Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlieland

Privacyverordening gemeente Vlieland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlieland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyverordening gemeente Vlieland
CiteertitelPrivacyverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. Wet persoonsregistraties
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-1994Onbekend

14-06-1994

Harlingercourant 1994, 18-06-1994

Onbekend
21-06-199403-10-2011Onbekend

14-06-1994

Harlingercourant 1994, 18-06-1994

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyverordening gemeente Vlieland

De raad der gemeente Vlieland;

overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is de “Privacyverordening gemeente Vlieland’ aan te passen aan deze wet;

gelet op Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Wet persoonsregistraties;

BESLUIT

vast te stellen de Privacverordening gemeente Vlieland

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet : de Wet persoonsregistraties;

b. persoonsgegeven : een gegeven als bedoeld in artikel 1 van de wet, zijn de een gegeven dat herleidbaar is tot een individuel natuurlijke persoon;

c. persoonsregistratie een persoonsregistratie als bedoeld in artikel 1 van de wet, zijnde: een samenhangend verzameling van op verschillende personen betrekkin hebbende persoonsgegevens die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd;

d. reglement : het reglement als bedoeld in artikel 19 en artikel 20 van de wet;

e. houder : de houder als bedoeld in artikel 1 van de wet zijn de degene die de zeggenschap heeft over een persoonsregistratie;

f. beheerder : de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie;

g. verstrekken van gegeven uit een persoons registratieen verstrekking als bedoel in artikel 1 van de wet, zijnde: het bekend maken of ter beschikkingstellen van persoonsgegevens voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in die persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens zijn verkregen.

 

 

Artikel 2  

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op alle gemeentelijke persoonsregistraties, met uitzondering van de in artikel 2 van de wet vermelde.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is de verordening ook van toepassing op de gemeentelijke basis- administratie persoonsgegevens.

Hoofdstuk II HOUDERSCHAP EN TOEZICHT

Artikel 3  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn houder van de gemeentelijke persoonsregistraties, met uitzondering van de in het tweede lid bedoelde persoonsregistraties.

 • 2.

  De burgemeester is houder van de persoonsregistraties die zijn aangelegd ten dienste van de taken van de burgemeester.

Artikel 4  

De houder neemt de besluiten op grond van de artikelen S, leden 1 en 2, 11 en 13 slechts na verkregen instemming van de raad.

Hoofdstuk III HET REGLEMENT

Artikel 5  

 • 1.

  De houder stelt voor zijn persoonsregistraties, niet zijnde persoonsregistraties als bedoeld in artikel 22 van de wet, een reglement vast.

 • 2.

  De houder kan voor andere persoonsregistraties dan bedoeld in het eerste lid een reglement vaststellen.

Artikel 6  

 • 1.

  In aanvulling op de wettelijke voorschriften betreffende de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bevat het reglement voor de gemeentelijke basisadministratie een duidelijke regeling van: a. welke personen of categorieën van personen binnen de gemeente rechtstreeks toegang hebben tot de basisadministratie en tot welke gegevens; b. aan welke personen en organisatie-onderdelen binnen de gemeente systematisch gegevens worden verstrekt; c. welke gegevens aan de onder b bedoelde personen en organisatie-onderdelen kunnen worden verstrekt; d. welke verbanden er bestaan tussen de gemeentelijke basisadministratie en de andere persoonsregistraties; e. op welke gronden tot het verstrekken van gegevens aan derden zal worden overgegaan en welke gegevens verstrekt mogen worden.

 • 2.

  Onder derden wordt in het eerste lid verstaan de derden als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Hoofdstuk IV HET OPENBAAR REGISTER

Artikel 7  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders houden een openbaar register bij, waarin alle persoonsregistraties en de besluiten tot verstrekking als bedoeld in de artikelen 10 en 11 worden ingeschreven.

 • 2.

  Het register ligt voor een ieder kosteloos ter inzage ter gemeentesecretarie.

Artikel 8  

De inschrijving van een persoonsregistratie, waarvoor op grond van de Wet of deze verordening een reglement is opgesteld, geschiedt door opneming van het reglement in het register en bij de overige persoonsregistraties door vermelding van de naam, het doel, de categorieën van personen waarvan persoonsgegevens zijn opgenomen, de categorieën van opgegenomen gegevens en het organisatie-onderdeel waar de persoonsregistratie wordt gehouden.

Artikel 9  

De houder draagt er zorg voor dat iedere wijziging van een reglement terstond in het register wordt opgenomen.

Hoofdstuk V BIJZONDERE VORMEN VAN VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Artikel 10  

 • 1.

  Het samenbrengen van verschillende persoonsregistraties in één gegevensverzameling op zodanige wijze dat meervoudige opslag wordt voorkomen en de sainengebrachte gegevens uitsluitend afzonderlijk kunnen worden gebruikt overeenkomstig de doelstellingen, het reglement en andere eisen gesteld voor de afzonderlijke persoonsregistraties, mag alleen plaatsvinden op grond van een besluit van de houder.

 • 2.

  Het besluit wordt in het openbaar register opgenomen.

Artikel 11  

 • 1.

  Een niet in het relgement voorziene verstrekking van gegevens uit een geautomatiseerde persoonsregistratie door een beheerder aan een andere beheerder met het oog op het in verband brengen van deze gegevens met gegevens uit een andere geautomatiseerde persoonsregistratie kan alleen plaatsvinden op grond van een besluit van de houder van de betrokken persoonsregistraties.

 • 2.

  Het besluit wordt in het openbaar register opgenomen.

 • 3.

  Indien de in het eerste lid bedoelde verstrekking plaatsvindt voor een eenmalig gebruik van het aangelegde verband, wordt in het besluit vermeld met welk doel de gegevens uitsluitend met elkaar in verband mogen worden gebracht en mogen worden gebruikt.

 • 4.

  In andere gevallen behelst het besluit tevens de vaststelling van een reglement en de aanpassing van het reglement van de persoonsregistratie waaruit de verstrekking plaatsvindt.

Artikel 12  

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 kan de houder, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften, besluiten dat aan andere personen en instanties dan voorzien in een reglement persoonsgegevens kunnen worden verstrekt.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 kan de houder besluiten dat aan personen en instanties als vermeld in een reglement andere persoonsgegevens worden verstrekt dan in het reglement is voorzien.

 • 3.

  Een besluit als bedoeld in de voorgaande leden kan slechts genomen worden naar aanleiding van een concrete aanvraag om het incidenteel verstrekken van persoonsgegevens .

Hoofdstuk VI BEVEILIGING

Artikel 13  

Burgemeester en wethouders stellen een beveiligingsplan vast waarin is aangegeven welke voorzieningen van technische en organisatorische aard zijn getroffen tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking ervan.

Hoofdstuk VII SLOTBEPALINGEN

Artikel 14  

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Privacy- verordening”.

 • 2.

  Zij treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 3.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de voorgaande, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 25 juni 1990, sedertdien gewijzigd, behoudens overgangsrecht.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 14 juni 1994

voorzitter,                                                                              secretaris,