Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlieland

Archiefverordening Gemeente Vlieland 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlieland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening Gemeente Vlieland 2008
CiteertitelArchiefverordening Gemeente Vlieland 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Archiefwet 1995, art. 30 lid 1
  2. Archiefwet 1995, art. 32 lid 2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2008Onbekend

08-12-2008

Uit het Kastje 2008, 13 december 2008

Onbekend
16-12-200816-01-2017Onbekend

08-12-2008

Uit het Kastje 2008, 13 december 2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening Gemeente Vlieland 2008

De raad der gemeente Vlieland,

gelezen:het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2008

gelet op: artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995 besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder

de wet: de Archiefwet 1995;

gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de wet, voor zover behorende tot de gemeente;

de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;

beheerder: degene die ingevolge Artikel 3 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats;

HOOFDSTUK II - DE ZORG VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN

Artikel 2

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en instandhouden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 31 van de wet alsmede voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder/beheerders.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm.

Artikel 5

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats voorschriften vast.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders doen tenminste éénmaal per twee jaar aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet.

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 9

De op 29 juni 1998 vastgestelde Archiefverordening Vlieland 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na bekendmaking.

Artikel 11

Deze verordening wordt aangehaald als “Archiefverordening Gemeente Vlieland 2008”.

Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van  8 december 2008

 

de griffier                                                                        de voorzitter,

 

Mr. R.A. Lanting                                                                B.A.H. Galama