Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent collectieve festiviteiten Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Waterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent collectieve festiviteiten Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Waterland
CiteertitelAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Waterland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterland/CVDR43958/CVDR43958_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2019nieuwe regeling

12-03-2019

gmb-2019-66833

AWB19.000047

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland houdende regels omtrent collectieve festiviteiten Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Waterland

Op 12 maart 2019 heeft ons college het ‘Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Waterland’ vastgesteld. Met dit besluit zijn de collectieve festiviteiten voor 2019 aangewezen waarvoor de geluidswaarden zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit Milieubeheer (artikelen 2.17, 2.19 en 2.20) niet gelden, gedurende de aangewezen dagen of dagdelen.

 

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

U kunt de gehele regeling vinden op www.overheid.nl onder lokale wet- en regelgeving. Daarnaast ligt de regeling ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en ontvangt u op verzoek een afschrift.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

 

overwegende dat het wenselijk is om collectieve festiviteiten aan te wijzen;

 

gelet op artikel 4:1 en 4:2, van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010,

 

 

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Waterland

Artikel 1 Reikwijdte en definitie

  • 1.

    Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 4:2, van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010.

  • 2.

    Dit besluit verstaat onder APV: de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010.

Artikel 2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

Als collectieve festiviteiten in de zin van artikel 4:2 van de APV, worden aangewezen de collectieve festiviteiten en bijbehorende dagen, zoals aangegeven in de bijlage van dit besluit opgenomen overzicht.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Waterland.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, gehouden op 12 maart 2019.

Het college voornoemd,

mr. N. van Ginkel MPM

gemeentesecretaris/algemeen directeur

L.M.B.C. Kroon

burgemeester

Bijlage 1 Collectieve festiviteiten 2019, behorend bij artikel 2 van het ‘Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente Waterland’

 

Collectieve festiviteiten 2019

 

Monnickendam

Koningsdag 27 april

Bevrijdingsdag 5 mei

Hemelvaartsdag 30 mei

Jan Haringweekend 5 t/m 7 juli

Nieuw¬jaarsnacht 31 december

 

Marken

Koningsdag 27 april

Bevrijdingsdag 5 mei

Havenfeesten 20 juni t/m 23 juni

Nieuwjaarsnacht 31 december

 

Broek in Waterland

Koningsdag 27 april

Feestweek 3 t/m 11 augustus

Nieuwjaarsnacht 31 december

 

Ilpendam

Koningsdag 27 april

Bevrijdingsdag 5 mei

Parckpop 18 augustus

Feestweek 26 t/m 29 september

Nieuwjaarsnacht 31 december

 

Zuiderwoude, Katwoude, Uitdam, Watergang

Koningsdag 27 april

Bevrijdingsdag 5 mei

Koninginnedagviering 31 augustus*

Nieuwjaarsnacht 31 december

 

* In deze kernen wordt de verjaardag van Koningin Wilhelmina nog gevierd.