Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening op de lesgelden ter zake van het verstrekken van onderwijs aan leerlingen van de Muziek-, Dans- en Theaterschool, gevestigd te Veendam.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de lesgelden ter zake van het verstrekken van onderwijs aan leerlingen van de Muziek-, Dans- en Theaterschool, gevestigd te Veendam.
CiteertitelVerordening lesgelden Muziek- Dans- en Theaterschool Veendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de verordening lesgelden Muziek- Dans- en Theaterschool Veendam vastgesteld op 4-6-2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend
 2. Gemeentewet, art. 147
 3. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201401-08-2016nieuwe regeling

03-03-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 11 maart 2014

2014R0003

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de lesgelden ter zake van het verstrekken van onderwijs aan leerlingen van de Muziek-, Dans- en Theaterschool, gevestigd te Veendam

de raad van de gemeente Veendam;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 28 januari 2014

overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen betreffende de lesgelden ter zake van het verstrekken van onderwijs aan de leerlingen Muziek-, Dans- en Theaterschool, gevestigd te Veendam.

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de lesgelden ter zake van het verstrekken van onderwijs aan leerlingen van de Muziek-, Dans- en Theaterschool, gevestigd te Veendam

 

Luidende als volgt:

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1

burgemeester en wethouders

burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam;

1.2.

de school

de Muziek-, Dans- en Theaterschool "Veendam";

1.3

cursusjaar

het schooljaar, te weten van 1 augustus tot en met 31 juli;

1.4

leerling/cursist

een ieder, die aan de onder artikel 1.2 genoemde school is ingeschreven om onderwijs te volgen;

1.5

meerderjarige leerling

de leerling die op het moment van inschrijving 18 jaar of ouder is;

1.6

de minderjarige leerling

de leerling die voor 1 augustus van het cursusjaar nog geen 18 jaar is;

1.7

onderwijs

de muziek-, dans- en theaterlessen, dan wel cursussen die door de school worden verstrekt aan een leerling/ cursist. De lessen kunnen bestaan uit individuele lessen, groepslessen en klassikale lessen.

1.8

lesgeld

het tarief dat overeenkomstig de bepalingen van deze verordening en de nadere regels voor het volgen van onderwijs aan de school is vastgesteld;

1.9

gereduceerd tarief

het lagere tarief dan het lesgeldtarief dat overeenkomstig de bepalingen van deze verordening en de nadere regels voor het volgen van onderwijs aan de school is vastgesteld;

1.10

restitutie

het bedrag dat in voorkomende gevallen als bedoeld in artikel 10 aan de lesgeldplechtige wordt teruggegeven;

1.11

maand

kalendermaand, een aaneengesloten periode van 30 dagen;

1.12

kwartaal

een aaneengesloten periode van 3 maanden;

1.13

inkomen

1. het loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964,verminderd met:

a. het vakantiegeld;

b. de ingehouden loonbelasting;

c. de ingehouden premies volksverzekeringen;

2. de niet als loon genoten zuivere inkomsten, bedoeld in afdeling 3, van hoofdstuk II van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, en;

3. een vierde deel van de winst uit een onderneming, bedoeld in artikel 2 van hoofdstuk II van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, genoten in het kalenderjaar voorafgaande aan het cursusjaar waarvoor men lesgeld verschuldigd is

1.14

verzamelinkomen

het totaal van de inkomsten van de lesgeldplichtige en (eventueel) zijn / haar partner

1.15

partner

degene met wie de lesgeldplichtige is gehuwd en van wie hij/zij niet duurzaam gescheiden leeft;

2. degene met wie de lesgeldplichtige ongehuwd samenwoont als waren zij gehuwd.

1.16

lesgeldplichtige

voor de minderjarige leerling de ouder, voogd of verzorger van deze leerling;

2. voor de meerderjarige leerling, de leerling zelf.

1.17

Reikwijdte verordening

De verordening is van toepassing op leerlingen woonachtig binnen de gemeente Veendam.

1.18

Niet-gesubsidieerde lessen

kostendekkend lesaanbod voor ingezetenen en niet-ingezetenen

 

Artikel 2. Inschrijving en plaatsingsvolgorde Reikwijdte verordening
 • 2.1

  De ingezetene van de gemeente Veendam, die onderwijs wil volgen aan de school moet zich daarvoor inschrijven.

 • 2.2.

