Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Veendam

Mandaatstatuut Pekela en Veendam juni 2011 (inclusief volmacht en machtiging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Veendam
Officiële naam regelingMandaatstatuut Pekela en Veendam juni 2011 (inclusief volmacht en machtiging)
CiteertitelMandaatstatuut Pekela en Veendam juni 2011 (inclusief volmacht en machtiging)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaatbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Gemeentewet, art. 171
 3. Burgerlijk Wetboek, art. 3.60
 4. Algemene Wet bestuursrecht, afd. 10.1.1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-201301-02-2015Deze regeling vervangt het Mandaatstatuut Pekela en Veendam 2011 van 28 juni 2011

24-09-2013

Elektronisch Gemeenteblad, 8 oktober 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatstatuut Pekela en Veendam juni 2011 (inclusief volmacht en machtiging)

De colleges van burgemeester en wethouders van Pekela en Veendam, onderscheidenlijk de burgemeesters van Pekela en Veendam, ieder voor zover het haar of zijn bevoegdheden betreft;

overwegende dat het uit een oogpunt van het bewerkstelligen van een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering van de wettelijke verplichtingen van de gemeenten gewenst is taken en bevoegdheden te mandateren;

gelet op onder andere de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam, artikel 160 en 171 van de gemeentewet, artikel 3:60 van het Burgerlijk Wetboek en de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t e n:

taken en bevoegdheden krachtens mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, overeenkomstig de in dit besluit vastgestelde voorschriften en beperkingen en volgens de bij dit besluit gevoegde mandaat-, volmacht- en machtigingslijsten, verder te noemen ‘mandaatlijsten’;

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit statuut wordt verstaan onder:

 • 1.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

 • 2.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent.

 • 3.

  gemandateerde: degene die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om namens hem / haar besluiten te nemen.

 • 4.

  ondermandaat: een door een gemandateerde verleend mandaat.

 • 5.

  het college: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela en Veendam.

 • 6.

  de burgemeester: de burgemeesters van de gemeenten Pekela en Veendam.

 • 7.

  De Kompanjie: het Openbaar Lichaam als bedoeld in de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam.

 • 8.

  de Algemeen Directeur: algemeen directeur van de ‘De Kompanjie’.

 • 9.

  de Adjunct Directeur: adjunct directeur / programmamanager van ‘De Kompanjie’.

 • 10.

  afdelingshoofd: hoofd van één van de afdelingen van ‘De Kompanjie’.

 • 11.

  teamleider: leider van een team binnen een afdeling van ‘De Kompanjie’.

 • 12.

  ondertekeningmandaat: de bevoegdheid tot het in naam van een bestuursorgaan ondertekenen van besluiten die door het bestuursorgaan zelf zijn genomen.

 • 13.

  volmacht: het namens een bestuursorgaan verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling.

 • 14.

  machtiging: het namens een bestuursorgaan verrichten van een handeling die noch een besluit noch een privaatrechtelijke handeling is.

Artikel 2. Algemeen

 • 1. De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders verlenen daar waar dat in het kader van de bedrijfsvoering wenselijk of noodzakelijk wordt geacht, mandaat aan

  a. de Algemeen Directeur,

  b. medewerkers die een bij wet geregelde bevoegdheid uitoefenen;

  c. overige, niet onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever werkzame personen.

 • 2. De heffings- en invorderingsambtenaar verleent mandaat aan gemeenteambtenaren en aan overige, niet onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever werkzame personen, daar waar dat in het kader van de bedrijfsvoering wenselijk wordt geacht.

 • 3. Verleende mandaten worden opgenomen in de bij dit besluit behorende mandaatlijsten.

 • 4. De gemandateerde is bevoegd om namens het bestuursorgaan besluiten te nemen zoals die zijn vermeld in voornoemde mandaatlijsten, met in achtneming van de daarbij vermelde voorwaarden, beperkingen en bijzonderheden.

 • 5. Mandaat aan niet-ondergeschikten dient met instemming van de gemandateerde plaats te vinden.

 • 6.

  • a.

   Bij projectmatig werken wordt bij het vaststellen van projectvoorstellen tevens een besluit genomen over mandatering van bevoegdheden aan de projectleider die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project.

  • b.

   Een in een projectopdracht verleende bevoegdheid aan de projectleider gaat in voorkomend geval voor een in de mandaatlijsten verleend mandaat.

  • c.

   De verleende mandaten vervallen automatisch bij het einde van het project.

Artikel 3 Algemeen mandaat aan de algemeen directeur

De Algemeen Directeur mandateert de aan hem verleende bevoegdheden door naar de afdelingshoofden respectievelijk de Adjunct Directeur.

Artikel 4 Ondermandaat

De Adjunct Directeur en de afdelingshoofden zijn bevoegd de aan hen gemandateerde bevoegdheden door te mandateren:

 • 1.

  binnen de hiërarchische kolom van de afdeling, tenzij dit in de mandaatlijsten anders is bepaald,

 • 2.

  aan derden onder de voorwaarde dat deze gemeld worden aan het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 5. Vervanging gemandateerde

 • 1. Vervanging bij afwezigheid vindt in eerste instantie plaats binnen de hiërarchische kolom van de afdeling.

 • 2. De afdelingshoofden vervangen elkaar onderling overeenkomstig de door het Managementteam vast te stellen vervangingsschema (bijlage 1).

 • 3. De Adjunct Directeur en de Algemeen Directeur vervangen elkaar voor zover de aard van de bevoegdheid dit toelaat.

Artikel 6. Afstemming overige regelgeving

De gemandateerde dient zich ervan te hebben vergewist dat het in mandaat te nemen besluit overeenstemt met hetgeen daarover is geregeld in andere van toepassing zijnde (wettelijke) regelingen van rijk, provincie en de gemeente Pekela of Veendam.

Artikel 7. Budgettaire beperking

Voor de gemandateerde bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat hiervoor een toereikend bedrag in de begroting moet zijn opgenomen. De gemandateerde dient zich bij zijn handelen tevens te houden aan het bepaalde in de Budgethoudersregeling.

Artikel 8. Beperking bevoegdheid tot mandaat

Mandatering vindt niet plaats wanneer:

 • 1.

  de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 10.1.1) de mandaatverlening verbiedt;

 • 2.

  vervallen;

 • 3.

  het aantal te nemen besluiten gering is;

 • 4.

  het situaties betreft waarvoor geen beleidslijn is geformuleerd dan wel anderszins het beleid ter discussie staat;

 • 5.

  het onderwerpen betreft die vermeld staan op de bij dit statuut behorende negatieve lijst (bijlage 2).

Artikel 9. Besluit door mandaatgever

 • 1. Onverminderd de verlening van mandaat blijft de mandaatgever bevoegd zelf de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen.

 • 2. De gemandateerde laat de mandaatgever in ieder geval zelf een besluit nemen indien:

  • a.

   de omvang van de financiële risico’s daartoe aanleiding geeft;

  • b.

   uit het nemen van een besluit belangrijke financiële, juridische, organisatorische, politieke, bestuurlijke en / of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

  • c.

   het een brief of verzoek betreft waarbij het nemen van een besluit dan wel ondertekening van het besluit door het bestuursorgaan zelf, nadrukkelijk door de ontvanger gewenst lijkt en het voor de hand ligt dit te honoreren.

Artikel 10. Uitvoering

Waar in de mandaatlijsten de uitvoering van bepaalde regelingen wordt opgedragen, wordt deze opgedragen in de ruimste zin des woords voor zover niet in strijd met enig wettelijke of gemeentelijke bepaling of expliciete aanwijzing in de mandaatlijst. Onder uitvoering van een regeling wordt daarom mede verstaan:

 • a.

  het nemen van besluiten;

 • b.

  het ondertekenen van besluiten;

 • c.

  het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen;

 • d.

  het voeren van correspondentie in het kader van de uitoefening van de opgedragen bevoegdheden;

 • e.

  het verstrekken van informatie;

 • f.

  het voeren van verweer e.d. in de bezwarenprocedure.

Artikel 12. Nadere instructies

De mandaatgever heeft in alle gevallen de bevoegdheid om over het mandaat nadere instructies te geven.

Artikel 13. Vervallen van mandaat

De bevoegdheid tot het uitoefenen van mandaat vervalt door een daartoe strekkend besluit van de mandaatgever.

Artikel 14. Volmacht bij privaatrechtelijke rechtshandelingen

Met betrekking tot het geven van een volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn de regels inzake dit mandaatbesluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15. Machtiging - feitelijk handelen

Met betrekking tot het geven van een machtiging voor het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijk rechtshandeling zijn, zijn de regels inzake dit mandaatbesluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16. Redactie en ondertekening

In de desbetreffende ondertekening dient de mandaatverhouding als volgt tot uiting te worden gebracht:

Namens het betreffende bestuursorgaan’van Pekela of Veendam,

(handtekening (onder)gemandateerde)

naam (onder)gemandateerde,

functie van (onder)gemandateerde

Artikel 17. Afhandelen standaard correspondentie

 • 1. Standaard correspondentie voortvloeiende uit het takenpakket van de medewerker mag door deze medewerker zelf worden afgehandeld en ondertekend voor zover deze correspondentie geen (rechts)gevolgen heeft of kan hebben voor de gemeente.

 • 2. De (direct) leidinggevende van de desbetreffende medewerker kan deze bevoegdheid beperken.

Artikel 18. Bekendmaking, registratie en ter inzagelegging

 • 1. Het mandaatstatuut en de daarbij behorende mandaatlijsten worden na vaststelling bekendgemaakt door middel van publicatie van de zakelijke inhoud in het Elektronische Gemeenteblad van de gemeente Pekela respectievelijk van de gemeente Veendam.

 • 2. Het Mandaatstatuut en de bijbehorende mandaatlijsten worden centraal geregistreerd en liggen voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage (op de op de website van beide gemeenten en De Kompanjie aangegeven locatie).

 • 3. Aan de medewerkers binnen het Openbaar Lichaam De Kompanjie en binnen de beide gemeenten, worden het Mandaatstatuut en de bijbehorende lijsten bekendgemaakt via het intranet.

Artikel 19. Actualiseren

Het Mandaatstatuut zelf als ook de bijbehorende mandaatlijsten worden elk jaar opnieuw beoordeeld op actualiteit, functionaliteit en efficiëntie en waar nodig aangepast. Deze jaarlijkse aanpassing zal overeenkomst het voorgaande artikel worden bekendgemaakt.

Artikel 20. Inwerkingtreding mandaatstatuut

 • 1. Dit mandaatstatuut en de daarbij behorende mandaatlijsten treden in werking voor Pekela op de dag na bekendmaking en voor Veendam op twee dagen na bekendmaking.

 • 2. Het Mandaatstatuut Pekela – Veendam 2011 en de daarbij behorende mandaatlijsten komen te vervallen per die datum.

Artikel 21. Overgangsbepaling mandaatlijsten

De in de mandaatlijsten, behorende bij het Mandaatbesluit 2005 van de gemeente Pekela en het Mandaat- en volmachtstatuut 2010 van de gemeente Veendam, verleende mandaten zijn per 1 februari 2011 vervallen met uitzondering van de daarin aan externen verleende mandaten en de mandaten voor de griffie, welke tot nader te bepalen datum blijven bestaan.

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatstatuut Pekela - Veendam juni 2011.

Vastgesteld op: 5 en 24 september 2013

Bijlage 1  bij Mandaatstatuut Pekela – Veendam juni 2011

 

Onderlinge vervangbaarheid afdelingshoofden De Kompanjie

Hoofd van de Afdeling1e vervanger Hoofd v.d. Afdeling2e vervanger Hoofd v.d. Afdeling
GemeentewerkenRuimte & EconomieExterne Dienstverlening
   
Ruimte & EconomieGemeentewerkenVergunning & handhaving
   
Vergunning & handhavingExterne DienstverleningRuimte & Economie
   
Externe DienstverleningVergunning & handhavingGemeentewerken
   
Interne DienstverleningWerk & inkomenCommandant Brandweer (MPV)
Werk & inkomenInterne DienstverleningSamenleving
   
SamenlevingCommandant Brandweer (MPV)Werk & inkomen
   
Commandant Brandweer (MPV)SamenlevingInterne Dienstverlening

Bijlage 2 bij Mandaatstatuut Pekela – Veendam juni 2011

 

Negatieve lijst, uitwerking volgens art. 8 lid 5 van het mandaatstatuut.

De colleges en de burgemeesters willen in alle gevallen beslissingen over de volgende onderwerpen aan zich houden:

 • 1.

  vervallen

 • 2.

  Het starten van onderzoeken op basis van de wet Bibob

 • 3.

  Het nemen van besluiten op WOB verzoeken

 • 4.

  Het aanvragen van Europese-, rijks- dan wel provinciale subsidies t.b.v. de gemeente of het openbaar lichaam De Kompanjie

 • 5.

  Het verrichten van privaatrechtelijke handelingen met een voorzienbaar financieel gevolg groter of gelijk aan de openbare aanbestedingsnorm voor werken, leveringen of diensten **

 • 6.

  Het aantrekken van lang geld (leningen met een looptijd langer dan 1 jaar) t.b.v. de gemeente of het openbaar lichaam De Kompanjie

 • 7.

  Het besluiten op procedures waarbij zienswijzen zijn ingediend

 • 8.

