Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Mandaatbesluit, volmacht en machtiging uitvoering Wet bag van de gemeente Waalre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit, volmacht en machtiging uitvoering Wet bag van de gemeente Waalre
CiteertitelMandaatbesluit uitvoering Wet bag gemeente Waalre
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaatbesluit uitvoering Wet bag gemeente Waalre
Externe bijlageBijlage uitvoering Wet bag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 3. artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
 4. artikel 8 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 5. artikel 10 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 6. artikel 13 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 7. artikel 14 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 8. artikel 31 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 9. artikel 32, eerste lid, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 10. artikel 37 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 11. artikel 38 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 12. artikel 39 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 13. artikel 40 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 14. artikel 41 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 15. artikel 42 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen
 16. artikel 7 van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-09-2019Nieuwe regeling

20-08-2019

gmb-2019-215547

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit, volmacht en machtiging uitvoering Wet bag van de gemeente Waalre

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre;

 

gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Waalre;

 

Besluit:

 

 

Artikel 1 Aanwijzing beheerder

 • 1.

  Als beheerder van de basisregistratie adressen en gebouwen aan te wijzen: de mdw gegevensbeheer III (GEO beheerder);

 • 2.

  De beheerder van de basisregistratie adressen en gebouwen mandaat te verlenen de navolgende taken en bevoegdheden namens burgemeester en wethouders uit te voeren:

 • a.

  het houden van een geautomatiseerde basisregistratie, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, conform hetgeen daarover in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen en de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen is bepaald;

 • b.

  het afbakenen van panden en verblijfsobjecten en het benoemen en afbakenen van stand- en ligplaatsen, zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • c.

  het nemen van besluiten tot het vaststellen van openbare ruimten en nummeraanduidingen, zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • d.

  het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie adressen en gebouwen;

 • e.

  het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistratie adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • f.

  het, op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in de basisregistratie adressen en gebouwen, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens, zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder a, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • g.

  het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • h.

  het ingevolge artikel 42 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen één maal per jaar controleren van de inrichting en de werking van de basisregistratie alsmede de verwerking van gegevens in de basisregistratie, en het zenden van een afschrift van de controleresultaten aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

 • 3.

  Te bepalen dat het de gemandateerde medewerkers niet is toegestaan om de bij dit besluit aan hen verleende bevoegdheden geheel dan wel gedeeltelijk door te mandateren.

Artikel 2 Aanwijzing ambtenaren

 • 1.

  Als ambtenaar belast met het vaststellen van geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, is aangewezen: de mdw gegevensbeheer III (GEO beheerder);

 • 2.

  Als ambtenaar belast met het opmaken van documenten waarin constateringen zijn vastgelegd, zoals bedoeld in artikel 10, onder b van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, is aangewezen:

 • a.

  de mdw gegevensbeheer III (GEO beheerder);

 • b.

  de mdw Publiek II (medewerker GemeenteContactCentrum);

 • c.

  de projectleider IV, mdw ontwikkeling III, IV (projectleider/beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling, beleidsadviseur milieu en duurzaamheid, beleidsadviseur grondzaken, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling);

 • d.

  de mdw beleidsuitvoering IV (administratief medewerker vergunningen);

 • e.

  de mdw beleidsuitvoering IV (juridisch administratief medewerker vergunningen);

 • f.

  de mdw beleidsuitvoering I (juridisch adviseur vergunningen en handhaving);

 • g.

  de mdw beleidsuitvoering II (juridisch medewerker vergunningen);

 • h.

  de mdw beleidsuitvoering II (technisch medewerker vergunningen);

 • i.

  de mdw handhaving IV (BOA);

 • j.

  de mdw handhaving II (technisch medewerkers handhavingsteam);

 • k.

  de mdw handhaving I (juridisch medewerker handhaving);

 • l.

  de mdw beleidsuitvoering III (medewerker WOZ & belastingen);

 • m.

  de mdw bedrijfsvoering III (administratief beheerder WOZ & belastingen).

 • 3.

  Als ambtenaar belast met het opstellen van een verklaring, zoals bedoeld in artikel 7, onder m, van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen, is aangewezen:

 • a.

  de mdw gegevensbeheer III (GEO beheerder);

 • b.

  de mdw Publiek II (medewerker GemeenteContactCentrum);

 • c.

  de projectleider IV, mdw ontwikkeling III, IV (projectleider/beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling, beleidsadviseur milieu en duurzaamheid, beleidsadviseur grondzaken, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling);

 • d.

  de mdw beleidsuitvoering IV (administratief medewerker vergunningen);

 • e.

  de mdw beleidsuitvoering IV (juridisch administratief medewerker vergunningen);

 • f.

  de mdw beleidsuitvoering I (juridisch adviseur vergunningen en handhaving);

 • g.

  de mdw beleidsuitvoering II (juridisch medewerker vergunningen);

 • h.

  de mdw beleidsuitvoering II (technisch medewerker vergunningen);

 • i.

  de mdw handhaving IV (BOA);

 • j.

  de mdw handhaving II (technisch medewerkers handhavingsteam);

 • k.

  de mdw handhaving I (juridisch medewerker handhaving);

 • l.

  de mdw beleidsuitvoering III (medewerker WOZ & belastingen);

 • m.

  de mdw bedrijfsvoering III (administratief beheerder WOZ & belastingen).

 • 4.

  Als ambtenaar belast met het blijvend bewaren van een brondocument waaraan een in de basisregistratie opgenomen gegeven is ontleend, zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, is aangewezen:

 • a.

  de mdw gegevens II (gegevens/informatie beheerder);

 • b.

  de mdw gegevens III (medewerker archiefbeheer).

 • 5.

  Te bepalen dat het de gemandateerde medewerkers niet is toegestaan om de bij dit besluit aan hen verleende bevoegdheden geheel dan wel gedeeltelijk door te mandateren.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze mandatering treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking met terugwerkende kracht tot en met 28 juli 2018.

 • 2.

  Het mandaatbesluit uitvoering Wet BAG, vastgesteld op 3 juni 2014, wordt ingetrokken met de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Mandaatbesluit uitvoering Wet bag gemeente Waalre’.

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 augustus 2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne drs. J.W. Brenninkmeijer