Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Verordening op de raadscommissies 2011.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de raadscommissies 2011.
CiteertitelVerordening op de raadscommissies 2011.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpproces raad

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-201221-12-201121-05-2014nieuwe regeling

20-12-2011

Peel en Maas, 2 februari 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de raadscommissies 2011.

De Raad van de Gemeente Venray,

gelezen het voorstel van het Presidium van 2 december 2011 (Gemeenteblad 2011, nr. 268);

gelet op het bepaalde in artikel 82 van de Gemeentewet.

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende :

Verordening op de raadscommissies 2011.

Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: de gemeenteraad van Venray;

 • b.

  Presidium: het raadspresidium, bestaande uit de fractievoorzitters;

 • c.

  lid: lid van een raadscommissie;

 • d.

  voorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens vervanger;

 • e.

  commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens vervanger;

 • f.

  raadsgriffier: raadsgriffier van de raad of diens vervanger;

 • g.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • h.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Venray;

 • i.

  wethouder(s): wethouder(s) van de gemeente Venray;

 • j.

  secretaris: gemeentesecretaris van de gemeente Venray of diens vervanger;

 • k.

  vergadering: vergadering van een raadscommissie.

Hoofdstuk 2: Instelling, taken en samenstelling

Artikel 2 Instelling raadscommissies

 • 1.

  De raad stelt de volgende raadscommissies in:

  • ·

   De raadscommissie Middelen;

  • ·

   De raadscommissie Welzijn;

  • ·

   De raadscommissie Beheer;

  • ·

   De raadscommissie Ruimte;

  • ·

   De Rondetafelcommissie (RTC).

 • 2.

  De raadscommissie Middelen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

  • ·

   Algemene Zaken, waaronder:

   • o

    bestuurlijke vernieuwing

   • o

    intergemeentelijke samenwerking

   • o

    communicatiebeleid

   • o

    burgerparticipatie

   • o

    herhuisvesting gemeentelijke organisatie

   • o

    facilitaire zaken

   • o

    informatisering en automatisering

   • o

    personeel en organisatie

   • o

    publieksdiensten/ kwaliteit gemeentelijke dienstverlening

  • ·

   Financiën en bedrijfsvoering, waaronder:

   • o

    planning- en controlecyclus

   • o

    belastingen, heffingen en leges

  • ·

   Economische ontwikkeling, waaronder:

   • o

    grondbedrijf

   • o

    bedrijfsvestigingen

   • o

    bedrijfsverplaatsingen

   • o

    recreatie, toerisme en VVV

   • o

    agrarische economie

  • ·

   Werkgelegenheid, waaronder:

   • o

    arbeidsmarkttoedeling

   • o

    sociale werkvoorziening

   • o

    werklozenzorg

 • 3.

  De raadscommissie Welzijn adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

  • ·

   Welzijnszaken, waaronder:

   • o

    jeugd- en jongerenwerk

   • o

    HALT-bureau

   • o

    sociaal-cultureel werk

   • o

    maatschappelijk werk

   • o

    ouderenbeleid

   • o

    culturele minderheden

   • o

    sociale vernieuwing

   • o

    emancipatie

   • o

    kinderopvang

   • o

    mondiale vorming

   • o

    nieuwkomers

   • o

    ketensamenwerking in zorg en welzijn

  • ·

   Kunst en Cultuur, waaronder:

   • o

    culturele instellingen en verenigingen

   • o

    kunstvoorzieningen

  • ·

   Onderwijs

  • ·

   Sportzaken

  • ·

   Welzijnsaccommodaties

  • ·

   Sociale Zaken en volksgezondheid, waaronder:

   • o

    gemeentelijke uitvoering sociale wetgeving

   • o

    minimabeleid

   • o

    gezondheidszorg

 • 4.

