Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

Beleid sluitingstijden horecabedrijven Veenendaal 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid sluitingstijden horecabedrijven Veenendaal 2010
CiteertitelBeleid sluitingstijden horecabedrijven Veenendaal 2010
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het Beleid sluitingstijden horecabedrijven Veenendaal 2010 vervangt de Notitie sluitingstijden horeca Veenendaal 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal, art. 2:29 en art. 2:30

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201001-01-201001-01-2014nieuwe regeling

01-12-2009

Veenendaalse Krant, 2010-01-06

2009, -

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid sluitingstijden horecabedrijven Veenendaal 2010

De burgemeester van de gemeente Veenendaal;

 

overwegende dat :

het aanbeveling verdient regels te stellen voor de sluitingstijden van horecabedrijven;

 

gelet op:

het bepaalde in de artikelen 2:29 en 2:30 van de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal;

 

Besluit:

vast te stellen het Beleid sluitingstijden horecabedrijven Veenendaal 2010.

 

 

Artikel 1 Vergunningen

 • Vergunning kan worden verleend voor:

 • 1.

  Cafébedrijven in het horeca-concentratiegebied:

  • -

   op zondag t/m donderdag tot uiterlijk 02.00 uur;

  • -

   op vrijdag en zaterdag tot uiterlijk 03.00 uur en een maximale instaptijd van 02.00 uur.

 • 2.

  Bar-dancings (Temptation):

  • -

   op zondag t/m donderdag tot uiterlijk 03.00 uur;

  • -

   op vrijdag en zaterdag tot uiterlijk 04.00 uur en een maximale instaptijd van 02.00 uur;

 • 3.

  Broodjeszaken in het horeca-concentratiegebied:

  • -

   op zondag t/m zaterdag tot uiterlijk 03.00 uur;

 • 4.

  Jongerencentrum Escape:

  • -

   op vrijdag en zaterdag tot uiterlijk 02.00 uur;

 • 5.

  Overige horecabedrijven:

  • -

   op zondag t/m zaterdag tot 01.00 uur.

Artikel 2 Feestdagen

 • 1.

  Op feestdagen gelden de sluitingstijden van de vrijdag en de zaterdag.

 • 2.

  Feestdagen: hier worden bedoeld de hierna genoemde feestdagen MITS deze niet op een zondag vallen:

  • -

   Koninginnenacht (29 april);

  • -

   Koninginnedag;

  • -

   2e Paasdag;

  • -

   2e Pinksterdag;

  • -

   Kerstavond (24 december);

  • -

   2e Kerstdag.

 • 3.

  Zondagen: iedere zondag en daarnaast de hierna genoemde feestdagen die op grond van de Zondagswet met de Zondag worden gelijkgesteld:

  • -

   1e Kerstdag en Hemelvaartsdag;

 • 4.

  De volgende feestdagen vallen altijd op een zondag:

  • -

   1e Paasdag;

  • -

   1e Pinksterdag.

Artikel 3 Oud & Nieuw

Voor wat betreft de sluitingstijden van de horeca met Oud&Nieuw is tijdens de oudjaarviering 2008/2009 een proef gehouden met een uitlooptijd van uiterlijk 06.00 uur. Dit is iedereen goed bevallen en ook voor komende jaren mogelijk. In de bijlage is een en ander schematisch weergegeven.

Overige aandachtspunten ten aanzien van horecabedrijven in Veenendaal

Artikel 4 Proefperiode

Voor nieuwe horecabedrijven geldt een proefperiode van 6 maanden waarbinnen het horecabedrijf uiterlijk om 24.00 uur gesloten moet zijn.

Artikel 5 Kiosken

Voor wat betreft de vestiging van een horecabedrijf in een kiosk wordt opgemerkt dat hier de openingstijden van de Winkeltijdenwet op van toepassing zijn. Dat betekent van maandag t/m zaterdag mag deze geopend zijn van 06.00 tot uiterlijk 22.00 uur en op zondag gesloten.

Artikel 6 Sportkantines

Sportverenigingen kunnen voor maximaal 2 x per jaar, ten bate van een feestavond voor eigen leden, een ontheffing van de sluitingstijd voor de sportkantine aanvragen.

Artikel 7 Buurthuizen

Aan Stichting Welzijn Veenendaal kan voor maximaal 2 x per jaar, ten bate van een activiteit die past binnen de doelstelling van de stichting en het buurthuis een ontheffing van de sluitingstijd worden verleend.

Artikel 8 Handhaving

 • -

  bij een eerste overtreding boete politie;

 • -

  bij een tweede overtreding een boete en een gesprek met de burgemeester;

 • -

  bij een derde overtreding wordt de ontheffing voor 3 weekenden ingetrokken.

