Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Regeling cafetariamodel gemeente Valkenburg aan de Geul

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling cafetariamodel gemeente Valkenburg aan de Geul
CiteertitelRegeling cafetariamodel gemeente Valkenburg aan de Geul
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 160

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-200909-03-2017Nieuwe regeling

31-03-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling cafetariamodel gemeente Valkenburg aan de Geul

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul

Gelet op hoofdstuk 4a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

Gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet;

Gezien de instemming van de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 15 oktober 2008 en na verkregen instemming van de Ondernemingsraad d.d. 18 november 2008;

Besluiten tot vaststelling van de navolgende

Regeling cafetariamodel gemeente Valkenburg aan de Geul

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Werkgever

De gemeente Valkenburg aan de Geul; bij uitvoering van de regeling worden besluiten namens het college genomen door het diensthoofd.

Medewerker

De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

Cafetariaregeling

Medewerkers kunnen bepaalde arbeidsvoorwaarden (bronnen) kiezen uit een pakket opgesteld door de werkgever, die ingezet worden als ruilmiddel voor in dat pakket opgenomen faciliteiten op het terrein van de arbeidsvoorwaarden (doelen).

Bronnen

Bepaalde arbeidsvoorwaarden die ingeruild worden voor andere arbeidsvoorwaarden, ofwel de doelen. De bronnen zijn:

Bezoldiging

Vakantie-uren

Eindejaarsuitkering

Vakantietoeslag

ADV-uren

Doelen

Arbeidsvoorwaarden die de medewerker voor de bronnen terugkrijgt. De doelen zijn:

Ouderschapsverlof

Zorgverlof

Spaarverlof

Onbezoldigd verlof

Deeltijdarbeid

Kinderopvang

Bruto-loon

Reiskostenregeling woon-werkverkeer (collegebesluit 5 september 2006)

Spaarloon

Levensloopregeling

Financiering fiets

Vakbondscontributie

Bijsparen ouderdomspensioen

Bedrijfsfitness-programma

Artikel 2 Deelname aan de regeling

Lid 1

Via een daartoe bestemd formulier kan de medewerker een aanvraag indienen voor deelname aan de cafetariaregeling. In het aanvraagformulier vermeldt de medewerker voor het komend ruiljaar welke bronnen voor welke doelen worden ingezet en in welke mate (tijdbronnen) of tot welke bedrag (geldbronnen) dit dient te geschieden, waarbij tevens wordt aangegeven of een eventuele inhouding maandelijks of eenmalig gebeurt.

Lid 2

De medewerker kan 1x per jaar een aanvraag indienen voor deelname aan de cafetariaregeling.

Lid 3

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier dient uiterlijk voor 1 november Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.ingediend te zijn bij de afdeling Personeel en Organisatie.

Artikel 3 Toetsing aanvraag

Lid 1

De werkgever willigt een verzoek in, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

Lid 2

Er is in ieder geval sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang indien toekenning van de aanvraag leidt tot ernstige problemen:

van financiële of organisatorische aard;

wegens het niet voorhanden zijn van voldoende werk;

omdat de vastgestelde formatieruimte of personeelsbegroting geen ruimte biedt;

voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren;

op het gebied van veiligheid;

van roostertechnische aard.

Lid 3

Toepassing van deze regeling dient te passen binnen de (fiscale) wet- en regelgeving.

Lid 4

De werkgever bepaalt of een aanvraag in overeenstemming is met de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in het vorige lid en in artikel 4 lid 1 van deze regeling. De medewerker is verplicht alle door de werkgever gewenst informatie of (bewijs)stukken te verstrekken.

Lid 5

Na ondertekening door de werkgever heeft het formulier het karakter van een overeenkomst.

Artikel 4 Gevolgen van de keuze

Lid 1

Indien aan de belastingvrije uitbetaling van een doel door de belastingdienst bijzondere voorwaarden worden verbonden, is de medewerker gehouden aan deze voorwaarden te voldoen en dit desgewenst aan te tonen. Een eventuele naheffing als gevolg van het niet voldoen aan deze voorwaarden, komt voor rekening van de medewerker.

