Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Inrichtingsbesluit warenmarkt woensdag Vlaardingen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInrichtingsbesluit warenmarkt woensdag Vlaardingen 2010
CiteertitelInrichtingsbesluit warenmarkt woensdag Vlaardingen 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening Vlaardingen 2006, art. 2, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-09-2010nieuwe regeling

24-08-2010

Gemeenteblad 2010, 46, 01-09-2010

VLD/2010/24113

Tekst van de regeling

Intitulé

Inrichtingsbesluit warenmarkt woensdag Vlaardingen 2010

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Vlaardingen; gelet op artikel 2, eerste lid, van de Marktverordening Vlaardingen 2006; B E S L U I T: tot het vaststellen van: - het aantal standplaatsen;

- de afmetingen van de standplaatsen;

- de opstelling en indeling van de markt; van de warenmarkt, die op woensdag wordt gehouden, op het Veerplein en Schoutplein.

Artikel 1 Aantal standplaatsen en afmetingen

Het aantal en soort standplaatsen voor de woensdagmarkt én de bij deze standplaatsen behorende afmetingen worden als volgt vastgesteld: Schoutplein

- Het Schoutplein heeft 67 vaste standplaatsen en 4 verkoopwagenplaatsen. De plaatsen zijn genummerd van 1 t/m 76 m.u.v. de nummers 48, 52, 53 en 54.

- De frontbreedte voor een verkoopwagenplaats bedraagt maximaal 8 meter, de diepte 3,3 meter (1).

- De frontbreedte van een standplaats is 4 meter. De oppervlakte van de standplaatsen is als volgt: standplaatsnummers Schoutplein Oppervlakte (m²) 1 10 55 (excl. voertuig 18 25 t/m 30, 63 t/m 69 19 4 t/m 10, 13, 14, 17 t/m 24, 31 t/m 34, 36, 37 t/m 43 20 15+16 (excl. voertuig), 56 (excl. voertuig), 70 t/m 76 24 2, 3, 44 t/m 47, 49, 50, 59 t/m 62 26 11, 12, 35 28 51 (excl. voertuig) 29 1 34 57, 58 37   Veerplein

- Het Veerplein heeft 94 vaste standplaatsen, 10 verkoopwagenplaatsen en 6 stand-werkerplaatsen (2).

- De plaatsen zijn genummerd van 78 t/m 186 m.u.v. de nummers 100, 101, 102, 116 en 157.

- De frontbreedte voor een verkoopwagenplaats bedraagt maximaal 8 meter, de diepte 3,3 meter (1).

- De frontbreedte van een standplaats is 4 meter. De oppervlakte van de standplaatsen is als volgt: standplaatsnummers Veerplein Oppervlakte (m²) 99 (excl. voertuig) 10 172 14 132, 183 16 90 t/m 93, 104, 106, 110, 113, 117, 131, 171, 177, 179, 180, 182 18 83 t/m 86, 88, 89, 94 t/m 98, 105, 107 t/m 109, 111, 114, 115 19 118 t/m 130, 133 t/m 141, 158 t/m 170 19 184, 185 20 143, 144, 146 21 78 t/m 82, 87, 173 t/m 176, 178, 181 22 103, 112, 145, 147 t/m 156, 186 24 142 26   (1) Ten aanzien van verkoopwagens wordt verwezen naar de beleidsregel “Beleid met betrekking tot het toelaten van markavans en verkoopwagens op de Vlaardingse markten”.(

(2) In artikel 13 van de Regeling voor standwerkers en standwerkerplaatsen, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 5 september 2006, is bepaald dat de frontbreedte van de standwerkerplaats maximaal 3 meter is. Een standwerkerplaats heeft een oppervlakte heeft van minimaal 2 m² en maximaal 4 m².

Artikel 2 Opstelling en indeling van de markt

De opstelling en indeling van de woensdagmarkt wordt vastgesteld conform de bij dit besluit behorende tekening “Opstelling en indeling woensdagmarkt behorende bij het Inrichtingsbesluit warenmarkt woensdag Vlaardingen 2010” (3). In deze tekening is aangegeven welke standplaatsen zijn toegewezen als vaste standplaatsen, standwerkerstandplaatsen of als verkoopwagenplaatsen.   (3) Deze tekening geeft alleen de opstelling en indeling weer. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend voor wat betreft de afmetingen van een standplaats.

Artikel 3 Inwerkingtreding

1. Dit besluit en bijbehorende tekening “Opstelling en indeling woensdagmarkt behorende bij het Inrichtingsbesluit warenmarkt woensdag Vlaardingen 2010”, treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

2. Op dat moment worden het Inrichtingsbesluit warenmarkt woensdag Vlaardingen van 11 maart 2008 en het Besluit tot wijziging van het inrichtingsbesluit warenmarkt woensdag van 5 oktober 2009 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 augustus 2010

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, de secretaris,                 de burgemeester,

ir. C. Kruyt                        mr. T.P.J. Bruinsma