Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Drimmelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Brabantse Delta
Officiële naam regelingLegger oppervlaktewaterlichamen gemeente Drimmelen
CiteertitelLegger oppervlaktewaterlichamen gemeente Drimmelen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Kaarten zijn in te zien via brabantsedelta.nl/regels/legger

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5.1 Waterwet
 2. artikel 78 Waterschapswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201205-11-2015nieuwe regeling

10-01-2012

Onbekend

11IT016729

Tekst van de regeling

1 Inleiding

Wettelijke basis van de legger

In artikel 5.1 van de Waterwet is bepaald dat het waterschap zorg draagt voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructiemoeten voldoen. De Waterwet vermeldt de basisgegevens die de legger moeten bevatten. De ligging van de waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones en de profielen van vrije ruimte worden aangegeven op overzichtskaarten.

In de Waterwet is verder bepaald dat bij provinciale verordening voor leggers nadere voorschriften kunnen worden gegeven. Dat is gebeurd in de Verordening Water Noord-Brabant. Tevens bepaalt de Waterwet in artikel 5.1 dat bij provinciale verordening vrijstelling verleend kan worden aanzien van het in de legger vermelden van vorm, afmeting, constructie en de ligging van waterstaatswerken. Op basis van Verordening Water Noord-Brabant zijn de minst belangrijke delen van de oppervlaktewaterlichamen (bijv. greppels en oppervlaktewaterlichamen langs wegen die dienen voor de afwatering van die weg) vrijgesteld van opname in de legger. De Verordening Water bepaalt verder dat van de vrij meanderende wateren enkel de ligging wordt aangegeven, door middel van een zone waarbinnen de waterloop zich feitelijk kan bevinden. De legger op grond van de Waterwet moet worden onderscheiden van de onderhoudslegger als bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. In deze Waterschapswetlegger worden de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen aangewezen. Waterschap Brabantse Delta combineert beide leggers in één document.

Relatie tussen de legger en de Keur

De Keur stelt regels over waterstaatswerken, beschermingszones, profielen van vrije ruimte en grondwaterlichamen. Volgens de begripsbepalingen van zowel artikel 1.1 Waterwet als artikel 1.1 Keur gaat het om oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen, ondersteunende kunstwerken en bijbehorende onderhoudsstroken en om beschermingzones, profielen van vrije ruimte die als zodanig in de legger zijn aangegeven en grondwaterlichamen. De legger is zodoende van belang voor de reikwijdte van de verbods- en beheerbepalingen van de Waterwet en de Keur.

Afbakening van deze legger

Deze legger heeft alleen betrekking op oppervlaktewaterlichamen die gelegen zijn in het gebied dat deze legger omvat. Bij de legger van de oppervlaktewateren zijn de bijbehorende ondersteunende kunstwerken inbegrepen. Oppervlaktewaterlichamen elders in het beheergebied van het waterschap vallen onder een andere legger. Daarnaast geldt dat voor bergingsgebieden en waterkeringen met een opgelegde normering eveneens aparte leggers van kracht zijn. In deze legger komen alleen kaden voor die geen opgelegde normering kennen op grond van hogere wet- of regelgeving en geen onderdeel van een bergingsgebied zijn.

Om aan de grenzen van de legger de relatie met andere leggers te duiden, kunnen keringen, oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden ter informatie wel op de leggerkaarten zijn aangegeven. Daarbij is wel vermeld dat dit enkel ter informatie is. Regels met betrekking tot maten, afmetingen en onderhoudsplichten ten aanzien van deze objecten zijn dan ook niet opgenomen in deze legger.

2 Toepassingsbereik

Deze legger is van toepassing op de oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende ondersteunende kunstwerken in de gemeente Drimmelen. De ligging van het gebied is op de onderstaande overzichtskaart globaal aangegeven. De exacte ligging, begrenzingen, bijbehorende kunstwerken en dergelijke zijn weergegeven op de bij deze legger behorende leggerkaarten en de bijhorende leggertabellen.

drimmelen toepassingsbereik

In deze gebieden waren eerder al leggers vastgesteld. Voor zover de gebieden uit deze legger samenvallen

met de oude leggers, komen de oude leggers te vervallen. Het gaat om de volgende leggers:

 • -

  ‘Legger van oppervlaktewateren’ in werking per 1 januari 1996.

