Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening langdurigheidstoeslag 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag 2012
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Veendam en Wijzigingsverordening tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Wet werk en bijstand, art. 36
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-201201-01-2015nieuwe regeling

17-12-2012

Elektronisch gemeenteblad, 2013, 3, 15-03-2013,

2012R0081

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag 2012

De raad van de gemeente Veendam;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23-10-2012;

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 36 van de Wet werk en bijstand;

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

“Verordening langdurigheidstoeslag 2012

 

luidende als volgt :

 

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders

  • b.

   de wet: de Wet werk en bijstand

  • c.

   Referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum

  • d.

   Inkomen: het inkomen als bedoeld in art. 32 WWB

  • e.

   WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

  • f.

   WSF 2000: Wet Studiefinanciering

  • g.

   bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet

  • h.

   peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag

   ontstaat

  • i.

   rechthebbende: een alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden met recht op langdurigheidstoeslag

  • j.

   niet-rechthebbende: een alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden dat op grond van de artikel 13 lid 1 WWB is uitgesloten van het recht op langdurigheids-toeslag

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de WWB komt in aanmerking voor de langdurigheids-toeslag de belanghebbende die gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan 110% de voor hem geldende bijstandsnorm inclusief toeslag of verlaging en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de WWB.

 • 2.

  Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de langdurigheidstoeslag voor de rechthebbende die gehuwd is met een persoon die van het recht op langdurigheidstoeslag is uitgesloten op grond van de artikelen 11 en 13 van de wet, het bedrag dat voor een alleenstaande of alleenstaande ouder geldt.

Artikel 3 Hoogte van de toeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt

  • a.

   voor gehuwden: 40 % van de voor hen geldende bijstandsnorm;

  • b.

   voor alleenstaande ouders: 40 % van de voor hen geldende bijstandsnorm;

  • c.

   voor alleenstaanden: 40 % van de voor hen geldende bijstandsnorm.

 • 2.

  In de bijstandsnorm zoals bedoeld in lid 1 is geen vakantietoelage opgenomen.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt - na te zijn bekendgemaakt - in werking op 1 januari 2012, waarmee de vigerende “Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Veendam” en de “Wijzigingsverordening tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand” gelijktijdig zijn ingetrokken.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening langdurigheidstoeslag 2012”.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veendam d.d. 17 december 2012.

 

De voorzitter, A.Meijerman

De griffier, R. Brekveld

 

Algemene toelichting Verordening langdurigheidstoeslag 2012

Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een component reservering, in

beginsel toereikend is. Toch kan de financiële positie van mensen die langdurig op een minimum

inkomen zijn aangewezen onder druk komen te staan als er na verloop van tijd geen enkel perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit arbeid het inkomen te verhogen. Om die reden is bij de invoering van de WWB in 2004 de langdurigheidstoeslag in het leven geroepen. Sinds 1 januari 2009 is de

langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd aan de gemeenten. De langdurigheidstoeslag is sinds die datum een vorm van (categoriale) bijzondere bijstand.

De langdurigheidstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een inkomens-ondersteunende maatregel voor een bepaalde doelgroep (65-minners) die langdurig een laag

inkomen hebben en daarbij geen vooruitzicht hebben op inkomensverbetering (artikel 36 lid 1 WWB). De gemeenteraad moet bij verordening regels vaststellen over het verlenen van een langdurigheidstoeslag zoals bedoeld in artikel 36 WWB. Deze regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begrippen ‘langdurig’ en ‘laag inkomen’. Daarbij geldt dat vanaf 1 januari 2012 in ieder geval geen sprake is van een laag inkomen bij een inkomen hoger dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. De gemeenteraad dient in de verordening eveneens de hoogte van de langdurigheidstoeslag te bepalen.

Daarnaast is op 1 januari 2012 de ‘Wet tot wijziging van de WWB en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren (WIJ) gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en

vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden’ (kortweg: Wet Aanscherping WWB) in werking getreden. Eén van de grote wijzigingen uit dit wetsvoorstel betrof de nieuwe

definitie van het begrip gezin. Op grond van deze definitie bestond een gezin uit:

 • ·

  gehuwden;

 • ·

  gehuwden met ten laste komende kinderen en / of meerderjarige inwonende kinderen;

 • ·

  alleenstaande of alleenstaande ouder met meerderjarige inwonende kinderen;

 • ·

  grootouders met meerderjarige inwonende kinderen en kleinkinderen.

