Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Dongen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Brabantse Delta
Officiële naam regelingLegger oppervlaktewaterlichamen gemeente Dongen
CiteertitelLegger oppervlaktewaterlichamen gemeente Dongen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Kaarten zijn in te zien via brabantsedelta.nl/regels/legger

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5.1 Waterwet
 2. artikel 78 Waterschapswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201205-11-2015nieuwe regeling

10-01-2012

Onbekend

11IT016726

Tekst van de regeling

1 Inleiding

Wettelijke basis van de legger

In artikel 5.1 van de Waterwet is bepaald dat het waterschap zorg draagt voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructiemoeten voldoen. De Waterwet vermeldt de basisgegevens die de legger moeten bevatten. De ligging van de waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones en de profielen van vrije ruimte worden aangegeven op overzichtskaarten.

In de Waterwet is verder bepaald dat bij provinciale verordening voor leggers nadere voorschriften kunnen worden gegeven. Dat is gebeurd in de Verordening Water Noord-Brabant. Tevens bepaalt de Waterwet in artikel 5.1 dat bij provinciale verordening vrijstelling verleend kan worden aanzien van het in de legger vermelden van vorm, afmeting, constructie en de ligging van waterstaatswerken. Op basis van Verordening Water Noord-Brabant zijn de minst belangrijke delen van de oppervlaktewaterlichamen (bijv. greppels en oppervlaktewaterlichamen langs wegen die dienen voor de afwatering van die weg) vrijgesteld van opname in de legger. De Verordening Water bepaalt verder dat van de vrij meanderende wateren enkel de ligging wordt aangegeven, door middel van een zone waarbinnen de waterloop zich feitelijk kan bevinden. De legger op grond van de Waterwet moet worden onderscheiden van de onderhoudslegger als bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. In deze Waterschapswetlegger worden de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen aangewezen. Waterschap Brabantse Delta combineert beide leggers in één document.

Relatie tussen de legger en de Keur

De Keur stelt regels over waterstaatswerken, beschermingszones, profielen van vrije ruimte en grondwaterlichamen. Volgens de begripsbepalingen van zowel artikel 1.1 Waterwet als artikel 1.1 Keur gaat het om oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen, ondersteunende kunstwerken en bijbehorende onderhoudsstroken en om beschermingzones, profielen van vrije ruimte die als zodanig in de legger zijn aangegeven en grondwaterlichamen. De legger is zodoende van belang voor de reikwijdte van de verbods- en beheerbepalingen van de Waterwet en de Keur.

Afbakening van deze legger

Deze legger heeft alleen betrekking op oppervlaktewaterlichamen die gelegen zijn in het gebied dat deze legger omvat. Bij de legger van de oppervlaktewateren zijn de bijbehorende ondersteunende kunstwerken inbegrepen. Oppervlaktewaterlichamen elders in het beheergebied van het waterschap vallen onder een andere legger. Daarnaast geldt dat voor bergingsgebieden en waterkeringen met een opgelegde normering eveneens aparte leggers van kracht zijn. In deze legger komen alleen kaden voor die geen opgelegde normering kennen op grond van hogere wet- of regelgeving en geen onderdeel van een bergingsgebied zijn.

Om aan de grenzen van de legger de relatie met andere leggers te duiden, kunnen keringen, oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden ter informatie wel op de leggerkaarten zijn aangegeven. Daarbij is wel vermeld dat dit enkel ter informatie is. Regels met betrekking tot maten, afmetingen en onderhoudsplichten ten aanzien van deze objecten zijn dan ook niet opgenomen in deze legger.

2 Toepassingsbereik

Deze legger is van toepassing op de oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende ondersteunende kunstwerken in de gemeente Alphen-Chaam. De ligging van het gebied is op de onderstaande overzichtskaart globaal aangegeven. De exacte ligging, begrenzingen, bijbehorende kunstwerken en dergelijke zijn weergegeven op de bij deze legger behorende leggerkaarten en de bijhorende leggertabellen.

toepassingsbereik dongen

In deze gebieden waren eerder al leggers vastgesteld. Voor zover de gebieden uit deze legger samenvallen

met de oude leggers, komen de oude leggers te vervallen. Het gaat om de volgende leggers:

 • ·

  Legger watersysteemgebied deelgebied Boven Mark vastgesteld;

 • ·

  ‘Legger op de watergangen 1e en 2e fase’, Vergadering van hoofdingelanden van het waterschap De Dongestroom, 21 april 1994.

Bij de totstandkoming van deze legger is naast de geldende wet- en regelgeving (met name de Waterwet en de Verordening Water Noord-Brabant) toepassing gegeven aan de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ (2005). Deze beleidsregel geeft richtlijnen voor het indelen van oppervlaktewaterlichamen in categorieën, vooral ten behoeve van het vaststellen van leggers. De oudere leggers van het waterschap zijn nog gebaseerd op het beleid van de waterschappen voor de fusie naar waterschap Brabantse Delta in 2004. De beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ voorziet in het gaan hanteren van gelijke uitgangspunten voor het hele waterschap, bij herziening van de legger. Opgemerkt moet worden dat (zie de toelichting van de Keur waterschap Brabantse Delta en de Beleidsregel ‘Toepassing Waterwet en Keur’) in de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ nog de oude aanduidingen voor de categorieën waterlopen gebruikt worden. Dit doet aan het principe van ordenen in categorieën echter niets af.

3 Toelichting bij de leggeronderdelen

De legger bestaat naast dit leggerboek uit de volgende onderdelen:

 • ·

  De leggerkaarten: deze geeft de exacte ligging van de oppervlaktewaterlichamen, ondersteunende kunstwerken en onderhoudsstroken weer.

 • ·

  Een leggertabel: deze tabel bevat gegevens over maatvoeringen, functies en materialen van de oppervlaktewaterlichamen en de ondersteunende kunstwerken. Daarnaast geeft deze tabel de afmetingen van onderhoudsstroken en onderhoudsverplichtingen aan, in samenhang met de in deze legger opgenomen voorschriften.

 • ·

  Voorschriften: de legger bevat regels met betrekking tot onderhoudsverplichtingen en afmetingen van onderhoudsstroken.

In dit hoofdstuk slechts kort toegelicht welke informatie de legger bevat en hoe die informatie geraadpleegd kan worden.

Indeling in categorieën oppervlaktewaterlichamen

Voor de weergave van oppervlaktewaterlichamen, wordt een principieel onderscheid gemaakt tussen categorie A, categorie B en categorie C oppervlaktewaterlichamen. Omdat categorie A oppervlaktewaterlichamen van een groter belang zijn voor de waterhuishouding, zijn daar de maten en afmetingen in meer detail vastgelegd in de legger. In de onderstaande paragrafen wordt daarom steeds de splitsing gemaakt tussen categorie A en categorie B oppervlaktewaterlichamen. Categorie C oppervlaktewaterlichamen zijn niet van belang voor de publieke waterhuishouding en worden daarom niet in de legger opgenomen. Deze waterlopen kennen slechts één tot twee belanghebbenden. Enkele voorbeelden van categorie C oppervlaktewaterlichamen zijn; sloten die enkel dienen voor de afwatering van een weg- of spoorweg, blusvijvers, een greppel voor de afwatering van één perceel, perceelscheidingen.

3.1 Oppervlaktewaterlichamen

3.1.1 Categorie A oppervlaktewaterlichamen

Algemene uitgangspunten

Met betrekking tot oppervlaktewaterlichamen zijn alleen die gegevens opgenomen, welke karakteristiek zijn voor het hydrologisch functioneren en de specifieke functie die een waterloop kan hebben. Dit betekent dat in de leggertabel de volgende waarden in elk geval zijn opgenomen:

 • ·

  Bodembreedte

 • ·

  Bodemdiepte

 • ·

  Taludhelling linkerzijde

 • ·

  Taludhelling rechterzijde

 • ·

  Hoogteligging van de bodem bovenstrooms

 • ·

  Hoogteligging van de bodem benedenstrooms

 • ·

  Lengte

De maten vormen zowel het dwars- als lengteprofiel van een oppervlaktewaterlichaam. Deze maten zijn gerelateerd aan knooppunten in het watersysteem. Dit is hieronder schematisch weergegeven.

knooppunten in het watersysteem

Voor iedere streng tussen knooppunten zijn de maten van het dwarsprofiel opgenomen, de hoogteligging en de lengte t.o.v. het bovenstroomse knooppunt. Knooppunten liggen daar waar waterlopen samenkomen of daar waar het profiel van een waterloop verandert, zoals bijv. bij een bodemval of een overgang naar een andere taludhelling. In het uitzonderlijke geval dat de waterloop heel lang is zonder een profielverandering, kan omwille van de nauwkeurigheid van de leggergegevens een extra knooppunt opgenomen zijn.

De kengetallen die samen het profiel vormen zijn zodanig dat daaruit kenmerkende eigenschappen afgelezen kunnen worden. Ofwel deze eigenschappen zijn direct af te lezen, ofwel deze zijn rekenkundig te herleiden (voor rekenformules, zie bijlage II). In deze legger worden alleen die gegevens opgenomen die direct relevant zijn voor de definiëring van het oppervlaktewaterlichaam. Gegevens die eenvoudig herleid kunnen worden uit de legger, worden daarom niet apart opgenomen in de leggertabel. Zo kan bijvoorbeeld het verhang van een waterloop eenvoudig herleid worden uit de hoogteliggingen boven- en benedenstroom en de lengte van een waterloop, welke vermeld zijn in de legger. Daarnaast zijn in de legger de bovenbreedte van een waterloop aan het maaiveld en het normale waterpeil niet opgenomen. Het waterpeil is ofwel te vinden in het peilbesluit (indien het peilbeheerst gebied betreft), ofwel te herleiden uit technische eigenschappen uit opgenomen kunstwerken (bijvoorbeeld het stuwpeil bij een retentievoorziening), ofwel is deze niet aanwezig omdat het een vrijafwaterend watersysteem betreft welke geen vast peil kent. De bovenbreedte van een watergang kan eenvoudig berekend worden met de formules uit bijlage II.

Voor oppervlaktewaterlichamen geldt dat de taludhellingen en andere maten gelijk blijven over de hele lengte van een waterloop vak en dus geen significante afwijken vertonen. Daar waar er wel significante afwijkingen zijn, zoals bij een meanderende waterloop, is dat specifiek in de leggertabel aangegeven.

Voorzieningen voor afwijkende taluds

De bovenstaande uitgangspunten gelden in elk geval voor gevallen waarin er sprake is van een standaardprofiel, waarbij de taluds aan beide zijden gelijke hellingen hebben. Daarvan is echter niet altijd sprake. Enerzijds zijn er oppervlaktewaterlichamen met twee verschillende taludhellingen, anderzijds oppervlaktewaterlichamen met aan één of beide zijden een zogenaamd ‘accoladeprofiel’. In die gevallen gelden bijzondere aanduidingen in de leggertabel.

Bepalen van linker- en rechterzijde van een waterloop

Als er in de leggertabel onderscheid gemaakt wordt tussen de linkerzijde en de rechterzijde is het van belang dat helder is hoe objectief kan worden bepaald, welke zijde links en welke zijde rechts is. In de legger wordt daarom als uitgangspunt aangehouden dat geldt dat het profiel bekeken wordt met de stroomrichting mee. Met andere woorden, daar waar de legger spreekt over de linkerzijde, is dat de zijde aan de linkerkant van het oppervlaktewaterlichaam indien men kijkt met de stroom van het water mee. De stroomrichting is bij de grotere categorie A oppervlaktewaterlichamen met een pijltje op de leggerkaart aangegeven.

Accoladeprofielen

Een accoladeprofiel, ook wel een banket genoemd, is een profiel waarbij de oever van een oppervlaktewaterlichaam niet vanaf de bodem tot een het maaiveld doorloopt, maar de oever wordt onderbroken door een stuk vlakke (horizontale) oever. Het vlakke deel van de oever kan zich zowel onder als boven het waterpeil bevinden. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

accoladeprofiel

In het geval van een accoladeprofiel geldt de standaard opgenomen profielhelling alleen voor het stuk vanaf de bodem. Voor de accolade worden in de tabel de volgende extra maten opgenomen: hoogteligging van het accoladeprofiel t.o.v. de bodem, de breedte van de accolade en de taludhelling vanaf de accolade tot aan het maaiveld. Daarnaast wordt aangegeven of de accolade aan de linker- of rechterzijde ligt of aan beide zijden.

Specifieke uitgangspunten bij bijzondere typen oppervlaktewaterlichamen

Naast de gangbare soorten oppervlaktewaterlichamen (bijv. sloten en vaarten), bevat de legger ook bijzondere oppervlaktewaterlichamen waarvoor bijzondere specifieke uitgangspunten gelden. Voorbeelden van bijzondere waterlopen zijn bijv. meanderende waterlopen (geen vast profiel), retentievoorzieningen, vennen.

Meanderende oppervlaktewaterlichamen

Meanderende oppervlaktewaterlichamen zijn waterlopen zoals beken die geen vast profiel en geen vaste ligging hebben. In deze waterlopen hebben natuurlijke beekvormingsprocessen in meer of mindere mate vrij spel. In deze gevallen is er daarom geen sprake van een vast leggerprofiel of een vaste ligging. Op de leggerkaart zijn deze wateren aangegeven met een arcering, die het gebied aangeeft waarbinnen de waterloop zich bevindt of soms met een aparte brede lijn indien de meandering heel beperkt is. Van deze waterlopen is om hydraulische redenen wel een principeprofiel opgenomen, maar dit profiel stemt dus bij voorbaat niet overeen met de praktijk. Het principeprofiel dient in dat geval enkel om de hydraulische relatie te duiden met overige gedeelten van het watersysteem waar het meanderende oppervlaktewaterlichaam deel van uitmaakt.

Retentievoorzieningen

Retentievoorzieningen zijn bufferende voorzieningen om hemelwater, dat afstroomt van verhard oppervlak, op te vangen en gedoseerd af te voeren naar het oppervlaktewatersysteem. Dit is nodig omdat er anders piekafvoeren optreden, die wateroverlast kunnen veroorzaken. Kenmerkend voor retentievoorzieningen is dat deze een bepaalde bergende inhoud hebben, met andere woorden een beperkte tijd een waterschijf kunnen vasthouden, die daarna alsnog gedoseerd afgevoerd wordt. In de praktijk komen er wat de legger betreft 2 soorten retentievoorzieningen voor: retentie met een homogeen profiel en retentie zonder een homogeen profiel.

In het geval van een homogeen profiel is de retentievoorziening een duidelijk herkenbare bak met een profiel zoals een waterloop met een herkenbare knijpvoorziening (bijv. een retentiestuw). De inhoud (m3) van de retentie kan dan worden herleid uit de profielgegevens, de hoogte van de waterschijf (het herleiden uit de eigenschappen van de knijpvoorziening) en de lengte van de retentie (zie bijlage II voor berekeningsformules). In die gevallen wordt in de legger geen inhoud vermeld, maar alleen de aanduiding dat er sprake is van een oppervlaktewater met een retentiefunctie.

In het geval er geen sprake is van een homogeen profiel, bijvoorbeeld als de retentie is vormgegeven als een vijver, is er op basis van de ontwerpgegevens van de retentievoorziening wel opgenomen welke inhoud de waterschijf moet hebben (m3). Ook hier blijkt de hoogte van de te bufferen waterschijf uit de kengetallen van de knijpconstructie die in de legger zijn vermeld.

Vennen

Op grond van provinciaal beleid hebben sommige vennen in het beheergebied een bijzondere (natuur-) functie gekregen. Dit betekent dat deze oppervlaktewaterlichamen vanwege die bijzondere functie op grond van de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ de status ‘categorie A’ krijgen. Hydrologisch gezien zijn het echter (semi-)geïsoleerde wateren die geen minimaal vereist profiel kennen. In de legger worden daarom bij deze vennen geen profielen opgenomen, alleen de watervlakte wordt op kaart aangegeven.

3.1.2 Categorie B oppervlaktewaterlichamen

Voor categorie B oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze een minder groot belang voor de publieke waterhuishouding hebben. Voor deze waterlopen worden dan ook geen specifieke maten opgenomen, maar uitgegaan van een standaard minimumprofiel. Alleen daar waar een ander profiel noodzakelijk is (bijvoorbeeld ondieper dan standaard vanwege verdrogingsbestrijding), is dit specifiek aangegeven in de leggertabel.

Het standaard minimumprofiel voor categorie B oppervlaktewaterlichamen is:

 • ·

  Bodembreedte: 0,50 meter;

 • ·

  Diepte t.o.v. maaiveld: 0,80 meter;

 • ·

  Taludhellingen beide zijden: 1:1,5.

3.2 Bijzondere (ecologische) functies aan oppervlaktewaterlichamen

Aan oppervlaktewaterlichamen kunnen op grond van provinciaal beleid of regelgeving bijzondere (veelal ecologische) functies toegekend zijn, zoals ecologische verbindingszone, vismigratieroute, enzovoorts. Op grond van de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ worden deze oppervlaktewaterlichamen als categorie A waterloop aangemerkt. Door de bijzondere functie kunnen extra eisen aan het oppervlaktewaterlichaam of gelet op de Keur bijzondere regels ten behoeve van het onderhoud gelden. Daarom wordt in de leggertabel middels een aanduiding aangegeven welke bijzondere functie een oppervlaktewaterlichaam categorie A heeft, indien er een functie is toegekend.

3.3 Ondersteunende kunstwerken

In oppervlaktewaterlichamen komen allerlei ondersteunende kunstwerken voor. Veel voorkomende voorbeelden zijn duikers, dammen met duikers, stuwen, maar ook minder vaak voorkomende ondersteunende kunstwerken zoals bodemvallen of sifons. Alle ondersteunende kunstwerken hebben gemeen dat deze de werking van het oppervlaktewaterlichaam waarvan zij deel uitmaken beïnvloeden. Bijvoorbeeld duikers maken de doorstroom van water door een dam mogelijk, of verbinden oppervlaktewaterlichamen, maar hebben tevens een zeker opstuwend effect. Het is dan ook noodzakelijk om met name in de categorie A waterlopen op kenmerkende maten van ondersteunende kunstwerken op te nemen. Bij categorie B waterlopen is dit gezien het minder grote belang van deze waterlopen, minder relevant.