  De raadscommissie Beheer adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

  • ·

   Openbare orde en veiligheid, waaronder:

   • o

    handhavingsbeleid

   • o

    veiligheidsbeleid

   • o

    markten, kermissen

   • o

    evenementen

   • o

    horecabeleid

   • o

    standplaatsenbeleid

  • ·

   Openbare Werken, waaronder:

   • o

    wegen, riolen en groenvoorzieningen

   • o

    verkeer, verkeersveiligheid en (openbaar) vervoer

   • o

    landschapsvoorzieningen

   • o

    nutsvoorzieningen

  • ·

   Bouwen en Milieu, waaronder:

   • o

    bouw- en woningtoezicht

   • o

    uitvoering milieubeleid

   • o

    afvalverwerking

   • o

    vergunningverlening

   • o

    Wet op de lijkbezorging

  • ·

   Leefbaarheid, waaronder:

   • o

    gebiedsgericht werken

   • o

    dorps- en wijkraden

 • 5.

  De raadscommissie Ruimte adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

  • ·

   planologie en stedenbouw

  • ·

   volkshuisvesting

  • ·

   strategische beleidsontwikkelingen op de terreinen:

   • o

    milieu

   • o

    verkeer en vervoer

   • o

    natuur en landschap

   • o

    duurzaamheid

  • ·

   ruimtelijke kwaliteit (inclusief welstand)

  • ·

   Integratie van beleid binnen de in de ruimtelijke ontwikkeling geëigende planvormen

  • ·

   monumenten

  • ·

   plattelandsontwikkeling/herstructurering intensieve veehouderij/reconstructie platteland

  • ·

   provinciaal omgevingsplan (POL)

 • 6.

  De Rondetafelcommissie fungeert als discussieforum voor zowel de raad, het college als de fracties ter bespreking van, naar het oordeel van het Presidium, majeure beleidsonderwerpen. Aan deze discussies kunnen ook burgers en vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen op uitnodiging van het Presidium deelnemen. Het Presidium stelt nadere regels op voor de samenstelling en werkwijze van de Rondetafelcommissie. De procedureregels als opgesteld in deze verordening zijn niet van toepassing op de Rondetafelcommissie.

 • 7.

  Indien een onderwerp meerdere raadscommissies aangaat, wordt het besproken in de raadscommissie die het onderwerp het meest aangaat, tenzij het Presidium beslist dat een gezamenlijke vergadering van de betrokken raadscommissies wordt belegd.

 • 8.

  Indien een gezamenlijke vergadering van raadscommissies wordt belegd, vervult de voorzitter van de raadscommissie die het onderwerp het meest aangaat, de taken van de voorzitter.

Artikel 3 Taken

Een raadscommissie heeft de volgende taken:

 • a.

  het verzamelen van informatie en waar nodig het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat betrekking heeft op de in artikel 2, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde lid, genoemde onderwerpen;

 • b.

  het uitbrengen van advies aan de raad uit eigener beweging;

 • c.

  het voeren van overleg met het college of met de burgemeester over de door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen inzake de in artikel 2, tweede, derde, vierde of vijfde lid, genoemde onderwerpen;

 • d.

  zich informeren over het gevoerde bestuur ten aanzien van de hierboven bedoelde onderwerpen.

 • e.

  zich informeren over de voortgang van de voorbereidende werkzaamheden dan wel van de uitvoering van belangrijke projecten.

 • f.

  zich informeren over onderwerpen die meer verkennend van aard en nog niet aan besluitvorming toe zijn. Deze onderwerpen worden voorafgaand aan een reguliere commissievergadering geagendeerd.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.
  • a.

   Een raadscommissie bestaat uit:

  • a.1

   leden, niet zijnde raadsleden, per fractie, door die fractie voorgedragen.

  • a.2

   raadsleden.

  • b.

   b. Aan de vergaderingen van de commissies worden telkens door maximaal drie van die leden deelgenomen, waarvan tenminste één raadslid is. De fracties zijn bevoegd de samenstelling te wisselen, naar gelang de agenda, met dien verstande, dat tijdens de commissievergadering geen wisseling plaats vindt.

 • 2.
  • a.