Na de val van het kabinet Rutte is in het daaropvolgende begrotingsakkoord afgesproken dat deze zogenaamde huishoudinkomentoets wordt afgeschaft. Er is voor gekozen om dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 te doen.

Dit betekent dat de vigerende “Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Veendam” en de

“Wijzigingsverordening tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand” met terugwerkende kracht vanaf die datum moeten worden ingetrokken. De ‘nieuwe’ Verordening langdurigheidstoeslag 2012 treedt derhalve ook met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 in werking en voldoet aan de

laatste beleidsontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid.

Artikelsgewijze toelichting Verordening langdurigheidstoeslag 2012

 

Artikel 1. Begrippen

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de WWB, Awb of de Gemeentewet niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van betreffende definities in de betreffende wetten ook de Verordening moet worden gewijzigd.

Lid 2 onderdeel h: peildatum

De peildatum is de datum waartegen langdurigheidstoeslag wordt aangevraagd (artikel 1 lid 2 onderdeel h van deze verordening). Het gaat dus uitdrukkelijk niet om de datum waarop is aangevraagd. Het betreft de datum waarop een belanghebbende langdurig een laag inkomen en geen in

aanmerking te nemen vermogen (zoals bedoeld in artikel 34 WWB) heeft.

Lid 2 onderdeel c: referteperiode

In artikel 1 lid 2 onderdeel c van deze verordening is bepaald wat onder de referteperiode moet

worden verstaan: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum. Zie ook de toelichting bij artikel 2 onder ‘Langdurig’.

Lid 2 onderdeel i en j: rechthebbende en niet-rechthebbende

In artikel 1 lid 2 onderdeel j en k is een omschrijving opgenomen van het begrip rechthebbende en niet-rechthebbende. Dit is vooral gedaan om complexe formuleringen in artikel 3 van deze verordening te voorkomen.

Artikel 2. Voorwaarden

Bij het bepalen wat een langdurig laag inkomen is, moet de gemeenteraad vastleggen wat onder langdurig wordt verstaan en wat onder laag wordt verstaan.

Langdurig

De door de gemeenteraad vastgestelde langdurige periode voorafgaande aan de peildatum, wordt aangeduid als referteperiode. De referteperiode is vastgesteld in artikel 2 lid 1 van deze verordening. De refertepiode bedraagt een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.

Laag inkomen

Met betrekking tot de invulling van het begrip “laag inkomen” is de gemeenteraad gebonden aan een ondergrens en aan een bovengrens. De ondergrens van “laag” is de bijstandsnorm. De bovengrens bedraagt 110 procent van de toepasselijke bijstandsnorm (artikel 36 lid 6 WWB). Bij een inkomen hoger dan deze 110 procent is geen sprake meer van een “laag” inkomen. Dit betekent dat het in aanmerking te nemen inkomen gedurende de referteperiode niet hoger mag zijn dan 110 procent van de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 3. Hoogte langdurigheidstoeslag

In artikel 3 is de hoogte van de langdurigheidstoeslag geregeld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een alleenstaande, een alleenstaande ouder en gehuwden.

Is één van de gehuwden of daarmee gelijkgesteld echter uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag, anders dan vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 36 lid 1 WWB, dan komt de rechthebbende wel in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag. In deze situatie komt de rechthebbende in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte zoals die voor een

alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden. Dat is geregeld in artikel 2 lid 3 van deze

verordening.

Uit oogpunt dat de toeslag praktisch uitvoerbaar moet zijn is hier gekozen om de huidige percentage van 40% van de voor de persoon toepasselijke bijstandsnorm aan te houden voor de bepaling van de hoogte van de toeslag.

Artikel 4. Onvoorziene gevallen

In deze verordening is geen specifiek overgangsrecht opgenomen voor een beperkte groep, waarop de huishoudinkomentoets van toepassing blijft tot 1 januari 2013. Het gaat hier om de doelgroep die er financieel op vooruit is gegaan met de invoering van de huishoudinkomentoets. Een voorbeeld hiervan is de alleenstaande ouder met niet ten laste komende kind(eren), die een WAJONG-uitkering

(= vroeggehandicaptenuitkering) ontvangen. Deze uitkering wordt buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van het recht op uitkering, waardoor het gezamenlijk inkomen hoger is.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. De vigerende “Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Veendam” en de “Wijzigingsverordening tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand” worden hiermee gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 6 . Citeertitel

In dit artikel is de citeertitel neergelegd van deze verordening.