Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Subsidieregeling Wijkbudget wijkgericht werken gemeente Wageningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Wijkbudget wijkgericht werken gemeente Wageningen
CiteertitelSubsidieregeling Wijkbudget wijkgericht werken gemeente Wageningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Algemene subsidieverordening (Asv)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Onbekend

19-09-2011

Stad Wageningen, 14-12-11

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Wijkbudget wijkgericht werken gemeente Wageningen

Het college van burgemeester en wethouders,

Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen op het gebied van het wijkbudget wijkgericht werken, gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet en artikel 1.5 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Wageningen;

Mede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de: ‘Subsidieregeling Wijkbudget wijkgericht werken gemeente Wageningen’.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze subsidieregeling verstaat onder:

 • a.

  wijkteam: een overlegorgaan van professionals van de bij wijkgericht werken betrokken organisaties en gemeente.

 • b.

  wijkpanel: een overlegorgaan van wijkbewoners.

 • c.

  wijkmanager: de gemeentelijke vertegenwoordiger, die de wijkgerichte werkzaamheden (intern en extern) coördineert.

Artikel 2 Subsidie wijkgericht werken

 • 1.

  Op grond van deze subsidieregeling kan het college van burgemeester en wethouders een subsidie verlenen aan (georganiseerde) burgers in de gemeente Wageningen voor wijkgerichte initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid van de wijk.

 • 2.

  De subsidie wordt als eenmalige subsidie verleend.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1.

  Het college kent enkel een subsidie uit het wijkbudget toe als het wijkpanel en de wijkmanager hun toestemming met betrekking tot deze aanvraag kenbaar hebben gemaakt. Indien er geen wijkpanel aanwezig is, kent het college enkel de subsidie toe indien het wijkteam en de wijkmanager toestemming hebben gegeven.

 • 2.

  Bij verdeeldheid over de toekenning en de hoogte van de bijdrage heeft de wijkmanager een beslissende stem.

 • 3.

  Het wijkpanel en het wijkteam dienen de aanvraag te beoordelen op de volgende gronden:

  • a.

   er dient draagvlak te zijn voor de activiteit in de buurt, straat of wijk. Het wijkpanel en wijkteam bepalen of hieraan wordt voldaan (en geven zonodig aan hoe dit aangetoond moet worden);

  • b.

   de activiteit dient de leefbaarheid (fysiek en/of sociaal) in de straat, buurt of wijk te vergroten en bevordert de samenwerking tussen bewoners, gebruikers en organisaties. Het wijkpanel en wijkteam bepalen of hieraan wordt voldaan;

  • c.

   de initiatiefnemer en/of andere betrokkenen dienen zelf actief bij te dragen aan de voorbereiding en uitvoering van de activiteit;

  • d.

   de activiteit mag geen commercieel doel dienen;

  • e.

   de kosten voor consumpties (eten, drinken, snoep) zijn van subsidie uitgesloten, behalve als de consumpties een onlosmakelijk onderdeel zijn van de activiteit;

  • f.

   organisatiekosten of personele kosten zijn uitgesloten van subsidie;

  • g.

   bij publiciteit omtrent de activiteit wordt de bijdrage uit het wijkbudget genoemd (bijv. in de wijkkrant).

 • 4.

  Het wijkpanel of de wijkmanager kan het college adviseren de subsidie te verlenen op grond van specifieke aanvullende voorwaarden.

Artikel 4 Aanvullende gegevensvereisten

 • 1.

  Met de aanvraag tot verlening van de subsidie moeten gegevens worden ingediend waaruit blijkt dat is voldaan aan de in artikel 3 genoemde vereisten.

 • 2.

  Ten behoeve van de vaststelling van de subsidie kan het college verlangen dat een inhoudelijk verslag en een financieel verslag moet worden ingediend. Het verslag dient inzicht te geven over:

  • a.

   het uitvoeringsproces en het behaalde resultaat met betrekking tot de activiteit;

  • b.

   in welke mate de initiatiefnemers en andere betrokkenen zelf hebben bijgedragen aan de uitvoering van de activiteit;

  • c.

   de publiciteit die de activiteit in de buurt, media, etc. heeft gekregen.

Artikel 5 Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het college.

Artikel 6 Overgangsbepaling

Deze subsidieregeling is niet van toepassing op subsidieaanvragen die voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling zijn ingediend c.q. verleend.

Artikel 7 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als de ‘Subsidieregeling Wijkbudget wijkgericht werken gemeente Wageningen’.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op …….

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van ………..