • -

   worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

  2015 wordt beschouwd als een overgangsjaar met de bedoeling vanuit de eerste ervaringen met de Participatiewet het beleid voor 2016 e.v. bij te sturen. Met het oog op dit overgangsjaar is ervoor gekozen om veel bestaand beleid om te klappen. Dat geldt nu ook voor deze verordening.

  Naar de toekomst toe (2016 e.v.) wordt gekeken naar een nieuwe opzet van de cliëntenparticipatie, niet alleen met betrekking tot de Participatiewet maar ook ten aanzien van de WMO en de Jeugdwet. De gedachten gaan uit naar enerzijds een overleg rondom strategische beleidsvorming en anderzijds een uitvoeringsoverleg over de uitvoering van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet door de gemeente Valkenburg aan de Geul en Uitvoeringsorganisatie Maastricht - Heuvelland.