  Het vaststellen van project- en programmavoorstellen, voorlopige en definitieve ontwerpen bij actieve grondpolitiek / PPS constructies, exploitatieopzetten en kredietverzoeken aan de raad

 • 9.

  beslissen op aanvragen subsidies betrekking hebbende op vrij besteedbare budgetten (vaak kleine bedragen)

 

 

Toelichting:

Ad.1Het toekennen en vaststellen van subsidies aan budgetgefinancierde instellingen” kan komen te vervallen.

Budgetfinanciering aan instellingen, waarbij meerjarige verbintenissen tussen de gemeente en een uitvoerende instelling over de besteding van subsidiegelden, komen niet meer voor. Het toekennen en vaststellen van subsidies aan dergelijke instellingen vindt nu per jaar plaats en is geen budgetfinanciering meer.

Omdat de toekenning en vaststelling van deze subsidiegelden aan dergelijke instellingen beperkt is tot een zeer klein aantal instellingen, is mandaat in dit soort situaties sowieso ook al niet toegestaan op grond van het bepaalde in artikel 8-3 (= geringe aantal besluiten.)

Ad.2 Als er een informatieonderzoek op basis van de wet Bibob gevraagd wordt is er sprake van een vraag aan de gemeente die dusdanig risicovol is dat het college deze bevoegdheid niet aan een uitvoerend ambtenaar wil mandateren.

Ad.3. Een informatievraag op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur houdt in de meeste gevallen in dat er naar politiek gevoelige informatie wordt gevraagd, waarbij het college zelf de vinger aan de pols wil houden. Routine aanvragen die duidelijk om een andere reden, b.v. procedure / leges voordelen, een WOB stempel meegekregen hebben, kunnen rustig in mandaat worden afgedaan. Daar is deze regel niet voor bedoeld, ze ontberen de politieke gevoeligheid.  

Ad.4. Aan Europese-, rijks- en provinciale subsidies hangen meestal uitgebreide uitvoerings- en verantwoordingsvoorschriften, waar bij het niet correct uitvoeren grote financiële risico’s worden gelopen. Door deze besluiten zelf te nemen wordt het college altijd tijdig geïnformeerd bij het ontstaan van het risico.

Ad.5 . Afwijken van Europese normen is nooit toegestaan, zodra de openbaarheid in het geding is moet het college altijd in staat worden gesteld om bij afwijking van de regels zelf de afwegingen te maken. ** Dit punt zal aangepast moeten worden op basis van het nog nieuw vast te stellen beleid i.v.m. nieuwe wetgeving.

Ad.6. De grenzen van de bevoegdheden van de treasurer zijn vastgelegd in het door raad/college vastgestelde treasurystatuut,, kasgeld grenzen vallen onder provinciaal toezicht. Door het invoeren van deze regel voor het herfinancieren van kort geld leningen wordt het college altijd tijdig geïnformeerd bij de wat grotere financiële acties.

 

Mandaatlijst afdeling Externe Dienstverlening per 9 / 10 oktober 2013, vastgesteld bij besluit van de colleges en de burgemeesters van Pekela en Veendam, dd. 5 resp. 24 september 2013.

 

Algemeen

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
AAangaan en tekenen van overeenkomsten inzake de normale afdelingaangelegenheden Artt. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdBinnen de grenzen van de vastgestelde budgetten (bv. afdelingsbudget en scholingsbudget voor de afdeling)
BOndertekenen van (schriftelijke) opdrachten aan leveranciers etc. voor de binnen de afdeling gebruikelijke werkzaamhedenCollege- of raadsbesluitBurgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMits passend binnen het door de raad c.q. het college genomen besluit over het onderwerp en binnen het vastgestelde krediet of budget (ondertekeningmandaat).    
CVerweerschriften t.b.v. Commissie Bezwaarschriften en KlachtenAlgemene wet bestuursrechtCollege of burgemeester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdBeroepszaken bij Rb en RvS door B&W of burgemeester. Advies/raadplegen interne juristen.  
DBesluit op bezwaar (zie hieronder welke situaties)   Pekela Niet-ontvankelijk Ongegrond     Veendam: Niet-ontvankelijk  Algemene wet bestuursrechtCollege of burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdAD is niet bevoegd, indien primaire besluit is genomen door bestuursorgaan of (in mandaat) door AD. Afd.hoofd. is niet bevoegd, indien primaire besluit is genomen door bestuursorgaan of (in mandaat) door AD of in [onder]mandaat door Afd.hoofd. Afd.hoofd mag niet ondermandateren   Aan (onder)mandaat zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1.het advies van de commissie is ‘bezwaar is niet-ontvankelijk of ongegrond’’ ; en 2. het advies van de commissie wordt volledig overgenomen; en 3. de afhandeling van het besluit op bezwaar vindt plaats binnen de wettelijk in acht te nemen. termijn.

Klantcontactcentrum

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
1.Rijbewijs: ontvangstbevoegdheid documenten en afgifteWegenverkeerswet BABW RijbewijswetgevingBurgemeester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers KCCGebeurt aan de balies van het KCC; mdw’s zijn direct beschikbaar
2. Rijbewijs weigering, ongeldigverklaringWegenverkeerswet BABW RijbewijswetgevingBurgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
3.Reisdocumenten, ontvangst-bevoegdheid en afgiftePaspoortwet, Paspoort Uitvoeringsregeling NederlandBurgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers KCCGebeurt aan de balies van het KCC; mdw’s zijn direct beschikbaar
4. Reisdocumenten; weigering, ongeldigverklaringPaspoortwet, Paspoort Uitvoeringsregeling NederlandBurgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
5.Algemene ontvangstbevoegdheidDiverse wetgevingBurgemeester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers KCCOntvangst in Pekela en Veendam moet direct mogelijk zijn.
6.vervallen      
7.Inlichtingen vragen uit just.doc.reg t.b.v. naturalisatie- en optieproceduresRijkswet Nederlanderschap 2003, Wet Justitiële Documentatie ca.Burgemeester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdAdviseur D – gegevensbeheer Vanwege geaccordeerde registratie bij Justitie en beschikbaarheid
8.Advisering naturalisatie Rijkswet Nederlanderschap 2003Burgemeester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdAdviseur D – gegevensbeheerVanwege directe werkrelatie en beschikbaarheid in Pekela en Veendam
9.In ontvangst nemen en bevestiging optieverklaring NederlanderschapRijkswet Nederlanderschap 2003 BurgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdAdviseur D – gegevensbeheer (met handtekening burgemeester)Vanwege directe werkrelatie en beschikbaarheid in Pekela en Veendam
10.Advisering naamswijziging Besluit houdende regels voor geslachts-naamwijziging    Burgemeester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdBack-Office BurgerzakenBeschikbaarheid op beide locaties noodzakelijk
11.Uitvoering regelgeving GBAWet GBACollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMdw’s Informatiebeheer GBA Back-Office BurgerzakenZie beperkingen in uitvoering beheerregeling
12.a. Uitvoering bevoegdheden verordening GBA b. Uitvoering bevoegdheden beheerregeling c. Uitvoering bevoegdheden privacyreglementArtikel 1 en 2CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdTeamleider gegevensbeheer 
13.Aanschrijvingen registratie GBAArtikel 83 GBACollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdTeamleider gegevensbeheer 
14.Afnemen verklaringen onder ede of belofteArtikel 36 Wet GBACollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdBack-Office burgerzakenGebeurt op locatie AZC
15.Afgifte uittreksels GBA, BVN, Attestatie de Vita’s etc.Artikel 79, 88 e.v. Wet GBACollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers KCC Back-Office BurgerzakenGebeurt aan de balies van het KCC in Pekela en Veendam.
16.Legalisatie van handtekeningen, waarmerking documentenDiverse wetgevingBurgemeester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers KCC Adviseur D - gegevensbeheerGebeurt aan de balies van het KCC in Pekela en Veendam.
17.Uitvoering verkiezingen w.o. benoeming stembureauleden, indeling stemdistricten, openbare kennisgevingen Kieswet en Kiesbesluit, ExperimentenbesluitCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdTeamleider gegevensbeheerUitgezonderd de bevoegd-heden van de voorzitter van het hoofdstembureau. Uitgezonderd de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter en de (plaatsvervangende) leden van het hoofdstembureau.
18Afhandeling aanvraag volmachtArtikel L8 en L11 Kieswet en KiesbesluitBurgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdTeamleider gegevensbeheer 
19.Afhandeling aanvraag kiezerspasArtikel K3 en K8 Kieswet en KiesbesluitBurgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdTeamleider Gegevensbeheer (schriftelijk) Medewerkers KCC (mondeling)Gebeurt aan de balies van het KCC in Pekela en Veendam.
20.Benoemen (buitengewone) ambtenaren burgerlijke standArtikel 1:16, lid 2 Burgerlijk WetboekCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Benoeming hoofd en evt. teamleider blijft voorbehouden aan het college.
21.Aanwijzing trouwlocatiesArtikel 108 GemeentewetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
22.Afgifte bijzondere verlovenArtikel 17 en 68 Wet op de lijkbezorgingBurgemeester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdBack-office BurgerzakenVanwege de strakke termijn en directe beschikbaarheid ivm met contact uitvaart-verzorgers in Pekela en Veendam
23.Overschrijvingen GemeentewetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdAdviseur D Medewerkers KCCGebeurt aan de balies van het KCC in Pekela en Veendam
24.Kasrestituties, kassiersfunctie  GemeentewetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdAdviseur D Medewerkers KCCGebeurt aan de balies van het KCC in Pekela en Veendam
26.Verlening of weigering vergunning inzameling van geld of goederenArtikel 5.13 APV VeendamCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers KCC Medewerker Publieksdiensten C 
27.Verlening en weigering gehandicaptenparkeerkaartArtikel 49 BABW  CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers KCC Medewerker Publieksdiensten C 
28.Verlening en weigering parkeerontheffingen (dagontheffingen)Hoofdstuk 5, afdeling 1 APV VeendamCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers KCC Medewerker Publieksdiensten CAdvies vragen aan team Wegen & Reiniging  
29.Advisering prestatienorm ToeslagenwetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdTeamleider Gegevensbeheer 
30.gereserveerd      

Team Gegevensbeheer

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijkeBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
31.Vestigen grafrecht  Algemene begraaf plaatsen Verordening en Wet op de lijkbezorgingCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Adviseur C, Adviseur Dcontractuele afwikkeling afd. Externe Dienstverlening. Beheersaspecten Team Groen  
32.Aangaan en ondertekenen contracten voor het columbarium op de begraafplaatsen Buitenwoelhof en Dalweg 36Artt. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Adviseur C, Adviseur DVolgens standaardcontract vastgesteld door college.  
33.Bereidheidverklaring overdracht asbus van crematorium naar de gemeenteWet op de LijkbezorgingCollege Algemeen DirecteurAfdelingshoofd  Adviseur C, Adviseur D, Medewerker informatiebeheer B, medewerker techniek D 
34.Beslissingen omtrent verwijdering van asbussen en uitstrooiingWet op de Lijkbezorging College Algemeen Directeur Afdelingshoofd  Adviseur C, Adviseur D, Medewerker informatiebeheer BCollege als rechthebbende op de begraafplaats.
35.Het toepassen van de hardheidsclausule inzake gemeentelijke belastingArtikel 63 van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen en art. 231 lid 2 onder a GemeentewetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdTeamleider Gegevensbeheer 
36.Het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een bij beschikking opgelegde boete inzake gemeentelijke belastingArtikel 66 van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen en art. 231 lid 2 onder a GemeentewetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdTeamleider Gegevensbeheer 
37.Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van gemeentelijke belastingen Art. 255 lid 5 van de Gemeentewet CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdTeamleider Gegevensbeheer en medewerkers onderdel invordering team GegevensbeheerOndermandaat teamleider: Geen maximumDe oninbaarbesluiten moeten door een medewerker gegevensbeheer taakveld invordering worden mee-ondertekend Ondermandaat medewerkers: Tot een maximum bedrag van € 4.540,=De oninbaarbesluiten moeten te allen tijde door twee medewerkers gegevensbeheer taakveld invordering worden ondertekend.
38.Het maken van bezwaar tegen aanslagen Waterschapsheffingen en OZBEigendomsrechtCollege en/of burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdTeamleider Gegevensbeheer 
39Aanschrijven m.b.t. huisnummersWet BAG, verordening naamgeving en nummering (adressen) Pekela en VeendamCollegeAlgemeen DirecteurAfd.-hoofdMedewerker Informatievoorziening 
40Vaststellen c.q. vernummeren van huisnummers  Wet BAG, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Pekela en VeendamCollegeAlgemeen DirecteurAfd.-hoofd Medewerker Informatievoorziening 
 Mandaten BAG zijn (verder) geregeld in bijlage      

Voor de volledigheid van dit document worden de volgende mandaten hier nog vermeld:

 

De gemeenteambtenaar, belast met de heffing– en invordering van gemeentelijke belastingen (Teamleider Gegevensbeheer), besluit de volgende bevoegdheden te mandateren aan de aangegeven functies;

