Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening seniorenraad gemeente Veendam 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening seniorenraad gemeente Veendam 2012
CiteertitelVerordening seniorenraad gemeente Veendam 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. 1.0:c:BWBR0005416.&artikel=149&g=2012-05-01
 3. 1.0:c:BWBR0005416.&artikel=150&g=2012-05-01
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-201201-01-2015Onbekend

23-04-2012

Veendammer, 8 mei 2012

2012B00206

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordeningseniorenraadgemeente Veendam

De raad van de gemeente Veendam,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. (datum) januari 2012;

 

gelet op artikel 84, 149 en 150 van de Gemeentewet;

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening seniorenraad gemeente Veendam 2012  

luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  College: college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Gemeenteraad; raad van de gemeente Veendam

  3 Seniorenraad: een onafhankelijke adviesraad ingesteld op grond van artikel 84 Gemeentewet, die gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders advies kan uitbrengen.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De seniorenraad heeft tot taak het college en de gemeenteraad vooraf op hoofdlijnen te adviseren over de voorbereiding en uitvoering van het algemene gemeentelijk ouderenbeleid, zoals zorg, welzijn, veiligheid, verkeer en vervoer en huisvesting.

 • 2.

  De seniorenraad houdt zich bezig met het adviseren over de belangen van ouderen als groep en niet met de problemen van individuele ouderen.

 • 3.

  De seniorenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. In het eerste geval komt er een vraag om advies van het college of gemeenteraad; in het tweede geval

  neemt de Seniorenraad zelf initiatief. Deze adviezen worden zowel op proactieve als

  reactieve vorm uitgebracht.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De seniorenraad bestaat uit tenminste zeven leden.

 • 2.

  De Seniorenraad draagt er zorg voor dat de leden een representatieve afspiegeling vormen van de in Nederland actieve ouderenorganisaties, aangevuld met minimaal twee onafhankelijke leden en een onafhankelijke voorzitter.

 • 3.

  De leden worden benoemd door: de gemeenteraad

 • 4.

  De leden dienen woonachtig te zijn in de gemeente Veendam.

Artikel 4 Scheiding van functies

Leden van de seniorenraad kunnen niet gelijktijdig lid zijn van de gemeenteraad of een andere adviesraad of commissie van de gemeente Veendam.

Artikel 5 Vertegenwoordiging zonder last of ruggespraak

De leden van de seniorenraad vertegenwoordigen geen bond of organisatie. Zij hebben zitting in de seniorenraad op persoonlijke titel en zonder last of ruggespraak.

Artikel 6 Zittingsduur

 • 1.

  De leden van de seniorenraad worden benoemd voor een periode van vier jaar, welke samenvalt met de zittingsperiode van de gemeenteraad.

 • 2.

  Aftredende leden kunnen worden herbenoemd.

 • 3.

  Het lidmaatschap kan tussentijds worden beëindigd.

 • 4.

  Benoeming van een tussentijds opengevallen plaats geschiedt zo spoedig mogelijk, rekening houdende met het bepaalde in artikel 3.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de seniorenraad zijn in principe openbaar.

 • 2.

  De wethouder belast met ouderenbeleid kan op uitnodiging een vergadering bijwonen.

Artikel 8 Verantwoording

 • 1.

  De seniorenraad stelt elk jaar een werkprogramma en begroting op en brengt dit ter kennis van het college.

 • 2.

  De seniorenraad draagt elk jaar zorg voor de opstelling van een beknopt inhoudelijk en financieel jaarverslag over de uitgevoerde werkzaamheden en brengt dit ter kennis van het college.

Artikel 9 Facilitering

 • 1.

  De seniorenraad ontvangt jaarlijks van het college een vergoeding voor de noodzakelijkerwijs te maken kosten.

 • 2.

  Het college faciliteert zodanig, dat de seniorenraad haar taak en functie op een goede manier kan uitvoeren. Daartoe wordt het volgende geregeld:

  • a.

   De gemeente Veendam stelt jaarlijks een budget beschikbaar ter voorziening in de kosten ter uitvoering van de werkzaamheden.

  • b..

   De seniorenraad dient hiertoe jaarlijks voor 1 juli een begroting in.

Artikel 10 Huishoudelijk reglement

De seniorenraad stelt op basis van de verordening een huishoudelijk reglement vast ter nadere regeling van zijn functioneren. Hij geeft het college kennis van de inhoud van dit reglement.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking hiervan in het gemeenteblad.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening seniorenraad gemeente Veendam 2012”.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van de raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

A.Meijerman R. Brekveld