Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterland

Aanwijzingsbesluit APV campagneborden politieke partijen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit APV campagneborden politieke partijen
CiteertitelAanwijzingsbesluit APV campagneborden politieke partijen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010, art. 2:10c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2014nieuwe regeling

13-05-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 12-06-2014

COL14.0144

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit APV campagneborden politieke partijen

Nummer: COL14.0144

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

overwegende dat het wenselijk is campagneborden politieke partijen aan te wijzen als een categorie van voorwerpen waarvoor het verbod in het eerste lid van artikel 2:10a van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010 niet geldt;

gelet op artikel 2:10c van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010,

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit APV campagneborden politieke partijen.

Artikel 1 Reikwijdte en definitie

 • 1.

  Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 2:10c, van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010.

 • 2.

  Dit besluit verstaat onder:

  • a.

   de verordening: de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010;

  • b.

   campagneborden: borden, vlaggen, banners et cetera die tijdens een verkiezingscampagne gebruikt worden te promotie van een politieke partij.

  • c.

   kernen: de stad Monnickendam en de dorpen/buurtschappen Broek in Waterland, Ilpendam, Katwoude, Marken, Purmer, Uitdam, Watergang en Zuiderwoude.

Artikel 2 Aanwijzing campagneborden

Campagneborden worden aangewezen als een categorie van voorwerpen waarvoor het verbod in artikel 2:10a, eerste lid, van de verordening niet geldt.

Artikel 3 Het plaatsen van campagneborden

 • 1.

  Bij het plaatsen van campagneborden dienen de volgende voorwaarden in acht te worden genomen:

  • a.

   Het is toegestaan in totaal maximaal 50 campagneborden per aan een verkiezing deelnemende politieke partij te plaatsen met een maximum van 10 borden per kern;

  • b.

   Het is niet toegestaan om de borden eerder dan 14 dagen voorafgaand aan de verkiezingsdag te plaatsen;

  • c.

   De borden worden geplaatst in overeenstemming met de grondeigenaar, niet zijnde de gemeente, en met instemming van de aanliggende wegbeheerder, niet zijnde de gemeente;

  • d.

   De borden worden de eerstvolgende zaterdag na de verkiezingsdag verwijderd;

  • e.

   Indien de borden na de eerstvolgende zaterdag na de verkiezingsdag niet zijn verwijderd zal de gemeente de borden op kosten van de desbetreffende politieke partij verwijderen;

  • f.

   De borden worden minimaal 60 centimeter van de kant van de weg geplaatst;

  • g.

   De borden mogen niet op een middenberm worden geplaatst;

  • h.

   De borden mogen niet binnen een afstand van 10 meter van een kruising, splitsing of rotonde worden geplaatst;

  • i.

   De borden mogen het uitzicht van de weggebruikers niet belemmeren;

  • j.

   De borden mogen in het algemeen de verkeersveiligheid niet belemmeren;

  • k.

   De borden mogen niet binnen een afstand van 20 meter van de ingang van het gebouw waarin een stembureau is gevestigd worden geplaatst.

 • 2.

  Indien de geplaatste borden niet voldoen aan het gestelde in het voorgaande lid zal de gemeente de borden op kosten van de desbetreffende politieke partij verwijderen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit APV campagneborden politieke partijen.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 13 mei 2014.

Het college voornoemd,

D.Broere

algemeen directeur/secretaris

L.M.B.C. Wagenaar-Kroon

burgemeester