Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016
CiteertitelMandaatregeling VR MWB 2016
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 10:1:1
 2. Wet gemeenschacppelijke regelingen, artikel 33 tot en met 33 d

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

05-11-2015

Bgr-2015, 423

DB 15-10-2015, agendapunt

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016

Het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Gelet op;

 

 • ·

  Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  Artikel 33 tot en met artikel 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • ·

  de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

 • ·

  het Delegatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016;

   

Overwegende;

 

 • ·

  dat het uit praktisch oogpunt en ter bevordering van een vlotte afhandeling van zaken aanbeveling verdient de afhandeling van daarvoor in aanmerking komende zaken te mandateren;

 • ·

  dat de Algemeen Directeur is geïnstrueerd om politiek-gevoelige onderwerpen tijdig ter bespreking voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur;

   

Besluiten:

 

De volgende regeling vast te stellen:

 

Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Veiligheidsregio: de veiligheidsregio, bedoeld in artikel 1, onder a van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

 • b.

  Algemeen Directeur: de Algemeen Directeur, bedoeld in artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

 • c .

  Directeur Publieke Gezondheid: de Directeur Publieke Gezondheid, bedoel in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid jo. Artikel 32 van de Wet veiligheidsregio’s;

 • 1.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen, bedoeld in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  Afdoeningsmandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen en deze te ondertekenen;

 • e.

  Ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om een door een bestuursorgaan zelf genomen besluit te ondertekenen;

 • f.

  Volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • g.

  Machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan

 • 1.

  Feitelijke handelingen te verrichten, geen besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • h.

  i.Mandaatregister VR MWB: Het bij deze regeling horende overzicht van de aan

 • i.

  de Algemeen Directeur in mandaat opgedragen bevoegdheden, dat als bijlage

bij deze regeling is gevoegd.

 

Artikel 2 Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Aan de Algemeen Directeur wordt mandaat verleend voor de bevoegdheden die zijn genoemd in het bij deze regeling behorende Mandaatregister VR MWB.

 • 2.

  De Algemeen Directeur kan ter uitoefening van aan hem in mandaat verleende bevoegdheden, ondermandaat verlenen aan leidinggevenden en overige functionarissen van de veiligheidsregio, voor zover noodzakelijk ter uitoefening van hun functie, voor zover toegestaan door deze regeling en onder toepassing van de in deze regeling genoemde voorwaarden.

 • 3.

  De Algemeen Directeur kan tevens ondermandaat verlenen aan de Directeur Publieke Gezondheid.

 • 4.

  Op ondermandaat is deze regeling van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  De Algemeen Directeur kan nadere instructies geven voor het uitoefenen van specifieke ondergemandateerde bevoegdheden.

 

Artikel 3 Reikwijdte mandaat

Mandaat geldt in de ruimste zin van het woord, waardoor hieronder ook wordt begrepen:

 

 • a.

  het nemen van positieve en negatieve besluiten;

 • b.

  het nemen van voorbereidingsbesluiten en het verrichten van voorbereidingshandelingen;

 • c.

  verdagen en/ of uitstellen;

 • d.

  het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

 • e.

  het stellen van nadere voorwaarden;

 • f.

  het bekend maken en toezenden van besluiten overeenkomstig wettelijke regels

 • g.

  alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die verricht moeten worden binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

 

Artikel 4 Grenzen mandaat

 • 1.

  De bevoegdheid om beslissingen in mandaat te nemen omvat niet het nemen van beslissingen:

   

  • a.

   die afwijken van het tot dan toe gevoerde beleid;

  • b.

   die in strijd zijn met de geldende regels op het gebied van budgetbeheer dan wel leiden tot overschrijding van het betreffende budget zoals opgenomen in de geldende begroting;

  • c.

   waarbij het inwinnen van advies van derden verplicht is, en het advies en het standpunt van de Algemeen Directeur niet op elkaar aansluiten, of niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • d.

   op bezwaar- en beroepschriften;

  • e.

   waarbij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid de persoon, de functie of enig ander belang van de Algemeen Directeur zelf betreft.

    

 • 2.

  Bij de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, aanwijzingen, richtlijnen en kaders, hoe ook genaamd, van Europese, Rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers, enig ander bestuursorgaan of vastgesteld binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in acht genomen.

 

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  In geval van uitoefening van afdoeningsmandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

  Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

  Functie

  Handtekening

  Naam

   

  2. het Dagelijks Bestuur, als volgt ondertekend:

   

  Overeenkomstig het besluit van het Algemeen/Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

  Functie

  Handtekening

  Naam

   

 • 2.

