Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening Kwaliteit door participatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Kwaliteit door participatie
CiteertitelVerordening Particiaptie door Kwaliteit gemeente Veendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-201101-01-201101-01-2015Onbekend

11-07-2011

Veendammer, 26 juli 2011

2011R0034

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Kwaliteit door participatie

 

De Raad van de gemeente Veendam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d.1 maart 2011;

gelet op artikel 147, eerste lid Gemeentewet en overwegende dat het noodzakelijk is de wijze waarop de participatie bevorderende verordeningen Wwb, Wij, Wi en de wet educatie in samenhang met elkaar en met de vigerende visie- en beleidsdocumenten op het terrein van participatie kunnen worden ingezet, bij verordening te regelen;

 

B E S L U I T

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Kwaliteit door participatie

luidende als volgt:

 

Doel:

Het doel van deze verordening is om samenhang te bewerkstelligen tussen huidige en toekomstige verordeningen die gericht zijn op het ondersteunen van burgers die beperkingen hebben of ondervinden bij deelgebieden van participatie.

Wettelijke Grondslag: 147 Gemeentewet

Datum en nummer ingetrokken raadsbesluiten:n.v.t.

Datum en nummer nieuw vastgesteld raadsbesluit: 11 juli 2011, 20011R0034

Datum bekendmaking: Veendammer, 26 juli 2011.

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2011.

Citeertitel: Verordening Kwaliteit door Participatie gemeente Veendam.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Participatie voorzieningen: alle voorzieningen die bevorderen dat een burger (opnieuw) deelneemt aan de samenleving.

 • b.

  Participatie budget: het budget dat bedoeld wordt in de wet op het Participatiebudget van 29-12-2008 en feitelijk bestaat uit de samenvoeging van de budgetten ten behoeve van reïntegratie inclusief. sociale activering, educatie,inburgering en komende wetswijzigingen.

Artikel 2 Reikwijdte participatievoorzieningen

Alle middelen en voorzieningen die genoemd worden in de onder de reikwijdte van deze verordening genoemde verordeningen, visiedocumenten en beleidsdocumenten als bedoeld in de artikelen drie, vier en vijf, worden door de werking van deze verordening beschouwd als participatie voorzieningen.

Artikel 3 Van toepassing zijnde verordeningen

De verordeningen die onder de reikwijdte vallen van de verordening Kwaliteit door Participatie zijn:

 • a.

  Verordening reïntegratie Wwb

 • b.

  Verordening Werk-leer aanbod Wij

 • c.

  Verordening Wet inburgering

Artikel 4 Van toepassing zijde visiedocumenten

De visiedocumenten die onder de reikwijdte vallen van de verordening Kwaliteit door Participatie zijn:

 • a.

  Veendam Turfstad Durfstad 2020

 • b.

  Visiedocument Kwaliteit door Participatie

Artikel 5 Van toepassing zijde beleidsdocumenten

De beleidsdocumenten die onder de reikwijdte vallen van de Verordening Kwaliteit door Participatie zijn:

 • a.

  Project Meedoen dat kan iedereen

 • b.

  Programma van eisen aanbesteding reïntegratie RE INK 2008

 • c.

  Regionaal educatief plan

 • d.

  Notitie buurtacademie

 • e.

  Wijkgericht werken

 • f.

  Sport, op waarde geschat

Artikel 6 Participatiebudgetten

Het budget dat ingezet kan worden voor de financiering van de uitvoering van deze verordening Participatie door Kwaliteit is het Participatiebudget.

Artikel 7 Subsidiariteit

Indien er sprake is van strijdigheid tussen de verordening Kwaliteit door Participatie en de verordeningen die vallen onder de reikwijdte van deze verordening Kwaliteit door participatie, prevaleert de verordening Kwaliteit door Participatie.

Artikel 8 Uitvoeringsbesluit

Voor de uitvoering van de verordening Kwaliteit door participatie stelt het college een samenwerkingsovereenkomst Kwaliteit door Participatie vast, die wordt ondertekend door de samenwerkende partners Kwaliteit door Participatie.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt –na behoorlijk te zijn bekend gemaakt- met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2011.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Participatie door Kwaliteit gemeente Veendam.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 juli 2011.

 

De voorzitter, A. Meijerman

 

De griffier, R. Brekveld