Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterland

Aanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2013
CiteertitelAanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2004, art. 7, lid 1
  2. Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2004, art. 32a, lid 1
  3. Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2004, art. 32a, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2013nieuwe regeling

01-10-2013

Elektronisch Gemeenteblad, 27-12-2013

Onbekend. 

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

overwegende dat het wenselijk is om partijen aan te wijzen voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval en partijen het alleenrecht toe te kennen voor het verwerken van het huishoudelijk afval;

 

gelet op artikel 7, eerste lid en art. 32a, eerste en tweede lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2004,

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2013.

Artikel 1 Aanwijzing

Als inzamelaar in de zin van artikel 7, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2004, wordt aangewezen Tol Milieu te Purmerend.

Artikel 2 Aanwijzing

Als verwerker van brandbaar huishoudelijk restafval in de zin van artikel 32a, lid 1, van de Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2004, wordt aangewezen AEB te Amsterdam.

Artikel 3 Aanwijzing

Als verwerker van GFT-afval van huishoudens in de zin van artikel 32a, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2004, wordt aangewezen HVC Compost te Purmerend.

Artikel 4 Alleenrecht

Aan de partijen genoemd in de artikelen 2 en 3 wordt, gelet op artikel 32a, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2004, een uitsluitend recht verleend in de zin van artikel 2.24, onderdeel a, van de Aanbestedingswet 2012 voor het verwerken van het huishoudelijk afval.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2013.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 1 oktober 2013.

Het college voornoemd,

D.Broere L.M.B.C. Wagenaar-Kroon

algemeen directeur/secretaris burgemeester