Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Glasverbod Vlaardingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGlasverbod Vlaardingen
CiteertitelGlasverbod Vlaardingen 2011
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2009, art. 2.45

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201131-12-2011nieuwe regeling

28-12-2010

Gemeenteblad 2011, 01, 05-01-2011

VLD/2010/41888

Tekst van de regeling

Intitulé

Glasverbod Vlaardingen

De burgemeester van Vlaardingen; overwegende: - dat in het centrum van Vlaardingen een horecaconcentratiegebied is gevestigd, dat bestaat uit de Westhavenplaats met aanliggende straten; - dat tengevolge van de concentratie van horecabedrijven in dit gebied, bezoekers van de diverse horecabedrijven op de terrassen gelegen aan de Westhavenplaats, met elkaar in aanraking komen; - dat sinds de invoering van het rookverbod veel drinkgerei van glas of flessen van glas buiten de horeca-inrichtingen op de openbare weg wordt aangetroffen; - dat hij hierover tijdens de zeswekelijkse horecaoverleggen met ondernemers uit het horecaconcentratiegebied van Vlaardingen, heeft gesproken; - dat deze horecaondernemers door de politie zijn gewaarschuwd; - dat een aantal horecaondernemers geen tot onvoldoende maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de bezoekers geen drinkgerei van glas of flessen van glas mee naar buiten nemen; - dat in het horecaconcentratiegebied regelmatig kleine en middelgrote geweldsincidenten plaatsvinden; - dat drinkgerei van glas of flessen van glas gebruikt kunnen worden als potentieel wapen bij ongeregeldheden; - dat hierdoor de veiligheid en gezondheid van burgers in het gedrang kunnen komen en gevaar bestaat voor verstoring van de openbare orde; - dat gelet hierop hij het noodzakelijk acht wegen aan te wijzen waar het de exploitant en leidinggevende van een horecabedrijf dat aan deze wegen is gelegen, verboden is om drank in een glas te verstrekken gedurende een door hem aangegeven periode; - dat op grond van artikel 2.45, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2009, van de aanwijzing van deze wegen openbaar kennis moet worden gegeven; - dat het glasverbod geldt op de vrijdagen en zaterdagen vanaf 1 januari tot en met 31 december 2011 vanaf 22.00 uur tot de voor de betrokken horecabedrijven bepaalde sluitingstijd; - dat op grond van artikel 2.45 lid 5 het glasverbod niet geldt voor restaurants;

Gelet op artikel 2.45 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2009;

Vlaardingen, 28 december 2010, de burgemeester van Vlaardingen,   mr. T.P.J. Bruinsma

Nota-toelichting Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit, binnen zes weken na bekendmaking daarvan, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, p/a sectie Vergunningen & Ontheffingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

a. naam en adres van belanghebbende;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

d. een kopie van het betreffende besluit of een kopie van de bekendmaking van het besluit;

e. de gronden van het bezwaar;

f. een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende maar door een ander, namens hem, wordt ingediend. De indiener van een bezwaarschrift kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, als onverwijlde spoed dat -gelet op de betrokken belangen- vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, Wilhelminaplein 100.12, 3072 AK Rotterdam. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.