Lid 2

Verlaging van het brutosalaris als gevolg van de inzet als bron kan gevolgen hebben voor de pensioengrondslag, salaris tijdens ziekte of zwangerschap, het bruto salaris sociale verzekeringen, de grondslag voor inkomensafhankelijke voorzieningen, de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering en andere loongerelateerde uitkeringen zoals de vakantietoelage. Deze gevolgen zijn voor rekening van de medewerker.

Artikel 5 Kopen en verkopen vakantie-uren

Lid 1

De medewerker kan vakantie-uren en salaris als bron en als doel inzetten.

Lid 2

Bij het ruilen van vakantie-uren tegen salaris en omgekeerd moet voldaan worden aan artikelen 4a:1 en 4a:2 van de CAR van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Lid 3

Het inzetten van salaris als bron is mogelijk, voorzover het salaris niet lager wordt dan het maandbedrag van het minimumloon dat krachtens de artikelen 7, 8 en 14 van de Wet Minimumloon en Minimum-vakantiebijslag geldt voor werknemers van dezelfde leeftijd als de medewerker.

Artikel 6 Algemene bepalingen in verband met aanvragen

Lid 1

Aankopen luiden altijd inclusief BTW, voor zover BTW in rekening wordt gebracht. Aanvragen dienen zoveel mogelijk deelbestedingen te combineren; dit in verband met de administratieve verwerking van de uitruil.

Lid 2

Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren, dan wel aanvraagformulieren waarbij de juiste bewijsstukken ontbreken worden niet in behandeling genomen gehonoreerd.

Lid 3

Door middel van het bij deze regeling gevoegde aanvraagformulier verklaart de medewerker bekend te zijn met deze regeling en vrijwaart hij of zij de werkgever van eventuele gevolgen voortvloeiend uit een eventuele naheffing -inclusief rente en boete- door de belastingdienst.

Artikel 7 Einde van het recht op deelname

Lid 1

Het recht op deelname aan de cafetariaregeling eindigt bij beëindiging van de dienstbetrekking van de medewerker.

Lid 2

Eindigt de dienstbetrekking voordat het bedrag als bedoeld in deze regeling is verrekend, dan wordt het alsdan resterende bedrag (zonder fiscaal voordeel) als bedrag ineens ingehouden op het netto maandloon.

Lid 3

Bij beëindiging van de dienstbetrekking vindt een herberekening plaats van de hoogte van het budget.

Lid 4

Indien er na de in lid 2 bedoelde herberekening sprake blijkt te zijn van een overschrijding van het budget, zal verrekening met resterende salarisaanspraken plaatsvinden, of zal een naheffing plaatsvinden.

Artikel 8 Onrechtmatig gebruik

Wanneer de medewerker onjuiste gegevens verstrekt en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze regeling, worden de totale kosten die de werkgever maakt met terugwerkende kracht op de medewerker verhaald.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling cafetariamodel gemeente Valkenburg aan de Geul ”.

Lid 2

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009. Op dat tijdstip vervalt de Kadernota cafetariaplan van 30 oktober 2000

.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 31 maart 2009.

L.T.J.M. Bongarts, drs. M.J.A. Eurlings,

gemeentesecretaris/algemeen directeur. burgemeester.

Bijlage bij artikel 6 van de Regeling cafetariamodel

Bronnen

Doelen

Hoofdstuk 4a CAR

Bezoldiging (o.m. bruto salaris)

Eindejaarsuitkering

Vakantietoeslag

Vergoeding voor verkocht vakantie-uur

Arbeidsvoorwaardelijke regelingen

Ouderschapsverlof

Zorgverlof

Spaarverlof

Onbezoldigd verlof

Deeltijdarbeid

Inkoop vakantie-uren

Kinderopvang

Bruto-loon

Lokale faciliteiten

Reiskosten woon-werkverkeer of dienstreis

Studiefaciliteiten

Spaarloon

Levensloopregeling

Financiering fiets

Vakbondscontributie

Collectieve regelingen

Bijsparen voor ouderdomspensioen

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Privé-regelingen

Bedrijfsfitnessprogramma

Algemene Nabestaandenwet

Autoverzekering

WA

Reis- en annuleringsverzekering

Lijfrente- en koopsom

Inboedel/opstalverzekering

Gezinsrechtsbijstand