Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van de gemeente Veendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen van het college van de gemeente Veendam
CiteertitelReglement van orde voor het college
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-200401-04-2018Onbekend

03-02-2004

De Veendammer

82

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van de gemeente Veendam

Nummer: 82

Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Veendam

Gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende

Reglement van orde voor de vergaderingen van het college van de gemeente Veendam

luidende als volgt:

Artikel 1 de voorzitter

De voorzitter is belast met:

 • a.

  het leiden van de vergadering;

 • b.

  het handhaven van de orde;

 • c.

  het doen naleven van het reglement van orde;

 • d.

  hetgeen de Gemeentewet of dit reglement hem verder opdraagt.

Artikel 2 de secretaris

 • 1.

  De secretaris is in elke vergadering van het college aanwezig.

 • 2.

  Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt de secretaris vervangen door een door het college daartoe aangewezen ambtenaar.

 • 3.

  Hij kan, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen.

Artikel 3 de vergaderfrequentie

 • 1.

  De vergaderingen van het college vinden in de regel plaats op iedere dinsdag, vangen aan om 9.00 uur en worden gehouden in het gemeentehuis.

 • 2.

  De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag en aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover, tenzij er sprake is van een spoedeisende situatie, overleg met de overige leden van het college.

Artikel 4 buitengewone vergaderingen

Buitengewone vergaderingen worden belegd zo dikwijls de voorzitter de nodig oordeelt of één van de wethouders dit verlangt.

In het laatstbedoelde geval roept de voorzitter de vergadering binnen tweemaal vierentwintig uren bijeen.

Artikel 5 verhindering

Wanneer een lid verhinderd is de vergadering bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter.

Artikel 6 de stukken

De stukken, welke door het college zullen worden behandeld, worden door de zorg van de secretaris gedeponeerd in de daarvoor bestemde portefeuilles.

Artikel 7 kennisneming van de stukken

Zoveel mogelijk wordt aan de leden gelegenheid gegeven van de stukken voor de vergadering, waarin zij aan de orde zullen worden gesteld, kennis te nemen. De leden doen door parafering in de daarvoor bestemde ruimte of eventueel door een korte aantekening op de stukken van hun mening blijken.

Artikel 8 geen bespreking

Stukken waarover geen van de leden bespreking verlangt, komen in de vergadering niet nader in behandeling.

Artikel 9 volgorde van de werkzaamheden

De voorzitter regelt de volgorde van de werkzaamheden.

Artikel 10 aantekening genomen besluiten

De secretaris houdt aantekening van de genomen besluiten en vermeldt deze op de behandelde stukken.

Artikel 11 mondelinge stemming

 • 1.

  Over alle zaken wordt mondeling gestemd.

 • 2.

  Indien bij het nemen van een besluit over een zaak geen van de leden stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 3.

  Bij mondelinge stemmingen wordt eerst door de wethouders gestemd in volgorde van hun leeftijd, te beginnen met de jongste. De voorzitter stemt als laatste.

 • 4.

  Elk lid kan zonder opgave van redenen doen aantekenen, dat hij zich met het genomen besluit niet verenigt.

 • 5.

  Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld, welke binnen tien dagen wordt gehouden. In deze vergadering worden de beraadslagingen heropend. Indien bij stemming de stemmen opnieuw staken beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 12 stemmingen over personen

 • 1.

  Bij het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen wordt bij gesloten en ongetekende briefjes gestemd, indien de voorzitter of één van de wethouders een dergelijke wijze van stemmen verlangt.

 • 2.

  Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen zijn, tenzij de vergadering beslist, dat meer dan één persoon tegelijk op een briefje mag worden gekozen. De voorzitter leest de inhoud van elk stembriefje voor, terwijl de secretaris, daartoe door de voorzitter aangewezen, het naziet en daarvan aantekening houdt.

 • 3.

  Bij staking van stemmen beslist terstond het lot. De wijze van loting wordt door de voorzitter bepaald.

Artikel 13 geheimhouding

 • 1.

  Voor het einde van een vergadering beslist het college in hoeverre omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van stukken welke aan de leden zijn overgelegd, geheimhouding aan de leden zal worden opgelegd en tot welk moment deze geheimhouding duurt.

 • 2.

  De verplichting tot geheimhouding geldt, behalve voor de leden van het college, ook voor hen die bij de behandeling tegenwoordig waren of die op andere wijze van het behandelde of van de stukken kennis nemen.

 • 3.

  Van de opgelegde geheimhouding en van de opheffing daarvan maakt de secretaris op de stukken melding.

Artikel 14 mededelingen aan de pers

 • 1.

  Voor het einde van de vergadering beslist het college in hoeverre omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van stukken, welke aan de leden zijn overgelegd en betrekking hebben op zaken waaromtrent het college het bevoegde orgaan is, mededelingen aan de pers kunnen worden gedaan.

 • 2.

  De voorzitter of een door hem aangewezen vervanger is belast met het doen van mededelingen aan de pers.

Artikel 15 inwerkingtreding

Dit reglement treedt onmiddellijk na zijn vaststelling in werking.

Besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam op 3 februari 2004

 

Burgemeester,

 

Secretaris,