Kenmerkende eigenschappen voor ondersteunende kunstwerken zijn die maten en afmetingen die relevant zijn voor het functioneren van het kunstwerk. Welke kenmerken maten in de leggertabel wel of niet worden opgenomen per type ondersteunend kunstwerk, voert te ver in dit kader. Om hier toch een indicatie voor te geven is hieronder voor de voorbeelden ‘duikers’ en ‘stuwen’ toegelicht.

Duikers:

 • ·

  De omvang van de doorstroomopening van de duiker, want dit is bepalend voor de doorstroomcapaciteit (hetzij de binnendiameter bij een ronde duiker hetzij de breedte en hoogte aan de binnenkant bij een rechthoekige duiker).

 • ·

  De lengte van de duiker, want dit bepaald mede het opstuwend effect van de duiker.

 • ·

  De hoogteligging boven- en benedenstrooms, want de hoogte t.o.v. de bodem en het verhang bepalen mede de doorstroom van de duiker.

 • ·

  In het geval dat de duiker slecht in één richting water mag doorlaten is het relevant te weten of er een terugslagklep of iets dergelijks aanwezig moet zijn en aan welke kant van de duiker die zit.

Stuwen:

 • ·

  De hoogte van de stuw, want dat bepaald de mate van opstuwing dus het maximale peil achter de stuw.

 • ·

  De aanwezigheid van een gat in de stuw, bij retentiestuwen, waarbij de hoogte en maatgeving van dat gat van belang zijn. Dit is immers maatgevende waarden voor de hoeveel retentiecapaciteit achter de stuw.

 • ·

  Indien de stuw geen vaste stuw is maar in hoogte gevarieerd kan worden, is het van belang dit aan te geven met vermelding van de marges waarbinnen de hoogte gevarieerd kan worden.

3.4 Onderhoudsplicht

Voorheen was de onderhoudsplicht geregeld via de Keur in samenhang met de legger. De legger bevatte onderhoudsplichtigen voor leggerwaterlopen (=categorie A), de Keur een algemene regel voor de overige waterlopen. Conform de Waterschapswet legt de legger nu voor alle oppervlaktewaterlichamen vast wie de onderhoudsplichtigen zijn, dus ook voor andere oppervlaktewaterlichamen dan categorie A. Voor de verhouding met de Waterwetlegger wordt verwezen naar hoofdstuk 1.

In de Waterschapswetlegger geldt dat voor categorie A waterlopen de onderhoudsplichtige in de leggertabel is opgenomen. Voor de categorie B waterlopen geldt dat de onderhoudsplicht in het algemeen berust bij de eigenaar of gebruiker van de aan het oppervlaktewaterlichaam grenzende gronden, voor de halve breedte van dat oppervlaktewaterlichaam. Alleen daar waar een andere onderhoudsplicht geldt, is dit in de leggertabel apart aangegeven.

Oppervlaktewaterlichamen categorie C hebben geen belang voor de publieke waterhuishouding en zijn daarom niet in de legger opgenomen. Voor die oppervlaktewaterlichamen geldt dat de onderhoudsplicht van het oppervlaktewater en de ondersteunende kunstwerken volledig bij de eigenaren berusten. Het belang van dat onderhoud heeft echter primair een privaatrechtelijke achtergrond (Burgerlijk Wetboek) dan een publiek rechtelijke vanwege het ontbreken van een publiek waterhuishoudkundig belang. Voorbeelden van oppervlaktewaterlichaam categorie C zijn bijvoorbeeld blusvijvers, bermsloten enkel ten behoeve van de afwatering van een weg of spoorweg, enzovoorts.

Wat de onderhoudsplichten feitelijk inhouden, staat in de Keur en de Waterwet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het onderhouden van het doorstroomprofiel (bijv. het schoonhouden van duikers zodat deze niet verstopt raken) en het bouwkundig onderhoud oftewel het in goede staat van onderhoud houden van het kunstwerk (bijv. een duiker die versleten is vervangen door een nieuwe).

3.5 Onderhoudsstroken

Voor het uitvoeren van machinaal onderhoud (zowel jaarlijks maaien als periodiek uitbaggeren tot leggerdiepte) dient voldoende ruimte naast het oppervlaktewaterlichaam vrij te zijn. Voor categorie A oppervlaktewaterlichamen werd tot de inwerkingtreding van de Waterwet de onderhoudsstrook via de Keur afgedwongen. De onderhoudsstrook was per definitie 4 meter + 1 meter extra ter bescherming aan beide zijden bij leggerwaterlopen (=categorie A oppervlaktewaterlichamen). Met de Waterwet worden de onderhoudsstroken nu in de legger gedefinieerd.

Alleen onderhoudsstroken langs categorie A oppervlaktewaterlichamen

In deze legger geldt dat zoals voorheen alleen een onderhoudsstrook langs categorie A waterlopen aangehouden wordt. Voor categorie B worden geen onderhoudsstroken gedefinieerd. Vanwege het minder grote belang voor de waterhuishouding ligt het onderhoud daarvan van oudsher vrijwel nooit bij het waterschap maar bij de aanliggende eigenaren en is er dus geen voorziening voor machinaal onderhoud door het waterschap nodig. Daar waar het onderhoud wel van oudsher bij het waterschap ligt, geldt dat voorheen ook geen onderhoudsstroken vrijgehouden werden. De thans gehanteerde werkwijze is daarmee gelijk aan de werkwijze die van oudsher gevoerd werd, voordat de Waterwet van kracht werd.

Standaard afmetingen onderhoudsstroken

Gelet op het bestaande regime van onderhoudsstroken en de regels zoals deze in de Keur zijn opgenomen geldt dat de standaardafmeting van een onderhoudsstrook 5 meter vanuit de insteek van een oppervlaktewaterlichaam is, en dat er aan beide zijden een onderhoudsstrook ligt. Dit is afgestemd op machinaal onderhoud vanaf de kant, waarbij het principe geldt dat beide zijden gelijk belast worden. In de legger worden alleen afwijkingen van die standaardregel vermeld, bijvoorbeeld als de onderhoudsstrook aan één zijde of beide zijden kleiner is. Dit komt onder andere voor bij oppervlaktewaterlichamen die niet vanaf de kant, maar vanaf het water met maaiboten onderhouden worden. Dit komt ook voor in situaties die al jaren geleden zijn ontstaan en waarbij toen rechtmatig permanente obstakels zijn aangebracht (meestal gebouwen), nog voordat de huidige regels zijn ontstaan. In het voorbeeld waarbij onderhoud plaatsvindt met een maaiboot is een onderhoudsstrook van 1 meter vaak voldoende. In dat geval is die kleine onderhoudsstrook voornamelijk nog nodig voor baggerwerkzaamheden welke eens in de aantal jaren uitgevoerd moeten kunnen worden om de leggerdiepte te handhaven.

In de onderstaande figuren is dit standaardprincipe visueel uitgebeeld.

Principeprofiel basisprofiel:

principe basisprofiel

Principeprofiel accoladeprofiel:

principe accoladeprofiel

A = 5 meter

Bijzondere regel bij verankerde damwanden/kademuren

Langs oppervlaktewaterlichamen van de categorie A komen ook damwanden en kademuren (bijv. voor scheepvaart) voor die in de grond verankerd zijn tegen wegzakken. In die gevallen geldt van oudsher een afwijkende maat voor de onderhoudsstrook, waarbij de verankering maatgevend is. De verankering moet immers vervangen of gerepareerd kunnen worden. De regel voor deze gevallen is, dat de onderhoudsstrook in deze gevallen strekt tot 1 meter achter de verankering van de damwand. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

Principeprofiel verankerde damwand of kademuur:

principeprofiel verankerde damwand of kademuur

B = 1,00 meter

3.6 Beschermingszones

De Waterwet en de Keur bieden de mogelijkheid om naast onderhoudsstroken ook beschermingszones langs oppervlaktewaterlichamen aan te wijzen. Een beschermingszone biedt extra bescherming aan een oppervlaktewaterlichaam of een waterkering tegen grote ontgravingen en explosiegevaarlijke inrichtingen. In de praktijk is deze extra bescherming bij oppervlaktewaterlichamen categorie A hoogst zelden nodig. Bovendien voorziet de onderhoudsstrook al in een voldoende mate van bescherming, vanwege op grond van de Keur geldende beperkingen op onderhoudsstroken. In beginsel worden er daarom geen beschermingszones aangewezen. Alleen in specifieke situaties waar een extra bescherming nodig is omdat de onderhoudsstrook klein is en toch gezien de lokale situatie extra bescherming nodig is, kan een beschermingszone aangewezen worden in de legger. Deze beschermingszone is hooguit net zo breed als de onderhoudsstrook zou zijn (5 meter vanuit de insteek of 1 meter vanuit een verankering bij een kademuur). Daarmee komt de werkingssfeer van een beschermingszone overeen met de Keurregels van voor de inwerkingtreding van de Waterwet.

4 Voorschriften

Artikel 1 Hoofdelijke aansprakelijkheid

 • 1. Wanneer percelen met een beperkt recht zijn bezwaard, dan wel krachtens persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, rusten de in deze legger aan de eigenaar opgelegde verplichtingen van de Keur ook op de beperkt gerechtigden en in geval er sprake is van een persoonlijk recht ook op de gebruikers.

 • 2. Voor de nakoming van de in de Keur aan de eigenaar opgelegde verplichtingen is ieder van de genoemde gerechtigden alsmede de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 2 Onderhoudsplicht ondersteunende kunstwerken

 • 1. De verplichting tot het schoonhouden van het doorstromingsprofiel van een ondersteunend kunstwerk zoals bedoeld in de Keur rust op de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam waartoe het ondersteunend kunstwerk behoord, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De verplichting tot het in goede staat van onderhoud houden van een ondersteunend kunstwerk (bouwkundig onderhoud) zoals bedoeld in de Keur rust op de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam waartoe het ondersteunend kunstwerk behoord, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 3 Onderhoudsplicht oppervlaktewateren categorie A

De onderhoudsplicht voor oppervlaktewaterlichamen categorie A zoals bedoeld in de Keur berust bij het waterschap, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 4 Onderhoudsplichten oppervlaktewateren categorie B

 • 1. De onderhoudsplicht voor oppervlaktewaterlichamen categorie B zoals bedoeld in de Keur berust bij de eigenaar van de aan het oppervlaktewaterlichaam grenzende gronden, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De onderhoudsplicht van een eigenaar van gronden grenzend aan oppervlaktewaterlichaam strekt zich uit tot de halve breedte van het aan die gronden grenzende oppervlaktewaterlichaam, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 3. Een oppervlaktewaterlichaam categorie B heeft de volgende minimale standaardafmetingen, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald:

  • ·

   Bodembreedte: 0,50 meter;

  • ·

   Diepte ten opzichte van het maaiveld: 0,80 meter;

  • ·

   Taludhelling aan beide zijden: 1:1,5.

Artikel 5 Onderhoudsstroken

 • 1. De onderhoudsstrook langs een oppervlaktewaterlichaam categorie A zoals bedoeld in de Keur bedraagt aan beide zijden 5 meter vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De onderhoudsstrook langs een oppervlaktewaterlichaam categorie A welke voorzien is van een verankerde damwand of kademuur bedraagt aan de zijde met de kademuur tot 1 meter vanaf het achterste punt van de verankering, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald. Indien aan de andere zijde van het oppervlaktewaterlichaam geen verankerde damwand of kademuur aanwezig is, geldt aan die zijde lid 1 onverkort.

Artikel 6 Beschermingszones

In de leggertabel van deze legger kunnen beschermingszones zijn aangewezen zoals bedoeld in de Keur.

Bijlage I: Begrippenlijst

In deze legger worden de onderstaande begrippen gehanteerd (voor zover deze niet in de Waterwet of de Keur zijn gedefinieerd).

bouwkundig onderhoud

het in goede staat van onderhoud houden van een ondersteunend kunstwerk.

kade

een als zodanig in een legger aangewezen overige waterkering of waterkerende hoogte.

Keur

Keur waterschap Brabantse Delta.

legger bergingsgebieden

legger specifiek voor bergingsgebieden.

legger waterkeringen

legger specifiek voor waterkeringen.

het waterschap:

het waterschap Brabantse Delta.

Bijlage II: Berekeningen aan profielen

In deze legger zijn waarden voor bijvoorbeeld bovenbreedten van oppervlaktewaterlichamen niet opgenomen, omdat deze uit de gegevens in de legger berekend kunnen worden. Ter informatie is hieronder uitgewerkt hoe die berekeningen gedaan kunnen worden.

Berekening bovenbreedte van een oppervlaktewaterlichaam

Voor wat betreft de breedte van de waterloop aan het maaiveld geldt dat deze eenvoudig berekend kan worden uit de opgenomen leggergegevens. Indien de taludhelling aan beide zijden gelijk is:

berekening bovenbreedte

Berekening van retentie-inhoud

Om de inhoud van een retentie te berekenen is naast de lengte van de retentie ook het oppervlak van het dwarsprofiel van gebufferde waterschijf nodig. Deze oppervlakte is het verschil tussen de oppervlakte van de waterschijf met retentieschijf (A) en de oppervlakte van de waterschijf zonder retentieschijf (B). Dit is in de onderstaande figuur schematisch uitgebeeld.

