Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venray

Verordening elektronische bekendmaking gemeente Venray

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenray
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking gemeente Venray
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking gemeente Venray
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2013Nieuwe regeling

05-02-2013

Peel en Maas, 14-2-2013

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking gemeente Venray

De raad van Venray,

 

gelezen het advies van het college van burgemeester en wethouders,

 

gelezen het advies van de commissie,

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

Vast te stellen de “Verordening elektronische bekendmaking gemeente Venray”

 

Artikel 1 Begripsbeling

In deze verordening wordt onder publicatie verstaan: mededeling, kennisgeving en bekendmaking.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op berichten, als bedoeld in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

Artikel 3 Elektronische publicatie

  • 1.

    Publicatie van de ontvangst van meldingen, de ontvangst van aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten vindt uitsluitend plaats in het elektronisch gemeenteblad van Venray, tenzij bij wettelijk voorschrift een andere wijze van publicatie is voorgeschreven.

  • 2.

    Het college van burgemeester en wethouders kan in een voorkomend geval, naast de publicatie in het elektronisch gemeenteblad, tevens voorzien in een schriftelijke publicatie.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening elektronische bekendmaking gemeente Venray.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 februari 2013

 

 

     , voorzitter                         , raadsgriffier