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke basis BevoegdheidMandaatOndermandaat Voorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
a.Het verzenden van ontvangst-bevestigingen van bezwaren in het kader van de Wet WOZ en de gemeentelijke belastingen zoals bedoeld in artikel 219, eerste lid, van de GemeentewetArtikel 231 GemeentewetHeffings- en invorderings-ambtenaar Medewerkers team Gegevensbeheer taakvelden WOZ/ Belastingen/Invordering   
b.Het tekenen van de uitspraken op de bezwaarschriften in het kader van de Wet WOZ en de gemeentelijke belastingen zoals bedoeld in artikel 219, eerste lid van de GemeentewetArtikel 231 GemeentewetHeffings- en invorderings-ambtenaar    
c.Het indienen van verweerschriften ingeval van beroepszaken met betrekking tot de Wet WOZArtikel 231 GemeentewetHeffings- en invorderings-ambtenaar    
d.De kwijtschelding van belastingArtikel 26 Invorderingswet en artt. 255 en 231 GemeentewetHeffings- en invorderings-ambtenaar Medewerkers Gegevensbeheer taakveld invordering   
e.Het ondertekenen van dwangbevelen en het opdracht geven tot het leggen van beslag in het kader van de gemeentelijke belastingen, zoals bedoeld in artikel 219, eerste lid van de GemeentewetArtikel 231 GemeentewetHeffings- en invorderings-ambtenaar Medewerkers Gegevensbeheer taakveld Invordering   
f.Verminderingsbesluiten in het kader van de Wet WOZ en de gemeentelijke belastingen zoals bedoeld in artikel 219, eerste lid, van de Gemeentewet Artikel 65 Algemene wet en art. 231 Gem., Belastingverorde-ning Heffings- en invorderings-ambtenaar Medewerkers team Gegevensbeheer taakveld WOZ/Belastingen Tot een maximum bedrag van €1.000,-. daarboven (mee)-ondertekening door heffingsambtenaar
g.Het uitvaardigen en ondertekenen van dwangbevelen leges en parkeerbelasting.Art. 231 lid 2 onder c GemeentewetHeffings- en invorderings-ambtenaar    
k.Vaststellen van verschuldigde leges die betrekking hebben op het terrein van haar / zijn afdeling respectievelijk taakveld Par. 4 Gemeentewet en daarop gebaseerde nadere regelingenArtikel 231 lid 2 onder b GemeentewetHeffings-en invorderings-ambtenaarHoofd Externe DienstverleningHoofd Interne DienstverleningHoofd Ruimte en economieHoofd Vergunning & HandhavingHoofd SamenlevingHoofd Werk & InkomenHoofd Gemeente-werkenCommandant Brandweer MarktmeesterMdw. diverse afdelingen  Legesverordening van gemeenten Pekela en Veendam, zoals die jaarlijks wordt vastgesteld.   Inhoudelijk besluit en besluit vaststelling leges mag niet genomen worden door zelfde persoon

 

De voorwaarden zoals vastgelegd in het algemene mandaatstatuut zijn, voor zover mogelijk, van toepassing op deze mandaatlijst.

 

Aldus besloten op 11 februari 2013,  

De heffings- en invorderingsambtenaar,

w.g.  P. Rollema

Brengstation (vanwege de compleetheid hier t.k.n. opgenomen)

 

De heffings –en invorderingsambtenaar, besluit de volgende bevoegdheden te mandateren aan de aangegeven functies;

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke basis BevoegdheidMandaatOndermandaat Voorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
1.Het heffen van AfvalstoffenheffingArt. 231, 2e lid onder b Gemeentewet Art. 5, 4e, 5e en 6e lid, Art. 7, 2e lid Verordening reinigingsheffing VeendamHeffings en invorderings-ambtenaar Medewerkers Reiniging Met een maximum van € 50
2.Het invorderen van AfvalstoffenheffingArt. 231, 2e lid onder c Gemeentewet Art. 8, 5e lid, Art. 9, 4e lid Verordening reinigingsheffingen VeendamHeffings en invorderings-ambtenaar Medewerkers Reiniging Met een maximum van € 50 Met uitzondering van dwanginvordering
3.Het heffen van ReinigingsrechtenArt.231, 2e lid onder b Gemeentewet Art. 10 en art. 12, 1e lid vanaf b en 2e lid en art.13 Verordening reinigingsheffingen VeendamHeffings en invorderings-ambtenaar Medewerkers Reiniging Met een maximum van € 50
4.Het invorderen van ReinigingsrechtenArt. 231, 2e lid onder c Gemeentewet Art. 14 en 15 Verordening reinigingsheffingen VeendamHeffings en invorderings-ambtenaar Medewerkers Reiniging Met een maximum van € 50 Met uitzondering van dwanginvordering

 

De voorwaarden zoals vastgelegd in het algemene mandaatstatuut zijn, voor zover mogelijk, van toepassing op deze mandaatlijst.

Aldus besloten op 1 februari 2011,

De heffings- en invorderingsambtenaar,

w.g. G.H. Ham

Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam;

 

overwegende:

 • 1.

  dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG), in werking getreden op 1 juli 2009, het houden van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders;

 • 2.

  dat het wenselijk is voor de uitoefening van deze taak een ambtelijk beheerder en plaatsvervanger(s) aan te wijzen;

 • 3.

  dat het voorts wenselijk is ambtenaren werkzaam bij De Kompanjie aan te wijzen die belast zijn met het opmaken van specifieke brondocumenten respectievelijk het vaststellen van geometrie in het kader van de uitvoering van de Wet BAG;

 

gelet op de artikelen 10:1, 10:3 , 10:4, 10:9 en 10:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 

besluiten als volgt:

 

A. De beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen

 • 1.

  Als beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen: de Medewerker informatievoorziening van de afdeling Externe Dienstverlening, team Gegevensbeheer;

 • 2.

  Als plaatsvervangend beheerder(s) van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen: het Afdelingshoofd en de teamleider Gegevensbeheer van de afdeling Externe Dienstverlening;

 • 3.

  De beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen mandaat te verlenen de navolgende taken en bevoegdheden namens burgemeester en wethouders uit te voeren:

  • a.

   het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve die bedoeld onder D;

  • b.

   het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • c.

   het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

  • d.

   het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

  • e.

   het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

  • f.

   het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

  • g.

   het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • h.

   het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • i.

   het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • j.

   het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • k.

   het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders;

 

B.Ambtenaren belast met vaststelling definitieve geometrie

Als ambtenaren aangewezen voor de vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, aan te wijzen:

 • l.

  Medewerker informatievoorziening van de afdeling Externe Dienstverlening, team Gegevensbeheer;

 

C. Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, aan te wijzen:

 • a.

  Medewerker informatievoorziening van de afdeling Externe Dienstverlening, team Gegevensbeheer;

 • b.

  Medewerker Handhaving en Toezicht;

 • c.

  Medewerker WOZ, team Gegevensbeheer afdeling Externe Dienstverlening.

 

D. Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basis­registraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen

Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument, aan te wijzen:

 • a.

  Medewerker informatievoorziening van de afdeling Externe Dienstverlening, team Gegevensbeheer;

 • b.

  Medewerker Handhaving en Toezicht

 

E. Overige bepalingen

Te bepalen, dat de hiervoor onder A tot en met D verstrekte mandaten gelden onder de voorwaarden, dat geschillen omtrent de toepassing van deze mandaten aan ons worden voorgelegd

 

F. Bekendmaking

Te bepalen, dat dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend wordt gemaakt.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 september 2013.

De burgemeester

Gemeente Veendam

De secretaris

Gemeente Veendam

 

Toelichting op het model mandaatbesluit uitvoering Wet BAG

 

Algemeen

Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen, heeft het kabinet besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van Basisregistraties voor adressen en gebouwen (Wet BAG). Deze wetgeving wordt naar verwachting medio 2009 van kracht.

In artikel 2 van de Wet BAG wordt het beheer van de BAG in algemene zin aan burgemeester en wethouders opgedragen. Voor uitvoering van het beheer door een of meer ambtenaren is een mandaatbesluit nodig. Daarnaast verwijst de Wet BAG op een aantal plaatsen naar “aangewezen ambtenaren” in verband met het opstellen van inschrijfbare brondocumenten. Ook deze ambtenaren dienen aangewezen te worden.

 

Inhoud van het modelbesluit

Het beheer van de BAG omvat meerdere aspecten, zoals gegevensbeheer, het beheer van het register, de beveiliging van de geautomatiseerde systemen en de communicatie met de landelijke voorziening BAG. De gemeente kan deze taken aan één beheerder toewijzen, maar kan eventueel ook specifieke taken aan anderen toewijzen. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het bij een gemeentelijke ICT afdeling beleggen van de beveiligingsaspecten en het onderhouden van de communicatie met de Landelijke Voorziening BAG, of aan het beleggen van het feitelijke beheer van de registers bij de afdeling die is belast met het beheren van het archief. In dit modelbesluit zijn de taken en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk aan de BAG-beheerder toegewezen, met de bevoegdheid delen daarvan door te mandateren. Alleen het beleggen van een aantal bijzondere in de Wet BAG benoemde taken bij daartoe aangewezen ambtenaren, zijn afzonderlijk in het modelbesluit beschreven. Dit is onder meer gedaan omdat deze in de praktijk meestal bij verschillende afdelingen worden belegd.

Een gemeente kan er uiteraard ook voor kiezen alle taken en bevoegdheden in een algemeen geformuleerd mandaatbesluit aan de beheerder toe te kennen, met een algemene bevoegdheid tot ondermandatering. Dit vereist wel extra zorgvuldigheid in die ondermandatering, onder meer omdat voorkomen moet worden dat algemene bevoegdheden die vanuit de raad aan het college zijn gedelegeerd worden ondergemandateerd; het mandateren van “alle taken en verantwoordelijkheden voortvloeiend uit de BAG” zou bijvoorbeeld ook de bevoegdheid tot het vaststellen van stand- en ligplaatsen ingevolge de Wet BAG kunnen inhouden.

 

In dit model mandaatbesluit zijn de taken en bevoegdheden van de beheerder in onderdeel A uitgewerkt, met zoveel mogelijk verwijzingen naar de relevante bepalingen uit de Wet BAG. De genoemde taken en bevoegdheden behoeven over het algemeen geen toelichting.

Onder punt 3a en 3d van onderdeel A van dit mandaatbesluit wordt de algemene taak aan de beheerder opgedragen om ervoor te zorgen dat, samengevat, altijd als daartoe aanleiding bestaat een brondocument wordt opgemaakt. Dit is een algemene taak en tevens een bevoegdheid. Onder deze bepaling vallen bijvoorbeeld verklaring gericht op ambtshalve correcties indien fouten zijn gemaakt bij het verwerken van brondocumenten of verklaringen ten behoeve van andere bijzondere situaties waarin de overige bepalingen niet voorzien.

 

Onderdeel B van het model mandaatbesluit betreft het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals is opgenomen in artikel 8 van de Wet BAG. Dit zijn meestal medewerkers van de afdeling Geo-informatie. In andere gevallen zal het de ambtenaar zijn die is belast met de uitbesteding van de inwinning van deze geometrie.

 

Onderdeel C van het model mandaatbesluit heeft betrekking op de ambtenaren die bevoegd zijn een proces-verbaal op te maken inzake de constatering van de feitelijke aanwezigheid van registreerbare objecten en benamingen, zoals opgenomen in artikel 10, eerste lid onder b van de Wet BAG.

 

Onderdeel D van het model mandaatbesluit heeft betrekking op de situaties waarvoor in de Wet BAG geen specifiek brondocument is opgenomen en waarvoor het wenselijk is dat deze taken niet onder de algemene bevoegdheid van de beheerder vallen. Het gaat hierbij vooral om statusmutaties, zoals de constatering dat een pand in aanbouw is genomen, en om feitelijke mutaties. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de afdeling WOZ die constateert dat een (vergunningvrije) dakkapel is gebouwd, als gevolg waarvan het oppervlak van het betreffende verblijfsobject is toegenomen. De WOZ-functionaris kan in dat geval een schriftelijke verklaring opmaken, die als brondocument voor de noodzakelijke wijziging in de BAG kan worden gehanteerd. Hetzelfde zou voor bepaalde mutaties kunnen gelden voor medewerkers van een afdeling Bouw- en Woningtoezicht en Geo-informatie. Voor elk van dit soort mutaties dienen ambtenaren bevoegd te zijn om de noodzakelijke brondocumenten op te maken.

 

Het is noodzakelijk naast een beheerder ook een of meerdere plaatsvervangers aan te wijzen, gezien de korte termijnen die voor het beheer gelden. Bij elke mandaatbevoegdheid dient de gemeente zich voorts de vraag te stellen of die in aanmerking komt voor ondermandaat.

 

Een mandaat kan zowel aan een persoon als aan een functie worden verleend. In het algemeen verdient verlening aan een functie de voorkeur, omdat dit leidt tot een duidelijkere toewijzing van verantwoordelijkheden en een minder mate van gevoeligheid in het geval van personele wisselingen.