berekening retentie-inhoud

Bijlage III: Leggertabellen

Bodemval
Legger Alphen-Chaam
KaartbladCode bodemvalBodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Breedte (m)Drempelhoogte (mNAP)
10--23KBV0001310,389,923,510,38
10--23KBV0001412,6412,641,312,64
10--27KBV0000318,3817,451,118,38
10--27KBV0000418,4517,771,018,45
11--27KBV0000217,6816,701,717,68
13--26KBV0001018,2017,730,418,20
13--26KBV0001218,8018,300,418,80
13--26KBV0314017,7016,701,317,70
13--27KBV0000116,6916,421,016,69
16--21KBV001261,941,723,01,94
9--27KBV0000520,2219,790,920,22
9--27KBV0000721,8221,160,821,82
Duiker
Legger Alphen Chaam
KaartbladCode duikerBOB bovenstrooms (mNAP)BOB benedenstrooms (mNAP)Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Doorstroomlengte (m)Hoogte of diameter (m)Breedte (m)Vorm duikerAfsluitbaarOnderhoudsplichtige bouwkundig*
9--25KDU1505723,0023,0523,1023,0690,50  rondNEEAPN03M 00435
9--25KDU1505822,8722,8822,9622,8670,50  rondNEEAPN03M 00435
9--25KDU1505922,7122,7222,8322,6580,50  rondNEEAPN03M 00435
9--25KDU1508818,3618,4318,4418,0180,60  rondNEEwaterschap
9--25KDU1511723,4223,6223,4723,6770,30  rondNEEgemeente
9--25KDU1511822,6622,6822,8322,6760,50  rondNEEwaterschap
9--25KDU1511922,7122,7122,5422,55200,70  rondNEEgemeente
9--25KDU1512022,6322,6322,5522,5080,70  rondNEEwaterschap
9--25KDU1512122,1822,1822,2322,24140,50  rondNEEgemeente
9--25KDU1512221,1920,9820,8720,8280,50  rondNEEwaterschap
9--25KDU1512319,2219,2219,1218,9580,60  rondNEEwaterschap
9--25KDU1512419,2019,2019,1519,15100,60  rondNEEwaterschap
9--25KDU1512518,4218,3618,3818,2761,00  rondNEEwaterschap
9--26KDU0100821,9521,8622,0421,8160,50  rondNEEAPN03M 00378
9--26KDU1511224,0623,9524,0723,63100,30  rondNEEgemeente
9--26KDU1511323,5823,6223,5523,5260,30  rondNEEAPN03M 00981
9--26KDU1511623,3023,3623,0423,1360,30  rondNEEAPN03M 00986
9--26KDU2607123,3423,2923,2023,17230,50  rondNEEAPN03M 00983
9--26KDU2607223,1923,1423,2123,1080,50  rondNEEAPN03M 00983
9--26KDU3011223,2723,2723,3223,3270,30  rondNEEwaterschap
9--27KDU0017321,7621,7021,7921,5840,50  rondNEEAPN03M 00405
9--27KDU0017620,8720,5520,9520,5240,80  rondNEEwaterschap
9--27KDU0018220,2620,2520,0920,1130,80  rondNEEAPN03M 00563
9--27KDU0018320,5420,6120,6820,4840,50  rondNEEAPN03M 00586
9--27KDU0018620,0819,9520,0720,0040,50  rondNEEAPN03M 00585
9--27KDU0096221,4521,4521,5021,5080,50  rondNEEwaterschap
9--27KDU0096321,7321,8421,7221,6250,50  rondNEEwaterschap
9--27KDU0096520,6120,7520,6520,58180,80  rondNEEgemeente
9--27KDU0098420,6320,6520,5620,51120,70  rondNEEgemeente
9--27KDU0098520,5220,4620,3520,2570,80  rondNEEwaterschap
9--27KDU0098620,3420,2020,1619,9460,80  rondNEEAPN03M 00563
9--27KDU0098719,5919,5719,4619,4160,80  rondNEEAPN03M 00565
9--27KDU0098819,5219,5819,3919,4070,80  rondNEEAPN03M 00565
9--27KDU0098919,2219,2019,2819,1570,800,80muilNEEAPN03M 00568
9--27KDU0099019,2419,1219,1519,1490,90  rondNEEgemeente
9--27KDU0099218,6718,7618,8518,8770,800,80muilNEEAPN03M 00550
9--27KDU0099721,9421,9421,8021,9570,50  rondNEEwaterschap
9--27KDU0099821,8821,9221,9721,9170,50  rondNEEAPN03M 00406
9--27KDU0100021,6221,6021,5421,4650,50  rondNEEwaterschap
9--27KDU0100121,1521,0121,2221,08110,70  rondNEEgemeente
9--27KDU0100221,3521,3821,2921,2760,70  rondNEEwaterschap
9--27KDU0100321,1120,9821,0421,0660,50  rondNEEAPN03M 00752
9--27KDU0100420,6520,5720,7020,6250,40  rondNEEAPN03M 00546
9--27KDU0100520,4420,4420,4920,4970,50  rondNEEgemeente
9--27KDU0100620,2420,2420,2920,29100,50  rondNEEAPN03M 00548
9--27KDU0100720,0520,0520,1020,10150,50  rondNEEAPN03M 00585
9--27KDU0356520,0419,9520,0920,0080,50  rondNEEgemeente
9--27KDU0356619,9519,9720,0020,02190,50  rondNEEAPN03M 00957
9--27KDU1749121,8821,7721,8821,7760,50  rondNEEAPN03M 00405
9--27KDU2607720,5220,4820,5620,5770,50  rondNEEAPN03M 00601
10--23KDU0541912,7012,5312,8012,6081,20  rondNEEgemeente
10--23KDU1500211,2911,3011,4211,3071,00  rondNEEstaat
10--23KDU1513312,6412,7812,7412,8021,001,90rechthoekigNEEgemeente
10--23KDU1513410,9510,9710,9010,9871,20  rondNEEstaat
10--23KDU1513510,5510,4910,6210,4671,20  rondNEEstaat
10--23KDU1513610,1010,2110,2210,3371,20  rondNEEstaat
10--23KDU1513710,009,9710,1510,12141,503,60rechthoekigNEEgemeente
10--24KDU1510418,2118,1918,1418,1270,40  rondNEEAPN03K 00215
10--24KDU1510517,6917,7117,6317,7160,30  rondNEEAPN03K 00215
10--24KDU1510617,5717,5817,5117,5080,30  rondNEEwaterschap
10--24KDU1511014,9014,9614,9614,57100,50  rondNEEgemeente
10--24KDU1511114,4314,4114,2714,10110,50  rondNEEwaterschap
10--24KDU1512717,1817,1816,9817,0091,00  rondNEEstaat
10--24KDU1512816,3916,3916,6916,42101,50  rondNEEgemeente
10--24KDU1512915,3315,3315,3115,0771,001,30rechthoekigNEEwaterschap
10--24KDU1513014,2814,2814,2614,2361,001,30rechthoekigNEEwaterschap
10--24KDU1513113,7313,7113,6713,80331,502,50rechthoekigNEEprovincie
10--24KDU3011813,7513,7513,8013,8070,50  rondNEEbureau beheer landbouwgronden
10--25KDU1506521,4621,5121,5121,56100,50  rondNEEgemeente
10--25KDU1507421,6221,6921,6521,7060,30  rondNEEAPN03K 00271
10--25KDU1507521,6221,6621,7021,7040,30  rondNEEAPN03K 00270
10--25KDU1507621,6021,6021,6421,64110,30  rondNEEAPN03K 00270
10--25KDU1507921,1421,2321,1321,1780,50  rondNEEwaterschap
10--25KDU1508021,2421,2321,2221,26100,50  rondNEEwaterschap
10--25KDU1508121,2021,1921,2521,2470,50  rondNEEAPN03K 00269
10--25KDU1508221,1521,1321,1321,15160,50  rondNEEstaatsbosbeheer
10--25KDU1508321,0221,0220,8420,73110,50  rondNEEstaat
10--25KDU1508419,4519,4519,5419,52100,50  rondNEEwaterschap
10--25KDU1508519,3719,3719,1919,2780,50  rondNEEwaterschap
10--25KDU1508618,6218,6718,6918,74110,70  rondNEEgemeente
10--25KDU1508718,7118,5818,6518,4760,50  rondNEEAPN03K 00230
10--25KDU1510319,1218,9419,1718,99120,50  rondNEEgemeente
10--25KDU1512618,0518,0518,2418,14101,00  rondNEEgemeente
10--25KDU2607419,7619,8219,6319,6680,50  rondNEEAPN03K 00261
10--25KDU2607521,1021,1621,0921,2040,50  rondNEEAPN03K 00289
10--25KDU2607621,1321,1721,1621,1450,50  rondNEEAPN03K 00289
10--26KDU0100921,7821,7121,6421,6560,50  rondNEEAPN03M 00378
10--26KDU0101021,6921,7021,5121,7160,50  rondNEEAPN03M 00378
10--26KDU1506623,0923,1222,9622,8860,50  rondNEEAPN03K 00057
10--26KDU1506722,8622,8622,8822,85100,30  rondNEEgemeente
10--26KDU1506822,7622,7522,8122,7670,30  rondNEEAPN03K 00273
10--26KDU1506922,5622,5422,5122,3770,30  rondNEEAPN03K 00273
10--26KDU1507022,3422,3122,3722,3980,50  rondNEEAPN03K 00285
10--26KDU1507122,3022,1522,2522,18380,20  rondNEEgemeente
10--26KDU1507222,1222,0222,0921,94100,30  rondNEEgemeente
10--26KDU1507321,8521,8521,7421,5950,30  rondNEEAPN03K 00271
10--26KDU2607323,1123,1123,1622,9750,30  rondNEEAPN03K 00062
10--27KDU0017920,7420,6520,8320,6740,50  rondNEEAPN03M 00272
10--27KDU0018420,7120,6820,7820,6040,50  rondNEEAPN03M 00273
10--27KDU0018718,9118,6918,9118,6740,50  rondNEEAPN03M 00289
10--27KDU0019018,6918,6818,7518,3340,80  rondNEEAPN03M 00550
10--27KDU0099318,7718,6218,5718,42140,90  rondNEEgemeente
10--27KDU0099418,6318,6018,4018,4871,00  rondNEEwaterschap
10--27KDU0099518,4718,5018,4318,3971,00  rondNEEwaterschap
10--27KDU0099617,0917,1917,2117,23111,20  rondNEEgemeente
10--27KDU0101121,3521,3621,2721,2460,50  rondNEEAPN03M 00771
10--27KDU0101221,2321,0621,1420,91110,50  rondNEEgemeente
10--27KDU0101320,9620,9121,0120,9660,50  rondNEEAPN03M 00272
10--27KDU0101420,5620,5020,6120,5570,50  rondNEEAPN03M 00272
10--27KDU0101520,2420,2420,2920,2970,50  rondNEEAPN03M 00273
10--27KDU0101620,4420,3420,3020,30120,50  rondNEEgemeente
10--27KDU0101720,1320,1320,2020,2050,50  rondNEEgemeente
10--27KDU0101820,1920,1218,9218,7990,50  rondNEEgemeente
10--27KDU0101919,7119,7119,6219,6570,50  rondNEEAPN03M 00285
10--27KDU0102019,4819,3619,2019,20100,40  rondNEEAPN03M 00289
10--27KDU0102118,8318,8118,6918,6360,70  rondNEEAPN03M 00289
10--27KDU0102217,9217,8617,6617,6560,70  rondNEEAPN03M 00298
10--27KDU0102317,6717,7817,5917,6570,70  rondNEEAPN03M 00297
10--27KDU0102419,9119,8219,9519,82171,00  rondNEEgemeente
10--27KDU0102519,4319,3819,5019,4580,70  rondNEEAPN03M 00132
10--27KDU0102620,7720,7720,8520,8070,50  rondNEEAPN03M 00247
10--27KDU0102719,7419,7419,7119,4350,50  rondNEEAPN03M 00178
10--27KDU0102819,4819,3419,3919,34100,70  rondNEEAPN03M 00178
10--27KDU0102919,1919,1119,1419,1760,80  rondNEEAPN03M 00176
10--27KDU0103018,6018,5818,7018,4570,80  rondNEEAPN03M 00177
10--27KDU0103118,6518,5818,4318,5770,70  rondNEEAPN03M 00177
10--27KDU0103217,8617,9317,9017,7160,70  rondNEEgemeente
10--27KDU0356418,6618,6118,6518,6660,50  rondNEEAPN03M 00298
10--27KDU0356821,2921,2621,3421,3150,30  rondNEEAPN03M 00269
10--27KDU0356921,3121,3621,3621,41100,30  rondNEEAPN03M 00269
10--27KDU0357021,4521,4621,4521,4720,30  rondNEEAPN03M 00269
10--27KDU0357121,4421,3321,4921,38440,30  rondNEEAPN03M 00268
10--27KDU0357221,4021,3921,5521,47200,50  rondNEEAPN03M 00269
10--27KDU0357321,4521,4521,5221,5260,70  rondNEEwaterschap
10--27KDU0357521,7521,7321,8021,7840,30  rondNEEgemeente
10--27KDU0357721,6621,7421,7121,79300,50  rondNEEAPN03M 00260
10--27KDU0358421,7521,7321,8021,7840,30  rondNEEgemeente
10--27KDU1160218,6018,6418,7818,7760,70  rondNEEAPN03M 00295
10--27KDU1160321,3821,2221,0421,1840,30  rondNEEAPN03M 00269
10--27KDU1160421,1221,1421,2221,1460,50  rondNEEAPN03M 00269
10--27KDU1160520,6520,6220,6420,27200,50  rondNEEgemeente
11--21KDU150218,988,988,828,8160,50  rondNEECHA00L 00588
11--21KDU150228,638,638,628,48830,70  rondNEECHA00L 00588
11--21KDU150237,787,197,857,26190,70  rondNEECHA00L 00590
11--21KDU150249,879,869,849,76110,30  rondNEECHA00F 00180
11--21KDU150259,649,779,599,51100,30  rondNEECHA00F 00180
11--21KDU150286,926,916,976,6960,30  rondNEEstaat
11--21KDU151407,147,156,856,70141,101,10muilNEEgemeente
11--21KDU260678,898,728,948,7790,30  rondNEECHA00F 00469
11--21KDU260688,248,218,198,1450,30  rondNEECHA00F 00156
11--21KDU260699,579,619,519,45100,40  rondNEECHA00F 00473
11--22KDU1501410,4110,3910,2710,2930,30  rondNEECHA00L 00594
11--22KDU1501510,3310,3410,2910,21110,50  rondNEEgemeente
11--22KDU1501610,2210,2010,2710,2530,30  rondNEECHA00L 00586
11--22KDU1501710,019,9810,279,9640,30  rondNEECHA00L 00586
11--22KDU150189,869,809,859,4870,30  rondNEEgemeente
11--22KDU150199,689,689,399,2540,30  rondNEECHA00L 00588
11--22KDU150209,639,459,258,9770,30  rondNEECHA00L 00588
11--22KDU151389,419,528,928,93101,00  rondNEEgemeente
11--22KDU151399,139,129,189,1761,50  rondNEECHA00L 00626
11--22KDU1534111,4711,3711,3711,06170,50  rondNEEstaat
11--22KDU1534211,1511,1111,1811,18160,50  rondNEEgemeente
11--22KDU1534411,5611,6111,5511,5560,30  rondNEECHA00L 00557
11--22KDU1534511,6611,7011,6611,6270,30  rondNEECHA00L 00557
11--22KDU1534611,4711,3811,3311,2660,30  rondNEECHA00L 00557
11--22KDU1535111,1111,0711,1911,12110,40  rondNEEgemeente
11--22KDU260708,238,348,118,0081,00  rondNEECHA00L 00621
11--23KDU1534310,9110,9510,8010,66170,60  rondNEEgemeente
11--23KDU1537514,2914,2414,2914,3090,50  rondNEECHA00K 00778
11--23KDU1537614,0814,0114,1314,06110,50  rondNEECHA00K 00778
11--23KDU1537713,9513,8714,0013,92110,50  rondNEECHA00K 00777
11--23KDU1560613,4513,4013,5013,4550,30  rondNEECHA00L 00570
11--23KDU1560712,7712,7612,8212,8160,30  rondNEECHA00L 00570
11--23KDU1561012,2712,2612,1012,09100,50  rondNEEgemeente
11--23KDU1561111,9312,0211,8911,9280,60  rondNEEgemeente
11--23KDU1561211,7311,7011,6811,55130,60  rondNEEgemeente
11--23KDU1561311,3211,0811,2611,10570,70  rondNEECHA00L 00502
11--23KDU1561411,2011,2011,2211,17140,70  rondNEECHA00L 00502
11--23KDU1561511,2011,2111,1711,1350,80  rondNEECHA00L 00500
11--23KDU1561610,9511,0210,8810,80120,70  rondNEEgemeente
11--23KDU1561710,8010,8210,7010,6160,90  rondNEECHA00L 00461
11--23KDU2604413,7613,7713,8513,80960,50  rondNEECHA00L 00705
11--23KDU2604514,0013,8613,9213,8890,50  rondNEECHA00L 00705
11--23KDU2605012,2812,2612,1812,17100,50  rondNEECHA00L 00706
11--23KDU2605112,1712,1612,1212,2080,50  rondNEECHA00L 00706
11--23KDU3011012,8012,8012,8512,8570,50  rondNEECHA00L 00571
11--23KDU3011312,6212,6212,6712,6770,50  rondNEECHA00L 00571
11--23KDU3011412,4212,4212,4912,4970,50  rondNEECHA00L 00571
11--24KDU1510717,2017,1917,2517,2490,50  rondNEEAPN03K 00073
11--24KDU1510816,4615,9116,5115,96140,40  rondNEEgemeente
11--24KDU1510915,2115,3015,2715,33100,50  rondNEEAPN03K 00340
11--24KDU1536517,2117,1117,1417,0550,40  rondNEEwaterschap
11--25KDU1540419,4719,4719,5219,52110,10  rondNEEgemeente
11--25KDU1540519,5519,5519,6019,60140,30  rondNEEstaat
11--25KDU1540619,6519,6519,7019,70510,30  rondNEEgemeente
11--25KDU1540719,2919,7419,3419,7990,30  rondNEEAPN03K 00300
11--25KDU1540819,4219,3319,4719,3890,30  rondNEEgemeente
11--26KDU0028920,4420,4420,6020,6070,80  rondNEEgemeente
11--26KDU0029020,7820,8620,4720,6270,50  rondNEEAPN03M 00109
11--26KDU0029120,8120,8720,8620,9270,50  rondNEEAPN03M 00109
11--26KDU0029220,5020,5620,5520,6160,50  rondNEEAPN03M 00109
11--26KDU0029420,1620,1620,1620,1991,002,00rechthoekigNEEgemeente
11--26KDU0029520,1520,1420,1720,16231,002,00rechthoekigNEEprovincie
11--26KDU0072922,0722,0721,7621,9260,50  rondNEEAPN03L 00463
11--26KDU0073022,0422,0421,9322,13130,50  rondNEEAPN03L 00463
11--26KDU0073121,6221,6121,6721,66130,50  rondNEEAPN03L 00463
11--26KDU0073221,1921,1821,2421,2370,50  rondNEEAPN03L 00463
11--26KDU0073321,1821,1221,2221,1170,50  rondNEEAPN03L 00458
11--26KDU2608322,0022,0021,9021,9030,50  rondNEEAPN03L 00509
11--26KDU2609820,4320,2520,4120,17500,70  rondNEEAPN03M 00929
11--27KDU0103416,3016,3016,3516,3571,40  rondNEEstaat
11--28KDU0103316,6316,6516,6816,6570,80  rondNEEAPN03M 00988
12--20KDU150534,524,484,264,2460,50  rondNEECHA00H 00175
12--20KDU150544,194,104,173,9250,30  rondNEECHA00H 00176
12--20KDU150554,073,984,124,0380,40  rondNEECHA00H 00176
12--20KDU151434,814,804,754,4470,40  rondNEECHA00H 01414
12--21KDU150299,709,659,759,6270,30  rondNEEstaat
12--21KDU150309,649,449,699,49100,30  rondNEEgemeente
12--21KDU150318,898,878,848,8850,30  rondNEEstaat
12--21KDU150328,778,698,868,4090,40  rondNEEgemeente
12--21KDU150337,267,157,146,7550,40  rondNEECHA00F 00250
12--21KDU150346,416,276,466,3260,40  rondNEECHA00F 00250
12--21KDU150358,428,468,448,27100,30  rondNEEgemeente
12--21KDU150368,208,258,067,9980,50  rondNEEgemeente
12--21KDU150376,526,316,406,0880,30  rondNEECHA00F 00255
12--21KDU150437,517,477,477,4580,30  rondNEECHA00F 00040
12--21KDU150447,377,407,417,35100,30  rondNEECHA00F 00040
12--21KDU150457,277,397,357,4580,40  rondNEECHA00F 00048
12--21KDU150467,087,056,947,0850,50  rondNEECHA00F 00037
12--21KDU150476,936,937,086,9770,50  rondNEECHA00F 00440
12--21KDU150486,736,786,856,56140,50  rondNEEgemeente
12--21KDU150496,506,506,506,32140,50  rondNEECHA00F 00099
12--21KDU150506,135,876,195,91100,50  rondNEEgemeente
12--21KDU150515,735,675,685,6270,50  rondNEECHA00F 00095
12--21KDU150524,914,904,814,8150,40  rondNEEwaterschap
12--22KDU1534710,9311,0610,9610,93190,30  rondNEECHA00L 00557