  Niet-ingezetenen van de gemeente Veendam kunnen niet-gesubsidieerde lessen volgen. Zij dienen zich daarvoor in te schrijven bij de school

Artikel 3. Uitschrijving
 • 3.1

  Indien een leerling of cursist geen onderwijs meer aan de school wil volgen, deelt de leerling of de lesgeldplichtige dit voor 1 juni van het lopende cursusjaar schriftelijk aan de leiding van de school mee.

 • 3.2

  Indien een leerling of cursist gedurende het lopende schooljaar geen onderwijs meer wil volgen, deelt de leerling/lesgeldplichtige dit voor 1 december van het lopende cursusjaar schriftelijk aan de leiding van de school mee. (zie ook artikel 10.5)

Artikel 4. Cursusjaar
 • 4.1

  Het tijdvak waarover het lesgeld wordt berekend is gelijk aan het cursusjaar.

 • 4.2

  De omstandigheden bij het begin van het cursusjaar zijn bepalend voor de vaststelling van het lesgeld.

Artikel 5. Lesgeldplicht
 • 5.1

  Terzake van het aan leerlingen verstrekken van onderwijs door of vanwege de Muziek-, Dans- en Theaterschool te Veendam is lesgeld verschuldigd overeenkomstig de navolgende bepalingen.

 • 5.2

  Lesgeld wordt in rekening gebracht voor elke leerling / cursist die in het cursusjaar aan de muziekschool staat ingeschreven.

 • 5.3

  Voor een leerling / cursist, die in de loop van het cursusjaar is ingeschreven, is het lesgeld verschuldigd over zoveel maanden als er na de toelating in het cursusjaar over zijn. Een gedeelte van een maand wordt daarbij voor een gehele maand gerekend.

Artikel 6. lesgelden voor minderjarige leerlingen (individueel- en groepsonderwijs)
 • 6.1

  Het lesgeld per cursusjaar per ingeschreven minderjarige leerling voor het verstrekken van individueel onderwijs gebaseerd op 25 minuten les bedraagt :

  a. voor de eerste leerling uit een gezin € 370,--

  b. voor de tweede leerling uit een gezin € 310,--

  c. voor de derde en volgende leerling(en) uit een gezin € 280,--

 • 6.2

  Bij meerdere minderjarige leerlingen uit een gezin worden de oudste, de op een na oudste en de daarop volgende leerling als respectievelijk de eerste, de tweede en de derde leerling aangemerkt.

 • 6.3
  • a.

   afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen kan een lesgeldplichtige in aanmerking komen voor het volgen van lessen tegen gereduceerd tarief;

  • b.

   om in aanmerking te komen voor het volgen van lessen tegen gereduceerd tarief wordt het volgende in overweging genomen:

   1) het verzameljaarinkomen van de lesgeldplichtige, zoals is vastgesteld door de belastingdienst over het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het begin van het cursusjaar of, indien de gegevens hierover voor de aanvang van het cursusjaar beschikbaar zijn, over het kalenderjaar dat een jaar voorafgaat aan het begin van het cursusjaar, mits laatstgenoemd inkomen meer dan 10% lager is dan het verzamelinkomen over het daaraan voorafgaande kalenderjaar;

   2) het verzamel jaarinkomen, zoals is vastgesteld door de belastingdienst, van de echtgeno(o)t(e) van de lesgeldplichtige, dan wel degene met wie hij / zij samenwoont;

   3) indien de lesgeldplichtige niet in de inkomstenbelasting wordt aangeslagen, wordt onder verzameljaarinkomen verstaan het bruto jaarinkomen (inclusief overhevelingstoeslag) minus de forfaitaire aftrek geldende voor dat belastingjaar.

 • 6.4

  Indien de lesgeldplichtige bij inschrijving desgevraagd niet de vereiste bewijsstukken kan overleggen of niet op tijd (vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar) de vereiste bewijsstukken kan overleggen wordt het verschuldigde lesgeld gebaseerd op het hoogste tarief.

 • 6.5

  Een bij de aanvang van de lessen minderjarige leerling komt gedurende 9 jaar in aanmerking voor het volgen van lessen tegen gereduceerd tarief, met dien verstande dat hij of zij in ieder geval tot zijn of haar 18de jaar lessen tegen een gereduceerd tarief kan volgen.