 

Mandaat- en machtigingsbesluit Veendam registrator / beheerder Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken (Wkpb)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam:

Overwegende, dat:

 • .

  de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken (= Wkpb) het college opdraagt tot het bijhouden van een register en registratie van publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken;

 • .

  zij in hun vergadering van <datum> hebben besloten het beheer van deze administratie op te dragen aan het afdelingshoofd Externe Dienstverlening en de teamleider Gegevensbeheer, en als plaatsvervanger aan te wijzen de medewerker Informatievoorziening B en de medewerker Uitvoering A van het team Gegevensbeheer die bij afwezigheid als beheerder fungeren;

 • .

  het wenselijk is met name genoemde taken te mandateren aan de beheerder en de beheerder te machtigen tot het doen verrichten van handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 

Gelet op de artikelen 10:1, 10:3 , 10:4, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3 tot en met 12 van de Wkpb alsmede het Uitvoeringsbesluit Wkpb en het Mandaatstatuut Pekela en Veendam 2011;

 

Besluiten:

 

 • 1.

  Als registrator / beheerder van de Wkpb aan te wijzen:

  Het afdelingshoofd Externe Dienstverlening, de teamleider Gegevensbeheer van de afdeling Externe Dienstverlening, team Gegevensbeheer;

 • 2.

  Als plaatsvervangend registrator / beheerder van de Wkpb aan te wijzen:

  De medewerker Informatievoorziening B en de medewerker Uitvoering A van het team Gegevensbeheer van de afdeling Externe Dienstverlening;

 • 3.

  De (plv.) registrator / beheerder mandaat en machtiging te verlenen om de navolgende taken en bevoegdheden dan wel handelingen namens burgemeester en wethouders uit te voeren of te verrichten:

  • a.

   Het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

  • b.

   Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

  • c.

   Het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

  • d.

   Het plaatsen van aantekeningen op het brondocument

  • e.

   Het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

  • f.

   Het verstrekken van een bewijs van inschrijving

  • g.

   Het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

  • h.

   Het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

  • i.

   Het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperking van toepassing zijn

  • j.

   Het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

  • k.

   Het (doen) verstrekken van berichten aan de Landelijke Voorziening

 • 4.

  Het mandaat en de machtiging te verstrekken onder de voorwaarde, dat:

  • a.

   jaarlijks voor 1 juli verslag wordt gedaan van de wijze waarop van de bevoegdheid gebruik is gemaakt

  • b.

   de feitelijke handelingen genoemd onder h en i ook worden doorgemachtigd aan medewerkers van de balie

  • c.

   geschillen omtrent de toepassing van dit mandaat en machtiging worden voorgelegd aan burgemeester en wethouders

 • 5.

   Dit besluit in werking te laten treden een dag na bekendmaking.

 • 6.

  Eerder vastgestelde mandaten ter zake te laten vervallen met de inwerkingtreding van dit besluit.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 september 2013

 

de burgemeester

 

de secretaris

Mandaatlijst afdeling Vergunning & Handhaving per 9 / 10 oktober 2013, bij besluit van de colleges en de burgemeesters van Pekela en Veendam van  5 resp. 24 september 2013.

Mandaatlijst afdeling Vergunning & Handhaving

Algemeen

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
A.Aangaan en tekenen van overeenkomsten inzake de normale Afdelings- hoofd V&H-aangelegenheden Artt. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Binnen de grenzen van de vastgestelde budgetten (bv. afdelingbudget en scholingsbudget voor de afdeling)
BOndertekenen van (schriftelijke) opdrachten aan leveranciers etc. voor binnen de afdeling gebruikelijke werkzaamhedenCollege- of raadsbesluitBurgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Mits passend binnen een door de raad c.q. het college genomen besluit over het onderwerp en binnen het vastgestelde krediet of budget (ondertekeningmandaat).
CVerweerschriften t.b.v. de Commissie Bezwaarschriften en KlachtenAlgemene wet bestuursrechtCollege of burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Beroepszaken bij Rb en RvS door B&W of burgemeester. Advies/raadplegen interne juristen.
DBesluit op bezwaar (zie hieronder welke situaties)   Pekela Niet-ontvankelijk Ongegrond     Veendam: Niet-ontvankelijk  Algemene wet bestuursrechtCollege of burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdAD is niet bevoegd, indien primaire besluit is genomen door bestuursorgaan of (in mandaat) door AD. Afd.hoofd. is niet bevoegd, indien primaire besluit is genomen door bestuursorgaan of (in mandaat) door AD of in [onder]mandaat door Afd.hoofd. Afd.hoofd mag niet ondermandateren   Aan (onder)mandaat zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1.het advies van de commissie is ‘bezwaar is niet-ontvankelijk of ongegrond’’ ; en 2. het advies van de commissie wordt volledig overgenomen; en 3. de afhandeling van het besluit op bezwaar vindt plaats binnen de wettelijk in acht te nemen. termijn.
Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
1.Beslissen op aanvraag omgevingsvergunning (incl. weigering)Artikel 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10 t/m 2.20a, 2.31 Wabo T.a.v. art. 2.12 lid 1 onder a ten derde: een verklaring van geen bezwaar dient door de raad of in delegatie te zijn afgegevenCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjo- ter vervanging afdelingshoofd - bij enkelvoudige procedures - bij enkelvoudige procedures
1aAanschrijven m.b.t. huisnummersWet BAG, verordening naamgeving en nummering (adressen) Pekela en VeendamCollegeAlgemeen DirecteurAfd.-hoofdA.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjo 
1bVaststellen c.q. vernummeren van huisnummersWet BAG, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Pekela en VeendamCollegeAlgemeen DirecteurAfd.-hoofd A.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjo 
2.In de gelegenheid stellen ontbrekende gegevens aan te leveren.Artikel 4:5. jo. 4:15 AwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdH.E. Grofsmid M.A.M. Waijer-Swart M.J. Wielenga J.W. Korhorn A.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar L. Borgeld A. Beermann A. Zwerver J. Blommestijn K. Kanis A. Wever M.A. Moestaredjo 
3.Verdagen beslissing op aanvraag Artikel 3.9 Wabo en art. 3.12 Wbo juncto art. 3:18 AwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar L. Borgeld 
4.Aanvragen omgevingsvergunning buiten behandeling latenArtikel 4:5 jo. 4:15 AwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjo 
5Aanhouden beslissing op aanvragen en doorbreking aanhoudingArtikel 3.3, 3.5, 3.6 WaboCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjo 
6Aanhouden beslissing op aanvragen en doorbreking aanhoudingArtikel 3.4 WaboCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. MoestaredjoBij activiteit sloop ontstaat de aanhouding van rechtswege (mededeling)
7.Intrekken omgevingsvergunningArtikel 2.5, 2.33 en 3.23 WaboCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjo- ter vervanging afdelingshoofd - op verzoek houder vergunning - op verzoek houder vergunning
8.´Gedoogbesluit´ tijdelijke bewoning op de bouwplaats CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjotijdelijk = gedurende <1 jaar 2e ondermandaat: Conform standaard voorwaarden  
9Aanschrijving naleving bouwtermijnen en zelfbewoningkoopovereenkomstCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
10Ontheffing v/h verbod om het gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigenVoorbereidingsbesluitCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjo 
11.Opleggen dwangsom en/of bestuursdwang Artikel 125 Gemeentewet en Hoofdstuk 5 Awb en waboCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes J. Korhornbinnen kaders van nota “Hand-havingsbeleid t.b.v. het schoon houden van het buitengebied van ongewenste reclame-uitingen”
12.Beslissing bij beschikking omtrent invordering van een dwangsomArt. 5:37 AwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
13.Goedkeuring van nadere detailtekeningen met betrekking tot o.a. al verleende omgevingsvergunningen (activiteit Bouw en activiteit monument) Wabo en art. 2.7 MorCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdL. Borgeld N. Fokkema-Asar H.E. Grofsmid M.A.M. Waijer-Swart M.J. Wielenga J.W. Korhorn A. Wever M.A. MoestaredjoAlle tekeningen voorzien van een paraaf en dagtekening
14.Sloopmeldingen, positief reagerenBouwbesluit 2012CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar L. Borgeld J. Korhorn A. Wever M.A. Moestaredjo 
15.Wijzigen tenaamstellingartikel 2.25 WaboCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar L. Borgeld A. Wever M.A. Moestaredjo 
16.Stilleggen bouw- c.q. sloopwerkzaamhedenArtikel 125 GemeentewetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdAangewezen toezicht- houders2e ondermandaat: Besluit tot stilleggen bouw- dan wel sloop-werkzaamheden wordt zo mogelijk vooraf gemeld aan het afdelings-hoofd V&H, doch direct achteraf.
17Toepassen bestuursdwang bij calamiteitenArtikel 125 GemeentewetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdJ. Korhorn R. Haye A.J. Wiechertjes K. KanisAlleen indien er direct en acuut gevaar bestaat en het besluit geen uitstel duldt. Het besluit wordt vooraf gemeld aan de burgemeester en/of het afdelingshoofd V&H.
18.Beslissen op verzoek om vrijstelling en ontheffing op grond van het Bouwbesluit en de BouwverordeningBouwbesluit en BouwverordeningCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes J. KorhornBij afwezigheid afdelingshoofd
19Aanvraag verklaring van geen bedenkingen Artikel 2.27 Wabo jo artikel 6.7 lid 1 BOR CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar B.  L. Borgelld A. Zwerver M.A. Moestaredjo 
20Toezegging gemeentelijke monumentensubsidieSubsidieverordening  gemeentelijke monumenten Veendam 2010College VeendamAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. WiechertjesMits positief advies Erfgoedcommissie en mits budget toereikend is
21Uitbetaling gemeentelijke monumentensubsidiesSubsidieverordening gemeentelijke monumenten Veendam 2010College Veendam Algemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes A. WeverMits conform de toezegging
22Financiële begeleiding bij monumentenrestauraties; declaraties voor akkoord tekenen CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes A. Wever 
23Het verrichten van alle benodigde voorbereidings-handelingen en het voeren van correspondentie tijdens en na de procedure van de aanvraag om omgevingsvergunning waaronder het vragen en uitbrengen van adviezenHoofdstuk 2 en 3 WaboCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdAlle medewerkers van de afdeling Vergunning en Handhaving 
24-30Gereserveerd      
31Opnemen gastouders en –bureaus in het landelijk registerArtikel 46 Wet KinderopvangCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar  L. Borgeld M.A. Moestaredjo 
32Geven van aanwijzingen i.h.k.v. Wet KinderopvangArtikel 65 Wet KinderopvangCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J Wiechertjes J. Korhorn 
33Handhavingsacties Wet KinderopvangArtikel 125 Gemeentewet art. 72 Wk en AwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
34-43Gereserveerd      
44Ontheffing verbod om op bepaalde wegen gedrukte stukken aan te biedenArtikel 2.6 APV Veendam Artikel 2.7 APV PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdN. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjo 
45Ontheffing verbod straatartiesten e.a. op aangewezen plaatsenArtikel 2.9 APV Veendam Art. 2.10 APV PekelaBurge-meesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdN. Fokkema-Asar L. Borgeld P. Rollema G. Ham M.A. Moestaredjo 
46Vergunning om weg of weggedeelte te gebruiken anders dan de bestemmingArtikel 2.10 APV Veendam Art. 2.11 APV PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdN. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjo P. Rollema G. HamAdditionele advisering politie Advies afd. Gemeentewerken
47Evenementenvergunning eventueel inclusief ontheffing voor het houden wedstrijd op de weg en / of enkel verklaring van geen bezwaar voor het houden van een wedstrijd op de weg Artikel 2.25 APV Veendam Art. 2.27 APV Pekela, Artikel 10 jo artt. 148 en 150 WVW 1990Burge-meester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdN. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjo  2e ondermandaat: behoudens grootschalige evenementen. Additionele advisering politie en afd. Samenleving
48Toestemming om aanplak-biljetten etc. aan te brengen Artikel 2.42 APV Veendam Art. 2.44 APV PekelaCollege    
49Aanwijzen plakborden  Artikel 2.42 APV VeendamCollege Algemeen DirecteurAfdelingshoofdN. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjoadvies afd. Gemeentewerken
50.Ontheffing carbidschietenArt. 2.73.1 APV VeendamBurgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdN. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. MoestaredjoAdvies politie
51-55.Gereserveerd      
56Aanwijzing collectieve festiviteitenArtikel 4.2 APV Veendam en PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Raadplegen afd. Samenleving / afd. Gemeentewerken
57Ontheffing geluidhinder door horecabedrijvenArtikel 4.6.6 APV VeendamCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
58Ontheffing overige geluidhinderArtt. 4.6 APV Veendam en PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Advies politie / Milieu
59Ontheffing geluidhinder door vrachtwagensArtikel 4.6.5 APV VeendamCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Advies politie
60Vergunning handelsreclameArtikel 4.15.1 APV Veendam CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdN. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjo 
61Ontheffing verbod parkeren reclamevoertuigenArtikel 5.7 APV Veendam en PekelaCollege Algemeen DirecteurAfdelingshoofd  
62Vergunning voor venten  Artikel 5.15 APV Veendam en PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdN. Fokkema-Asar L. Borgeld P. Rollema G. Ham M.A. Moestaredjo 
63Standplaatsvergunning  Artikel 5.18 APV Veendam en PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdN. Fokkema-Asar L. Borgeld P. Rollema G. Ham M.A. Moestaredjo 
64Vergunning voor snuffelmarkt e.d.  Artikel 5.23 APV Veendam en art. 5.22 APV PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdN. Fokkema-Asar L. Borgeld P. Rollema G. Ham M.A. MoestaredjoAdvies afd. Gemeentewerken
65Verklaring van geen bezwaar oplaten van heteluchtballonnen. Artikel 10 Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinenBurge-meester Algemeen DirecteurAfdelingshoofd Behoudens afwijzende beslissingen
66Verklaring van geen bezwaar tegen luchtvaartevenementenArtikel 17 Luchtvaartwet en artikel 158 lid 1 sub c Regeling Toezicht LuchtvaartBurge-meester Algemeen DirecteurAfdelingshoofd Verplichte advisering luchthaven EeldeAdditionele advisering: politie
67(veld)Verloting  Wet op de kansspelenBurge-meester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdN. Fokkema-Asar L. Borgeld P. Rollema G. Ham M.A. Moestaredjo 
68Aanwezigheidvergunning SpeelautomatenArtikel 30b, Wet op de kansspelen Burge-meester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdN. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjo 
69Verlenen Drank- en HorecavergunningArtikel 3 Drank- en HorecawetBurge-meesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes 
70aWijziging aanhangsel bij Drank- en horecavergunningArtikel 30a Drank- en Horecawet BurgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes 
        
70Waarschuwing aan horeca-ondernemers overtreding Drank- en HorecawetArtikel 31 Drank- en HorecawetBurge-meesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdAangewezen toezichthouders Awb 
71Ontheffing drankverbod bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aardArtikel 35 Drank –en HorecawetBurge-meester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdN. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjo 
72Aanstellen en intrekken aanstellingen voor verkeersregelaarsArtikel 56 BABWBurge-meesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdN. Fokkema-Asar L. Borgeld M.A. Moestaredjo 
73Beslissen op aanvraag exploitatieverguningartikel 2.28 APV VeendamBurge-meesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Na afstemming burgemeester
74Ontheffing sluitingstijdenArtikel 2.29 APV Veendam en art. 2.31 APV PekelaBurge-meesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Na afstemming burgemeester
75-78Gereserveerd        
79Intrekking besluit bestuursrechtelijke handhaving CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Afdelingshoofd mag niet ondermandateren; v.w. vooraf overleg met portefeuillehouder
80Milieumelding behandelenArtikel 8.40 Wm, ActiviteitenbesluitCollege  Algemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes J. Korhorn A. Zwerver K. Kanis J. Blommenstein 
81Bevestiging volstaan melding artikel 3.10 Wabo Artikel 3.10 WaboCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes N. Fokkema-Asar L. Borgeld A. Zwerver J. Blommestijn K. Kanis M.A. Moestaredjo 
82Het vaststellen van maatwerkvoorschriften bij niet-vergunningplichtige inrichtingen (art. 8.40 inrichtingen)Artikel 8:42a Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
83Constateringbrief n.a.v. controlebezoek milieu-inrichtingenArtikel 18:2 Wet Milieubeheer / WaboCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdAangewezen toezichthouders awb A. Zwerver2e ondermandaat: Wanneer geen of geringe afwijkingen zijn geconstateerd
84Besluiten inzake de LeegstandswetArtikel 15 Leegstandswet en Beleidsregels Leegstandswet 2009CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes L. Borgeld N. Fokkema-Asar M.A. Moestaredjo 
85Beslissen op aanvraag vergunning voor het leggen en hebben van kabels en leidingen en instemmen met meldingenEigendomsrecht, Telecommunicatiewet en Telecommunicatie-verordeningCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdA.J. Wiechertjes L. Borgeld N. Fokkema-Asar P. Rollema G. Ham M.A. Moestaredjo 
86.vervallen      
87.Tijdelijke gebruiksvergunning (bij o.a. evenementen)Art. 2 Brandbeveiligings-verordening en Bouwbesluit 2012CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Binnen kaders van evenementenbeleid.
88.Het van toepassing verklaren van gelijkwaardige oplossingen art. 1.3 Bouwbesluit 2012CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  

Mandaatlijst afdeling Interne Dienstverlening per 9 / 10 oktober 2013, bij besluit van de colleges en de burgemeesters van Pekela en Veendam dd 5 resp. 24 september 2013.

 

Algemeen 

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
AAangaan en tekenen van overeenkomsten inzake de normale afdelings-aangelegenheden Artt. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdBinnen de grenzen van de vastgestelde budgetten (bv. afdelingsbudget en scholingsbudget voor de afdeling)
BOndertekenen van (schriftelijke) opdrachten aan leveranciers etc. voor de binnen de afdeling gebruikelijke werkzaamhedenCollege- of raadsbesluitBurgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMits passend binnen het door de raad c.q. het college genomen besluit over het onderwerp en binnen het vastgestelde krediet of budget (ondertekeningmandaat).    
CVerweerschriften t.b.v. Commissie Bezwaarschriften en KlachtenAlgemene wet bestuursrechtCollege of burgemeester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdBeroepszaken bij Rb en RvS door B&W of burgemeester. Advies/raadplegen interne juristen.  
DBesluit op bezwaar       Pekela Niet-ontvankelijk Ongegrond     Veendam: Niet-ontvankelijk  Algemene wet bestuursrechtCollege of burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdAD is niet bevoegd, indien primaire besluit is genomen door bestuursorgaan of (in mandaat) door AD. Afd.hoofd. is niet bevoegd, indien primaire besluit is genomen door bestuursorgaan of (in mandaat) door AD of in [onder]mandaat door Afd.hoofd. Afd.hoofd mag niet ondermandateren   Aan (onder)mandaat zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1.het advies van de commissie is ‘bezwaar is niet-ontvankelijk of ongegrond’’ ; en 2. het advies van de commissie wordt volledig overgenomen; en 3. de afhandeling van het besluit op bezwaar vindt plaats binnen de wettelijk in acht te nemen. termijn.

Juridische zaken

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
1Doen van meldingen aan het College bescherming persoonsgegevensArtikel 27 Wet bescherming persoonsgegevensCollege of burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdBeleidsmedewerker algemeen juridische zaken 
2Verdaging beslissing op bezwaar resp. vaststellen verder uitstel Artikel 7:10 Awb; Verordening commis-sie bezwaarschriften Pekela resp. Verordening behande-ling bezwaarschriften en klachtenCollege of burgemeester                -------------- Algemeen directeurVz cie bezwaar en klachten of cie. van advies voor bezwaar-schriften   secretaris v.d. cie -------------------- Afdelingshoofd  
3 – 10gereserveerd      

 Verzekeringen

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
11Aansprakelijk stellen bij schade aan gemeentelijke eigendommenEigendomsrecht, Onrechtmatige daad art. 6:162 Burg. Wetboek en art. 185 WVW CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
12Beslissen op verzoek om schadevergoeding Gemeentewet; BW: onrechtmatige daad.College Algemeen DirecteurAfdelingshoofd Adviezen betreffende afdelingen vragen. Bij ernstig letsel advisering c.q. behandeling door verzekeringsmij.
13Afsluiten van verzekeringen vastgoedBeheer gemeentelijke eigendommen en art. 160 en 171 Gem.College en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Waar mogelijk de kosten onderbrengen bij het object
14 - 20gereserveerd      

Communicatie

Nr. Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
21.Uitvoeren verplichte publicaties/advertentiesArtikel 139 GemeentewetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd In overleg met vakinhoudelijke medewerker
22.Uitvoeren overige publicaties/advertentiesArtikel 108, 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Afstemming met college of vakinhoudelijke medewerker
23.Verstrekken beleidsmatige informatie aan derden (eventueel onder toepassing legesverordening)Artikel 3 Wet openbaarheid van bestuurCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdSenior adviseur communicatieAfstemming met college en/of vakinhoudelijke medewerker
24.PerswoordvoeringArtikel 8 Wet openbaarheid van bestuur en artikel 160 GemeentewetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdSenior adviseur communicatieAfstemming met vakinhoudelijke medewerker
25.Organiseren rondrit nieuwe bewonersArtikel 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdSenior adviseur communicatieAfstemming met college
26.Aanschaf en uitgifte relatiegeschenkenArtikel 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
27.Aangaan en tekenen overeenkomst gemeentegidsArtikel 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
28.Aangaan en tekenen overeenkomsten betreffende intranet en/of internet Artikel 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
29.Aangaan en tekenen overeenkomsten betreffende de publicatie in huis-aan-huisbladen Artikel 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Afstemming met college
30.gereserveerd      

Team Financiën

 

Treasury

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
31.Kort geld opnemen < 1 jaarArtikel 160, eerste lid onder e en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurTreasurerH.G. DijkOp te nemen tot kasgeldlimiet
32.Kort geld uitzetten < 1 jaarArtikel 160, eerste lid onder e en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurTreasurerH.G. DijkUit te zetten tot kasgeldlimiet
33.Openen, sluiten, wijzigen bankrekeningenArtikel 160, eerste lid onder e en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurTreasurerH.G. Dijk 
34.Afspreken bankcondities en tarievenArtikel 160, eerste lid onder e en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurTreasurerH.G. Dijk 
35 – 36.gereserveerd      

Algemeen

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
37.Inzending staat van activa ingevolge de Wet kapitaalsuitgaven publiekrechtelijke lichamen (CBS)Wet kapitaalsuitgaven publiekrechtelijke lichamenCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
38.Toezenden begrotingsstukken aan derdenArtikel 3 WOBCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
39.De ondertekening van bevelschriften tot ontvangstopdrachten CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
40.Jaaropgaaf IB-47 aan de belastingdienst ondernemingen betreffende inkomsten van personen waarop geen loonbelasting is ingehouden CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
41.Schriftelijke opgaaf omzetbelasting aan de Belastingdienst Ondernemingen CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
42.Opgaaf saldo onderhandse leningen ten gerieve van geldverstrekkers CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
43.Uitvoering van de Brandweerrechten- verordening    BelastingverordeningCollege   Heffings – en invorderings-ambtenaarAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
44.De controle op comptabele ambtenaren kasstromen CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
45.Teruggaaf leges bouwverordening Bouwverordening CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Ter kennisgeving aan afd. V&H
46.Kredietbewaking en voortgangscontrole CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
47.Het uitzetten van gelden in deposito (uitvoering) CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
48.Het zetten van de eerste handtekening bij feitelijke betalingen, betreft tele-banking, cheques en salarisuitbetalingen CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd1e handtekening – kassier.   G. Mantjes H. OttensK. Lautenbach G. ten Hoff J. Noot J. Lode J. Wessels T.L. Burema 9. T. Tuinstra 10. H. Pater- 1 t/m 6 alle bankrekeningnummers van de gemeenten Veendam en Pekela en tevens ‘de Kompanjie’. - 7 en 8 alleen van toepassing op SOZAWE bankrekeningnummer. - 9 t/m 10 alleen van toepassing op Belastingrekeningen van de gemeente Veendam en Pekela.
48 aHet zetten van de 2e handtekening bij feitelijke betalingen, betreft telebanking, cheques en salarisbetalingen CollegeAlgemeen directeurAfdelingshoofd1. Meta Jansma 2. Gera Ham 3. Max Boersema 4. Anno Sportel 5. Gerard Hamstra 6. Tiny Berends 7. Erik Dijk(tot 1-4-13) 8. Gert Klok 9. Teamleider financiën 
        
49.Uitvoering van de legesverordening Pekela en Veendam, incl. oninbaarverklaringenLegesverordening art. 255 lid 5 GemeentewetCollegeAlgemeen Directeur Afdelingshoofd  
50.gereserveerd      

Team Facilitaire Zaken

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
51.Aangaan en tekenen van overeenkomsten van koop, huur, lease, en onderhoudscontracten m.b.t. apparatuur en materialen Art. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen Directeur Afdelingshoofd Binnen bestaande budgetten
52 t/m 54reserveren      

Taakveld personeelszaken

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
55Brieven pensioenen,wachtgelden APPA CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd IDmedewerkers afdeling PZ Voor zover betrekkinghebbende op zaken die alleen de gemeenten aangaan

Mandaatlijst afdeling Ruimte & Economie 9 / 10 oktober 2013, bij besluit van de colleges en de burgemeesters van Pekela en Veendam van 5 resp. 24 september 2013.

