Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent Aanwijzing van belastingambtenaren gemeente Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent Aanwijzing van belastingambtenaren gemeente Vijfheerenlanden
CiteertitelAanwijzing van belastingambtenaren gemeente Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit van 9 januari 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringorganisatie Vijfheerenlanden.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231 van de Gemeentewet
 2. artikel 1 van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2019nieuwe regeling

19-03-2019

gmb-2019-75875

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent Aanwijzing van belastingambtenaren gemeente Vijfheerenlanden

Het college van de gemeente Vijfheerenlanden;

 

overwegende dat door de gemeentelijke herindeling de belastingheffing en invordering van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik met ingang van 1 januari 2019 door de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wordt uitgevoerd;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 231 Gemeentewet en artikel 1 Wet waardering onroerende zaken;

 

 • 1.

  besluit aan te wijzen de volgende gemeenteambtenaren:

Wettelijke

grondslag

Functionaris

Belastingdienst

Functionaris

Gemeente

Aan te wijzen

Mandaat

 

 

231, 2e sub b

Gemeentewet

Inspecteur

Heffingsambtenaar

De medewerker belastingen A

 

Ja

 

 

231, 2e sub c

Gemeentewet

Ontvanger

Invorderingsambtenaar

De medewerker belastingen B

 

Ja

 

 

231, 2e sub d

Gemeentewet

Ambtenaren van de Rijks-belastingdienst

Ambtenaren van de gemeente Vijfheerenlanden

De medewerkers belastingen

De medewerkers financiële administratie

De medewerkers handhaving

De marktmeester

De havenmeester

De overige medewerkers van de gemeente Vijfheerenlanden, betrokken bij heffing of invordering van gemeentelijke belastingen

 

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

 

 

Nee

 

231, 2e sub e

Gemeentewet

Deurwaarder

Belastingdeurwaarder

Deurwaarders van

 • -

  Cannock Chase Public

 • -

  GGN Invoned

 

Nee

Nee

 

Artikel 1

Wet Woz

-

College burgemeester en wethouders

De heffingsambtenaar

 

Ja

 

 

 

 

 

 

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit van 9 januari 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringorganisatie Vijfheerenlanden wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit Besluit, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.

 

 • 3.

  Dit Besluit treedt in werking met ingang van 20 maart 2019.

Het college van de gemeente Vijfheerenlanden

19 maart 2019

de burgemeester,

de secretaris,