Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Verordening 213a Gemeentewet: onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Venray 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening 213a Gemeentewet: onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Venray 2012
CiteertitelVerordening 213a Gemeentewet: onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Venray 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2012Nieuwe regeling

27-03-2012

Peel en Maas, 19 april 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening 213a Gemeentewet: onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Venray 2012

De raad van Venray,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethoudersvan 31 januari 2012(Gemeenteblad 2012, nr. 299);

 

gelet op de Verordening 213a Gemeentewet: onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Venray;

 

gelezen het advies van de commissie Middelen van 7 maart 2012

 

besluit:

 

1.De Verordening 213a Gemeentewet: onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Venray 2012 als volgt vast te stellen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

Doelmatigheid

Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

Doeltreffendheid

De mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt op verzoek van de raad de doelmatigheid en/of doeltreffendheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Daarnaast heeft het college de mogelijkheid om op basis van eigen initiatief onderzoeken uit te voeren indien daartoe aanleiding is.

Artikel 3 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de paragraaf bedrijfvoering van de programmabegroting en -verantwoording over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 4 Rapportage en gevolgtrekking

  • 1.

    De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevattenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

  • 2.

    Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie.

Artikel 6 Citeertitel

  • Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening 213a Gemeentewet: onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Venray 2012".

  • 2.

    De “oude” Verordening ex. artikel 213a Gemeentewet van 5 april 2005 in te trekken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 maart 2012

, voorzitter , raadsgriffier