12--22KDU1534810,3810,5010,4310,3790,40  rondNEECHA00L 00557
12--22KDU1534910,2910,2510,2310,21120,60  rondNEEGemeente
12--22KDU153509,429,089,609,2470,90  rondNEEwaterschap
12--22KDU1535210,7410,7310,8710,4690,40  rondNEECHA00L 00416
12--22KDU1535310,2910,2610,2310,20210,40  rondNEECHA00L 00417
12--22KDU1535410,0510,049,919,9380,40  rondNEECHA00L 00417
12--22KDU1535510,029,999,869,77140,50  rondNEEgemeente
12--22KDU153569,979,919,969,6960,60  rondNEECHA00L 00758
12--22KDU153579,749,819,669,59110,60  rondNEEgemeente
12--22KDU153589,519,459,399,2370,60  rondNEECHA00L 00403
12--22KDU153599,159,159,149,14150,60  rondNEEgemeente
12--22KDU153608,878,838,938,89110,60  rondNEECHA00L 00177
12--22KDU153618,758,708,828,7770,70  rondNEEwaterschap
12--22KDU1538510,4910,5010,4510,4790,50  rondNEEgemeente
12--22KDU1538610,4510,4410,5010,4950,30  rondNEECHA00L 00246
12--22KDU1538710,1110,039,939,8280,30  rondNEECHA00L 00360
12--22KDU1538810,0810,069,939,89100,30  rondNEEgemeente
12--22KDU1539110,1010,1410,1510,19100,40  rondNEEgemeente
12--22KDU153929,669,899,689,6380,40  rondNEECHA00L 00119
12--22KDU153939,809,889,729,8890,40  rondNEECHA00L 00118
12--22KDU153949,809,889,889,66120,40  rondNEEgemeente
12--22KDU156199,709,789,839,7970,90  rondNEECHA00L 00453
12--22KDU156209,529,439,599,2770,90  rondNEECHA00L 00453
12--22KDU156219,539,559,369,3271,001,00rechthoekigNEEwaterschap
12--22KDU156229,259,289,209,1171,001,00rechthoekigNEECHA00L 00201
12--22KDU156238,528,548,638,4641,00  rondNEECHA00L 00184
12--22KDU156248,608,608,478,53131,00  rondNEEgemeente
12--22KDU156258,378,478,778,3961,00  rondNEECHA00L 00170
12--22KDU156268,378,358,478,45111,00  rondNEEgemeente
12--22KDU156277,627,727,847,6291,00  rondNEEwaterschap
12--22KDU260399,8610,009,899,9260,30  rondNEECHA00L 00242
12--22KDU260409,709,669,569,5180,30  rondNEECHA00L 00131
12--22KDU260528,988,939,038,98100,50  rondNEECHA00L 00405
12--23KDU1537813,6513,6313,5713,4390,50  rondNEEprovincie
12--23KDU1537913,1312,9313,1312,99850,50  rondNEEprovincie
12--23KDU1538012,9212,9312,9212,9730,50  rondNEEwaterschap
12--23KDU1538112,6412,6112,4412,2960,50  rondNEECHA00K 00717
12--23KDU1538211,4711,4611,5511,4570,60  rondNEEstaat
12--23KDU1538310,1210,159,939,8660,30  rondNEEwaterschap
12--23KDU1538410,1510,149,959,9350,30  rondNEEwaterschap
12--23KDU1542412,8112,5312,9212,7161,00  rondNEECHA00K 00741
12--23KDU1542512,0212,0711,9411,99101,00  rondNEEgemeente
12--23KDU1542611,0811,1711,2311,2461,00  rondNEEwaterschap
12--23KDU1542710,4110,4010,3710,42262,002,00rechthoekigNEEprovincie
12--23KDU1542810,2110,2310,2210,1071,001,00rechthoekigNEECHA00L 00341
12--23KDU1542910,0610,1610,0910,0181,001,00rechthoekigNEEstaat
12--23KDU154309,599,639,439,3961,001,00rechthoekigNEEstaat
12--23KDU154319,229,249,209,21141,001,00rechthoekigNEEgemeente
12--23KDU154329,048,998,988,9591,001,50rechthoekigNEEgemeente
12--23KDU1557312,8312,7812,7712,5960,70  rondNEEwaterschap
12--23KDU1557411,7811,6911,8511,7660,70  rondNEECHA00K 00644
12--23KDU1557511,2811,2111,3511,2870,70  rondNEECHA00K 00644
12--23KDU1557611,1811,2211,2511,29140,70  rondNEEgemeente
12--23KDU1557711,0711,0710,8010,8080,90  rondNEECHA00K 00620
12--23KDU1561810,6410,7110,5810,1880,90  rondNEEgemeente
12--23KDU260429,139,109,109,0461,301,50rechthoekigNEECHA00L 00256
12--23KDU2604312,5212,5512,5312,4470,50  rondNEECHA00K 00714
12--23KDU3012211,5011,5011,6011,6051,00  rondNEEwaterschap
12--24KDU1536616,8616,8816,9716,7760,30  rondNEEwaterschap
12--24KDU1536715,7915,7015,8415,7550,30  rondNEEstaat
12--24KDU1536815,4215,4315,4715,4870,30  rondNEEstaat
12--24KDU1536914,4114,3614,4614,4190,50  rondNEEgemeente
12--24KDU1537014,3414,3814,3914,43100,50  rondNEECHA00K 00812
12--24KDU1537113,9413,9513,9413,9580,50  rondNEECHA00K 00812
12--24KDU1537213,9013,8813,9013,81100,50  rondNEEgemeente
12--24KDU1537313,7613,4513,7013,3580,50  rondNEEgemeente
12--24KDU1537412,9512,9013,0112,9470,50  rondNEEwaterschap
12--24KDU1541418,1018,1018,0118,0880,40  rondNEEgemeente
12--24KDU1541517,6117,5017,4817,40100,40  rondNEEAPN03K 00359
12--24KDU1541616,7916,7916,8416,7780,50  rondNEECHA00K 00748
12--24KDU1541716,7216,7516,8116,7070,50  rondNEECHA00K 00748
12--24KDU1541816,6116,6216,5316,4280,50  rondNEECHA00K 00748
12--24KDU1541916,0615,9916,0616,0370,50  rondNEECHA00K 00746
12--24KDU1542015,8515,8215,9515,9080,60  rondNEECHA00K 00746
12--24KDU1542115,4015,3515,3515,3370,70  rondNEEstaat
12--24KDU1542215,0215,1015,1015,16160,80  rondNEEgemeente
12--24KDU1542312,5412,4812,6412,5871,00  rondNEECHA00K 00741
12--24KDU1548916,5616,5616,6116,61310,50  rondNEEstaat
12--24KDU1549016,5516,5516,6016,60200,40  rondNEEstaat
12--24KDU1549116,4016,4016,4516,45110,40  rondNEEstaat
12--24KDU1556715,6715,7415,7215,7990,50  rondNEEstaat
12--24KDU1556815,5815,4515,4215,1270,50  rondNEECHA00K 00682
12--24KDU1556914,9214,9014,7714,8070,50  rondNEECHA00K 00682
12--24KDU1557014,8314,7614,5414,2560,50  rondNEECHA00K 00682
12--24KDU1557114,1214,0714,1114,06100,60  rondNEEgemeente
12--24KDU1557213,7613,7713,7713,8260,60  rondNEEwaterschap
12--24KDU2602914,8114,6314,7214,5860,50  rondNEECHA00K 00682
12--24KDU2603016,0016,0315,9416,0950,50  rondNEECHA00B 01134
12--24KDU2604616,2016,2316,2316,2270,50  rondNEECHA00K 00746
12--24KDU2604716,5116,4216,4316,28100,50  rondNEECHA00K 00756
12--24KDU2604816,6216,6316,6016,52100,50  rondNEECHA00K 00748
12--24KDU2604916,7616,7516,7416,62100,50  rondNEEAPN03K 00359
12--24KDU3011516,0516,0516,1016,1080,50  rondNEEstaatsbosbeheer
12--25KDU1540918,9418,8818,9918,93460,40  rondNEEAPN03K 00369
12--25KDU1541018,7818,7818,7818,8370,30  rondNEEAPN03K 00376
12--25KDU1541118,7018,7418,7318,7770,40  rondNEEAPN03K 00376
12--25KDU1541218,7318,8118,7818,86200,30  rondNEEAPN03K 00295
12--25KDU1541318,5618,5718,6018,57340,50  rondNEEAPN03K 00294
12--26KDU0073820,6520,5820,7020,63290,40  rondNEEprovincie
12--26KDU0073920,3020,3020,3520,3540,60  rondNEEAPN03L 00593
12--26KDU0074120,1120,1120,1620,1690,50  rondNEEAPN03L 00593
12--26KDU2608719,7219,7219,8319,7780,50  rondNEEAPN03L 00594
12--26KDU2608820,8620,5520,9020,64240,50  rondNEEAPN03L 00458
12--27KDU0017419,2619,1419,2619,1340,50  rondNEEwaterschap
12--27KDU0017718,7118,6818,7118,6030,60  rondNEEwaterschap
12--27KDU0018119,2919,2719,2519,0940,50  rondNEEAPN03L 00317
12--27KDU0073420,6520,6420,7020,6940,50  rondNEEAPN03L 00458
12--27KDU0073520,5220,5120,5720,56130,50  rondNEEAPN03L 00458
12--27KDU0073620,3120,4220,5120,29300,50  rondNEEAPN03L 00456
12--27KDU0073719,2319,3019,1819,19100,50  rondNEEwaterschap
12--27KDU0074219,3419,3319,4019,3660,50  rondNEEAPN03L 00597
12--27KDU0074320,7720,7420,6220,66170,50  rondNEEgemeente
12--27KDU0074420,0320,0320,1320,1361,00  rondNEEAPN03L 00478
12--27KDU0074520,4120,4020,0720,1680,40  rondNEEgemeente
12--27KDU0074620,1920,1720,1620,0740,50  rondNEEAPN03L 00317
12--27KDU0074719,7619,6219,4319,3280,50  rondNEEAPN03L 00317
12--27KDU0074819,2419,2119,2919,2370,40  rondNEEAPN03L 00646
12--27KDU0074919,1819,2319,2119,0970,40  rondNEEAPN03L 00646
12--27KDU0075018,7718,8418,7918,5980,40  rondNEEAPN03L 00646
12--27KDU0075118,7218,7718,7318,83100,50  rondNEEgemeente
12--27KDU0075218,5118,5318,4218,4860,50  rondNEEAPN03L 00351
12--27KDU0075318,5418,4018,4818,4760,50  rondNEEAPN03L 00354
12--27KDU0075418,5418,3918,3418,1190,60  rondNEEgemeente
12--27KDU0075919,8119,8119,8219,56190,60  rondNEEgemeente
12--27KDU0076019,4719,4719,4219,42280,50  rondNEEAPN03L 00614
12--27KDU0076119,2319,2319,4219,2480,50  rondNEEAPN03L 00614
12--27KDU0076219,0119,0119,0518,98100,50  rondNEEAPN03L 00362
12--27KDU0076318,7918,7918,8918,8470,50  rondNEEAPN03L 00351
12--27KDU2608421,1421,1221,1621,0760,50  rondNEEAPN03L 00458
12--27KDU2608519,5019,3919,5019,46100,50  rondNEEAPN03L 00646
12--27KDU2608619,2319,2419,2819,1980,50  rondNEEAPN03L 00594
12--27KDU2608919,5519,5119,4819,5130,50  rondNEEAPN03L 00614
13--19KDU152014,054,064,073,93100,50  rondNEEgemeente
13--19KDU152023,903,573,953,6260,50  rondNEECHA00H 00095
13--19KDU152033,913,883,783,7980,80  rondNEECHA00H 00125
13--19KDU152054,994,984,874,9480,50  rondNEECHA00H 01375
13--19KDU152074,404,404,454,4590,30  rondNEECHA00H 00129
13--19KDU152084,314,264,263,8590,50  rondNEECHA00H 00129
13--19KDU152093,953,873,723,9160,80  rondNEEwaterschap
13--19KDU152103,833,873,633,59100,80  rondNEECHA00H 00114
13--19KDU152113,913,883,803,8090,80  rondNEEstaat
13--19KDU152953,433,443,333,3361,202,00rechthoekigNEEgemeente
13--19KDU260544,804,754,834,81100,40  rondNEECHA00H 00131
13--19KDU260554,494,484,494,4660,40  rondNEECHA00H 00129
13--20KDU001505,545,515,495,5020,40  rondNEECHA00F 00350
13--20KDU056223,964,084,003,8380,40  rondNEECHA00H 00066
13--20KDU056234,174,264,134,01250,50  rondNEEgemeente
13--20KDU056283,413,453,403,5590,80  rondNEEwaterschap
13--20KDU056293,653,623,633,59210,60  rondNEECHA00H 00421
13--20KDU056303,713,623,603,40130,50  rondNEECHA00H 00422
13--20KDU056314,063,793,983,731190,50  rondNEECHA00H 01459
13--20KDU151444,274,304,064,1660,50  rondNEECHA00H 01419
13--20KDU151454,264,264,113,9970,50  rondNEECHA00H 00252
13--20KDU151464,134,073,944,10110,50  rondNEECHA00H 00280
13--20KDU151474,074,074,053,97100,50  rondNEECHA00H 00277
13--20KDU151484,044,073,974,1080,50  rondNEECHA00H 00275
13--20KDU151493,893,823,843,82120,50  rondNEECHA00H 00261
13--20KDU151503,893,613,943,66130,50  rondNEECHA00H 00259
13--20KDU151514,114,004,164,05130,40  rondNEECHA00H 00229
13--20KDU151523,973,914,023,9670,30  rondNEECHA00H 00229
13--20KDU151534,114,024,164,0750,40  rondNEECHA00H 00245
13--20KDU151543,933,754,213,80130,40  rondNEECHA00H 00245
13--20KDU151553,854,023,904,1080,50  rondNEECHA00H 00259
13--20KDU151563,803,843,773,8460,50  rondNEECHA00H 00259
13--20KDU151573,903,833,843,72120,50  rondNEEgemeente
13--20KDU151583,693,503,543,4780,50  rondNEECHA00H 00283
13--20KDU151593,503,523,363,4380,50  rondNEECHA00H 00281
13--20KDU151603,053,003,103,05170,50  rondNEECHA00H 00297
13--20KDU151735,995,946,165,8630,40  rondNEECHA00F 00034
13--20KDU151745,865,835,695,75120,40  rondNEECHA00F 00034
13--20KDU151755,645,645,405,3960,40  rondNEECHA00F 00034
13--20KDU151765,505,495,475,5460,40  rondNEECHA00F 00029
13--20KDU151775,695,715,555,63120,50  rondNEEgemeente
13--20KDU151785,335,395,405,4280,40  rondNEECHA00F 00350
13--20KDU151795,165,125,215,17150,50  rondNEECHA00F 00352
13--20KDU151805,205,125,095,1190,50  rondNEECHA00F 00354
13--20KDU151814,654,654,724,72240,70  rondNEEgemeente
13--20KDU151845,565,545,615,5960,30  rondNEECHA00F 00376
13--20KDU151855,715,655,735,69210,50  rondNEEgemeente
13--20KDU151865,525,285,485,25670,50  rondNEECHA00H 00309
13--20KDU151885,395,435,275,2860,50  rondNEECHA00H 01601
13--20KDU151895,315,265,285,11590,50  rondNEECHA00H 01601
13--20KDU151905,225,245,125,1970,50  rondNEECHA00H 01514
13--20KDU151914,985,175,225,23820,50  rondNEECHA00H 01514
13--20KDU151924,874,874,924,9290,50  rondNEECHA00H 01512
13--20KDU151943,163,203,223,0930,50  rondNEECHA00H 00307
13--20KDU151953,123,073,122,8060,50  rondNEECHA00H 00307
13--20KDU151962,652,592,702,6460,50  rondNEECHA00H 00307
13--20KDU152124,094,084,144,1340,30  rondNEEwaterschap
13--20KDU152143,783,753,483,5250,80  rondNEEwaterschap
13--20KDU152153,503,533,583,61260,80  rondNEEgemeente
13--20KDU152164,994,914,754,8590,30  rondNEEgemeente
13--20KDU152174,354,324,164,1760,30  rondNEECHA00H 01580
13--20KDU152183,923,923,753,8590,50  rondNEECHA00H 00401
13--20KDU152194,074,003,803,75160,60  rondNEECHA00H 00417
13--20KDU152203,443,313,213,06100,80  rondNEECHA00H 00423
13--20KDU260563,723,934,033,93130,50  rondNEECHA00H 00417
13--20KDU260573,813,773,603,60100,40  rondNEECHA00H 00421
13--20KDU260623,153,113,133,1280,50  rondNEECHA00H 00307
13--20KDU260635,615,645,515,4860,30  rondNEECHA00F 00381
13--20KDU260645,485,485,275,31140,50  rondNEECHA00H 01517
13--20KDU260654,043,984,094,0390,50  rondNEECHA00H 00275
13--20KDU301112,002,002,102,1061,002,00rondNEECHA00H 00213
13--20KDU301173,953,954,004,0050,50  rondNEECHA00H 01504
13--20KDU302294,654,654,724,72100,70  rond  gemeente
13--21KDU150387,917,947,967,9920,30  rondNEEstaat
13--21KDU150397,507,647,567,7090,60  rondNEEgemeente
13--21KDU150408,008,068,138,0290,30  rondNEEgemeente
13--21KDU150417,987,987,967,8240,30  rondNEECHA00F 00047
13--21KDU150427,607,677,477,5050,40  rondNEECHA00F 00050
13--21KDU151627,397,387,397,3180,40  rondNEECHA00F 00056
13--21KDU151637,287,187,287,1160,50  rondNEECHA00F 00058
13--21KDU151647,157,216,966,9960,40  rondNEECHA00F 00058
13--21KDU151657,027,036,896,9470,40  rondNEECHA00F 00440
13--21KDU151666,976,996,926,9870,40  rondNEECHA00F 00440
13--21KDU151676,996,976,986,9470,40  rondNEECHA00F 00440
13--21KDU151686,986,996,926,9370,40  rondNEECHA00F 00440
13--21KDU151696,986,976,976,8960,30  rondNEECHA00F 00440
13--21KDU151706,996,996,876,7250,40  rondNEECHA00F 00440
13--21KDU151716,716,926,806,7580,40  rondNEECHA00F 00440
13--21KDU151726,686,626,556,6270,30  rondNEECHA00F 00036
13--21KDU151826,566,586,616,6350,20  rondNEEwaterschap
13--21KDU153628,248,298,038,0350,20  rondNEEstaat
13--21KDU153637,417,317,467,3690,30  rondNEECHA00L 00003
13--21KDU260586,496,256,316,1550,30  rondNEECHA00F 00379
13--21KDU260596,336,336,356,3160,30  rondNEECHA00F 00382
13--21KDU260606,266,306,296,1670,30  rondNEECHA00F 00382
13--21KDU260616,236,206,166,1470,30  rondNEECHA00F 00376
13--21KDU260667,136,917,186,9680,50  rondNEECHA00F 00056
13--22KDU153959,249,139,119,1180,40  rondNEECHA00L 00108
13--22KDU153969,139,069,148,96130,40  rondNEEgemeente
13--22KDU153979,019,088,918,7870,30  rondNEECHA00L 00057
13--22KDU153988,668,538,308,0660,30  rondNEECHA00L 00057
13--22KDU153997,958,027,927,95100,60  rondNEEgemeente
13--22KDU154007,827,878,017,8890,80  rondNEECHA00L 00064
13--22KDU154017,397,337,307,4170,80  rondNEECHA00L 00125
13--22KDU154027,177,267,207,2280,80  rondNEECHA00L 00125
13--22KDU154037,167,127,177,18100,80  rondNEECHA00L 00065
13--22KDU154377,387,427,307,18141,001,50rechthoekigNEEgemeente
13--22KDU154387,167,176,936,9561,002,00rechthoekigNEEstaat
13--22KDU154397,017,056,836,8761,002,00rechthoekigNEEwaterschap
13--22KDU154406,266,346,386,3551,20  rondNEECHA00L 00721
13--22KDU155837,987,917,957,8761,001,50rechthoekigNEECHA00K 00468
13--22KDU155847,997,978,157,93111,201,40rechthoekigNEEgemeente
13--22KDU156287,387,187,587,4661,501,50rechthoekigNEECHA00L 00032
13--22KDU156297,357,297,217,2971,00  rondNEEwaterschap
13--22KDU156306,426,486,276,2461,00  rondNEECHA00L 00708
13--22KDU156316,706,746,676,65101,501,50rechthoekigNEECHA00L 00008
13--22KDU260337,347,367,427,3760,90  rondNEECHA00L 00047
13--22KDU260369,119,089,089,1330,50  rondNEECHA00L 00358
13--22KDU260379,199,179,179,1030,50  rondNEECHA00L 00358
13--22KDU260389,459,499,399,4050,50  rondNEECHA00L 00358
13--22KDU260418,078,118,098,0950,40  rondNEECHA00L 00057
13--23KDU153899,039,019,088,9980,50  rondNEEgemeente