Mandaatlijst afdeling Ruimte & Economie

Algemeen

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
A.Aangaan en tekenen van overeenkomsten inzake de normale afdeling-aangelegenheden Artt. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdBinnen de grenzen van de vastgestelde budgetten (bv. afdelingbudget en scholingbudget voor de afdeling)
BOndertekenen van (schriftelijke) opdrachten aan leveranciers etc. voor binnen de afdeling gebruikelijke werkzaamhedenCollege- of raadsbesluitBurgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMits passend binnen een door de raad c.q. het college genomen besluit over het onderwerp en binnen het vastgestelde krediet of budget (ondertekeningmandaat).
CVerweerschriften t.b.v. de Commissie Bezwaarschriften en KlachtenAlgemene wet bestuursrechtCollege of burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdBeroepszaken bij Rb en RvS door B&W of burgemeester. Advies/raadplegen interne juristen.
DBesluit op bezwaar     Pekela Niet-ontvankelijk Ongegrond     Veendam: Niet-ontvankelijk  Algemene wet bestuursrechtCollege of burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdAD is niet bevoegd, indien primaire besluit is genomen door bestuursorgaan of (in mandaat) door AD. Afd.hoofd. is niet bevoegd, indien primaire besluit is genomen door bestuursorgaan of (in mandaat) door AD of in [onder]mandaat door Afd.hoofd. Afd.hoofd mag niet ondermandateren   Aan (onder)mandaat zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1.het advies van de commissie is ‘bezwaar is niet-ontvankelijk of ongegrond’’ ; en 2. het advies van de commissie wordt volledig overgenomen; en 3. de afhandeling van het besluit op bezwaar vindt plaats binnen de wettelijk in acht te nemen. termijn.
Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
1Aanwijzen van gehandicapten- parkeerplaatsenArtt. 18 WVW, 12 Babw en art. 26 RVVCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Passend binnen de beleids-regels (Spel-regels) en mits overeenkomstig het advies van de politie.
2Doen van opgave van onderzoeks-gevallen en verontreinigingen aan het bevoegd gezagArtikel 41 Wet Bodembescherming (WBB)CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
3Besluiten inzake gedoogplicht en aanbrengen voorwerpen en/of voorzieningen tbv openbaar verkeer of openbare verlichtingArtikel 2.21 lid 2 APVCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Advies politie en team Wegen & Reiniging
4Opdracht geven voor uitvoering van openbare verlichtingplannen deel uitmakend van plannen waarvoor kredieten zijn verleendOnder andere bestemmingsplannenCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Instemming van projectleider.
5Verlenen van schriftelijke opdrachten binnen concern- en afdelings-projecten wanneer binnen projectopdracht hierover niets is geregeldCollege- of raadsbesluitCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdProjectleiderProjectleider tot € 35.000,-. Daarboven afdelingshoofd.
6Aangaan en ondertekenen van raamcontracten voor bij de afdeling horende zakencivielrechtelijkCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Uiteraard i.o.m. bureau Inkoop
7 - 10gereserveerd      

Team Economische Zaken

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
11Verkopen van bouwterreinen en groenstrokenArtikel 160 lid 1 sub e en 171 Gemeentewet,College en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Binnen de vastgestelde kaders (exploitatieopzet, PPS, vastgestelde prijzen, etc.)
12Reserveren van bouwgrond voor woningbouw Artikel 160 lid 1 sub e en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Binnen de vastgestelde kaders (exploitatieopzet, PPS, vastgestelde prijzen, etc.)
13Aankoop en verkoop van onroerende zakenArtikel 160 lid 1 sub e en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Mits vallend binnen de door b&w gestelde kaders. Niet voor strategische aankopen.
14Het laten verrichten van taxaties voor vastgoedBeheer gemeentelijke eigendommen en art. 160 en 171 Gem.College en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdJ. MeursingWaar mogelijk de kosten onderbrengen bij het object
15Verlening korting op bouwterreinprijs vanwege extra funderingArtikel 160 lid 1 sub e GemeentewetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Mits voorzien in exploitatieopzet
16Bezwaren van gemeente-eigendommen, voor zover dit betreft het vestigen van zakelijke rechtenArtikel 160 lid 1 sub e en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
17Verhuren, verpachten, in gebruik geven van gemeente-eigendommen alsmede de uitgifte van volkstuinen en weidegrondArtikel 160 lid 1 sub e en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
18Ruilen van grondenArtikel 160 lid 1 sub e en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Binnen de vastgestelde kaders (exploitatieopzet, PPS, vastgestelde prijzen, etc.)
19Toestemming door-verkoop bouw- en industrieterreinenKoopovereenkomstCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Voor industrieterreinen advies van Oostboog vragen
20Het verkopen van industrieterreinen inclusief het voeren van onderhandelingen zowel mondeling als schriftelijk en het reserveren van industrieterreinenArtikel 160 lid 1 sub e en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Binnen de in de goedgekeurde exploitatieopzetten vastgestelde prijzen.
21Vertegenwoordigen van de gemeente bij buiten-gerechtelijke rechts-handelingen ter zake van: - Aan- en verkoop en ruiling van onroerende zaken - Het bezwaren van gemeente-eigendommen - Het vestigen van zakelijke rechten ten laste en ten behoeve van de gemeenteArtikel 171 GemeentewetBurgemeester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdTeamleider Economische ZakenNB.: betreft ondertekeningmandaat
22Aanschrijving naleving bouwtermijnen en zelfbewoningkoopovereenkomstCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
23Doen van aangifte van vernieling, brandstichting, etc. van gemeentelijke eigendommenArt. 160 lid 4 GemeentewetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdTeamleider Economische Zaken en J. Meursing 
24Het verlenen van ontheffing van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verbodenWinkeltijdenwet en WinkeltijdenverordeningCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
25Het aanwijzen van 12 zon- en feestdagen per kalenderjaar waarop de verboden van art. 2 Winkeltijdenwet niet geldenWinkeltijdenverordeningCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
26Toekennen evenementen-subsidie Bruisend Centrum VeendamAlgemene Subsidie VerordeningCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdTeamleider Economische ZakenNa positief advies van Bruisend Centrum- overleg. Per kwartaal rapportage aan college.
27Aanvragen offertes en gunnen opdracht t.b.v. planschadeadviesArtikel 6.1 Wet ruimtelijke ordeningCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdH. Birza 
28Inwinnen van externe juridische adviezen Artikel 160 lid 1 sub e en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdH. BirzaPassend binnen bestaand budget. Waar mogelijk te verhalen op het project

Mandaatlijst van de afdeling Werk & Inkomen per 9 / 10 oktober 2013, besluit van de colleges en de burgemeesters Pekela en Veendam van  5 en 24 sept. 2013.

Mandaatlijst afdeling Werk & Inkomen

 

Algemeen 

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
AAangaan en tekenen van overeenkomsten inzake de normale afdeling-aangelegenheden Art. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdBinnen de grenzen van de vastgestelde budgetten (bv. afdelingbudget en scholingbudget voor de afdeling)
BOndertekenen van (schriftelijke) opdrachten aan leveranciers etc. voor de binnen de afdeling gebruikelijke werkzaamhedenCollege- of raadsbesluitBurgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Mits passend binnen een door de raad c.q. het college genomen besluit over het onderwerp en binnen het vastgestelde krediet of budget (ondertekeningsmandaat).
CVerweerschriften t.b.v. Commissie Bezwaar-schriften en KlachtenAlgemene wet bestuursrechtCollege of burgemeester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdBeroepszaken bij Rb en RvS door B&W of burgemeester. Advies/raadplegen interne juristen.
C1Besluit op bezwaar (zie hieronder welke situaties)   Pekela Niet-ontvankelijk Ongegrond     Veendam: Niet-ontvankelijkAlgemene wet bestuursrechtCollege of burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdAD is niet bevoegd, indien primaire besluit is genomen door bestuursorgaan of (in mandaat) door AD. Afd.hoofd. is niet bevoegd, indien primaire besluit is genomen door bestuursorgaan of (in mandaat) door AD of in [onder] mandaat door Afd.hoofd. Afd.hoofd mag niet ondermandateren   Aan (onder)mandaat zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1.het advies van de commissie is ‘bezwaar is niet-ontvankelijk of ongegrond’’ ; en 2. het advies van de commissie wordt volledig overgenomen; en 3. de afhandeling van het besluit op bezwaar vindt plaats binnen de wettelijk in acht te nemen. termijn.
DAanbesteding en Contractbeheer in het kader van het Wwb-werkdeelWwb, ESF en art. 160 en 171 gemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd 

Bijstandverlening

 

Algemeen

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden,beperkingen, bijzonderheden
11.Beschikking naar aanleiding van heronderzoekWwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleiders, Consulenten Inkomen,  kwaliteitsmedewerkersConsulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat[1]
12.Beschikking hersteltermijn / opschortingWwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleiders, Consulenten Inkomen, kwaliteitsmedewerkersConsulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
13.BeëindigingsbeschikkingWwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Teamleiders, Consulenten Inkomen, kwaliteitsmedewerkersConsulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
14.Wijzigingsbeschikking Wwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleiders, Consulenten Inkomen, kwaliteitsmedewerkersConsulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
15.Beschikking heronderzoek (inclusief beschikking waarin een maatregel is vervat)Wwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleiders, Consulenten Inkomen, kwaliteitsmedewerkersConsulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
16.Voornemen brief maatregel opleggingWwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Teamleiders, Consulenten Inkomen, kwaliteitsmedewerkersConsulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
17.Herziening / terugvordering beschikkingWwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Teamleiders, Consulenten Inkomen, kwaliteitsmedewerkersConsulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
18.Verhaalsbeschikking Wwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Teamleiders, Consulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers Consulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
19.Doen van aangifte in geval van misbruik of fraudeWwb Ioaw / IoazBurge-meesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd   
20.Voorlopig verslag Wwb, Ioaw, Ioaz en Bbz vaststellen en aan ministerie aanbiedenWwb Ioaw / Ioaz  CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd   
21.Kennisgeving opleggen BoeteWwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Teamleiders, Consulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers Consulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
22Beschikking inzake boete vanwege de schending van de inlichtingen plicht.Wwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Teamleiders, Consulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers Consulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat

[1]Collegiaal mandaat = Inhoudelijk beoordeling gedaan betekent dat collega beschikking ondertekent

Bbz 

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
23.Beschikking  WwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd   

Ioaw / Ioaz 

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden 
24.BeschikkingIoaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Teamleiders, Consulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers Consulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
25gereserveerd      

Periodieke bijstand 

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden 
26.BeschikkingWwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Teamleiders, Consulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers Consulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
27gereserveerd      

Bijzondere bijstand 

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden 
28.BeschikkingWwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Teamleiders, Consulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers Consulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
29.Het opstellen en ondertekenen van een schuldbekentenisWwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleiders, Consulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers Consulenten Inkomen en kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
30gereserveerd      

Administratie 

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke basisBevoegd-heid MandaatOndermandaatVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
31.Terugvorderings- en herzieningsbeschikkingWwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdZie onder 13 en 17 
32.BeëindigingbeschikkingWwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdZie onder 13 en 17 
33.Beschikking premie / vrijlatingWwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdKwaliteitsmedewerkers en Teamleiders per 1 januari 2012 
34.Opschortingsbeschikking n.a.v. niet inleveren mutatieformulier of statusformulierWwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers uitkeringsadministratie, Kwaliteitsmedewerkers en TeamleidersMedewerkers uitkeringsadministratie en Kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
35.Brieven inzake beslag Deurwaarder en BelastingdienstWwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers uitkeringsadministratie, Kwaliteitsmedewerkers en TeamleidersMedewerkers uitkeringsadministratie en Kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
36.Brief inzake einddatum uitkeringWwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers uitkeringsadministratie, Kwaliteitsmedewerkers en TeamleidersMedewerkers uitkeringsadministratie en Kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
37.Brief inzake loonbelastinggroep en teruggaaf belasting (bij samenwoning)Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers uitkeringsadministratie, Kwaliteitsmedewerkers en TeamleidersMedewerkers uitkeringsadministratie en Kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
38.Bevestigen afgesproken terugbetalingsregeling bij debiteurenWwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers uitkeringsadministratie, Kwaliteitsmedewerkers en TeamleidersMedewerkers uitkeringsadministratie en Kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
39.Het toekennen van een bijdrage sociale participatieIoaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers uitkeringsadministratie, Kwaliteitsmedewerkers en TeamleidersMedewerkers uitkeringsadministratie en Kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat

Debiteuren 

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
41.Herinneringen bijstand, verhaalWwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Medewerkers uitkeringsadministratie, Kwaliteitsmedewerkers en TeamleidersMedewerkers uitkeringsadministratie en Kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
42.Herhaalde herinneringen bijstand, verhaalWwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Medewerkers uitkeringsadministratie, Kwaliteitsmedewerkers en TeamleidersMedewerkers uitkeringsadministratie en Kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
43.Inschakeling deurwaarderWwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers uitkeringsadministratie, Kwaliteitsmedewerkers en TeamleidersMedewerkers uitkeringsadministratie en Kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
44.Beslag (derdenbeslag) correspondentie naar werkgever of uitkeringsinstantieWwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdMedewerkers uitkeringsadministratie, Kwaliteitsmedewerkers en TeamleidersMedewerkers uitkeringsadministratie en Kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
45.Aflossingsregeling Wwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Medewerkers uitkeringsadministratie, Kwaliteitsmedewerkers en TeamleidersMedewerkers uitkeringsadministratie en Kwaliteitsmedewerkers hebben collegiaal mandaat
46.Incasso van vorderingen, opvragen informatie bij derden, leggen derdenbeslag, beslag op on- en roerende zaken Wwb Ioaw / IoazCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd J.G. Sneep, werkzaam bij Mandaat BVMandaat Sneep vervalt wanneer betrokkene niet meer bij Mandaat BV in dienst is.