   De in het eerste lid, onder a.1 genoemde leden worden door het Presidium op voordracht van de fracties benoemd.

  • b.

   De in het eerste lid. onder a.2 genoemde leden worden automatisch benoemd bij aanstelling als raadslid.

 • 3.

  De artikelen 10, 11, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een lid van een raadscommissie.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 10, lid 1, van de Gemeentewet wordt de minimumleeftijd voor het lidmaatschap van een raadscommissie bepaald op 16 jaar.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.
  • a.

   De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de raad uit zijn midden benoemd.

  • b.

   De voorzitter van de Rondetafelcommissie wordt bij toerbeurt benoemd door het presidium uit de raad.

 • 2.

  De voorzitter is geen lid van de raadscommissie.

 • 3.

  De voorzitter is belast met:

  • ·

   het leiden van de vergadering;

  • ·

   het handhaven van de orde;

  • ·

   het doen naleven van deze verordening;

  • ·

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt;

  • ·

   het voorlopig vaststellen van de agenda.

Artikel 6 Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsperiode van een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Een lid en zijn plaatsvervanger houden op lid te zijn van een raadscommissie indien zij niet meer voldoen aan de in artikel 4, derde lid, gestelde eisen.

 • 3.

  Het Presidium kan een lid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd. De artikelen 46 t/m 50 van de Gemeentewet zijn daarbij van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  De raad kan de voorzitter of zijn plaatsvervanger ontslaan. De artikelen 46 t/m 50 van de Gemeentewet zijn daarbij van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  Een lid, de voorzitter en hun plaatsvervangers kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 6.

  Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad respectievelijk het Presidium zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan met inachtneming van artikel 4 en 5.

 • 7.

  Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie is benoemd, van rechtswege.

Artikel 7 Commissiegriffier

 • 1.

  Ter ondersteuning van iedere raadscommissie en van de leden er van fungeert een commissiegriffier.

 • 2.

  Het Presidium benoemt op voordracht van de raadsgriffier de commissiegriffier.

 • 3.

  De commissiegriffier ondersteunt de voorzitter en het Presidium bij de voorbereiding van de agenda van de commissie, bij het leiden van de vergadering en het voorbereiden en bewaken van de planning van werkzaamheden.

 • 4.

  De commissiegriffier ondersteunt (de leden van) de commissie bij het verkrijgen van inlichtingen ten behoeve van de behandeling van de onderwerpen welke voor de vergadering van de commissie geagendeerd zijn.

 • 5.

  De commissiegriffier ondersteunt de leden van de commissie bij het verkrijgen van inlichtingen welke een lid van de commissie van de gemeentelijke organisatie wil verkrijgen ten behoeve van het snel en duidelijk beantwoorden van vragen die door burgers aan hem of haar gesteld worden.

 • 6.

  De commissiegriffier is in iedere vergadering aanwezig.

  Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door een andere commissiegriffier dan wel door een daartoe door de raadsgriffier aangewezen griffiemedewerker.

 • 7.

  De raadsgriffier kan in iedere vergadering aanwezig zijn.

Hoofdstuk 3: Aanwezigheid college, burgemeester en secretaris

Artikel 8 Burgemeester en wethouders

 • 1.

  De voorzitter kan de burgemeester, één of meer wethouders of de secretaris uitnodigen in de vergadering aanwezig te zijn en deel te nemen aan de beraadslagingen over een of meerdere onderdelen van de agenda.

 • 2.

  Indien de burgemeester, een wethouder of de secretaris bij een vergadering aanwezig wil zijn en wil deelnemen aan de beraadslagingen, doet hij hiertoe een verzoek aan de voorzitter onder opgave van de onderdelen van de agenda waarop zijn verzoek betrekking heeft.

 • 3.

  De voorzitter neemt zo spoedig mogelijk een voorlopige beslissing op het verzoek.

 • 4.

  De raadscommissie kan bij aanvang van de vergadering met redenen omkleed beslissen dat de burgemeester, één of meer wethouders of de secretaris niet aan de beraadslagingen mogen deelnemen.