 • -

  De sluitingstijd bedraagt dan 24.00 uur.

Artikel 9 Inwerkingtreding nieuw beleid

Het nieuwe sluitingstijdenbeleid treedt op 1 januari 2010 in werking.

 

Burgemeester van Veenendaal,

 

de heer mr. T. Elzenga

Toelichting

Inleiding

Het wettelijk kader voor sluitingstijden voor horecabedrijven is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV is opgenomen dat horecabedrijven gesloten moeten zijn tussen 24.00 uur en 06.00 uur. De burgemeester is bevoegd om tot andere sluitingstijden te besluiten.

Doelstelling

Het doel van het sluitingstijdenbeleid moet zijn een gezellig en beheersbaar uitgaansklimaat te creëren met minimale overlast en een positief veiligheidsgevoel.

Herziening Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal

De Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal is op 3 juni 2009 gewijzigd en op 15 juni 2009 in werking getreden. Ter uitvoering van de gewijzigde APV moet ook de Notitie sluitingstijden horeca Veenendaal aangepast worden. Het betreft met name:

 • -

  gewijzigde artikelnummering: artikel 2.3.1.4. van de oude APV wordt artikel 2:29 APV;

 • -

  de ontheffingsmogelijkheid ex artikel 2.3.1.4 lid 2 is gewijzigd in een vergunningsvoorschrift ex artikel 2:29 lid 2.

 

1. Broodjeszaken

In de loop van 2009 is de veiligheidsbeleving in het centrum op verschillende manieren ter sprake gekomen. Een van de probleemgebieden is de omgeving hoek JG Sandbrinkstraat – Kerkewijk- Markt. Hier ontstaan regelmatig opstootjes. De tijd waarop dit plaatsvindt is na sluiting van de horecabedrijven (03.00 uur) en groepen mensen zich verplaatsen richting een van de broodjeszaken. De sluitingstijd van deze broodjeszaak bedraagt in de weekenden 04.30 uur (zie hierboven onder Nieuwe sluitingstijden Veenendaal 2004).

Vorenstaande is voor de politie aanleiding geweest de burgemeester om maatregelen te verzoeken

 

Op 13 juli 2009 heeft er een extra VUIV-vergadering over dit onderwerp plaatsgehad.

VUIV staat voor Veilig Uit in Veenendaal. De insteek is om er gezamenlijk met alle partners voor te zorgen dat een ieder Veilig uit kan gaan in Veenendaal. Tijdens deze vergadering is hier uitgebreid door de burgemeester en politie, horecaondernemers en portiers over gesproken.

Op 14 juli heeft er een vervolgbijeenkomst in klein comité plaatsgehad met de burgemeester, politie en het bestuur van de Stichting Horeca Veenendaal. Tijdens dit overleg zijn een aantal maatregelen en wederzijdse inspanningen met elkaar afgesproken. Een van de onderwerpen daarbij is de sluitingstijd voor broodjeszaken.

 

Op dit moment zijn er 3 broodjeszaken in het centrum die beschikken over een ontheffing tot 04.30 uur. 1 van deze broodjeszaken maakt geen gebruik van de ontheffing. 1 van de broodjeszaken heeft aangegeven zelf nooit om verruiming te hebben verzocht, maar wel later open blijft omdat een ander dat ook doet. De 3e broodjeszaak betreft het horecabedrijf op de ‘probleemlocatie’. Met deze ondernemer zijn gesprekken gevoerd. Ondernemer heeft zelf te kennen gegeven ook aan een oplossing van de problemen mee te willen werken. Daarnaast heeft de betreffende ondernemer een aanvraag om vergunning ingediend om zijn pand op te splitsen in 2 zaken. Een broodjeszaak met een beperkte sluitingstijd van uiterlijk 03.00 uur en een restaurant/cafébedrijf eveneens met een sluitingstijd van 03.00 uur. De overige horecabedrijven die onder de categorie ‘broodjeszaak’ vallen hebben reeds een sluitingstijd van uiterlijk 03.00 uur.

 

Definitie broodjeszaak: een horecabedrijf waar met name warme snacks worden verkocht zoals een snackbar, shoarmazaak of grillroom. Er wordt geen alcohol voor gebruik ter plaatste verstrekt. Onder broodjeszaken worden in dit verband niet bedoeld de verkoop van (belegde) broodjes door bakkerijen, supermarkten of warenhuizen.

Vorenstaande is aanleiding voor de burgemeester geweest om de ontheffingsmogelijkheid voor de sluitingstijd van broodjeszaken terug te brengen naar 03.00 uur.

 

2. Horecaconcentratiegebied

Ten tijde van de vaststelling van de horecanotitie ‘Van Gemier naar Vertier’ in 1996 was het wenselijk om een indeling te maken naar horecabedrijven die gelegen waren:

 • 1

  in het ‘horecaconcentratiegebied’ = Tuinstraat, JG Sandbrinkstraat, Markt en Hoofdstraat (Kerkewijk);

 • 2

  buiten de centrumring;

 • 3

  binnen de centrumring, maar niet in het horecaconcentratiegebied.

 

Zo ontstonden gebieden met verschillende sluitingstijden.

Naar aanleiding van de herziening van de APV in 2004 ontstond hiernaast nog een gebied: nieuwe bedrijven buiten de centrumring: 24.00 uur.

 

Daarnaast is voor een beperkt aantal bedrijven overgangsbeleid van toepassing verklaard zoals Bar de Dragonder aan de Prins Bernhardlaan en toenmalige discotheek aan de Beatrixstraat 78.

a. Beperking gebied verruimde sluitingstijden

Voor horecabedrijven gelegen binnen de centrumring waren –gelet op hun ligging in niet overwegend woongebieden- ruimere openingstijden mogelijk, echter wel met de intentie dat nieuwe horecabedrijven zich met name zouden vestigen in het horecaconcentratiegebied.

In de praktijk is de afgelopen jaren gebleken dat het voor enkele gebieden binnen de centrumring, bij nader inzien niet wenselijk is gebleken, dat zich daar horecabedrijven vestigden met ‘ruimere’ openingstijden. Het betreft dan bijvoorbeeld het Schrijverspark en de Achterkerkstraat.

 

Besloten is het sluitingstijdenbeleid te verfijnen, in die zin dat alleen nog onderscheid wordt gemaakt naar bedrijven binnen het ‘horeca-concentratiegebied’ en bedrijven daarbuiten.

 

Voor bestaande horecabedrijven met ontheffing geldt een overgangsbepaling. Voor nieuwe horecabedrijven en bij een overname van een bestaand horecabedrijf gelden in beginsel de nieuwe sluitingstijden.

b. Tegengaan ongewenste vestiging horeca

De ongewenste vestiging van horecabedrijven op bepaalde locaties zoals genoemd onder a. zal ook op een andere wijze worden tegengegaan.

In het nieuwe bestemmingsplan centrum zullen bepaalde gebieden de vestiging van (nieuwe) horecabedrijven uitsluiten.

 

3. Proefperiode ‘nieuwe horecabedrijven’

Voor de categorie ‘nieuwe horecabedrijven’ (dat wil zeggen horecabedrijven in een pand waar voorheen geen horeca was gevestigd en in geval van nieuwe ondernemers*) wordt een proefperiode van 6 maanden toegepast waarbinnen de ondernemer is gehouden aan de sluitingstijd van 24.00 uur zoals bepaald in de APV. Indien binnen deze proefperiode niet is gebleken van feiten of omstandigheden die afbreuk doen aan het woon- en leefklimaat, de vergunninghouder zich aan de voorwaarden heeft gehouden en/of anderszins er geen concrete aanleiding voor is, kan een aanvraag om verruiming van de sluitingstijd in behandeling worden genomen.

* Bij de overname van een bestaand horecabedrijf kan hiervan afgeweken worden.

Feestdagen

Met enige regelmaat is er onduidelijkheid over welke sluitingstijden van toepassing zijn op bepaalde zon- en feestdagen. Uitgangspunt daarbij is dat op feestdagen de sluitingstijden van de vrijdag en de zaterdag gelden. Indien de betreffende feestdag op zondag valt of als de feestdag op grond van de Zondagswet met de Zondag worden gelijkgesteld zoals 1e Kerstdag en Hemelvaartsdag, dan gelden de sluitingstijden van de zondag.

Vorenstaande heeft geleid tot de volgende sluitingstijdenregeling Veenendaal:

Inspraak/zienswijze

Tijdens de VUIV-vergadering van 17 september 2008 is door de burgemeester het voornemen uitgesproken om de sluitingstijden voor broodjeszaken terug te brengen naar 03.00 uur.

Hierop volgend hebben gesprekken met de ondernemers van de betreffende broodjeszaken plaatsgehad.

Het nieuwe sluitingstijdenbeleid is besproken met de Stichting Horeca Veenendaal en door de burgemeester in de VUIV-vergaderingen van 25 februari, 22 april en 23 september 2009 nader toegelicht.