Verhaal 

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
51.Beschikking bijdrage ingevolge de Wwb (1ste aanschrijving)WwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Kwaliteitsmedewerker en bij afwezigheid KM Teamleider Inkomen 
52.Heronderzoek bijdrage ingevolge de WwbWwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Kwaliteitsmedewerker en bij afwezigheid KM Teamleider Inkomen 
53.Rappelbrief bijdrage ingevolge de WwbWwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Kwaliteitsmedewerker en bij afwezigheid KM Teamleider Inkomen 
54.Vaststelling bijdrage ingevolge de WwbWwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Kwaliteitsmedewerker en bij afwezigheid KM Teamleider Inkomen 
55.Ambtshalve vaststelling bijdrage ingevolge de WwbWwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Kwaliteitsmedewerker en bij afwezigheid KM Teamleider Inkomen 
56.Nihil-stelling ingevolge de WwbWwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Kwaliteitsmedewerker en bij afwezigheid KM Teamleider Inkomen 
57.Beëindigingsbeschikking onderhoudsplichtWwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Kwaliteitsmedewerker en bij afwezigheid KM Teamleider Inkomen 
58.Verzoekschriften tot verhaal van bijstandWwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Kwaliteitsmedewerker en bij afwezigheid KM Teamleider Inkomen 

Schuldhulpverlening 

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
61.Opzeggen van lidmaatschappen voor een cliënt (evt. openstaande vordering afboeken) CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Directeur VKB 
62.Verzoek tot afboeking gemeentelijke belastingen CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Directeur VKB 
63.Afspraken maken met de cliënt  CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Directeur VKB 
64.Afwijzing schuldhulpverlening (mondeling reeds medegedeeld, schriftelijk bevestigen) CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Directeur VKB 
65.Gemaakte afspraken bevestigen met cliënt of instanties CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Directeur VKB 
66.Bemiddelingsvoorstel of schuldenregeling CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Directeur VKB 
67.Saneringsvoorstel CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Directeur VKB 
68.Verzoek schuldsaneringsregelingArt. 284, lid 4 WSNPCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Directeur VKB 

(kinderopvang)

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
70Vervallen       

WSW 

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
71.Verlening ontslag op eigen verzoek of wegens pensioneringWSWCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Directeur Wedeka 
72.Verlening van onvrijwillig ontslagWSWCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Directeur Wedeka 
73.Het aangaan en verlengen van dienstbetrekkingenWSWCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Directeur Wedeka 
74.Plaatsing op wachtlijst van WSW-geïndiceerde ten gevolge van verhuizing naar gemeenteWSWCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Kwaliteitsmedewerkers en Teamleiders per 1 januari 2012  
75.Afvoeren van wachtlijst van WSW-geïndiceerde ten gevolge van verhuizing uit gemeenteWSWCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdKwaliteitsmedewerkers en Teamleiders per 1 januari 2012 

Mandaatlijst afdeling Samenleving per 9 / 10 oktober 2013, besluit van de colleges en de burgemeesters van Pekela en Veendam van 5 resp. 24 sept. 2013.

Mandaatlijst afdeling Samenleving

Algemeen

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaatOndermandaatVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
AAangaan en tekenen van overeenkomsten inzake de normale afdeling-aangelegenheden Art. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdBinnen de grenzen van de vastgestelde budgetten (bv. Afdelingbudget en scholingbudget voor de afdeling)
BOndertekenen van (schriftelijke) opdrachten aan leveranciers etc. voor de binnen de afdeling gebruikelijke werkzaamhedenCollege- of raadsbesluitBurgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Mits passend binnen een door de raad c.q. het college genomen besluit over het onderwerp en binnen het vastgestelde krediet of budget (ondertekeningmandaat).  
CVerweerschriften t.b.v. Commissie Bezwaarschriften en KlachtenAlgemene wet bestuursrechtCollege of burgemeester Algemeen DirecteurAfdelingshoofdBeroepszaken bij Rb en RvS door B&W of burgemeester. Advies/raadplegen interne juristen. 
DBesluit op bezwaar (zie hieronder welke situaties)   Pekela Niet-ontvankelijk Ongegrond     Veendam: Niet-ontvankelijk  Algemene wet bestuursrechtCollege of burgemeesterDirecteur AD is niet bevoegd, indien primaire besluit is genomen door bestuursorgaan of (in mandaat) door AD. Afd.hoofd. is niet bevoegd, indien primaire besluit is genomen door bestuursorgaan of (in mandaat) door AD of in [onder]mandaat door Afd.hoofd. Afd.hoofd mag niet ondermandateren   Aan (onder)mandaat zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1.het advies van de commissie is ‘bezwaar is niet-ontvankelijk of ongegrond’’ ; en 2. het advies van de commissie wordt volledig overgenomen; en 3. de afhandeling van het besluit op bezwaar vindt plaats binnen de wettelijk in acht te nemen. termijn

WMO

WMO – brieven

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaatOndermandaatOndermandaatVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
1.Bewijs aanvraag (diverse varianten)WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
2.Opdrachtbrief (diverse varianten)WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
3.Factuur huur/eigen woning evt. factuur met toestemmingsbrief WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
4.Hersteltermijn WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
5.TermijnoverschrijdingWMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
6.Verkoop WMO-voorziening (offerte/factuur)WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
7 – 10.gereserveerd      

WMO – beschikkingen

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
11.Collectief vervoer (diverse varianten)WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
12.Leefkilometervergoeding WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
13.Vervoersvoorzieningen in de vorm van persoonsgebonden budget (tandem, driewiel(lig)fiets, handbike, pendel, scootmobiel, bruikleenauto)WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. KroonBij een bruikleenauto tevens overleg met portefeuillehouder
14.Vervoersvoorziening in bruikleen plus overeenkomst (tandem, driewiel(lig)fiets, handbike, pendel, scootmobiel, bruikleenauto)WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. KroonBij een bruikleenauto tevens overleg met portefeuillehouder
15.Aanpassing/reparatie vervoersvoorzieningWMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
16.Beëindiging i.v.m. overlijden, vertrek uit de gemeente, verkoop e.d.WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
17.Wijziging vervoerscode  WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
18– 20.Gereserveerd        
 Rolstoelvoorziening      
21Rolstoelvoorziening in bruikleen plus overeenkomst (kinderrolstoel duwwandelwagen, elektrische rolstoel) Rolstoelvoorziening in eigendom (sportrolstoel)WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
22Rolstoelvoorziening in de vorm persoonsgebonden budget (kinderrolstoel duwwandelwagen, elektrische rolstoel)WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
23Aanpassing en/of reparatie van rolstoelvoorzieningWMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
24Beëindiging i.v.m. overlijden, vertrek uit de gemeente, verkoop en dergelijke  WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
25 - 30gereserveerd      
 Woonvoorziening      
31Hulp bij het huishouden in de vorm van zorg in naturaWMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
32Hulp bij het huishouden in de vorm persoonsgebonden budgetWMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
33Verhuiskostenvergoeding      WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
34Woningaanpassing, incl. gereedmeldingsformulier, bij huur, brief huiseigenaarWMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. KroonBij bouwkundige ingrepen boven € 10.000,- tevens advies externe deskundige vragen, plu akkoord college.
35Woonvoorziening in bruikleen plus overeenkomst (toiletstoel, douchestoel, toilet-douchestoel, toiletverhoger, statillift)WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
36Woonvoorziening in de vorm van persoons-gebonden budget (toiletstoel, douchestoel, toilet-douchestoel, toiletverhoger, statillift)WMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd 2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
37Aanpassing/reparatie woonvoorzieningWMOCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd2 medewerkers publieks-diensten B, t.w. mw. R. de Groot en dhr. W. Kroon 
38 – 40.gereserveerd      

Onderwijs

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
41.Geven van beschikkingen en aangaan en tekenen contracten inzake VO, PO, S(V)O en RMCWVO, WPO, WEC, artt.160, 171 Gem.College en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdOndermandaat aan medewerkers vervallen i.v.m. scheiding functies 
42.Geven van beschikkingen uit de Verordening LeerlingenvervoerVerordening LeerlingenvervoerCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdconsulent leerlingenvervoer 
43.Uitvoering van de Verordening Leerlingenvervoer, behoudens het beschikken (functiescheiding)Verordening LeerlingenvervoerCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdAnja van Duivendijk Jan Eefting 
44.Uitvoering en geven beschikkingen bovenschoolse onderwijsregelingen tbv specifieke doelgroepenOABCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdOndermandaat aan medewerkers vervallen i.v.m. scheiding functies 
45.Uitvoering onderwijs begeleidingWet op de OnderwijsverzorgingCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdYvonne Verhoeven Jan Eefting Anja van Duivendijk 
46.Benoeming en ontslag schoollogopedieWet op de OnderwijsverzorgingCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  
47.Uitvoering algemene gemeentelijke subsidieverordeningAlgemene subsidie- verordeningCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Niet aan budget-gefinancierde instellingen
48-49.gereserveerd      
50.Geven van beschikkingen subsidies en aangaan en tekenen van contracten Educatiebeleid, inclusief Vormingswerk en Emancipatiebeleid WEB, art. 160 en 171 Gemeentewet College en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdOndermandaat aan medewerkers vervallen i.v.m. scheiding functies 
51.Geven van beschikkingen subsidie AMWAlgemene subsidie- verordeningCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdOndermandaat aan medewerkers vervallen i.v.m. scheiding functies  
52.Geven van beschikkingen subsidies en aangaan en tekenen van contracten Minderhedenbeleid Algemene subsidie- verordening ), privaatrecht en artt. 160 en 171 Gem.College en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdOndermandaat aan medewerkers vervallen i.v.m. scheiding functies  
53.Geven van beschikkingen subsidies OuderenbeleidAlgemene subsidie- verordeningCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdOndermandaat aan medewerkers vervallen i.v.m. scheiding functies  
54.gereserveerd      
55.Geven van beschikkingen en aangaan en tekenen van overeen-komsten inzake Maatschappelijke Opvang, Vrijwilligerswerk en Slachtofferhulp Algemene subsidie- verordening en artt. 160 en 171 Gem.College en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdOndermandaat aan medewerkers vervallen i.v.m. scheiding functies 
56.vervallen      
57.Geven van beschikkingen inzake subsidie Jeugd en Jongeren- beleidAlgemene subsidie- verordeningCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdOndermandaat aan medewerker vervallen i.v.m. scheiding functies 
58.Geven van beschikkingen en aangaan en tekenen contracten inzake Brede doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin Regelingen en wetgeving Centrum voor Jeugd en Gezin CollegeAlgemeen directeurAfdelingshoofdOndermandaat aan medewerker vervallen i.v.m. scheiding functies 
59.Geven van beschikkingen subsidies tbv opvoed- en opgroeiondersteuning (CJG) Algemene subsidieverordeningCollegeAlgemeen directeurAlgemeen directeurOndermandaat aan medewerker vervallen i.v.m. scheiding functies 
60.Geven van beschikkingen t.b.v. wijk & buurt beheer, Opbouwwerk en Cultureel werkNota wijk & buurt-beheer 1994 en Alg. subsidieverordeningCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdOndermandaat aan medewerker vervallen i.v.m. scheiding functies 
61.Geven van beschikkingen inzake subsidies Peuterspeelzalen en KinderdagverblijvenAlgemene subsidie- verordeningCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdOndermandaat aan medewerker vervallen i.v.m. scheiding functies  
62.Geven van beschikkingen inzake subsidies beleid GezondheidszorgAlgemene subsidie- verordeningCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdOndermandaat aan medewerker vervallen i.v.m. scheiding functies 
63.Uitvoering Subsidieverordening Cultuur: Exploitatiesubsidie Evenementensubsidie ExperimentensubsidieAlgemene SubsidieverordeningcollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Ondermandaat aan medewerker vervallen i.v.m. scheiding functies 
64.Correspondentie m.b.t. het algemeen Cultuurbeleid collegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Ondermandaat aan medewerker vervallen i.v.m. scheiding functies 
65-70gereserveerd      

Team Sport

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
71Uitvoering subsidieregeling sport: Exploitatiesubsidies Evenementensubsidies SportstimuleringSubsidieverordening     WelzijnswetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Jan-Hayo Schipper 
72.Aangaan en tekenen van overeenkomsten van verhuur sportaccommodaties: gymlokalen, velden, sporthallen en evenementenPrivaatrecht, art. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Jan-Hayo Schipper 
73.Vaststelling tarieven verhuurArt. 160 GemeentewetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Jan-Hayo Schipper 
74.Beheer en onderhoud accommodaties incl. aangaan en tekenen overeenkomstenArt. 160 en 171 Gem.  College en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Jan-Hayo Schipper 
75.Aangaan en tekenen van pachtovereenkomstenArtt. 160 en 171 Gem.College en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Jan-Hayo Schipper 
76.Sluiting van accommodaties: a.beheersoverweging en b.aanwijzingen door andere overheden protocol Legionella, WHVZ,  CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Jan-Hayo SchipperUitzonderingen en aanwijzingen, vooraf overleg B&W
77 – 80.gereserveerd      

Team Zwembad

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
81.Beheer / Onderhoud Tropiqua incl aangaan en tekenen overeenkomstenArtt. 160 en 171 Gem.College en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Sjaak Geerlings 
82.Vaststelling tarieven verhuurArt. 160 GemeentewetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Sjaak Geerlings 
83.Sluiting van accommodaties: a.beheersoverweging en b.aanwijzingen door andere overheden protocol Legionella, WHVZ,  CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Sjaak GeerlingsBij uitzon-deringen en aanwijzingen, vooraf overleg B&W
84 – 90.gereserveerd      

Cultuurcentrum

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
 Subsidies en cultuur      
91.Uitvoering aangelegenheden Openbare Bibliotheek collegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Yvonne Verhoeven 
92.Uitvoering aangelegenheden Veenkoloniaal Museum collegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Yvonne Verhoeven 
93.Aansturen en coördineren algemeen cultuurbeleid Kadernotitie Cultuur collegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Yvonne Verhoeven 
94 - 100gereserveerd      
  Theater  Algemeen Directeur   
101Aangaan en ondertekenen van overeen-komsten en zenden nota’s inzake de exploitatie van het Cultuur-centrum vanBeresteyn, (voorstellingen, verhuur ruimte, Filmliga, studie- reis- en verblijfs-kosten, etc.)Artt. 160 en 171 Gemeentewet.College en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Simon Scholtens, Bertine Beugels 
102 - 109gereserveerd      

