Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Haaglanden

Archiefverordening Veiligheidsregio Haaglanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening Veiligheidsregio Haaglanden
CiteertitelArchiefverordening Veiligheidsregio Haaglanden
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 29 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit informatiebeheer Veiligheidsregio Haaglanden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2017Vaststelling

25-01-2017

Blad gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 30 januari 2017, nr. 78

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening Veiligheidsregio Haaglanden

Archiefverordening

 

 

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Haaglanden

Gelezen de wet veiligheidsregio’s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Archiefwet 1995;

Gelezen artikel 29 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016;

Besluit:

I. Vast te stellen de volgende:

Archiefverordening Veiligheidsregio Haaglanden

 

Artikel 1; Definities

a. Beheerders: de commandant brandweer en de directeur publieke gezondheid van Veiligheidsregio Haaglanden;

b. Archivaris: de archivaris van de gemeente Den Haag.

 

Artikel 2; Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur Archief.

1. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van voldoende en doelmatige archiefruimte

2. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van voldoende deskundig personeel.

3. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het ramen van voldoende middelen op de begroting ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

4. Het Dagelijks Bestuur stelt een Besluit Informatiebeheer vast waarin de verantwoordelijkheden met betrekking tot archiefbeheer binnen de organisatie belegd worden.

 

Artikel 3; Toezicht archivaris

1. De archivaris is bevoegd om onderzoek te doen naar het archiefbeheer bij Veiligheidsregio Haaglanden. De beheerders verstrekken aan de archivaris alle bescheiden en inlichtingen die voor de vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn, en verlenen medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden evenals in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.

2. De archivaris is bevoegd, ter uitvoering van het hem opgedragen toezicht, zich te doen vervangen door aan hem ondergeschikte ambtenaren.

3. De archivaris rapporteert over zijn bevindingen aan de beheerders, en indien hij daartoe aanleiding vindt, aan het Algemeen Bestuur. Hij geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn mening in het belang van een goed archiefbeheer moeten worden getroffen.

 

Artikel 4; Slotbepaling

1. Deze verordening treedt in werking op de datum van bekendmaking

2. Deze verordening kan worden aangehaald als Archiefverordening Veiligheidsregio Haaglanden.

 

Den Haag, 25 januari 2017

J.J. van Aartsen

Voorzitter

E.E. Lieben

secretaris