Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vianen

Aanvullende voorwaarden van de gemeente Vianen bij De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVianen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullende voorwaarden van de gemeente Vianen bij De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011)
CiteertitelAanvullende voorwaarden van de gemeente Vianen bij De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpInkoop en aanbesteding

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2014Onbekend

07-10-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende voorwaarden van de gemeente Vianen bij De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011)

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

“Deze regeling” Nieuwe tekst:

Deze regeling: Toepasselijk in de rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur is de DNR 2011 en de ‘aanvullende voorwaarden van de gemeente Vianen bij de De Nieuwe Regeling 2011’.

Artikel 5 Werkzaamheden door anderen

Aanvulling:

De adviseur is als vermeld in artikel 5 van de DNR 2011 bevoegd werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren. In aanvulling op dit artikel geldt dat hiervoor altijd met redenen omkleed bij de opdrachtgever toestemming gevraagd moet worden.

Artikel 9 Aanpassingen van de opdracht

Lid 3 Nieuwe tekst:

Leidt het overleg als bedoeld in lid 1 tot een aanpassing van de opdracht, dan handelen partijen overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 2 en kan er aanleiding zijn om de advieskosten aan te passen.

Artikel 11 Algemene verplichtingen van de adviseur

Lid 9 Nieuwe tekst:

De adviseur dient, voor zover hij documenten heeft opgesteld, bij beëindiging van een opdracht de opdrachtgever in bezit te stellen van alle relevante documenten die na beëindiging van de opdracht van belang zijn voor de opdrachtgever. Dit ter beoordeling van de opdrachtgever.

Artikel 12 Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

Lid 7 Nieuwe tekst:

De opdrachtgever draagt zijn opdrachtgeverschap niet geheel of gedeeltelijk over aan een ander zonder hiertoe in overleg te treden met de adviseur.

Artikel 14 Schadevergoeding

Lid 1 Nieuwe tekst:

In het geval van een toerekenbare tekortkoming is de adviseur gehouden tot vergoeding van de door opdrachtgever dientengevolge geleden schade. Tevens is de adviseur dan aansprakelijk voor de kosten die andere bij het project betrokken adviseurs moeten maken, voortvloeiende uit zijn toerekenbare tekortkoming.

Lid 2: niet van toepassing.

Lid 5 Nieuwe tekst:

Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde persoon is of wordt voorgeschreven en deze persoon tekort schiet en de adviseur het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor de adviseur ontstane extra onkosten aan hem vergoeden, voor zover deze niet aan hem zijn vergoed door deze persoon. Daartegenover zal de adviseur, op eerste verzoek van de opdrachtgever, aan deze zijn vordering op deze persoon cederen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.

Lid 6 Nieuwe tekst:

Indien de toekenning van de in de voorgaande leden bedoelde schadevergoeding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, kan de rechter een andere schadevergoeding vaststellen.

Artikel 15 Omvang van de schadevergoeding

Lid 1 Nieuwe tekst:

De door de adviseur te vergoeden schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een maximum van € 2.500.000.

Lid 2: niet van toepassing

Lid 3: niet van toepassing

Artikel 18 Opdrachtgever is consument

Niet van toepassing

Artikel 20 Gevolgen van vertraging of onderbreking van de opdracht

Lid 3 Aanvulling:

Vertragingen veroorzaakt door beslissingen, vergunningverleningen of verlenen van ontheffingen van (overheids)instanties, welke redelijkerwijs door de adviseur verwacht hadden kunnen worden, worden echter geacht tot het normale risico van de adviseur te behoren.

Artikel 21 Wijze van opzeggen

Lid 1 Aanvulling:

Opzegging van de opdracht door partijen dient altijd schriftelijk aangetekend te geschieden.

Lid 2 Nieuwe tekst:

Opzegging zonder mededeling van de grond van de opzegging is niet mogelijk. Indien een opzegging van de opdracht zonder vermelding van de grond van opzegging wordt ontvangen door een van de partijen wordt deze geacht niet te zijn verzonden.

Artikel 24 Opzegging van de opdracht zonder grond

Niet van toepassing

Artikel 33 Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de opdrachtgever

Niet van toepassing

Artikel 34 Rechten op het advies na opzegging zonder grond door de opdrachtgever

Niet van toepassing

Artikel 35 Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de adviseur

Niet van toepassing

Artikel 36 Rechten op het advies na opzegging zonder grond door de adviseur

Niet van toepassing

Artikel 38 Rechten op het advies na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de adviseur

Lid 1 Nieuwe tekst:

Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd, op een grond die gelegen is bij de adviseur, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken.