  In geval van uitoefening van ondertekeningsmandaat worden uitgaande stukken, afhankelijk van de vraag of het besluit is genomen door het Algemeen Bestuur of

Artikel 6 Vervangingsregeling

De door de Algemeen Directeur aangewezen plaatsvervanger beschikt over alle gemandateerde bevoegdheden van de Algemeen Directeur, tenzij bij de plaatsvervanging anders is bepaald.

 

Artikel 7 Volmachten en machtigingen

Voor de toepassing van dit besluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht of machtiging.

 

Artikel 8 Intrekking en inwerkingtreding

 • 1.

  Alle eerder aan de Algemeen Directeur verleende mandaten worden ingetrokken op de dag dat deze regeling in werking treedt.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald onder de naam ‘Mandaatregeling VR MWB 2016’.

 

Aldus vastgesteld door de Dagelijks Bestuur en de Voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Tilburg, 05-11-2015

de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur,

mr. P.G.A. Noordanus

de secretaris,

N. van Mourik

de Voorzitter van de Veilgheidsregio Midden- en West-Brabant,

mr. P.G.A. Noordanus

Bijlage Mandaatregister VR MWB

Behorend bij Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016

 

Nr

Mandaterend orgaan

Gemandateerde bevoegdheid

binnen de grenzen van artikel 4 van de mandaatregeling

Voorwaarden ondermandatering

1

Dagelijks Bestuur

Besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met inhoudelijke en/of financiële verplichtingen met uitzondering van:

-Besluiten tot het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen, dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelneming daaraan

Ondermandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen is slechts toegestaan binnen de normen die zijn vastgelegd in de budgetbeheerregeling.

Ondermandaat is niet toegestaan voor:

-het verstrekken van leningen

-de verlening van garanties en borgstellingen

-het aantrekken van financieringen (Treasurystatuut VR MWB)

-het uitzetten van gelden (Treasurystatuut VR MWB)

-het geven van opdracht aan accountant tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden mbt rechtsmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid (art 6 lid 1 Controleverordening)

-het in het belang van de organisatie geven van opdracht voor de controle van de rechtsmatige besteding van specifieke uitkeringen aan een ander dan de door het AB benoemde accountant (Art 6 lid 2 Controleverordening)

-het in belang van de organisatie geven van opdracht voor controle tbv verantwoording aan derden aan een andere accountant dan de door het AB benoemde accountant (art 6 lid 3 Controleverordening)

-corrigeren van geconstateerde afwijkingen die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring van de accountant (art 7 controleverordening)

2

Dagelijks Bestuur

Het verrichten van publiekrechtelijke rechtshandelingen met inhoudelijke en/of financiële verplichtingen.

 

3

Dagelijks Bestuur

Het namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur besluiten om rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, alsmede het voeren daarvan.

 

4

Dagelijks Bestuur

Het nemen van alle conservatoire maatregelen en doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit

 

5

Voorzitter

Het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de VR MWB of haar bestuur indien de gemandateerde op grond van dit register mandaat heeft om te beslissen tot het verrichten van de bijbehorende rechtshandelingen of aangaan van de daaraan voorafgaande verplichting.

 

6

Dagelijks Bestuur

Het toekennen van budgetten als uitwerking van de vastgestelde programmabegroting

Ondermandaat is niet toegestaan

7

Dagelijks Bestuur

Voorzitten technisch beraad ter voorbereiding op het GO en vertegenwoordigen Dagelijks Bestuur in het GO (art 12:1:3 RAV VR MWB)

Ondermandaat is niet toegestaan m.u.v. ondermandaat voor het technisch beraad aan het hoofd P&O

8

Dagelijks Bestuur

Het nemen van rechtspositionele beslissingen en aangaan van personele verplichtingen en bijbehorende financiële consequenties.

 

9

Dagelijks Bestuur

Het adviseren van gemeenten en andere partijen ter uitvoering van de taken van de veiligheidsregio bij of krachtens de wet en de Gemeenschappelijke Regelingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 

Aldus vastgesteld door de Dagelijks Bestuur en de Voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

 

Tilburg, 05-11-2015

 

de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur,

mr. P.G.A. Noordanus

 

de secretaris,

N. van Mourik

 

de Voorzitter van de Veilgheidsregio Midden- en West-Brabant,

mr. P.G.A. Noordanus