 • 6.6

  Een uitzondering vormt de leerling die ouder is dan 18 jaar, maar nog op het Algemeen Vormend Onderwijs, het Voorbereidend Beroepsonderwijs of het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs zit. Deze leerling komt in aanmerking voor het gereduceerde tarief, in ieder geval als voldaan wordt aan het gestelde in de artikele 6.1, 6.2 en 6.3. Het lesgeld per ingeschreven minderjarige leerling is dan als volgt:

   

  bij een belastbaar inkomen voor lessen met een lesduur van minimaal 25 minuten

   

   

   

  voor de

  1e leerling

  2e leerling

  3e e.v. leerling

  (o.g.v. de wet IB of LB 2001)

   

   

   

  tot 18.000

  125

  105

  95

  van 18.000 tot 23.000

  175

  150

  140

  van 23.000 tot 30.000

  240

  200

  180

  van 30.000 tot 39.000

  300

  255

  235

  boven 39.000

  370

  310

  280

Artikel 7. Lesgelden klassikaal onderwijs

Het lesgeld per leerling en per cursusjaar voor klassikaal onderwijs bedraagt:

 

a.

eerste jaar AMV/VIO 60 minuten (ca. 35 weken)

€ 90,--

b.

tweede jaar AMV/VIO 60 minuten (ca. 35 weken)

€ 90,--

c.

oriëntatiejaar, 45 minuten (ca 35 weken)

€ 70,--

d.

kleuter-AMV 45 minuten (ca. 35 weken)

€ 70,--

e.

bewegingsvakken (ballet) 45 minuten (ca. 35 weken)

€ 130,--

f.

bewegingsvakken (ballet) 60 minuten (ca. 35 weken)

€ 170,--

g.

harfa A + B (20 minuten p.p.)

€ 150

h.

harfa C + D (30 minuten p.p.)

€ 220

i.

samenspel (20 lessen)

€ 35,--

j.

bandcoaching (20 lessen)

€ 35,--

k.

theaterles 60 minuten (voor 30 lessen)

€ 160,--

l.

theaterles 90 minuten (voor 30 lessen)

€ 230,--

m.

theaterles 120 minuten (voor 30 lessen)

€ 285,--

n.

theaterles 150 minuten (voor 30 lessen)

€ 325,--

Artikel 8. Overige bepalingen lesgelden en tarieven
 • 8.1

  Voor de meerderjarige leerling wordt het lesgeld als bedoeld in artikel 6 met € 235,-- verhoogd, met dien verstande dat het lesgeld nimmer minder bedraagt dan € 370,-- . Het lesgeld voor meerderjarigen boven de 21 jaar is inclusief BTW. Tweewekelijkse les voor meerderjarigen is eveneens mogelijk. Het lesgeld wordt dan gehalveerd.

 • 8.2

  Een gehuwde leerling beneden de 18 jaar wordt gelijkgesteld aan een meerderjarige leerling.

 • 8.3

  In afwijking van het gestelde in het eerste lid van dit artikel bedraagt het lesgeld voor een meerderjarige leerling die alleen een inkomen geniet in de vorm van een studiefinanciering, € 210,--.

 • 8.4

  Een bij de aanvang van de lessen meerderjarige leerling komt gedurende 5 jaar in aanmerking voor het volgen van individuele lessen tegen gereduceerd tarief als bedoeld in artikel 6.3.

 • 8.5

  Nadat de periode waarin aanspraak kan worden gemaakt op het volgen van lessen tegen gereduceerd tarief als bedoeld in artikel 8.4 is verstreken, wordt het normale lesgeld in rekening gebracht.

 • 8.6

  Het lesgeld voor kortlopende cursussen en workshops wordt per activiteit bepaald.

 • 8.7

  Voor hen die als leerling zijn ingeschreven voor een cursusjaar en die bij de aanvang van dat jaar wegblijven, is lesgeld over het eerste kwartaal van het cursusjaar verschuldigd, tenzij voor het begin van het cursusjaar uiterlijk op 1 juni schriftelijk bericht van verhindering is ingekomen.

 • 8.8

  Ingeval van overschrijding van de in artikel 8.7 genoemde datum treden de artikel 10.4, 10.5 en 10.6 in werking.

Artikel 9. Niet gesubsidieerd lesaanbod

Ingezetenen en niet-ingezetenen kunnen gebruikmaken van een knipkaart voor instrumentale lessen en kunnen workshops volgen.