13--23KDU153908,828,078,878,12150,50  rondNEEwaterschap
13--23KDU154338,458,408,598,5451,201,40rechthoekigNEEwaterschap
13--23KDU154348,578,668,658,7641,001,50rechthoekigNEECHA00L 00229
13--23KDU1544212,6612,5912,5112,60100,50  rondNEEgemeente
13--23KDU1544312,0611,9811,8111,7680,30  rondNEECHA00K 00604
13--23KDU1544510,7510,9210,8010,7690,30  rondNEEgemeente
13--23KDU1544712,3612,3312,3312,0470,50  rondNEEstaat
13--23KDU1544812,1612,1611,9912,0980,30  rondNEEstaat
13--23KDU1544911,6411,4911,4311,5660,50  rondNEEwaterschap
13--23KDU1557811,0311,0310,8610,86190,50  rondNEEgemeente
13--23KDU1557910,4610,4610,3910,36121,00  rondNEEgemeente
13--23KDU155809,9210,019,959,88181,00  rondNEEgemeente
13--23KDU155819,529,419,429,45161,101,50rechthoekigNEEgemeente
13--23KDU155827,918,017,947,98131,001,50rechthoekigNEEgemeente
13--23KDU260229,099,099,149,1460,801,20rechthoekigNEECHA00E 03879
13--23KDU2602310,9210,9210,9710,9750,50  rondNEECHA00K 00599
13--23KDU2602411,0010,9010,8510,8550,50  rondNEECHA00K 00599
13--23KDU2602510,9210,9410,9110,8750,50  rondNEECHA00K 00599
13--23KDU2602611,6511,7111,5911,5950,60  rondNEECHA00K 00604
13--23KDU2602712,2812,2412,2312,1980,50  rondNEECHA00K 00609
13--23KDU260348,718,718,558,7151,001,50rechthoekigNEECHA00E 03371
13--24KDU1544612,6012,6712,6212,6260,30  rondNEEstaat
13--24KDU1549216,3516,3516,4016,4070,50  rondNEEstaat
13--24KDU1549315,8015,8015,8515,8580,40  rondNEEstaat
13--24KDU1549414,5014,5014,5514,5580,40  rondNEEstaat
13--24KDU1549614,5514,5514,6014,6060,40  rondNEEStaat
13--25KDU0082717,1517,1417,0617,0260,50  rondNEEAPN03L 00002
13--25KDU0082816,7516,7516,7616,69150,50  rondNEEgemeente
13--25KDU0082916,4816,5316,4316,4280,50  rondNEEAPN03L 00015
13--25KDU2603117,8017,6917,7217,7580,30  rondNEEAPN03L 00001
13--25KDU2603219,1118,1219,1618,17100,30  rondNEEAPN03A 00703
13--25KDU2607816,3916,3916,3716,3780,50  rondNEEAPN03L 00015
13--25KDU2608219,3519,4119,4019,4680,30  rondNEEAPN03L 00537
13--26KDU0021116,4416,3616,4516,3040,50  rondNEEAPN03L 00513
13--26KDU0083016,4916,5616,3616,3980,50  rondNEEAPN03L 00015
13--26KDU0083116,2816,3516,3716,2590,50  rondNEEAPN03L 00015
13--26KDU0083216,2016,2916,2416,1960,50  rondNEEAPN03L 00034
13--26KDU0083316,3616,4516,2616,2780,50  rondNEEAPN03L 00035
13--26KDU0083517,1117,0916,9916,9990,30  rondNEEAPN03L 00584
13--26KDU0083616,5516,5016,6016,55110,50  rondNEEgemeente
13--26KDU0141717,7417,7417,5817,69100,60  rondNEEgemeente
13--26KDU2607916,4616,4616,5116,43100,50  rondNEEAPN03L 00016
13--27KDU0018016,3716,3116,4216,1740,50  rondNEEAPN03L 00549
13--27KDU0018815,7315,7115,6715,5060,60  rondNEEgemeente
13--27KDU0075518,0117,9318,0117,9350,50  rondNEEAPN03L 00345
13--27KDU0075617,8417,8017,8017,55240,50  rondNEEgemeente
13--27KDU0075717,6217,6217,4417,4260,50  rondNEEAPN03L 00552
13--27KDU0075817,1317,1317,1317,0970,50  rondNEEAPN03L 00550
13--27KDU0076418,6518,6518,8018,7080,50  rondNEEAPN03L 00351
13--27KDU0076617,3117,3117,3617,3680,50  rondNEEAPN03L 00213
13--27KDU0076717,0917,0317,0917,03620,50  rondNEEgemeente
13--27KDU0076816,9816,6916,8416,4650,50  rondNEEAPN03L 00548
13--27KDU0076916,2316,2116,3316,2650,50  rondNEEAPN03L 00548
13--27KDU0077016,1316,1116,1816,1650,50  rondNEEAPN03L 00547
13--27KDU0077116,0716,0815,9815,7880,50  rondNEEwaterschap
13--27KDU0077215,9315,9715,7815,6670,80  rondNEEAPN03L 00176
13--27KDU0077315,7015,7415,5415,30101,00  rondNEEgemeente
13--27KDU0077415,4815,4815,6115,5450,801,30rechthoekigNEEgemeente
13--27KDU2609018,4318,4218,4818,4750,50  rondNEEAPN03L 00362
13--27KDU2609117,2217,1817,2017,2370,50  rondNEEAPN03L 00348
13--27KDU2609217,3517,1917,4017,24110,50  rondNEEAPN03L 00590
13--27KDU2609316,0716,0716,1016,1160,50  rondNEEAPN03L 00547
14--19KDU152963,203,173,032,9881,002,00rechthoekigNEECHA00H01067
14--19KDU152974,995,015,045,06100,50  rondNEECHA00H 01107
14--19KDU152984,784,744,874,7460,30  rondNEEstaat
14--19KDU152994,324,014,374,06110,40  rondNEECHA00H 01600
14--19KDU153003,213,163,442,9480,30  rondNEECHA00H 01123
14--19KDU153012,902,922,622,5791,001,90rechthoekigNEEwaterschap
14--19KDU153022,692,672,762,7761,002,00rechthoekigNEECHA00H01196
14--20KDU152244,874,774,924,8280,40  rondNEECHA00G 00982
14--20KDU152254,584,584,494,5070,40  rondNEECHA00G 00982
14--20KDU152264,614,534,504,4990,40  rondNEECHA00G 00983
14--20KDU152273,913,853,903,9080,40  rondNEECHA00G 01039
14--20KDU152283,613,653,583,33220,50  rondNEEgemeente
14--20KDU152292,882,772,862,6241,00  rondNEECHA00H 00861
14--20KDU152301,441,411,491,4670,50  rondNEECHA00H 00792
14--20KDU152311,491,221,541,27100,50  rondNEEwaterschap
14--20KDU153032,482,492,082,1161,002,00rechthoekigNEECHA00H 01221
14--20KDU153042,422,232,272,0781,203,00rechthoekigNEEgemeente
14--20KDU153051,851,821,581,4581,202,00rechthoekigNEEwaterschap
14--20KDU153063,563,503,543,38110,60  rondNEEgemeente
14--20KDU153073,203,202,932,8090,50  rondNEECHA00H 00450
14--20KDU153083,002,902,792,7880,70  rondNEEgemeente
14--20KDU153092,792,752,802,8450,50  rondNEECHA00H 00820
14--20KDU153102,772,752,822,80100,40  rondNEECHA00H 00820
14--20KDU153112,382,372,382,3840,40  rondNEECHA00H 00839
14--20KDU153122,422,392,402,4360,40  rondNEECHA00H 00839
14--20KDU153131,921,882,001,87110,50  rondNEECHA00H 00847
14--20KDU153141,881,851,791,7080,50  rondNEECHA00H 00847
14--20KDU260533,052,983,072,87100,40  rondNEECHA00H 00450
14--20KDU302272,452,452,502,50140,50  rond  waterschap
14--20KDU302282,452,452,502,50130,50  rond  waterschap
14--21KDU152215,515,555,565,6080,30  rondNEEwaterschap
14--21KDU152225,415,355,465,4040,30  rondNEECHA00F 00409
14--21KDU152235,235,265,305,3360,70  rondNEEgemeente
14--21KDU153647,057,027,107,07120,30  rondNEEgemeente
14--21KDU156324,724,764,874,91131,50  rondNEECHA00E 00014
14--21KDU301095,365,365,415,4150,30  rondNEEstaatsbosbeheer
14--22KDU154416,406,276,406,4971,20  rondNEEgemeente
14--22KDU154647,637,687,207,20130,90  rondNEEwaterschap
14--22KDU154656,636,756,676,49210,90  rondNEEwaterschap
14--22KDU154666,166,276,416,1890,90  rondNEECHA00K 00824
14--22KDU154716,266,216,235,9890,50  rondNEECHA00K 00067
14--22KDU154726,156,196,156,0340,80  rondNEEwaterschap
14--22KDU155857,477,507,447,3381,001,50rechthoekigNEEgemeente
14--22KDU155866,236,256,186,3180,40  rondNEEwaterschap
14--22KDU155875,525,525,575,5750,40  rondNEEwaterschap
14--22KDU198026,606,606,656,6581,20  rondNEECHA00K 00824
14--22KDU260216,256,266,616,4551,201,40rechthoekigNEECHA00K00183
14--22KDU280646,116,046,116,0491,20  rondNEECHA00K 00824
14--22KDU301195,905,905,955,9570,50  rondNEEwaterschap
14--22KDU301235,475,475,525,5260,50  rondNEECHA00K 00177
14--23KDU1545011,0711,0611,0411,0660,40  rondNEECHA00K 00432
14--23KDU1545110,6210,7210,5810,5180,60  rondNEEwaterschap
14--23KDU1545210,3210,3210,3010,2370,80  rondNEECHA00K 00407
14--23KDU1545310,2210,1610,1910,1470,80  rondNEECHA00K 00407
14--23KDU1545410,2010,2610,1710,04201,10  rondNEEgemeente
14--23KDU154559,779,799,909,84120,70  rondNEEgemeente
14--23KDU154569,709,699,669,6360,60  rondNEEwaterschap
14--23KDU154579,759,749,729,8250,60  rondNEEwaterschap
14--23KDU154589,299,349,359,1680,60  rondNEEstaat
14--23KDU154598,478,568,548,6380,70  rondNEEStaat
14--23KDU154608,378,388,498,3280,70  rondNEECHA00K 00215
14--23KDU154617,547,587,637,6770,90  rondNEEstaat
14--23KDU154627,457,487,517,6380,90  rondNEEstaat
14--23KDU154637,197,167,277,0890,90  rondNEEgemeente
14--23KDU154677,807,877,747,7460,40  rondNEEstaat
14--23KDU1550711,6011,6011,6511,65101,00  rondNEEgemeente
14--23KDU1552310,5010,6010,5510,6590,80  rondNEEStaat
14--23KDU2601311,8911,8711,6311,5210,50  rondNEECHA00A 02462
14--23KDU2601411,8911,8111,6111,3880,50  rondNEECHA00A 02463
14--23KDU2601510,9410,8910,5610,55100,50  rondNEECHA00A 02322
14--23KDU2601611,5311,9811,9311,89211,00  rondNEECHA00B 01699
14--23KDU3012411,9011,6011,9511,65201,00  rondNEEgemeente
14--24KDU1549714,2514,2514,3014,30111,00  rondNEEstaat
14--24KDU1549814,3514,3514,2414,2240,80  rondNEEstaat
14--24KDU1549914,2014,2014,2514,25140,50  rondNEEstaat
14--24KDU1550013,9013,9014,0014,00161,00  rondNEEstaat
14--24KDU1550113,4013,4013,5613,5380,80  rondNEEstaat
14--24KDU1552011,8012,0011,9012,05211,00  rondNEEgemeente
14--24KDU1552111,4011,3511,4511,40141,00  rondNEEgemeente
14--24KDU1552211,2011,2011,2911,1380,60  rondNEEstaat
14--24KDU2601811,7711,9911,7911,95110,40  rondNEEstaat
14--24KDU2601911,8611,9611,7911,95110,40  rondNEEStaat
14--24KDU2602012,8812,8712,2312,0550,50  rondNEECHA00B 01697
14--26KDU0017115,0514,9915,0414,6050,50  rondNEEAPN03I 00039
14--26KDU0085115,8815,8615,8015,8390,50  rondNEEAPN03I 00035
14--26KDU0085215,4915,4815,4615,4980,50  rondNEEAPN03I 00036
14--26KDU0085315,2815,2615,2215,1360,50  rondNEEAPN03I 00037
14--26KDU0085415,1215,1215,0514,9780,50  rondNEEAPN03I 00038
14--26KDU0085514,7114,7114,5814,60130,50  rondNEEAPN03I 00039
14--26KDU0085815,9015,9015,9215,7990,30  rondNEEAPN03L 00047
14--26KDU2608016,3616,4116,4316,4290,50  rondNEEAPN03L 00516
14--26KDU2608116,6216,6116,5016,53100,50  rondNEEAPN03L 00515
14--26KDU3011614,8514,8514,9014,9080,50  rondNEEAPN03I 00039
14--27KDU2609415,4815,3315,2415,2160,801,30muilNEEAPN03L00700
14--27KDU2609515,3015,3415,1815,1120,801,30muilNEEAPN03L00700
14--27KDU2609615,0315,0015,0114,9680,801,30muilNEEAPN03L00700
14--27KDU2609714,6114,5814,7014,6160,801,30muilNEEAPN03L00700
15--20KDU152343,213,213,213,1870,50  rondNEECHA00G 01050
15--20KDU152353,073,073,183,1440,50  rondNEECHA00G 01042
15--20KDU152362,982,853,052,92260,70  rondNEEgemeente
15--20KDU152372,502,542,682,2270,60  rondNEECHA00H 00880
15--20KDU152382,002,022,272,0950,60  rondNEECHA00H 00858
15--20KDU152391,601,611,821,5890,50  rondNEECHA00H 00865
15--20KDU152401,531,581,581,6390,50  rondNEECHA00H 00865
15--20KDU152411,531,261,581,31100,50  rondNEEwaterschap
15--20KDU152423,003,033,162,98210,70  rondNEEgemeente
15--20KDU152432,832,752,902,7990,50  rondNEECHA00G 01119
15--20KDU152442,462,292,522,35480,60  rondNEEgemeente
15--20KDU152451,451,461,481,2380,70  rondNEECHA00H 00893
15--20KDU152461,331,321,381,4080,50  rondNEECHA00H 00877
15--20KDU152471,221,141,271,1980,50  rondNEEwaterschap
15--20KDU153150,850,801,020,95121,002,00rechthoekigNEECHA00H 00874
15--20KDU153160,920,890,970,9681,502,00rechthoekigNEECHA00H 00875
15--20KDU160201,301,361,351,31110,30  rondNEEwaterschap
15--20KDU160210,510,610,600,70140,90  rondNEEwaterschap
15--21KDU152323,833,573,653,3780,60  rondNEEgemeente
15--21KDU152333,753,503,673,4980,50  rondNEEwaterschap
15--21KDU155923,753,653,613,5460,50  rondNEECHA00G 00435
15--21KDU156343,013,022,962,8991,503,00rechthoekigNEEgemeente
15--21KDU260093,783,473,833,5260,50  rondNEECHA00G 00435
15--22KDU154735,895,925,765,6971,00  rondNEEgemeente
15--22KDU155626,016,026,146,1521,30  rondNEEGZE00F 01035
15--22KDU155636,596,776,646,82141,20  rondNEEGZE00F 01035
15--22KDU155645,795,875,926,0081,30  rondNEEgemeente
15--22KDU155884,314,214,214,1780,50  rondNEECHA00G 00435
15--22KDU155895,045,015,054,8760,30  rondNEECHA00G 00427
15--22KDU155904,504,574,534,5450,50  rondNEECHA00G 00435
15--22KDU155914,314,214,114,1270,50  rondNEECHA00G 00435
15--22KDU156334,494,494,394,34201,502,50rechthoekigNEEprovincie
15--22KDU260106,656,736,696,5781,301,30rechthoekigNEECHA00K00059
15--23KDU154687,627,697,677,6140,40  rondNEEwaterschap
15--23KDU154697,507,477,397,3960,40  rondNEEwaterschap
15--23KDU154707,537,547,377,1890,60  rondNEEgemeente
15--23KDU1552410,0110,0110,0910,09131,00  rondNEEstaat
15--23KDU155258,438,458,418,4171,00  rondNEEwaterschap
15--23KDU155268,218,218,418,3571,00  rondNEEwaterschap
15--23KDU155278,058,138,058,1471,00  rondNEEwaterschap
15--23KDU155287,918,037,898,0971,00  rondNEEwaterschap
15--23KDU155297,717,868,047,85201,00  rondNEEgemeente
15--23KDU155307,057,127,107,1781,00  rondNEEstaat
15--23KDU155447,207,256,987,1450,60  rondNEEstaat
15--23KDU155549,579,559,549,4960,30  rondNEEstaat
15--23KDU155559,399,199,459,25110,60  rondNEEstaat
15--23KDU155567,507,507,477,36110,80  rondNEEstaat
15--23KDU155577,247,207,297,1660,50  rondNEEstaat
15--23KDU155587,307,307,267,4190,80  rondNEEstaat
15--23KDU260116,506,606,646,6151,001,50rechthoekigNEECHA00K 00025
15--23KDU260126,466,466,546,5450,80  rondNEECHA00K 00023
16--21KDU155935,495,415,545,4690,30  rondNEECHA00G 00296
16--21KDU155943,383,103,433,1590,30  rondNEEwaterschap
16--21KDU260043,203,043,253,0960,30  rondNEECHA00G 00112
16--21KDU260084,514,404,574,4370,30  rondNEECHA00G 00285
16--22KDU002133,813,593,683,7060,60  rondNEECHA00G 00135
16--22KDU002144,034,113,934,0550,80  rondNEECHA00G 00129
16--22KDU156384,364,374,414,42100,50  rondNEEgemeente
16--22KDU156393,793,833,863,68100,30  rondNEEwaterschap
16--22KDU156607,347,367,397,42190,40  rondNEEstaatsbosbeheer
16--22KDU156616,656,766,706,8180,50  rondNEEstaat
16--22KDU156626,786,766,936,8190,50  rondNEEstaat
16--22KDU156636,296,306,106,07260,60  rondNEEstaat
16--22KDU156646,136,186,276,1840,60  rondNEEstaat
16--22KDU156655,865,885,895,86230,50  rondNEEstaat
16--22KDU156665,535,545,665,4150,50  rondNEEstaat
16--22KDU156677,097,037,167,10110,700,80heulNEEgemeente
16--22KDU156686,636,576,686,6280,50  rondNEEstaat
16--22KDU156696,556,596,606,6470,50  rondNEEstaat
16--22KDU156706,576,536,626,5830,50  rondNEEstaat
16--22KDU156716,506,556,526,46120,50  rondNEEstaat
16--22KDU156726,256,216,076,0270,50  rondNEEstaat
16--22KDU156735,715,595,625,6090,50  rondNEEstaatsbosbeheer
16--22KDU156745,555,545,615,6000,601,00heulNEEwaterschap
16--22KDU156865,144,995,104,8780,60  rondNEEgemeente
16--22KDU156874,624,504,704,5240,60  rondNEEstaat
16--22KDU156893,773,733,613,6580,70  rondNEECHA00G 00134
16--22KDU156903,613,633,683,6670,70  rondNEECHA00G 00142
16--22KDU156913,243,353,303,3440,70  rondNEEstaat
16--22KDU156923,233,253,122,9530,70  rondNEEstaat
16--22KDU260026,576,676,636,7380,60  rondNEECHA00G 00002
16--22KDU260037,777,687,827,7380,50  rondNEECHA00G 00002
16--22KDU260055,555,555,435,2960,40  rondNEECHA00G 00112
16--22KDU260066,726,866,796,80100,50  rondNEECHA00G 00086
16--22KDU260073,763,813,533,6660,50  rondNEECHA00G 00198
16--22KDU301204,594,594,644,64100,50  rondNEEstaatsbosbeheer
16--22KDU301213,873,873,923,9260,50  rondNEECHA00G 00135
17--22KDU156485,885,975,975,83130,60  rondNEEgemeente
17--22KDU156495,875,935,935,89110,60  rondNEEgemeente
17--22KDU156527,527,317,287,28140,50  rondNEEgemeente
17--22KDU156536,046,016,125,91110,50  rondNEECHA00G 00015
17--22KDU156545,445,425,375,3370,50  rondNEECHA00G 00015
17--22KDU156555,244,915,075,00120,50  rondNEEgemeente
17--22KDU156564,984,985,025,02271,00  rondNEEstaat
17--22KDU156754,274,294,373,95170,901,00muilNEEgemeente
17--22KDU260015,795,825,845,8740,30  rondNEECHA00G 00044
17--23KDU156466,856,846,746,7690,60  rondNEEwaterschap
17--23KDU156475,885,925,995,89120,60  rondNEECHA00G 00044
17--23KDU158775,685,705,735,75110,30  rondNEEgemeente