Hoofdstuk 4: Vergaderingen

Paragraaf 1 Tijdstip van vergaderen en voorbereidingen

Artikel 9 Vergaderfrequentie

 • 1.

  In de regel vergaderen de raadscommissies één maal per zes weken volgens een door het Presidium uiterlijk op 1 november voorafgaand aan het jaar waarvoor het moet gelden vast te stellen vergaderschema.

  De vergaderingen van de raadscommissies vangen aan om 19.30 uur en vinden in de regel plaats in het gemeentehuis.

 • 2.

  Een raadscommissie vergadert voorts indien de voorzitter het nodig oordeelt of indien tenminste twee fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoekt.

 • 3.

  De voorzitter kan in bijzondere gevallen een andere dag of aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen.

 • 4.

  De voorzitter kan voorafgaand aan een reguliere commissievergadering een oriënterende bijeenkomst uitschrijven. Nader aan te duiden als Rondetafelbijeenkomsten. Aan deze discussies kunnen ook burgers en vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen op uitnodiging van de voorzitter deelnemen. Voor verdere uitwerking van deze Rondetafelbijeenkomsten wordt verwezen naar de daarvoor door het Presidium op te stellen regels.

Artikel 10 Oproep

 • 1.

  De voorzitter zendt ten minste 10 dagen voor een vergadering de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, het tijdstip en de plaats van de Vergadering.

 • 2.

  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden verzonden.

Artikel 11 De agenda

 • 1.

  Voordat de schriftelijke oproep wordt verzonden, stelt de voorzitter de agenda van de vergadering voorlopig vast.

 • 2.

  De agenda bevat de navolgende onderwerpen:

  Onderdeel A

  · Opening

  · Mededelingen

  · Vaststelling agenda

  · Spreekrecht publiek

  · Vaststelling verslag vorige vergadering

  · Ingekomen stukken

  Onderdeel B

  · Algemeen vragenuur

  Onderdeel C

  C-1 Ter advisering

  C-2 Ter bespreking

  C-3 Ter besluitvorming

  Onderdeel DAlgemeen vragenuur

  Onderdeel C

  C-1 Ter advisering

  C-2 Ter bespreking

  C-3 Ter besluitvorming

  Onderdeel D

  · Rondvraag

  · Sluiting

 • 3.

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen. Deze agenda en de daarop vermelde voorstellen of onderwerpen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden gezonden.

 • 4.

  Bij aanvang van de vergadering stelt de raadscommissie de agenda vast. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren dan wel de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

 • 5.

  Wanneer de raadscommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De raadscommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

Artikel 12 Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken, die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het gemeentehuis ter inzage gelegd. De voorzitter maakt van de ter inzage legging melding in de openbare kennisgeving, bedoeld in artikel 13. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden en zo mogelijk in een openbare kennisgeving.

 • 2.

  Een origineel van een ter inzage gelegd stuk wordt niet buiten het gemeentehuis gebracht.

 • 3.

  Indien voor stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de raadsgriffier en verleent de raadsgriffier een lid inzage.

Artikel 13 Openbare kennisgeving

 • 1.

  De vergadering wordt tegelijkertijd met de schriftelijke oproep door aankondiging in de gemeentelijke informatierubriek in Peel en Maas en zodra mogelijk door plaatsing op de internetsite van de gemeente ter openbare kennis gebracht.

 • 2.

  De openbare kennisgeving vermeldt:

  • ·

   de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;

  • ·

   de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende stukken kan inzien;

  • ·

   de mogelijkheid tot het uitoefenen van het spreekrecht als bedoeld in artikel 16.

Paragraaf 2 Orde der vergadering

Artikel 14 Presentielijst

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid onmiddellijk de presentielijst. Op de presentielijst wordt aangetekend welke politieke achtergrond de commissieleden hebben. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de commissiegriffier door ondertekening vastgesteld.

Artikel 15 Opening vergadering

De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur.

Artikel 16 Spreekrecht burgers

 • 1.

