Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlieland

Verordening lijkbezorgingsrechten Vlieland 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlieland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten Vlieland 2020
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Vlieland 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

16-12-2019

gmb-2020-8283

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten Vlieland 2020

 

 

Verordening lijkbezorgingsrechten Vlieland 2020

 

De raad van de gemeente Vlieland;

 

gelezen: het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 2019;

 

gelet op: artikel 229 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN VLIELAND 2020

 

Artikel 1: Belastbaar feit

r Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met het begraven.

 

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Voor het recht tot het begraven in een grafruimte, met uitsluiting van anderen wordt geheven

een bedrag ineens van: € 726,60

voor een huurgraf voor de tijd van 20 achtereenvolgende jaren;

Bij verlenging van maximaal 10 jaar per keer wordt een recht geheven van: € 363,30

Voor het recht een asbus bij te zetten, wordt geheven een bedrag ineens van € 363,30

voor een huurnis voor de tijd van 10 achtereenvolgende jaren.

 

Artikel 4 Begraven, bijzetten van een asbus en asverstrooing

Voor het begraven wordt een recht geheven:

a. voor het lijk van een persoon van 12 jaar en ouder € 363,30

b. voor het lijk van een persoon van 1 tot 12 jaar € 259,50

c. voor het lijk van een persoon jonger dan 1 jaar en levenloos € 155,70

Voor het bijzetten van een asbus wordt een recht geheven van € 155,70

Voor het verstrooien van as, op een daartoe aangewezen plaats wordt een recht geheven van € 259,50

 

Artikel 5 Opgraven en herbegraven

Voor het opgraven van lijken, uitgezonderd wanneer dit plaats heeft op rechterlijk bevel, wordt

een recht geheven:

a. voor het lijk van een persoon van 12 jaar en ouder € 363,30

b. voor het lijk van een persoon jonger dan 12 jaar € 259,50

Voor het weer begraven van een opgegraven lijk, uitgezonderd wanneer dit op rechterlijk bevel

heeft plaatsgevonden, wordt het in artikel 4 genoemde recht geheven.

 

Artikel 6 Gebruik graflift, klokluiden en gebruik baar

Voor gebruik van een graflift, alsmede het luiden van de klok en het gebruik van een draagbaar

of rijdende baar, wordt een recht geheven van € 181,60

 

Artikel 7 Overboeking

Voor elke overboeking van een grafruimte of urnenruimte in het daartoe bestemde register wordt een

recht geheven van € 10,40

 

Artikel 8 Afdekplaat

De kosten van de aanschaf van een marmeren afdekplaat welke gebruik dient te worden om een

urnennis mee af te sluiten bedragen € 140,10

 

Artikel 9 Wijze van heffing

De rechten, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 worden geheven door middel van een gedagtekende

schriftelijke kennisgeving, bon, of nota, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 

Artikel 10 Tijdstip van verschuldigdheid en van betaling

De rechten, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 zijn verschuldigd bij de aanvang van het verlenen van de

gevraagde dienst en moeten worden betaald binnen 21 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, bon of nota.

 

 

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2019" van 17 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten Vlieland 2020".

 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van

de gemeente Vlieland in zijn openbare

vergadering van 16 december 2019

 

 

de griffier, de voorzitter,

 

 

 

 

 

M.G. Brinksma-Brandenburg C. Schokker-Strampel