*bij onderhoudsplicht bouwkundig staat in veel gevallen de perceeleigenaar en is aangegeven met de kadastrale kenmerken : kadastrale gemeente, kadastrale sectie en perceelnummer, bijvoorbeeld : BLE01M 00482 : BLE01 = kadastraal kenmerk voor de gemeente M = kadastraal kenmerk voor de kadastrale sectie en 00482 betreft het perceelnummer

Brug
Legger Alphen Chaam
KaartbladCode BrugSoort BrugDoorstroombreedte (m)Doorvaarbreedte (m)
10--23KBR02302vrije overspanningn.v.tn.v.t
11--21KBR00791vrije overspanningn.v.tn.v.t
11--22KBR00790vrije overspanningn.v.tn.v.t
12--20KBR00794vrije overspanningn.v.tn.v.t
12--21KBR00793vrije overspanningn.v.tn.v.t
13--20KBR00797overspanning via tussenpunten41
13--20KBR00845overspanning via tussenpunten28,513
13--21KBR00785vrije overspanningn.v.tn.v.t
13--23KBR00806vrije overspanningn.v.tn.v.t
13--23KBR00805vrije overspanningn.v.tn.v.t
14--20KBR00800vrije overspanningn.v.tn.v.t
14--20KBR00846overspanning via tussenpunten147
14--21KBR00812vrije overspanningn.v.tn.v.t
14--22KBR00811vrije overspanningn.v.tn.v.t
14--22KBR00808vrije overspanningn.v.tn.v.t
14--22KBR02301overspanning via tussenpunten1,51,5
15--20KBR00801vrije overspanningn.v.tn.v.t
15--20KBR00802vrije overspanningn.v.tn.v.t
15--20KBR00847overspanning via tussenpunten29,525
15--21KBR00815vrije overspanningn.v.tn.v.t
15--22KBR00813vrije overspanningn.v.tn.v.t
15--22KBR00814vrije overspanningn.v.tn.v.t
16--21KBR00816vrije overspanningn.v.tn.v.t
16--22KBR00821vrije overspanningn.v.tn.v.t
Gemaal
Legger Alphen Chaam
KaartbladCode GemaalCapaciteit gemaal(m3/s)
11--25KGM003580,071
14--19KGM003100,067
Onderhoudstroken met een afwijkende afmeting
Legger Alphen Chaam
KaartbladCode onderhoudsstrookBreedte (m)
9--25OPD013761
9--25OPD013111
9--25OPD013191
9--25OPD013271
9--25OPD013591
9--25OPD013771
9--26OPD013201
9--27OPD013901
9--27OPD013891
9--27OPD013881
9--27OPD013871
9--27OPD013861
9--27OPD013911
9--27OPD013781
9--27OPD013341
9--27OPD013851
10--23OPD014101
10--24OPD014091
10--24OPD013251
10--24OPD012831
10--24OPD013261
10--25OPD012961
10--25OPD013741
10--25OPD013751
10--26OPD014781
10--27OPD013281
10--27OPD013801
10--27OPD013811
10--27OPD013821
10--27OPD013831
10--27OPD013841
10--27OPD013921
10--27OPD013931
11--21OPD012951
11--22OPD014391
11--22OPD014381
11--22OPD013181
11--22OPD012811
11--23OPD014601
11--23OPD013171
11--23OPD014591
11--23OPD014551
11--25OPD014081
11--25OPD013731
11--25OPD013221
11--26OPD014371
12--21OPD013091
12--21OPD012791
12--21OPD014571
12--21OPD012781
12--21OPD013161
12--21OPD013721
12--21OPD013581
12--22OPD014561
12--22OPD014351
12--22OPD014361
12--22OPD014071
12--22OPD013571
12--22OPD013561
12--23OPD013071
12--23OPD013701
12--23OPD013711
12--23OPD014061
12--23OPD013081
12--23OPD014541
12--24OPD013041
12--24OPD014271
12--24OPD014761
12--24OPD014031
12--24OPD014041
12--24OPD013051
12--24OPD014431
12--24OPD013001
12--24OPD014531
12--24OPD013681
12--25OPD014521
12--25OPD014021
12--25OPD014011
12--25OPD013671
12--26OPD013031
12--27OPD014751
13--19OPD013101
13--19OPD013061
13--19OPD013461
13--19OPD012821
13--19OPD014581
13--20OPD014491
13--20OPD014481
13--20OPD014471
13--20OPD013011
13--20OPD014731
13--20OPD013471
13--20OPD013481
13--20OPD014501
13--20OPD014661
13--20OPD014651
13--20OPD014671
13--20OPD013451
13--20OPD014161
13--20OPD014151
13--20OPD014641
13--21OPD014001
13--21OPD013521
13--21OPD014741
13--22OPD014181
13--22OPD014191
13--22OPD014451
13--22OPD013021
13--22OPD013511
13--22OPD014201
13--22OPD014261
13--22OPD013501
13--22OPD013491
13--22OPD014441
13--23OPD014721
13--23OPD014631
13--23OPD013661
13--23OPD013981
13--23OPD013991
13--23OPD014461
13--24OPD013381
13--24OPD013391
13--24OPD013401
13--24OPD012851
14--19OPD014171
14--19OPD014231
14--19OPD014511
14--19OPD014221
14--19OPD014211
14--20OPD013431
14--20OPD014051
14--20OPD013441
14--20OPD014341
14--20OPD013651
14--20OPD013691
14--20OPD012801
14--21OPD014311
14--21OPD013121
14--21OPD013641
14--21OPD013231
14--21OPD013141
14--21OPD014331
14--21OPD014321
14--21OPD013151
14--21OPD012861
14--21OPD013311
14--21OPD013131
14--22OPD014141
14--22OPD013621
14--22OPD013611
14--22OPD013601
14--22OPD013411
14--22OPD013421
14--22OPD014771
14--22OPD013631
14--23OPD012941
14--24OPD014711
14--24OPD014621
15--20OPD014701
15--20OPD012841
15--20OPD014611
15--20OPD012921
15--20OPD012931
15--20OPD014401
15--20OPD013961
15--20OPD013971
15--21OPD012911
15--21OPD013951
15--21OPD014411
15--21OPD014421
15--22OPD012991
15--22OPD013941
15--22OPD014291
15--22OPD013321
15--22OPD013331
15--22OPD014281
15--22OPD013301
15--22OPD014301
15--23OPD013361
15--23OPD012901
15--23OPD013551
15--23OPD012891
15--23OPD012981
15--23OPD014241
15--23OPD013211
16--21OPD012971
16--21OPD012871
16--21OPD012881
16--21OPD014691
16--21OPD013541
16--22OPD014121
16--22OPD014131
16--22OPD014251
16--22OPD014111
16--22OPD014681
16--22OPD013531
16--22OPD013371
16--22OPD013291
16--22OPD013791
16--23OPD001441
17--22OPD013351
Stuw
Legger Alphen Chaam
KaartbladCode stuwDoorlaatbreedte (m)Minimale kruinhoogte (mNAP)Soort regelbaarheidSoort stuw
9--25KST005970,6518,38handmatigschotbalkstuw
9--25KST006020,8520,84handmatigconserveringsstuw
9--25KST006040,8519,84handmatigschotbalkstuw
9--25KST006030,8520,79handmatigschotbalkstuw
9--25KST006050,8519,41handmatigschotbalkstuw
9--25KST006010,7522,20handmatigschotbalkstuw
9--27KST007860,9020,56handmatigschotbalkstuw
9--27KST007790,8520,89handmatigschotbalkstuw
9--27KST003180,8520,09handmatigschotbalkstuw
9--27KST007830,9020,27handmatigschotbalkstuw
9--27KST007850,9021,76handmatigschotbalkstuw
10--23KST005891,2011,62handmatigschotbalkstuw
10--23KST005901,1510,98handmatigschotbalkstuw
10--24KST006081,5016,23handmatigstuw met schuif
10--24KST006000,4017,76handmatigschotbalkstuw
10--24KST006071,5017,43handmatigconserveringsstuw
10--24KST006091,0015,26handmatigstuw met schuif
10--25KST005940,7020,91handmatigschotbalkstuw
10--25KST005950,5520,28handmatigschotbalkstuw
10--25KST005960,7018,61handmatigschotbalkstuw
10--25KST005930,7020,92handmatigschotbalkstuw
10--27KST007840,9018,65handmatigschotbalkstuw
10--27KST004220,9018,52handmatigschotbalkstuw
10--27KST007890,9020,59handmatigschotbalkstuw
10--27KST007900,9018,87handmatigschotbalkstuw
10--27KST007880,9020,72handmatigschotbalkstuw
11--22KST006250,6311,45handmatigschotbalkstuw
11--23KST006530,6612,76handmatigschotbalkstuw
11--24KST006290,6617,18handmatigschotbalkstuw
11--25KST016892,0020,52vastoverlaat
12--20KST005920,504,15handmatigschotbalkstuw
12--21KST016482,004,42vastmeetstuw
12--22KST006270,919,13handmatigschotbalkstuw
12--22KST006260,919,90handmatigschotbalkstuw
12--22KST006541,008,58handmatigstuw met klep
12--22KST006281,018,98handmatigschotbalkstuw
12--23KST006321,0012,70handmatigstuw met klep
12--23KST006331,3111,60handmatigschotbalkstuw
12--23KST006341,5011,04handmatigstuw met klep
12--23KST006461,0111,68handmatigschotbalkstuw
12--24KST006311,0014,37handmatigstuw met klep
12--27KST020621,0019,48handmatigschotbalkstuw
12--27KST007560,9518,70handmatigschotbalkstuw
12--27KST007540,8519,24handmatigschotbalkstuw
12--27KST007550,9019,21handmatigschotbalkstuw
13--19KST006141,113,89handmatigschotbalkstuw
13--20KST006151,003,60handmatigstuw met klep
13--20KST006110,526,30handmatigschotbalkstuw
13--20KST006130,623,09handmatigschotbalkstuw
13--20KST016471,003,52vastoverlaat
13--21KST005910,457,64handmatigschotbalkstuw
13--21KST006100,637,25handmatigschotbalkstuw
13--23KST006470,6311,03handmatigschotbalkstuw
13--23KST006481,409,23handmatigschotbalkstuw
13--23KST006351,509,00handmatigschotbalkstuw
13--24KST016431,6014,50vastoverlaat
13--26KST007650,7516,37handmatigconserveringsstuw
13--27KST007590,9516,38handmatigschotbalkstuw
13--27KST009020,6018,03handmatigconserveringsstuw
13--27KST007571,1015,69handmatigschotbalkstuw
14--20KST006211,552,55handmatigstuw met klep
14--20KST002077,002,06automatischstuw met klep
14--20KST006160,611,45handmatigschotbalkstuw
14--20KST006220,522,35handmatigschotbalkstuw
14--22KST006500,565,52handmatigschotbalkstuw
14--22KST016400,776,23handmatigschotbalkstuw
14--22KST006491,007,60handmatigstuw met klep
14--23KST006380,9110,59handmatigschotbalkstuw
14--23KST006390,9110,18handmatigschotbalkstuw
14--23KST006370,7611,61handmatigschotbalkstuw
14--23KST006400,919,72handmatigschotbalkstuw
14--23KST006410,809,36handmatigstuw met klep
14--26KST004470,6517,10handmatigschotbalkstuw
14--26KST007660,8515,07handmatigschotbalkstuw
15--20KST006170,621,50handmatigschotbalkstuw
15--23KST006451,317,94handmatigschotbalkstuw
15--23KST016411,008,01vastoverlaat
15--23KST016421,0010,09vastoverlaat
16--22KST020610,887,41vastoverlaat
17--23KST016351,007,02vastoverlaat
Oppervlaktewaterlichamen Categorie A
Legger Alphen Chaam
                           Afwijkende onderhoudstrook*
Kaart bladCode waterloopBodem breedte (m)Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Taludhelling links (1: )Taludhelling rechts (1: )Bijzondere functieInhoud retentie (m3) Indien niet homogeenBodembreedte accoladeprofiel links (m)Bodembreedte accoladeprofiel rechts (m)Talludhelling accoladeprofiel links (1: )Talludhelling accoladeprofiel rechts (1: )Onderhoudsplichtige anders dan waterschapLinksrechts
8--25OVK008870,5022,9522,951,01,0                  
8--26OVK014000,5022,0521,451,01,0                  
9--25OVK013401,1020,2520,001,51,5Ecologische verbindingszone            OPD01327  
9--25OVK013270,9022,8622,711,01,0Ecologische verbindingszone                
9--25OVK013341,0018,2018,141,51,5Ecologische verbindingszone            OPD01319  
9--25OVK013720,5023,1122,861,01,0Ecologische verbindingszone                
9--25OVK013290,5023,2923,111,01,0Ecologische verbindingszone                
9--25OVK008881,0019,7218,381,51,5Ecologische verbindingszone              OPD01376, OPD01377
9--25OVK013311,5018,3818,201,51,5Ecologische verbindingszone                
9--25OVK013410,6022,7122,231,51,5Ecologische verbindingszone                
9--25OVK008860,5022,9522,951,01,0                  
9--25OVK008970,5020,7019,801,01,0                  
9--25OVK013380,6022,2321,801,51,5Ecologische verbindingszone              OPD01311
9--25OVK013390,6021,2020,901,51,5Ecologische verbindingszone            OPD01327  
9--25OVK013301,1019,3019,151,51,5Ecologische verbindingszone            OPD01376  
9--25OVK013371,2018,6718,381,51,5Ecologische verbindingszone            OPD01376, OPD01377  
9--25OVK009280,7018,4418,371,51,5                  
9--25OVK008890,5021,5620,451,51,5                  
9--25OVK009300,7018,4418,371,51,5                  
9--25OVK013280,5023,4923,291,01,0Ecologische verbindingszone              OPD01359
9--26OVK013710,5023,5023,491,01,0Ecologische verbindingszone            OPD01320  
9--26OVK010150,5021,9320,801,01,0                OPD01392, OPD01393
9--27OVK009830,6019,8818,801,01,0              OPD01385OPD01386
9--27OVK013970,8020,3920,031,01,0Ecologische verbindingszone                
9--27OVK013950,9020,0318,781,01,0Ecologische verbindingszone                
9--27OVK013980,6020,5420,541,01,0Ecologische verbindingszone                
9--27OVK014020,5021,1620,761,01,0                OPD01378
9--27OVK010130,5021,0920,701,01,0                  
9--27OVK009860,5020,7019,881,01,0                OPD01386
9--27OVK010160,5022,0021,721,01,0              OPD01391OPD01389, OPD01390
9--27OVK014030,6020,7620,501,01,0                OPD01378
9--27OVK009890,7021,3620,581,01,0Ecologische verbindingszone              OPD01334
9--27OVK010170,8021,7221,131,01,0              OPD01388OPD01387
10--22OVK020491,2010,268,981,01,0                  
10--22OVK020471,0012,407,311,51,5                  
10--22OVK013431,309,929,021,01,0Waternatuur                
10--23OVK009050,8010,5510,381,51,5                  
10--23OVK008531,4012,2711,441,51,5Ecologische verbindingszone                
10--23OVK013501,5013,3212,641,01,0Waternatuur                
10--23OVK115521,1013,8013,321,51,5Waternatuur                
10--23OVK009041,1011,0610,811,51,5                  
10--23OVK013421,5011,0510,382,01,0Waternatuur            OPD01410  
10--24OVK013481,0015,4015,261,51,5Ecologische verbindingszone            OPD01326  
10--24OVK013472,1016,5016,231,51,5Ecologische verbindingszone            OPD01326  
10--24OVK013351,0018,1418,001,51,5Ecologische verbindingszone                
10--24OVK013697,0017,4017,301,01,5Ecologische verbindingszone            OPD01326  
10--24OVK013441,1013,9213,801,51,5Waternatuur            OPD01409  
10--24OVK013701,1017,3017,001,01,5Ecologische verbindingszone            OPD01326  
10--24OVK013331,2017,8017,401,01,0Ecologische verbindingszone                
10--24OVK195501,0014,7013,801,01,0                  
10--24OVK008690,5015,7014,471,51,5                  
10--24OVK008830,6017,5417,541,01,0                  
10--24OVK013461,5014,1013,921,51,5Ecologische verbindingszone                
10--24OVK008820,6019,1517,521,01,0                OPD01283, OPD01325
10--24OVK013321,2017,8417,801,01,0Ecologische verbindingszone                
10--24OVK013451,1014,4714,101,51,5Ecologische verbindingszone                
10--24OVK013491,2015,5015,401,51,5Ecologische verbindingszone            OPD01326  
10--25OVK009260,7021,5021,111,01,0              OPD01374OPD01296, OPD01375
10--25OVK009320,7020,3019,801,51,5                  
10--25OVK009330,7021,1120,951,51,5                  
10--25OVK009310,7019,8018,881,51,5                  
10--25OVK009290,7018,8818,631,51,5                  
10--25OVK009270,5021,4921,540,00,0                  
10--25OVK008790,7020,4520,301,51,5                  
10--25OVK008850,7022,0121,501,01,5              OPD01374  
10--26OVK010110,5021,6819,401,01,0                OPD01380, OPD01381, OPD01478
10--26OVK008840,6023,1922,011,01,0                  
10--27OVK013921,0017,1916,701,51,5Ecologische verbindingszone                
10--27OVK010080,6017,7717,651,01,0                  
10--27OVK010050,6020,1319,381,01,0Ecologische verbindingszone            OPD01382  
10--27OVK010140,5021,8520,801,01,0                OPD01328
10--27OVK013960,9018,7818,251,01,0Ecologische verbindingszone                
10--27OVK010040,7019,0018,671,01,0Ecologische verbindingszone                
10--27OVK010020,7019,3819,011,01,0Ecologische verbindingszone            OPD01382OPD01381
10--27OVK010100,6018,7518,751,01,0                  
10--27OVK009840,6019,8918,751,01,0                OPD01384
10--27OVK009850,5020,8019,901,01,0                  
10--27OVK010120,5020,8019,911,01,0                  
10--27OVK010090,6018,7018,451,01,0                  
10--27OVK010030,8018,4017,401,01,0Ecologische verbindingszone            OPD01383  
10--27OVK013930,9017,4517,521,01,0Ecologische verbindingszone                
11--21OVK029121,706,446,310,51,5Waternatuur                
11--21OVK020530,608,946,501,01,0                  
11--21OVK029132,006,316,180,50,5Waternatuur                
11--21OVK029181,307,827,310,52,0Waternatuur                
11--21OVK020550,7010,357,172,01,0              OPD01318  
11--21OVK029141,706,816,440,51,5Waternatuur                
11--21OVK020540,659,878,941,01,0                OPD01295
11--21OVK029192,107,316,811,01,0Waternatuur                
11--21OVK029112,006,185,850,50,5Waternatuur                
11--22OVK028631,608,317,821,01,0Waternatuur                
11--22OVK029161,309,028,731,01,0Waternatuur              OPD01439
11--22OVK021610,5611,6011,291,00,5                  
11--22OVK029151,308,738,501,01,0Waternatuur              OPD01439
11--22OVK021620,6011,9511,601,00,5                  
11--22OVK116930,7011,0611,061,51,5                  
11--22OVK022060,7011,099,901,51,0                OPD01281
11--22OVK020590,7011,0611,061,51,5              OPD01438  
11--22OVK020560,7010,3510,352,01,0              OPD01318  
11--22OVK029171,308,508,311,01,0Waternatuur                
11--22OVK020580,7011,0611,061,51,5                  
11--23OVK014550,7012,2912,241,51,5                  
11--23OVK014920,7512,2912,291,01,0                  
11--23OVK008661,5014,5213,751,51,0                OPD01455
11--23OVK008650,8012,9112,291,01,0                  
11--23OVK029460,7011,2610,971,51,5                  
11--23OVK014900,7011,9611,701,51,5                OPD01460
11--23OVK014280,8013,5312,761,51,5                OPD01459
11--23OVK008671,5013,7512,951,51,0                OPD01455
11--23OVK020570,7011,0610,971,51,5              OPD01438  
11--23OVK014910,7012,2411,961,51,5                  
11--23OVK014290,5012,7612,292,01,0                  
11--23OVK014890,7011,7011,261,51,5              OPD01317  
11--23OVK029450,7010,9710,201,51,5                  
11--24OVK008810,7017,2517,141,01,0                  
11--24OVK008800,7017,1416,971,01,0                  
11--24OVK008680,5017,7115,701,01,0                  
11--25OVK014490,5019,7818,801,01,0              OPD01402, OPD01408OPD01322, OPD01373
11--25OVK116940,5019,5219,520,00,0                  
11--25OVK014510,5019,5219,780,00,0                  
11--26OVK012600,5022,2420,661,01,0              OPD01437  
11--26OVK010060,9020,9620,131,01,0Ecologische verbindingszone                
11--27OVK013941,1016,6616,101,51,5Verweven                
11--27OVK010071,0016,7016,801,01,0Ecologische verbindingszone                
12--20OVK029101,804,304,121,51,0Waternatuur          Wetering De Beneden Mark    
12--20OVK020920,604,213,801,51,5                  
12--20OVK021303,002,152,101,01,0            Wetering De Beneden Mark    
12--20OVK021200,504,314,081,01,0              OPD01345, OPD01447  
12--20OVK020910,604,714,211,51,5                  
12--20OVK0213311,001,020,922,02,0            Wetering De Beneden Mark    
12--20OVK029352,802,242,241,51,5Waternatuur                
12--20OVK029332,803,012,241,51,5Waternatuur          Wetering De Beneden Mark    
12--20OVK029081,604,123,010,51,0Waternatuur          Wetering De Beneden Mark    
12--21OVK020440,908,438,351,01,0                  
12--21OVK020891,005,874,901,01,5                  
12--21OVK020871,007,696,781,01,5              OPD01358OPD01309
12--21OVK020881,006,785,871,01,5              OPD01279OPD01278
12--21OVK029071,805,065,011,51,0Waternatuur                
12--21OVK021030,807,266,271,01,0              OPD01372  
12--21OVK021010,8010,289,651,01,0                OPD01316
12--21OVK021000,809,659,481,01,0              OPD01457  
12--21OVK029091,804,774,301,51,0Waternatuur          Wetering De Beneden Mark    
12--21OVK029361,805,014,771,51,0Waternatuur          Wetering De Beneden Mark    
12--21OVK029371,805,755,061,51,0Waternatuur                
12--21OVK020450,908,206,081,01,0                  
12--21OVK029062,005,855,750,50,5Waternatuur                
12--21OVK021020,808,797,261,01,0              OPD01372  
12--21OVK020430,908,498,431,01,0                  
12--21OVK020420,908,798,491,01,0                  
12--21OVK020990,809,488,791,01,0              OPD01372  
12--22OVK022020,508,988,711,51,5                  
12--22OVK029420,908,378,371,51,5Waternatuur            OPD01436  
12--22OVK020750,5010,449,901,51,5                  
12--22OVK020740,509,909,321,00,5                  
12--22OVK029391,208,357,871,01,0Waternatuur                
12--22OVK022080,5010,279,561,00,5                OPD01456
12--22OVK020680,609,998,951,51,5              OPD01435  
12--22OVK020690,608,958,821,51,5              OPD01302OPD01426
12--22OVK029691,107,876,991,01,0Waternatuur                
12--22OVK029430,858,588,581,51,5                OPD01356
12--22OVK029440,8010,209,881,51,5                  
12--22OVK022050,509,138,981,51,5                  
12--22OVK029380,859,208,581,51,5                  
12--22OVK022040,509,689,131,52,0                  
12--22OVK029401,208,378,351,01,0Waternatuur            OPD01407OPD01357
12--22OVK021850,5611,2910,431,00,5                  
12--22OVK022070,5010,4310,271,51,5                  
12--22OVK029410,858,588,551,51,5Waternatuur            OPD01436  
12--22OVK029740,859,889,201,51,5                  
12--22OVK022030,709,909,692,01,5                  
12--23OVK014420,8011,6011,511,51,5Waternatuur              OPD01454
12--23OVK014340,8013,0012,501,51,5Waternatuur            OPD01406  
12--23OVK009550,7012,5611,611,01,0                  
12--23OVK014380,8011,9111,601,51,5Waternatuur              OPD01454
12--23OVK014411,0510,6810,621,51,5Waternatuur                
12--23OVK014441,209,399,172,02,0Waternatuur              OPD01371
12--23OVK014451,2010,099,392,02,0Waternatuur            OPD01308  
12--23OVK014431,209,178,182,02,0Waternatuur              OPD01446
12--23OVK014370,8011,9611,911,51,5Waternatuur              OPD01454
12--23OVK014760,7011,2611,031,51,5Waternatuur, Ecologische Verbindingszone                
12--23OVK014390,9011,5111,041,51,5Waternatuur            OPD01307OPD01454
12--23OVK014700,7014,0811,681,51,5Waternatuur, Ecologische Verbindingszone                
