Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Verordening commissie bezwaarschriften Waalre 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissie bezwaarschriften Waalre 2018
CiteertitelVerordening commissie bezwaarschriften Waalre
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverordening commissie bezwaarschriften Waalre 2018
Externe bijlagetoelichting verordening commissie bezwaarschriften

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 96 van de Gemeentewet
 2. artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2018nieuwe regeling

19-06-2018

gmb-2018-136083

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissie bezwaarschriften Waalre 2018

De Raad, het college en de burgemeester van de gemeente Waalre

ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van het college d.d. 1 mei 2018-32,

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de artikel 96 Gemeentewet;

Besluiten:

Vast te stellen de “Verordening commissie bezwaarschriften Waalre 2018”:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college, de burgemeester en de bestuurscommissie bestrijding schoolverzuim en voortijdige schoolverlaten ingesteld door de GGD voor het uitvoeren van taken op het gebied van de Leerplichtwet.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van:

  • a.

   een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   CAR/UWO.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden door de raad benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 4.

  De voorzitter en (plaatsvervangende) leden:

  • a.

   zijn niet woonachtig in de gemeente Waalre;

  • b.

   bekleden geen bestuursfunctie bij de gemeente Waalre;

  • c.

   zijn niet werkzaam bij de gemeente Waalre.

  • d.

   Bij het onder b en c genoemde geldt bovendien dat de voorzitter en (plaatsvervangende) leden de afgelopen twee raadsperiodes geen bestuursfunctie hebben bekleed en ook niet werkzaam zijn geweest onder een bestuursorgaan van de gemeente Waalre.

Artikel 4 Secretaris

De secretarissen van de commissie zijn twee door het college aangewezen ambtenaren.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar.

 • 2.

  Het is mogelijk de voorzitter en leden één keer voor een periode van 4 jaar te herbenoemen. Er kunnen maximaal drie leden (inclusief voorzitter) gelijktijdig worden herbenoemd.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad.

 • 4.

  De aftredende of ontslag nemende voorzitter en de aftredende of ontslag nemende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Vergoeding

 • 1.

  De leden van de commissie ontvangen een vergoeding ter hoogte van €160,00 voor het bijwonen van een hoorzitting.

 • 2.

  De tijdens de hoorzitting fungerende voorzitter van de commissie ontvangt op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied en zijn uitgebreidere rol een vergoeding ter hoogte van €185,00.

 • 3.

  De reiskostenvergoeding van de leden en de voorzitter bedraagt €0,19 per kilometer.

Artikel 7 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  In het zaaksysteem wordt de datum van ontvangst vastgelegd.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 8 Bemiddeling

De commissie onderzoekt of de zaak in de minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige handelingen.

Artikel 9 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Algemene wet bestuursrecht worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voorzover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:3 inclusief advisering

 • e.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • f.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 10 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 11 Hoorzitting

De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

Artikel 12 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 13 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de minimaal 2 van de leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 14 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 15 Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

 • 4.

  De zitting vindt achter gesloten deuren plaats wat betreft bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 16 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt na akkoord van de commissie ondertekend door de secretaris van de commissie voor en namens de voorzitter/plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 17 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Het advies wordt na akkoord van de commissie door de secretaris van de commissie voor en namens de voorzitter/plaatsvervangend voorzitter ondertekend.

Artikel 19 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 16 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 20 Intrekken oude regeling

De Verordening commissie bezwaarschriften Waalre vastgesteld op 15 april 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening commissie bezwaarschriften Waalre”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 juni 2018

De raad van de gemeente Waalre,

de griffier, de voorzitter

 

W.A. Ernes drs. J.W. Brenninkmeijer