 • 9.1

  De kosten voor een knipkaart bedragen € 185,--. Voor een meerderjarige leerling bedragen de kosten € 240,--.

 • 9.2

  Het lesgeld voor meerderjarigen boven de 21 jaar is inclusief BTW

 • 9.3

  Een knipkaart geldt voor 300 minuten, op te nemen in 10 maal 30 minuten per les of 15 maal 20 minuten per les.

 • 9.4

  Een knipkaart geeft geen recht op gratis deelname aan ensembles en theorielessen.

 • 9.5

  Een knipkaart is maximaal 1 cursusjaar geldig.

 • 9.6

  Workshops worden ad hoc aangeboden en zijn kostendekkend

Artikel 10. Vrijstelling lesgeld en restitutie
 • 10.
  • 1.

   Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien de lesgeldplichtige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar het lesgeld te betalen, geheel of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen van de betaling van het lesgeld.

 • 10.
  • 2.

   De lesgeldverplichting vervalt bij overlijden van de leerling en bij vertrek uit de gemeente Veendam; restitutie van het over de resterende maanden betaalde lesgeld geschiedt na schriftelijk verzoek.

 • 10.
  • 3.

   Lesgelden worden, na een schriftelijk verzoek daartoe, gedeeltelijk gerestitueerd, indien

  • a.

   de leerling zich meer dan 4 weken wegens ziekte (tijdig) heeft afgemeld,

  • b.

   de leerling meer dan 2 weken achtereen geen les heeft gehad wegens ziekte of afwezigheid van de docent;

 • 10.
  • 4.

   Het minimumbedrag van restitutie, zoals bedoeld in artikel 10.3, bedraagt € 10,--.

 • 10.
  • 5.

   Indien een leerling / cursist zich voor 1 december van het cursusjaar schriftelijk bij de leiding van de school heeft opgezegd, heeft de leerling / cursist recht op restitutie van lesgeld voor de laatste periode van het cursusjaar van ten hoogste 6 maanden;

 • 10.
  • 6.

   Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde datum is geen restitutie meer mogelijk.

Artikel 11. Wijze van betaling en termijnen
 • 11.
  • 1.

   Het lesgeld wordt in rekening gebracht door toezending van een beschikking inclusief bijhorende nota of acceptgirokaart.

 • 11.
  • 2.

   Het lesgeld wordt in één termijn voldaan, tenzij wordt gekozen voor een betaling in vier termijnen. (11.3). De termijn vervalt 30 dagen na dagtekening van de beschikking bijhorende nota of acceptgirokaart.

 • 11.
  • 3.

   Het lesgeld kan via een automatische incasso worden voldaan, mits de lesgeldplichtige hiervoor toestemming heeft gegeven. Het maximale aantal termijnen bedraagt 4 aaneengesloten maanden. Het minimumbedrag per termijn bedraagt € 50,--.

Artikel 12. Niet tijdig betalen en opschorting lessen
 • 12.
  • 1.

   Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde lesgeld wordt het volgen van de lessen opgeschort en kunnen deze niet eerder worden hervat dan nadat het verschuldigde lesgeld met alle daarop vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke, door de lesgeldplichtige is voldaan.

 • 12.
  • 2.

   Het opschorten van de lessen leidt niet tot verminderen van het verschuldigde lesgeld.

 • 12.
  • 3.

   Wanneer de lesgeldplichtige nalatig blijft het verschuldigde bedrag te betalen, wordt dit lesgeld, verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, ingevorderd.

Artikel 13. Beleidsregels

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels vaststellen ter uitvoering van deze verordening.

Artikel 14. Intrekking oude verordening

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening zal de verordening vastgesteld op 4 juni 2012, nummer 2012 R0012/ Sector Samenleving behoudens overgangsrecht worden ingetrokken.

Artikel 15. Overgangsrecht

Verplichtingen die zijn reeds aangegaan vóór de inwerkingtreding van deze verordening, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de op grond van de onder artikel 14 ingetrokken verordening.

Artikel 16. Inwerkintreding verordening

De verordening treedt, nadat zij is bekendgemaakt, in werking op 1 augustus 2014

Artikel 17. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lesgelden Muziek- Dans- en Theaterschool Veendam".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Veendam op 3 maart 2014

 

De voorzitter,

 

S.B. Swierstra

 

De griffier,

 

R. Brekveld