  Na de opening van de vergadering kunnen andere aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over onderwerpen die de commissie aangaan. Betreft het een onderwerp als geagendeerd onder onderdeel C-1/C-2 van de agenda dan vindt het inspreken plaats direct voorafgaande aan de behandeling van het onderwerp door de commissie.

 • 2.

  Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

 • 3.

  Het woord kan niet gevoerd worden over:

  • a.

   een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

  • b.

   benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

  • d.

   de ontwerpnotulen van de vorige vergadering.

 • 4.

  De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 5.

  De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend.

 • 6.

  De leden van de commissie voeren over de inbreng van de burger in de vergadering geen onderling overleg; ook treden zij niet in discussie met de inspreker. Wel kan aan de burger een toelichting worden gevraagd op hetgeen hij/zij heeft verkondigd.

  De voorzitter doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Artikel 17 Notulen

 • 1.

  De ontwerpnotulen van de voorgaande vergadering worden aan de leden en de betrokken collegeleden toegezonden zo mogelijk gelijktijdig met de schriftelijke oproep.

 • 2.
  • a.

   De leden en de voorzitter hebben het recht staande de vergadering mondeling een voorstel tot wijziging van de notulen aan de raadscommissie te doen, indien die onjuistheden bevatten of niet duidelijk weergeven hetgeen gezegd of besloten is.

  • b.

   De burgemeester en de wethouders hebben het recht om – als zij aan de beraadslagingen hebben deelgenomen – schriftelijk een voorstel tot wijziging van de notulen aan de raadscommissie te doen, indien die onjuistheden bevatten of niet duidelijk weergeven hetgeen gezegd of besloten is of de reacties daarop van de zijde van de commissie.

 • 3.

  Indien geen voorstel tot wijziging van de notulen is ingediend, concludeert de voorzitter, dat de notulen ongewijzigd vastgesteld worden.

 • 4.

  De notulen moeten inhouden:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de raadsgriffier, de commissiegriffier en de commissieleden, allen voor zover aanwezig, alsmede die van de burgemeester, de wethouders, de secretaris en van de overige personen, die het woord gevoerd hebben; afzonderlijk wordt vermeld welke leden afwezig waren;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een beknopte zakelijke weergave van het gesprokene;

  • d.

   een samenvatting van het advies, dan wel het besluit van de commissie;

  • e.

   bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in de artikelen 8 en 24 door de commissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 5.

  De notulen worden opgesteld onder de zorg van de commissiegriffier.

 • 6.

  De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

 • 7.

  De notulen worden ter informatie toegezonden aan de Raad en aan het College van burgemeester en wethouders.

Artikel 18 Spreekregels en volgorde sprekers

 • 1.

  Een lid, de burgemeester, een wethouder of de secretaris, voeren het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben.

 • 2.

  De volgorde van sprekers kan worden gewijzigd, wanneer het woord wordt gevraagd over de orde van de vergadering.

 • 3.

  de voorzitter, een lid, de burgemeester, een wethouder en de secretaris spreken vanaf hun plaats of van de spreekplaats en richten zich tot de voorzitter.

Artikel 19 Aantal spreektermijnen

 • 1.

  De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2.

  Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten.

 • 3.

  Een lid mag - interrupties met in achtneming van het gestelde in artikel 22 lid 1 b uitgezonderd - in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 20 Spreektijd

 • 1.

  Over een aanhangig onderwerp voert per fractie één lid het woord.

 • 2.

  De voorzitter kan een voorstel doen over de spreektijd van de leden.

Artikel 21 Voorstellen van orde

 • 1.

  De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2.

  Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3.

  Over een voorstel van orde beslist de raadscommissie terstond.

Artikel 22 Handhaving orde; schorsing

 • 1.

  Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:

  • a.

   de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van deze verordening te herinneren;

  • b.

   een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.

 • 2.

  Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 3.

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord – de vergadering sluiten.

 • 4.

  De voorzitter kan een raadscommissie voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Artikel 23 Beraadslaging

 • 1.