12--23OVK014462,209,399,390,00,0Waternatuur            OPD01308  
12--23OVK014350,8012,2112,051,51,5Waternatuur            OPD01406  
12--23OVK009060,7012,9212,561,01,0              OPD01370  
12--23OVK014750,7011,6811,261,51,5Waternatuur, Ecologische Verbindingszone                
12--23OVK009070,7010,5710,171,51,5                  
12--23OVK014401,0510,6210,091,51,5Waternatuur                
12--23OVK014360,8012,0511,961,51,5Waternatuur              OPD01454
12--24OVK014300,8014,0513,001,51,5Waternatuur            OPD01453  
12--24OVK009490,6015,8315,531,01,5                  
12--24OVK009530,5014,0013,261,51,5                OPD01427
12--24OVK014310,7015,1214,181,51,5Waternatuur            OPD01453  
12--24OVK009760,5016,5016,500,50,5              OPD01403, OPD01404OPD01368
12--24OVK014481,2017,4516,771,51,5Waternatuur                
12--24OVK009690,5016,5516,100,50,5              OPD01300OPD01340, OPD01443
12--24OVK014320,7015,9915,441,51,5Waternatuur                
12--24OVK014471,2016,7715,991,51,5Waternatuur                
12--24OVK009770,5016,3016,550,50,5              OPD01304, OPD01305OPD01368
12--24OVK014330,7015,4415,121,51,5Waternatuur            OPD01453  
12--24OVK009540,5013,2612,961,01,0                  
12--24OVK014500,5018,8017,451,01,0Waternatuur            OPD01367, OPD01401, OPD01452OPD01322, OPD01476
12--24OVK014730,8015,6715,430,51,0              OPD01404  
12--24OVK014740,8016,5615,670,51,0              OPD01403, OPD01404OPD01304, OPD01305
12--24OVK009520,5014,3914,000,00,0                  
12--24OVK014720,9515,4314,081,01,0Ecologische verbindingszone                
12--26OVK010320,5020,6719,551,01,0Ecologische verbindingszone            OPD01303  
12--27OVK013240,5019,4418,401,01,0Ecologische verbindingszone                
12--27OVK013250,5020,4619,351,01,0                  
12--27OVK013260,5019,4419,441,01,0Ecologische verbindingszone                
12--27OVK010310,5019,4418,841,01,0                  
12--27OVK115490,5019,7419,441,01,0                  
12--27OVK013230,6018,4018,401,01,0                  
12--27OVK013220,6018,4018,031,01,0Ecologische verbindingszone            OPD01475  
12--27OVK010280,5021,1419,961,01,0                  
12--27OVK010330,5019,4418,921,01,0                  
12--27OVK013180,7018,0316,921,01,0Ecologische verbindingszone                
12--27OVK010340,5019,9619,441,01,0                  
13--19OVK005240,804,114,111,51,5Ecologische verbindingszone                
13--19OVK021772,303,483,421,51,5Ecologische verbindingszone                
13--19OVK021400,804,113,891,51,5Ecologische verbindingszone              OPD01282
13--19OVK021381,003,833,751,01,0Ecologische verbindingszone            OPD01346  
13--19OVK021762,303,423,341,51,5Waternatuur, Ecologische Verbindingszone            OPD01458  
13--19OVK021390,903,893,871,51,5Ecologische verbindingszone                
13--19OVK021371,003,873,831,01,0Ecologische verbindingszone            OPD01306  
13--19OVK021231,005,203,800,50,5              OPD01306OPD01310
13--20OVK020770,507,356,101,01,0                  
13--20OVK021361,003,753,751,51,5Ecologische verbindingszone              OPD01464
13--20OVK0284412,500,320,302,02,0Verweven                
13--20OVK0284212,500,320,302,02,0Verweven                
13--20OVK021260,803,803,711,01,0                  
13--20OVK020380,506,925,801,01,0                OPD01352, OPD01474
13--20OVK0284512,500,320,302,02,0Verweven                
13--20OVK020400,505,885,812,02,0                  
13--20OVK021450,703,443,252,02,0Ecologische verbindingszone            OPD01465  
13--20OVK021243,001,801,602,02,0                  
13--20OVK021431,003,443,441,51,5Ecologische verbindingszone            OPD01473OPD01347
13--20OVK0284112,500,300,302,02,0Verweven                
13--20OVK021411,003,643,571,51,5Ecologische verbindingszone            OPD01449OPD01348
13--20OVK0282612,500,290,262,02,0Verweven                
13--20OVK020900,505,735,202,02,0                  
13--20OVK021319,000,920,902,02,0Verweven          Wetering De Beneden Mark    
13--20OVK0284312,500,320,322,02,0Verweven                
13--20OVK0283812,500,300,292,02,0Verweven                
13--20OVK0284012,500,300,302,02,0Verweven                
13--20OVK0284612,50-3,18-3,182,02,0Verweven                
13--20OVK0284812,500,880,882,02,0Verweven          Wetering De Beneden Mark    
13--20OVK021329,000,900,882,02,0Verweven          Wetering De Beneden Mark    
13--20OVK020780,506,105,701,01,0              OPD01466  
13--20OVK021440,503,253,221,51,5Ecologische verbindingszone                
13--20OVK021421,003,753,641,51,5Ecologische verbindingszone            OPD01416  
13--20OVK021250,804,193,801,01,0              OPD01301, OPD01450  
13--20OVK021461,003,573,551,51,5Ecologische verbindingszone            OPD01473  
13--20OVK0283912,500,320,302,02,0Verweven                
13--20OVK020390,506,746,551,01,0                  
13--20OVK0284712,500,320,322,02,0Verweven                
13--20OVK020760,503,122,581,01,0                  
13--20OVK021210,503,843,021,01,0                OPD01415
13--20OVK021220,854,604,221,01,0                OPD01464
13--20OVK0283712,500,290,292,02,0Verweven                
13--20OVK021270,804,584,191,01,0                  
13--20OVK0283612,500,290,292,02,0Verweven                
13--20OVK020800,504,863,741,01,0                  
13--20OVK021290,604,063,931,01,0                OPD01448
13--20OVK020790,503,743,121,01,0                  
13--20OVK020810,505,704,861,01,0                OPD01467
13--20OVK021288,702,352,251,01,0                  
13--21OVK020460,608,237,801,01,0                  
13--21OVK020820,507,457,351,01,0                  
13--21OVK020850,607,907,801,01,0              OPD01400  
13--21OVK029701,806,326,280,50,5Waternatuur                
13--21OVK020840,608,007,901,01,0              OPD01400  
13--21OVK029721,306,706,321,51,0Waternatuur                
13--21OVK020861,007,807,691,01,5                  
13--21OVK020970,508,177,501,51,0                  
13--21OVK020980,507,507,011,00,5                  
13--21OVK020410,507,557,451,01,0                  
13--21OVK020830,507,517,451,01,0                  
13--21OVK029711,806,286,260,50,5Waternatuur              OPD01315
13--22OVK020700,608,808,540,50,5                  
13--22OVK029201,207,837,572,02,0Waternatuur              OPD01418, OPD01419
13--22OVK029521,906,756,480,50,5Waternatuur            OPD01351  
13--22OVK020660,507,997,481,01,0                  
13--22OVK029511,506,486,450,50,5Waternatuur            OPD01341  
13--22OVK020730,509,329,121,00,5              OPD01445  
13--22OVK029751,208,167,972,02,0Waternatuur, Ecologische Verbindingszone            OPD01420  
13--22OVK021130,607,487,101,01,0              OPD01351  
13--22OVK029731,106,996,701,01,0Waternatuur                
13--22OVK029761,207,977,442,02,0Waternatuur, Ecologische Verbindingszone            OPD01420  
13--22OVK020670,608,547,990,51,0                OPD01350
13--22OVK020720,509,128,741,00,5              OPD01444, OPD01445OPD01418, OPD01463
13--22OVK029541,007,476,751,51,5Waternatuur                
13--22OVK029531,207,577,472,02,0Waternatuur            OPD01349  
13--22OVK029771,108,188,161,51,5Waternatuur, Ecologische Verbindingszone                
13--22OVK020710,608,828,801,51,5              OPD01302OPD01426
13--23OVK014881,208,708,702,04,5Waternatuur, Ecologische Verbindingszone            OPD01472  
13--23OVK009480,6012,5511,001,01,0                  
13--23OVK029211,208,187,882,02,0Waternatuur            OPD01366OPD01418, OPD01446
13--23OVK029221,207,887,882,02,0                  
13--23OVK014850,909,209,081,51,5Waternatuur, Ecologische Verbindingszone            OPD01472OPD01399
13--23OVK0095112,9010,9510,862,02,0Retentie                
13--23OVK014791,809,278,952,02,0Waternatuur, Ecologische Verbindingszone            OPD01472  
13--23OVK014711,5010,8610,132,01,5Waternatuur, Ecologische Verbindingszone            OPD01472  
13--23OVK009450,7011,7411,621,01,0Waternatuur                
13--23OVK014870,8010,139,751,51,5Waternatuur, Ecologische Verbindingszone            OPD01472  
13--23OVK014784,6011,0311,002,01,5Waternatuur, Ecologische Verbindingszone                
13--23OVK0148113,608,708,702,07,0Waternatuur, Ecologische Verbindingszone            OPD01472  
13--23OVK009430,9012,4211,741,51,5Waternatuur                
13--23OVK0148419,709,279,273,03,5Waternatuur, Ecologische Verbindingszone            OPD01472  
13--23OVK009500,5010,8610,860,00,0OPD01472                
13--23OVK014771,5011,0010,862,01,5Waternatuur, Ecologische Verbindingszone                
13--23OVK014820,809,759,201,51,5Waternatuur, Ecologische Verbindingszone            OPD01472OPD01399
13--23OVK014831,109,089,061,51,5Ecologische Verbindingszone            OPD01472OPD01398
13--23OVK014801,108,708,181,51,5Waternatuur, Ecologische Verbindingszone            OPD01472  
13--23OVK014861,209,069,061,54,0Waternatuur, Ecologische Verbindingszone            OPD01472  
13--24OVK009660,5014,5013,500,50,5              OPD01338OPD01285
13--24OVK009700,5014,5514,500,50,5              OPD01339OPD01340
13--24OVK009720,5014,3014,550,50,5              OPD01339OPD01340
13--24OVK009740,5016,1015,600,50,5              OPD01339OPD01340, OPD01443
13--24OVK009710,5014,5014,350,50,5              OPD01339OPD01340
13--24OVK009750,5015,6014,500,50,5              OPD01339OPD01340
13--24OVK009730,5014,5014,500,50,5              OPD01339OPD01340
13--25OVK009590,5016,5016,100,50,5                  
13--25OVK009580,5017,0016,500,50,5                  
13--25OVK009190,5017,7616,501,01,0                  
13--26OVK009220,5016,7016,701,01,0                  
13--26OVK009080,5017,7316,241,01,0Ecologische verbindingszone                
13--26OVK009200,5016,4016,251,01,0                  
13--26OVK009230,5017,6017,601,01,0                  
13--26OVK009250,5019,8018,801,01,0Ecologische verbindingszone                
13--26OVK009210,5016,7016,701,01,0                  
13--26OVK009240,5018,3018,201,01,0Ecologische verbindingszone                
13--27OVK013190,7016,9216,501,01,0Ecologische verbindingszone                
13--27OVK013200,8016,5015,841,01,0Ecologische verbindingszone                
13--27OVK013211,0015,8215,821,01,0Ecologische verbindingszone                
13--27OVK010290,8016,4216,051,01,0                  
13--27OVK010300,8018,8416,421,01,0                  
13--27OVK013131,5015,8213,751,51,5Ecologische verbindingszone                
14--19OVK021741,902,962,901,51,5              OPD01422OPD01423
14--19OVK021751,803,102,961,51,5Waternatuur              OPD01417
14--19OVK021651,603,343,101,51,5Waternatuur                
14--19OVK021731,902,752,701,51,5Waternatuur                
14--19OVK021190,505,385,000,50,5              OPD01421OPD01451
14--19OVK021721,902,902,751,51,5Waternatuur            OPD01422OPD01423
14--19OVK021180,505,003,000,50,5              OPD01421OPD01451
14--20OVK021661,902,702,551,51,5Waternatuur            OPD01280  
14--20OVK021140,803,052,351,01,0                OPD01365
14--20OVK021691,902,551,861,51,5Waternatuur              OPD01434
14--20OVK021174,000,751,002,52,5                  
14--20OVK0283412,50-0,54-0,552,02,0Verweven                
14--20OVK021060,503,671,491,01,0              OPD01405  
14--20OVK021070,505,184,991,01,0                  
14--20OVK021080,504,993,682,02,0                OPD01369
14--20OVK0283312,50-0,53-0,542,02,0Verweven                
14--20OVK021160,803,553,050,50,5                OPD01343, OPD01344
14--20OVK0283212,500,250,232,02,0Verweven                
14--20OVK021150,802,351,901,01,0                  
14--20OVK021701,901,861,691,51,5Waternatuur                
14--20OVK021711,902,552,551,51,5Waternatuur              OPD01434
14--20OVK0283512,500,260,252,02,0Verweven                
14--20OVK021060,501,49-0,541,01,0              OPD01405  
14--21OVK029681,806,196,190,50,5Waternatuur            OPD01331OPD01314
14--21OVK029651,695,074,520,51,0Waternatuur            OPD01286OPD01312, OPD01341, OPD01414
14--21OVK021040,505,255,181,01,0                OPD01432, OPD01433
14--21OVK020960,506,706,151,01,5              OPD01331  
14--21OVK020950,707,016,701,00,5              OPD01331OPD01364
14--21OVK029671,806,266,190,50,5Waternatuur              OPD01315
14--21OVK021050,505,635,251,01,0              OPD01323, OPD01431OPD01432
14--21OVK029641,695,415,070,51,0Waternatuur            OPD01286OPD01312, OPD01313, OPD01314
14--21OVK029661,696,195,410,51,0Waternatuur              OPD01314
14--22OVK004761,806,886,231,51,5                  
14--22OVK021111,005,525,351,01,0                  
14--22OVK115511,005,525,521,01,0                  
14--22OVK029481,404,954,651,00,5Waternatuur            OPD01312, OPD01341OPD01414
14--22OVK030182,006,076,072,53,0Waternatuur              OPD01362
14--22OVK030102,165,354,851,00,5Waternatuur            OPD01477OPD01333, OPD01360
14--22OVK030131,606,075,350,50,5Waternatuur              OPD01362
14--22OVK030174,816,046,111,51,0Waternatuur, Ecologische Verbindingszone                
14--22OVK030161,806,886,231,51,5Waternatuur, Ecologische Verbindingszone                
14--22OVK030151,407,447,321,51,0Ecologische verbindingszone            OPD01342OPD01363
14--22OVK029471,906,355,481,01,0Waternatuur            OPD01341OPD01414
14--22OVK029501,506,456,350,52,5Waternatuur            OPD01341OPD01414
14--22OVK030142,505,355,350,00,5Waternatuur              OPD01362
14--22OVK029492,105,484,950,50,5Waternatuur            OPD01341OPD01414
14--22OVK014970,627,556,520,51,5Waternatuur            OPD01361  
14--22OVK015490,706,486,071,51,5Waternatuur                
14--22OVK015512,307,206,481,03,5Waternatuur                
14--22OVK015501,407,467,201,51,5Waternatuur                
14--22OVK014960,856,525,910,51,5Waternatuur            OPD01361  
14--23OVK009340,709,108,161,51,5Waternatuur                
14--23OVK009970,5011,9011,901,01,0              OPD01462  
14--23OVK009390,5010,189,851,00,5Waternatuur                
14--23OVK009401,4010,1810,181,51,0Waternatuur            OPD01294  
14--23OVK009960,8011,9010,521,01,0                  
14--23OVK009350,508,168,161,51,5Waternatuur                
14--23OVK009811,0010,529,921,01,0                  
14--23OVK009440,7011,6210,551,01,0Waternatuur                
14--23OVK009370,709,859,741,51,5Waternatuur                
14--23OVK009610,7012,0010,520,50,5                  
14--23OVK009360,707,707,461,51,5Waternatuur                
14--23OVK009411,4010,3210,181,51,0Waternatuur            OPD01294  
14--23OVK009820,708,167,701,51,5Waternatuur                
14--23OVK009460,908,727,882,52,5Waternatuur                
14--23OVK009420,709,749,101,51,5Waternatuur                
14--23OVK009380,7010,5510,321,01,0Waternatuur            OPD01294  
14--24OVK009931,2012,3012,301,01,0              OPD01338OPD01471
14--24OVK009630,6013,1012,001,01,0                  
14--24OVK009940,5012,3012,301,51,5                OPD01471
14--24OVK009680,5013,5013,400,50,5              OPD01338OPD01285
14--24OVK009951,8012,3011,901,01,0                OPD01471
14--24OVK009670,5013,4012,700,50,5              OPD01338OPD01285
14--26OVK010510,7015,7915,791,51,5                  
14--26OVK010540,7015,7915,791,51,5                  
14--26OVK010520,7015,0114,201,51,5                  
15--20OVK021100,504,393,001,01,0Ecologische verbindingszone            OPD01292, OPD01293OPD01284, OPD01440
15--20OVK0282812,50-0,56-0,582,02,0Verweven                
15--20OVK0283112,50-0,58-0,582,02,0Verweven                
15--20OVK021671,901,381,381,51,5Waternatuur              OPD01470
15--20OVK021604,00-0,20-0,202,52,0                  
15--20OVK021580,503,032,471,01,0              OPD01396, OPD01397, OPD01461  
15--20OVK0282912,50-0,56-0,562,02,0Verweven                
15--20OVK021590,702,471,191,01,0                  
15--20OVK0283012,50-0,56-0,562,02,0Verweven                
15--20OVK021091,003,001,531,01,0Ecologische verbindingszone                
15--20OVK021681,901,691,381,51,5Waternatuur                
15--20OVK0282712,50-0,55-0,562,02,0Verweven                
15--20OVK021091,001,53-0,551,01,0                  
15--21OVK022750,704,584,551,01,5              OPD01441OPD01442
15--21OVK022100,705,004,581,01,5                  
15--21OVK029782,502,902,901,00,5Waternatuur            OPD01395OPD01291, OPD01441
15--21OVK030001,202,902,351,51,0Waternatuur                
15--21OVK029791,602,902,901,01,5Waternatuur            OPD01395OPD01442
15--22OVK030121,804,844,820,51,0Waternatuur            OPD01299, OPD01394, OPD01477OPD01333
15--22OVK029622,504,014,010,00,0Waternatuur              OPD01332
15--22OVK029632,004,524,320,51,0Waternatuur                
15--22OVK015421,004,844,802,01,0              OPD01360, OPD01477OPD01333
15--22OVK015410,906,306,300,50,5Waternatuur            OPD01428OPD01430
15--22OVK014940,805,895,720,50,5Waternatuur            OPD01361  
15--22OVK030112,504,854,841,00,5Waternatuur            OPD01477OPD01333
15--22OVK029612,804,034,010,51,5Waternatuur            OPD01299OPD01333
15--22OVK029580,503,803,402,52,5Waternatuur              OPD01332
15--22OVK029591,904,013,800,51,0Waternatuur              OPD01332
15--22OVK014950,605,345,180,51,5Waternatuur              OPD01333
15--22OVK015441,355,355,100,52,0Waternatuur            OPD01333, OPD01428OPD01333, OPD01429
15--22OVK029801,303,403,305,03,0Waternatuur                
15--22OVK029601,704,274,030,50,5Waternatuur            OPD01299, OPD01330OPD01333, OPD01394, OPD01477
15--22OVK015451,005,104,842,01,0Waternatuur              OPD01333, OPD01429
15--22OVK015402,006,305,950,51,0Waternatuur            OPD01428OPD01430
15--22OVK014930,605,725,340,51,5Waternatuur              OPD01333
15--22OVK015371,366,776,300,50,5Waternatuur            OPD01428OPD01430
15--22OVK015361,206,776,770,51,0Waternatuur              OPD01430
15--22OVK022740,705,125,001,01,5                  
15--22OVK029812,003,302,901,02,0Waternatuur                
15--23OVK009780,807,947,901,51,5              OPD01355  
15--23OVK015470,807,357,101,51,5                  
15--23OVK016351,007,507,101,01,0                OPD01290, OPD01321, OPD01336
15--23OVK016791,308,007,241,02,0              OPD00144, OPD01321OPD01336
15--23OVK016771,107,086,921,01,0                  
15--23OVK009801,409,929,880,50,5                  
15--23OVK009790,809,228,501,51,5                  
15--23OVK016330,8010,309,501,01,0              OPD01289OPD01290
15--23OVK015481,146,956,770,50,5Waternatuur                
15--23OVK015381,206,776,770,51,0Waternatuur              OPD01430
15--23OVK016801,107,247,081,51,5                OPD01424
15--23OVK004501,006,906,901,51,5                  
15--23OVK015391,206,776,770,51,0Waternatuur                
15--23OVK005070,807,107,101,51,5                  
15--23OVK016341,009,507,501,00,5                OPD01290
15--23OVK009470,907,887,551,01,5Waternatuur                
15--23OVK004491,007,106,901,51,5                  
15--23OVK015461,007,106,951,51,5OPD01298                
16--21OVK030012,202,252,121,01,0Waternatuur            OPD01469  
16--21OVK022722,003,653,105,05,0                  
16--21OVK029552,202,121,941,50,5Waternatuur              OPD01354
16--21OVK022170,605,595,301,00,5              OPD01287OPD01288
16--21OVK029571,102,352,251,01,0Waternatuur                
16--21OVK023281,603,103,101,01,0                  
16--21OVK023271,603,923,101,01,0Waternatuur            OPD01297OPD01413
16--21OVK029564,181,131,262,02,0Waternatuur              OPD01354
16--21OVK022180,605,302,301,00,5                  
16--22OVK023300,705,374,991,01,5Waternatuur                
16--22OVK022581,007,356,301,01,0              OPD01353OPD01379
16--22OVK115501,006,556,001,01,0                OPD01329
16--22OVK022571,005,554,301,01,0              OPD01411OPD01412
16--22OVK022710,807,066,551,01,0              OPD01425OPD01329
16--22OVK022561,006,305,551,01,0              OPD01329, OPD01353OPD01379
16--22OVK023260,803,923,921,01,0Waternatuur                
16--22OVK023230,804,453,921,01,5Waternatuur            OPD01337  
16--22OVK022590,707,807,351,51,5                  
16--22OVK022611,003,923,921,01,0                  
16--22OVK022730,903,933,931,01,0              OPD01468  
16--22OVK023290,804,994,641,01,0Waternatuur                
16--22OVK022603,004,643,924,54,5                  
16--22OVK022701,006,005,551,01,0                OPD01329, OPD01353, OPD01379
17--22OVK022690,707,305,101,51,5                OPD01335
17--22OVK016820,706,245,971,51,5                  
17--22OVK016850,705,505,101,51,5                  
17--22OVK022630,905,105,101,51,5                  
17--22OVK016840,705,975,921,51,5                  
17--23OVK016860,707,306,821,51,5                  
17--23OVK016400,705,805,501,51,5                  

