Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Vlissingen

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht overlastgebieden Vlissingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Vlissingen
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht overlastgebieden Vlissingen 2012
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht overlastgebieden 2012
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 151c
 2. Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2:68

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201106-12-2012Nieuwe regeling

05-12-2011

Faam/Blauw Geruite Kiel 14-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

De burgemeester van Vlissingen;

gezien het voorstel van de cluster Veiligheid van de afdeling Beheer Leefomgeving van 10 oktober 2011;

gehoord de beraadslaging in het driehoeksoverleg van 10 oktober 2011 met de gebiedsofficier van justitie en de tactisch teamchef Vlissingen van de regiopolitie Zeeland;

overwegende:

 • -

  dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:68 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2009 kan besluiten tot plaatsing van vaste camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • -

  dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 • -

  dat de burgemeester de beweegredenen die staan beschreven in het voorstel inzake aanwijzing van het gebied cameratoezicht van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van 2 augustus 2010 tot de zijne maakt en dat deze als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd in dit besluit;

 • -

  dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  dat overige maatregelen die in het bewuste gebied zijn getroffen om inbreuk op de openbare orde en verslechtering van het woon- en leefklimaatbezit te voorkomen onvoldoende effect sorteren;

 • -

  dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 • -

  dat het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

 • -

  dat de aanwijzing van dit gebied voor de voorgestelde periode noodzakelijk is om, via intensivering van de probleemaanpak, het risico van inbreuk op de openbare orde en het verslechteren van het woon- en leefklimaat terug te kunnen dringen naar een aanvaardbaar niveau;

 • -

  dat drie maanden voor expiratie van dit aanwijzingsbesluit een rapportage zal worden opgesteld waaruit moet blijken of het cameratoezicht in het genoemde gebied dient te worden voortgezet;

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:68 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2009;

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Vlissingen 2012;

Artikel 1

 • 1. Een deel van het Middengebied, de Scheldestraat en de Boulevard Bankert en het horecauitgaansgebied Nieuwe Dijk, Bellamypark en het Beursplein zijn aangewezen als gebieden waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:68 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2009.

 • 2. Dit gebied omvat:

  • a.

   het gedeelte omsloten door de Vincent van Goghlaan, Jongkindlaan, Willem Witsenlaan, Beatrixlaan, President Rooseveltlaan, Irislaan, Hercules Segherslaan en Bloemenlaan, deze straten daaronder begrepen

  • b.

   de Scheldestraat en

  • c.

   de Boulevard Bankert en Boulevard Evertsen.

  • d.

   het horecauitgaansgebied, zijnde de Nieuwe Dijk, het Bellamypark en het Beursplein

 • 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na dagtekening van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en geldt tot en met 31 december 2012.

 • 4. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit cameratoezicht overlastgebieden Vlissingen 2012’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 5 december 2011

De burgemeester voornoemd,

drs. René H. Roep