Lid 3: niet van toepassing

Artikel 40 Rechten op het advies na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de opdrachtgever

Lid 1 Nieuwe tekst:

Heeft de opdrachtgever de opdracht opgezegd, op een grond die bij hemzelf is gelegen, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken.

Lid 2: niet van toepassing

Artikel 42 Rechten op het advies na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de opdrachtgever

Lid 1 Nieuwe tekst:

Heeft de adviseur de opdracht opgezegd, op een grond die gelegen is bij de opdrachtgever, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken.

Lid 2: niet van toepassing

Artikel 44 Rechten op het advies na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de adviseur

Lid 1 Nieuwe tekst:

Heeft de adviseur de opdracht opgezegd, op een grond die bij hemzelf is gelegen, dan heeft de opdrachtgever, na het voldoen aan de betalingsverplichting, het recht zonder tussenkomst of toestemming van de adviseur diens advies te (laten) gebruiken.

Lid 3: niet van toepassing

Artikel 45 Eigendom van documenten

Nieuwe tekst:

De door de adviseur aan de opdrachtgever afgegeven documenten worden eigendom van de opdrachtgever en mogen door hem kosteloos en onbeperkt worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom, nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens de adviseur heeft voldaan.

Artikel 46 Rechten van de adviseur op het advies

Lid 3 Nieuwe tekst:

Onverminderd het ter zake bepaalde in de Auteurswet 1912 hebben zowel de adviseur alsmede de opdrachtgever het recht van het uitwendige en inwendige van een naar ontwerp van de adviseur verwezenlijkt object foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken. Doch de adviseur behoeft de toestemming van de opdrachtgever voor het openbaar maken van foto’s of andere afbeeldingen die het inwendige van het object tonen na ingebruikneming. Aan zijn toestemming kan de opdrachtgever voorwaarden verbinden.

Lid 4 Aanvulling:

Indien het ontwerp tot stand is gekomen door gezamenlijke inbreng of naar idee van de opdrachtgever, berusten de rechten op het advies bij de opdrachtgever.

Artikel 47 De uitvoering van het object

Lid 1 Nieuwe tekst:

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de uitvoering van het object afwijkend van de adviezen van de adviseur te (laten) uitvoeren. Dergelijke afwijkingen worden zo veel mogelijk in goed overleg met de adviseur voorbereidt. De adviseur is niet meer aansprakelijk voor die delen van de uitvoering van het object die afwijkend van zijn advies worden uitgevoerd.

Artikel 48 Recht van herhaling van het advies

Lid 2 Nieuwe tekst:

Het is de opdrachtgever onverkort toegestaan het advies geheel dan wel gedeeltelijk nogmaals te gebruiken.

Artikel 53 Berekening op grondslag van bestede tijd

Lid 2 Nieuwe tekst:

Onder bestede tijd wordt verstaan het totaal van alle uren die zijn besteed aan het vervullen van de opdracht, de reistijd daaronder niet inbegrepen.

Artikel 55 Advieskosten in geval van aanpassingen en wijzigingen

Lid 1 Nieuwe tekst:

Aanpassingen en wijzigingen in de opdracht en de advieskosten kunnen uitsluitend na een schriftelijke opdracht plaatsvinden. Onder schriftelijke opdracht wordt tevens een bevestiging per e-mail van een bevoegd persoon verstaan. Aanpassing van de advieskosten geschiedt uitsluitend indien door de adviseur een volledige onderbouwing van de gewijzigde kosten aan de opdrachtgever overgelegd wordt met vermelding van de gewijzigde hoeveelheden, tarieven per functie en per tijdseenheid (uur) en overige gewijzigde kosten inzichtelijk zijn gemaakt.

Nieuwe tekst Lid 4:

Indien de wijzigingen het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van de adviseur, dan is de adviseur aansprakelijk voor de kosten die andere bij het project betrokken adviseurs moeten maken, voortvloeiende uit de herziening van het ontwerp. Hierbij is het gestelde in lid 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 56 Betaling van advieskosten

Lid 7 Nieuwe tekst:

Vindt de betaling niet plaats binnen één maand na de dag waarop deze uiterlijk had behoren te geschieden, dan kan de adviseur aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken.

Lid 8: niet van toepassing

Artikel 58 Geschillen

Nieuwe tekst:

Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk langs de minnelijke weg worden opgelost. Mediation is hierbij uitgesloten. Geschillenbeslechting zal slechts bij hoge uitzondering plaatsvinden door middel van arbitrage, enkel wanneer beide partijen dit gezamenlijk overeenkomen.

Artikel 59 Vaststelling en depot

Aanvulling:

De DNR 2011 en de ‘aanvullende voorwaarden van de gemeente Vianen bij de DNR 2011’ zijn beschikbaar op de website www.vianen.nl en via www.overheid.nl in de CVDR (Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving).