Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Beleidsregel benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag
CiteertitelBeleidsregel benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een dag
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbenoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor een dag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 16, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2019nieuwe regeling

09-04-2019

gmb-2019-109906

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Waalre;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 16, lid 2 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 

Gelet op het Reglement burgerlijke stand gemeente Waalre 2019;

 

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag in incidentele gevallen;

 

Besluit vast te stellen:

 

Beleidsregels benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.

 

 

 

 

Artikel 1. Benoeming

 • 1.

  Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) voor één dag is mogelijk voor degene, die een geldige benoeming heeft tot (B)ABS en op de datum waarop het huwelijk wordt gesloten nog steeds als (B)ABS werkzaam is in een andere gemeente en is beëdigd bij de rechtbank tot welk rechtsgebied de gemeente behoort, mits wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 2 van dit regelement.

 • 2.

  Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) voor één dag is mogelijk, mits wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 3 van dit reglement.

Artikel 2. Voorwaarden benoeming op grond van artikel 1 eerste lid

Aan een benoeming als bedoeld in artikel 1 eerste lid zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  De datum en locatie van het huwelijk wordt vastgesteld in overleg met de gemeente Waalre.

 • 2.

  Het bruidspaar verzoekt tot benoeming van de BABS voor één dag met behulp van een aanvraagformulier.

 • 3.

  Het verzoek moet uiterlijk drie (3) maanden voor de huwelijksdatum ontvangen zijn.

 • 4.

  De (B)ABS levert de volgende bijlagen aan:

 • a.

  kopie geldig legitimatiebewijs;

 • b.

  kopie geldig benoemingsbesluit van de gemeente waar de (B)ABS werkzaam is;

 • c.

  kopie proces-verbaal van beëdiging;

 • d.

  recente verklaring van de gemeente dat hij/zij daar nog steeds werkzaam is.

 • 5.

  Het huwelijk wordt in ieder geval voltrokken in de Nederlandse taal;

 • 6.

  De BABS neemt uiterlijk één (1) maand van tevoren contact op met de gemeente Waalre. In overleg wordt dan bepaald hoeveel instructies en eventuele toelichting de BABS nodig heeft betreffende:

 • het sluiten van het huwelijk of geregistreerd d partnerschap;

 • spreken in het openbaar;

 • opbouw van de speech.

 • 7.

  Tijdens de huwelijksvoltrekking zal, indien nodig, een (B)ABS in dienst van de gemeente Waalre aanwezig zijn.

Artikel 3. Voorwaarden benoeming op grond van artikel 1 tweede lid

Aan de benoeming als bedoeld in artikel 1 tweede lid zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  De datum en locatie van het huwelijk wordt vastgesteld in overleg met de gemeente Waalre;

 • 2.

  Het bruidspaar verzoekt tot benoeming van de BABS voor één dag met behulp van een aanvraagformulier;

 • 3.

  Het verzoek moet uiterlijk drie (3) maanden voor de huwelijksdatum ontvangen zijn;

 • 4.

  De te benoemen BABS levert de volgende bijlagen aan:

 • a.

  kopie geldig legitimatiebewijs;

 • b.

  een verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet ouder dan drie (3) maanden

 • c.

  een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), niet ouder dan drie (3) maanden;

 • 5.

  De te benoemen persoon heeft de leeftijd van achttien (18) jaar bereikt op de dag waarop het huwelijk wordt gesloten;

 • 6.

  De BABS neemt uiterlijk twee (2) maanden van tevoren contact op met de gemeente Waalre. Het inleveren van de aanvraag dient op afspraak door de BABS in persoon te gebeuren, zodat er een gesprek plaats kan vinden met iemand van de betrokken afdeling en de beoogde te benoemen/beëdigen persoon, waarbij de plechtigheid doorgesproken kan worden. In overleg wordt dan bepaald hoeveel instructies en eventuele toelichting de BABS nodig heeft betreffende:

 • het sluiten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap;

 • spreken in het openbaar;

 • opbouw van de speech.

 • 7.

  Het huwelijk wordt voltrokken in de Nederlandse taal;

 • 8.

  Tijdens de huwelijksvoltrekking zal, indien nodig, een (B)ABS in dienst van de gemeente Waalre aanwezig zijn.

Artikel 4. Ceremonie

 • 1.

  De BABS voor één dag neemt vooraf contact op met de gemeente Waalre om afspraken te maken over het verkrijgen van de huwelijksdocumenten;

 • 2.

  De BABS voor één dag is verantwoordelijk voor het correcte verloop van de ceremonie en zorgt voor een correcte afhandeling van de huwelijksdocumenten;

 • 3.

  Het huwelijk mag niet worden voltrokken in een toga die zichtbaar van een andere gemeente is. Het huwelijk wordt ook niet voltrokken in een toga van de gemeente Waalre.

Artikel 5. Kosteloos huwelijk

De BABS voor één dag kan geen kosteloos huwelijk voltrekken, een kosteloos geregistreerd partnerschap registreren, danwel een geregistreerd partnerschap omzetten in een kosteloos huwelijk.

Artikel 6. Bezoldiging

De BABS voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente Waalre voor de voltrekking van het huwelijk. Ook worden (reis)kosten niet door de gemeente Waalre vergoed.

Artikel 7. Kosten

 • 1.

  De kosten voor de benoeming en beëdiging bij de rechtbank staan los van het tarief voor de huwelijksvoltrekking en is opgenomen in de legesverordening van de gemeente Waalre;

 • 2.

  Het tarief voor de huwelijksvoltrekking blijft onveranderd. Het bruidspaar betaalt de leges zoals opgenomen in de tarieventabel behorende bij de legesverordening.

Artikel 8. Schakelbepaling

De bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekking zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap, het sluiten van het geregistreerd partnerschap en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 9. Hardheidsclausule

In bijzondere situaties kunnen burgemeester en wethouders de voorwaarden genoemd in artikel 2 buiten beschouwing laten.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag nadat deze bekend is gemaakt.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregel benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag”.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 9 april 2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne drs. J.W. Brenninkmeijer