* Zie tabel: Onderhoudstroken met een afwijkende afmeting

Afwijkende onderhoudsplicht oppervlaktewaterlichamen Categorie B
Legger Alphen Chaam
KaartbladCode waterloop categorie BAfwijkende onderhoudsplicht
9--26OWL19331gemeente
9--26OWL19277gemeente
9--26OWL19507gemeente
9--26OWL19506gemeente
9--26OWL19276gemeente
9--27OWL19279gemeente
9--27OWL19339gemeente
9--27OWL19319gemeente
9--27OWL19294gemeente
9--27OWL19282gemeente
9--27OWL19286gemeente
9--27OWL19298gemeente
9--27OWL19268gemeente
9--27OWL19274gemeente
9--27OWL19307gemeente
9--27OWL19320gemeente
9--27OWL19340gemeente
9--27OWL19338gemeente
9--27OWL19278gemeente
9--27OWL19291gemeente
9--27OWL19292gemeente
9--27OWL19300gemeente
9--27OWL19297gemeente
9--27OWL19341gemeente
9--27OWL19322gemeente
9--27OWL19314gemeente
9--27OWL19304gemeente
9--27OWL19299gemeente
9--27OWL19313gemeente
10--26OWL19235gemeente
10--26OWL30050gemeente
10--26OWL19258gemeente
10--26OWL30051gemeente
10--26OWL19260gemeente
10--26OWL19257gemeente
10--26OWL19261gemeente
10--26OWL19234gemeente
10--26OWL19237gemeente
10--26OWL19505gemeente
10--26OWL20096gemeente
10--26OWL30049gemeente
10--27OWL19248gemeente
10--27OWL19230gemeente
10--27OWL19283gemeente
10--27OWL19254gemeente
10--27OWL19253gemeente
10--27OWL19250gemeente
10--27OWL19238gemeente
10--27OWL19190gemeente
10--27OWL19251gemeente
10--27OWL19189gemeente
10--27OWL19285gemeente
10--27OWL19308gemeente
10--27OWL19223gemeente
10--27OWL19281gemeente
10--27OWL19232gemeente
10--27OWL19301gemeente
10--27OWL19196gemeente
10--27OWL19194gemeente
10--27OWL19312gemeente
10--27OWL19309gemeente
10--27OWL19252gemeente
10--27OWL19247gemeente
10--27OWL19222gemeente
10--28OWL19267gemeente
11--26OWL19197staat
11--26OWL19503gemeente
11--26OWL19198gemeente
11--26OWL19199gemeente
11--27OWL19246gemeente
11--27OWL19210gemeente
11--27OWL19195gemeente
11--27OWL19211gemeente
11--27OWL19214gemeente
11--27OWL19245gemeente
11--27OWL19201gemeente
11--27OWL19206gemeente
11--27OWL19192gemeente
11--27OWL19205gemeente
11--27OWL19193gemeente
12--26OWL19160gemeente
12--26OWL19148gemeente
12--26OWL19095staat
12--26OWL19151staat
12--26OWL19153gemeente
12--26OWL19149gemeente
12--26OWL19147staat
12--26OWL19094staat
12--27OWL19144gemeente
12--27OWL19142gemeente
12--27OWL19156gemeente
12--27OWL19155gemeente
12--27OWL19137gemeente
12--27OWL19092gemeente
12--27OWL19150gemeente
12--27OWL19157gemeente
12--27OWL19145gemeente
13--25OWL19477gemeente
13--25OWL19495gemeente
13--25OWL19480gemeente
13--25OWL19476gemeente
13--25OWL19494gemeente
13--25OWL19395gemeente
13--26OWL19473gemeente
13--26OWL19484gemeente
13--26OWL19488staat
13--26OWL19485gemeente
13--26OWL19474gemeente
13--26OWL19118staat
13--26OWL19122staat
13--26OWL19393staat
13--27OWL19097gemeente
13--27OWL19125gemeente
13--27OWL19128gemeente
13--27OWL18949gemeente
13--27OWL19100gemeente
13--27OWL19132gemeente
13--27OWL19096gemeente
13--27OWL19133gemeente
13--27OWL19131gemeente
13--27OWL19127gemeente
13--27OWL19129gemeente
14--26OWL19009gemeente
14--26OWL19392staat
14--26OWL19099gemeente
14--27OWL18957gemeente
14--27OWL18983gemeente