  De raadscommissie kan op voorstel van de voorzitter of een lid beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.

 • 2.

  Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de raadscommissie beslissen de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het college of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

Artikel 24 Deelname aan de beraadslaging door anderen

 • 1.

  De raadscommissie kan bepalen dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2.

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 25 Advies

 • 1.

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2.

  Nadat de beraadslaging is gesloten, formuleert de raadscommissie, op voorstel van de voorzitter een advies aan de raad.

 • 3.

  Bij het formuleren van het advies beslist de raadscommissie, op voorstel van de voorzitter, over de inhoud van het advies en tevens aan welk onderdeel van de raadsagenda het moet worden toegevoegd, als bedoeld in artikel 8 lid 6 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad van Venray.

 • 4.

  In het advies worden eventuele minderheidsstandpunten vermeld.

Artikel 26 Vragenuur

 • 1.
  • 1.

   a. Tijdens elke commissievergadering is er een vragenuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan de voorzitter bepalen dat het vragenuur op een ander tijdstip wordt gehouden. b. Het vragenuur vormt een vast onderdeel van de agenda en duurt maximaal 30 minuten.

 • 2.
  • a.

   Het lid van de commissie dat tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt deze vragen schriftelijk onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk om 09.00 uur voormiddag op de werkdag voorafgaand aan de dag van de vergadering bij de commissiegriffier.

  • b.

   De voorzitter kan na overleg met de vragensteller weigeren een onderwerp tijdens het vragenuur aan de orde te stellen indien hij het onderwerp niet voldoende nauwkeurig acht aangegeven of het onderwerp in de commissievergadering op diezelfde dag aan de orde komt, dan wel de vraag beter (eerst) via commissiegriffier aan de gemeentelijke organisatie kan worden voorgelegd.

  • c.

   De vragen dienen betrekking te hebben op onderwerpen die behoren tot het taakgebied van de commissie.

  • d.

   De voorzitter brengt het onderwerp waarover vragen gesteld zullen worden uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van de vergadering ter kennis van de overige commissieleden en de betrokken collegeleden.

 • 3.

  De voorzitter bepaalt de volgorde, waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenuur aan de orde worden gesteld.

 • 4.

  De voorzitter bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor de betrokken collegeleden en voor de overige leden van de commissie.

 • 5.

  In geval van mondelinge beantwoording wordt aan de vragensteller per onderwerp het woord verleend om één of meer vragen aan de collegeleden te stellen en een toelichting daarop te geven.

 • 6.

  Na de beantwoording door de collegeleden krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.

 • 7.

  Vervolgens kan de voorzitter aan andere leden van de commissie het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan de collegeleden vragen te stellen over hetzelfde

  onderwerp.

 • 8.

  Tijdens het vragenuur kunnen geen moties worden ingediend en worden geen interrupties toegelaten.

Hoofdstuk 5: Besloten vergadering

Artikel 27 Algemeen

Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 28 Notulen

 • 1.

  De notulen van een besloten vergadering worden niet rondgedeeld, maar liggen uitsluitend voor de leden ter inzage bij de raadsgriffier.

 • 2.

  Deze notulen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een beslissing over het al dan niet openbaar maken van deze notulen. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

Artikel 29 Geheimhouding

Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de raadscommissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden en tot wanneer die geheimhouding geldt. De raadscommissie kan besluiten de geheimhouding op te heffen.

Artikel 30 Opheffing geheimhouding

Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt daarover, indien de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Hoofdstuk 6: Toehoorders en pers

Artikel 31 Toehoorders en pers

 • 1.

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2.

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3.

  De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan hij voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering ontzeggen.

Artikel 32 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

Artikel 33 Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering zonder toestemming van de voorzitter niet toegestaan.

Hoofdstuk 7: Slotbepalingen

Artikel 34 Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de raadscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 35 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 21 december 2011.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt de verordening op de commissies van advies aan de raad van de gemeente Venray, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 september 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 20 december 2011.

, Voorzitter , Raadsgriffier