Muziek-, dans- en theaterschool (Veendam)

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
110Organisatie en beschikbaarstelling leslocaties Muziek- , Dans- en Theateronderwijs incl. huur Artt. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Bertine Beugels 
111.PR en uitgaande correspondentie van de Muziek- Dans- en Theaterschool, uitgezonderd verhuur instrumenten en bevestiging in- en uitschrijving leerlingen.Artt. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Bertine Beugels 
112Het afnemen van examensErkenningen-regeling 1e lijnswerk 1997 Raamleerplan MuziekCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Bertine Beugels 
113.Beheer en onderhoud gebouw Muziek- Dans- en Theaterschool en overige kostenArtt. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Bertine Beugels 
114Inschrijving, uitschrijving en administratie leerlingen muziek en dansschoolVoorwaarden Gemeentelijke Muziek- Dans- en Theater-schoolCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Bertine Beugels 
115Alle werkzaamheden bij toepassing van de LesgeldverordeningLesgeld verordening Gemeente VeendamCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Bertine Beugels 
116Algemeen beleid, personeelsbeleid en budgethouder personeelszaken Muziek- Dans- en Theaterschool CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Bertine Beugels 
117Coördinatie van het Muziek-, Dans- en Theater onderwijs, incl. het beheer en verhuur van de instrumenten, coördinatie vervoer bij uitvoeringen en de adm. coördinatie van examens.Artt. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Bertine Beugels 
118Coördinatie en correspondentie Open Dagen collegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Bertine Beugels 
119Coördinatie en externe correspondentie projecten basisscholen collegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Bertine Beugels 

Mandaatlijst afdeling Gemeentewerken per 9 / 10 oktober  2013, bij besluit van de colleges en de burgemeesters van Pekela en Veendam van 5 resp. 24 september 2013.

Mandaatlijst afdeling Gemeentewerken

Algemeen

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat / Volmacht aanOndermandaat / volmacht aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden.
A.Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten inzake de normale afdelingsaangelegenhedenArtt. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen Directeur AfdelingshoofdBinnen de grenzen van de vastgestelde budgetten (bv. afdelingsbudget en scholingsbudget voor de afdeling).
B.Ondertekenen van (schriftelijke ) opdrachten aan leveranciers etc. voor binnen de afdeling gebruikelijke werkzaamheden.College- of raadsbesluitBurgemeesterAlgemeen Directeur AfdelingshoofdMits passend binnen een door de raad c.q. het college genomen besluit over het onderwerp en binnen het vastgestelde krediet of budget (ondertekeningmandaat).
C.Verweerschriften t.b.v. commissie Bezwaarschriften en Klachten.Algemene wet bestuursrecht  College of burgemeesterAlgemeen Directeur AfdelingshoofdBeroepszaken Rb en RvS. via B&W. Advies/raadpleging interne juristen.
DBesluit op bezwaar (zie hieronder welke situaties)   Pekela Niet-ontvankelijk Ongegrond     Veendam: Niet-ontvankelijk  Algemene wet bestuursrechtCollege of burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofdAD is niet bevoegd, indien primaire besluit is genomen door bestuursorgaan of (in mandaat) door AD. Afd.hoofd. is niet bevoegd, indien primaire besluit is genomen door bestuursorgaan of (in mandaat) door AD of in [onder]mandaat door Afd.hoofd. Afd.hoofd mag niet ondermandateren   Aan (onder)mandaat zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1.het advies van de commissie is ‘bezwaar is niet-ontvankelijk of ongegrond’’ ; en 2. het advies van de commissie wordt volledig overgenomen; en 3. de afhandeling van het besluit op bezwaar vindt plaats binnen de wettelijk in acht te nemen. termijn
 Team Groen      
Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
1.Verlenen van ontheffing van het verbod om zich in parken en/of plantsoenen buiten de wegen en paden te bevinden.Artikel 2.45 APV Veendam Artikel 2.47 APV PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider GroenTer kennisneming aan politie
2.Opleggen verplichting tot herbeplantingArtikel 4.11.3 en 4.11.7 APV Veendam Artikel 4.19 APV PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider GroenIndien de kapvergunning is voorbe-houden aan B&W dan legt B&W zonodig ook herplant-plicht op.
3.Aanschrijven i.v.m. de iepziekteArtikel 4.11.9 APV VeendamCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider Groen 
4.Ontheffing van het verbod waarbij het in bepaalde delen van de gemeente verboden is bloemen te plukken en hout te sprokkelenArtikel 4.11.12 APV VeendamCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider GroenLijst met aangewezen plaatsen vast te stellen door B&W.
5.Ontheffing parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.Artikel 5.2 APV Veendam Artikel 5.2 APV PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider Groen 
6.Ontheffing verbod aantasten groenvoorzieningen door voertuigen, fiets of brommer.Artikel 5.11 APV Veendam Artikel 5.11 APV PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider Groen 
7 namens gemeente aanvraag ontheffing / vergunning kappen (beschermde) houtopstandArt. 4 Bomenverordening 2008 gem. Veendam Art.1.3 jo art 4.15 APV PekelaCollege en burgemeesterAlgemeen directeurAfdelingshoofdTeamleider Groen 
8-10gereserveerd      
 Team Wegen & Reiniging      
Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
11.Beslissen op verzoek tot het aanleggen, opbreken of veranderen van een wegArtikel 2.11 APV Veendam Artikel 2.12 APV PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd   Team Wegen en Reiniging toetst de aanvraag
12.Aanschrijven van rechthebbende om hinderlijke beplanting of voorwerp op te heffenArtikel 2.15 APV Veendam  CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd   
13.Aanschrijven van eigenaar/gebruiker van een gebouw e.d. tot het gedogen van verkeersborden etc.Artikel 2.21 APV Veendam Artikel 2.22 APV PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider Wegen en Reiniging 
14.Beslissen op aanvraag vergunning om voorwerpen (palen en/of kabels) in /onder/boven het water te plaatsen of te hebbenArtikel 5.24 APV Veendam Artikel 5.23 APV PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd   Toets vindt plaats door Gemeentewerken en Ruimte & Economie
15.Verbieden van laden en lossen door vaartuigen indien dat schade oplevertArtikel 5.31 APV Veendam  CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider Wegen en Reiniging 
16.Aanschrijving aan eigenaren tot het schoonmaken / herstellen van stinkende riolen etc.Wet milieubeheerCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider Wegen en Reiniging1e aanschrijving/verzoek via mandaat. Bestuursdwangaanschrijving via college.
17.Uitvoering wegenwet (Voor zover het de bevoegdheid van college betreft).WegenwetCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Politie heeft eigen verantwoordelijkheid  
18.Het nemen van besluiten zoals bedoeld in artikel 12 BABWArtikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeerCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Als het hier gaat om de Wegenverkeerswet dan R&E
19.- 20.gereserveerd      
21.Treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen Artikel 34 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (via delegatie)CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Advies politieTer kennisneming aan hulpdiensten en openbaar vervoerbedrijven
22.Verhaal van door de gemeente gemaakte herstelkostenGemeentewet ingeval van bestuursdwang, artikel 5:26 AwbCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider W&R Teamleider GroenRaadpleging juridische afdeling.
23.Beslissen omtrent tijdelijk gebruik (openbaar) gemeente-grond i.v.m. opslag bouwmaterialen, etc.Artt. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider W&R Teamleider Groen 
24.Aanschrijving tot ontruimen gemeentegronden (groen en wegen)Artt. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider W&R Teamleider Groen 
25.Aansprakelijk stellen bij schade aan gemeentelijke eigendommenEigendomsrecht Onrechtmatige daad artikel 6:162 BWCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider W&R Teamleider Groen Teamleider Bouw &TractieAdvies van en afschriften aan medewerker verzekeringen bij Interne Dienstverlening  
26.Gebruiksovereenkomsten aangaan en onder-tekenen voor gebruik fietsbrug LangeboschArtt. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider W&RConform de door B&W vastgestelde richtlijnen.  
27-29Gereserveerd        
30.Aanwijzen inzameldiensten en inzamelaars voor categorieën huishoudelijke afvalstoffen inzamelvergunning)Afvalstoffenverordening Veendam 2007 (AVV), Art. 7 AVV Artikel 2 AVV 2011 PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider W&RRaadplegen Vakspecialisten (milieu) , ter kennisneming aan politie
31.Aanwijzen via welk(e) verzamel-middel of -voorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen tbv een gebruiker van een perceel plaatsvindt.Art. 9 AVV Artikel 4 AVV 2011 PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider W&R 
32.Regels stellen omtrent plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via inzamelmiddel moeten worden aangeboden.Art. 15 AVV Artikel 10 AVV 2011 PekelaCollege Algemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider W&R 
33.Regels omtrent het aantal en het maximale gewicht van per keer aan te bieden inzamelmiddelen.Art. 15 AVVCollege Algemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider W&R 
34.Vaststellen van dagen en tijden voor aanbieden van huishoudelijke afvalstoffenArt. 20 AVV Artikel 11 AVV 2011 Pekela CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Ter kennisneming aan politie
35.Regels stellen over het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffenArt. 21 AVV Artikel 12 AVV PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Ter kennisneming aan politie  
36.Aanwijzen bedrijfsafvalstoffen die door de inzameldiensten worden ingezameldArt. 22 AVV Paragraaf 4 AVV 2011 PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Raadpleging politie en brandweer  
37.Het stellen van regels omtrent dagen, tijden, plaatsen en wijzen van aanbieden van bedrijfsafvalstoffenArt. 23 AVV CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd   
38.Regels stellen voor aanbieden van afvalstoffen aan een ander dan de inzameldienstArt. 24 AVV Artikel 15 AVV PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider W&RTer kennisneming aan de politie
39.Ontheffing van het verbod opslaan van afvalstoffen ex art. 31 AVVArt. 31 AVV Artikel 22 AVV PekelaCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider W&RRaadpleging politie en brandweer en vakspecialist milieu
40.Verhuren containers voor bedrijfsafvalstoffen op basis van de door b&w vastgestelde tarievenArtt. 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider W&R 
41.Ingebruikstelling containers voor woningontruiming op last van deurwaarder CollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider W&R 
42.Aanpassen van de lijst voor ontheffing parkeren/ rijden van gemeentelijke voertuigen op basis van de wegenverkeerswet i.v.m. vervanging of uitbreiding van materieelWegenverkeerswetgevingCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd  Voorafgaand advies van de adviesgroep verkeer en vervoer
43 -50.Gereserveerd      
        
 Voor de volledigheid wordt het volgende vermeld:      
 Brengstation:  De mandatering van de bevoegdheid van de heffingsambtenaar inzake het heffen van afvalstoffenheffing aan de medewerkers van het brengstation, staat vermeld bij de mandaatlijst afdeling Externe Dienstverlening     
 Team Gebouwen en Onderhoud      
Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
51.Aanschaf benodigde materialen voor geraamd onderhoud, noodvoor-zieningen en incidentele opdrachtenArtikel 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider G&OT.b.v. alle gemeentelijke gebouwen, monumenten, culturele kunstwerken en straatmeubilair, vallend binnen vastgestelde budgetten en kredieten.
52.Aangaan van contracten met aannemers en installateurs t.b.v. geraamd onderhoud, noodvoor-zieningen en incidentele opdrachtenArtikel 160 en 171 GemeentewetCollege en burgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider G&OT.b.v. alle gemeentelijke gebouwen, monumenten, culturele kunstwerken en straatmeubilair, vallend binnen vastgestelde budgetten en kredieten
53.Tekenen van akte van taxatie bij schadeArt. 171 GemeentewetBurgemeesterAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd   
54.Ondertekenen aanvraag sloopvergunning gemeentelijke gebouwenWabo / Bouwverordening Pekela en VeendamCollegeAlgemeen DirecteurAfdelingshoofd Teamleider G&OAdvies team Economie.  

Mandaatlijst Concernzaken per 9 / 10 oktober 2013, bij besluit van de colleges en de burgemeesters van Pekela en Veendam van 5 resp. 24 september 2013.

Concernzaken

 

Planning en Control

Nr.Omschrijving bevoegdheidWettelijke grondslagBevoegd orgaanMandaat aanOndermandaat aanVoorwaarden, beperkingen, bijzonderheden
1.Het fiatteren van betalingsvoorstellen uit het financieel informatiesysteemGemeentewetCollegeAlgemeen Directeur  
2.Mede beschikken over gemeentelijke bank- en girorekeningen (zetten tweede feitelijke handtekening)GemeentewetCollegeAlgemeen Directeur Alleen in combinatie handtekening kassier
3Het zetten van de eerste hand-tekening bij feitelijke betalingen, betreft tele-banking, cheques en salaris-uitbetalingen    Zie mandaatlijst ID Team Financiën nr. 48
4Het zetten van de 2e handtekening bij feitelijke betalingen, betreft telebanking, cheques en salarisbetalingen    Zie mandaatlijst ID Team Financiën nr.48a