Bij de totstandkoming van deze legger is naast de geldende wet- en regelgeving (met name de Waterwet en de Verordening Water Noord-Brabant) toepassing gegeven aan de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ (2005). Deze beleidsregel geeft richtlijnen voor het indelen van oppervlaktewaterlichamen in categorieën, vooral ten behoeve van het vaststellen van leggers. De oudere leggers van het waterschap zijn nog gebaseerd op het beleid van de waterschappen voor de fusie naar waterschap Brabantse Delta in 2004. De beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ voorziet in het gaan hanteren van gelijke uitgangspunten voor het hele waterschap, bij herziening van de legger. Opgemerkt moet worden dat (zie de toelichting van de Keur waterschap Brabantse Delta en de Beleidsregel ‘Toepassing Waterwet en Keur’) in de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ nog de oude aanduidingen voor de categorieën waterlopen gebruikt worden. Dit doet aan het principe van ordenen in categorieën echter niets af.

3 Toelichting bij de leggeronderdelen

De legger bestaat naast dit leggerboek uit de volgende onderdelen:

 • ·

  De leggerkaarten: deze geeft de exacte ligging van de oppervlaktewaterlichamen, ondersteunende kunstwerken en onderhoudsstroken weer.

 • ·

  Een leggertabel: deze tabel bevat gegevens over maatvoeringen, functies en materialen van de oppervlaktewaterlichamen en de ondersteunende kunstwerken. Daarnaast geeft deze tabel de afmetingen van onderhoudsstroken en onderhoudsverplichtingen aan, in samenhang met de in deze legger opgenomen voorschriften.

 • ·

  Voorschriften: de legger bevat regels met betrekking tot onderhoudsverplichtingen en afmetingen van onderhoudsstroken.

In dit hoofdstuk slechts kort toegelicht welke informatie de legger bevat en hoe die informatie geraadpleegd kan worden.

Indeling in categorieën oppervlaktewaterlichamen

Voor de weergave van oppervlaktewaterlichamen, wordt een principieel onderscheid gemaakt tussen categorie A, categorie B en categorie C oppervlaktewaterlichamen. Omdat categorie A oppervlaktewaterlichamen van een groter belang zijn voor de waterhuishouding, zijn daar de maten en afmetingen in meer detail vastgelegd in de legger. In de onderstaande paragrafen wordt daarom steeds de splitsing gemaakt tussen categorie A en categorie B oppervlaktewaterlichamen. Categorie C oppervlaktewaterlichamen zijn niet van belang voor de publieke waterhuishouding en worden daarom niet in de legger opgenomen. Deze waterlopen kennen slechts één tot twee belanghebbenden. Enkele voorbeelden van categorie C oppervlaktewaterlichamen zijn; sloten die enkel dienen voor de afwatering van een weg- of spoorweg, blusvijvers, een greppel voor de afwatering van één perceel, perceelscheidingen.

3.1 Oppervlaktewaterlichamen

3.1.1 Categorie A oppervlaktewaterlichamen

Algemene uitgangspunten

Met betrekking tot oppervlaktewaterlichamen zijn alleen die gegevens opgenomen, welke karakteristiek zijn voor het hydrologisch functioneren en de specifieke functie die een waterloop kan hebben. Dit betekent dat in de leggertabel de volgende waarden in elk geval zijn opgenomen:

 • ·

  Bodembreedte

 • ·

  Bodemdiepte

 • ·

  Taludhelling linkerzijde

 • ·

  Taludhelling rechterzijde

 • ·

  Hoogteligging van de bodem bovenstrooms

 • ·

  Hoogteligging van de bodem benedenstrooms

 • ·

  Lengte

De maten vormen zowel het dwars- als lengteprofiel van een oppervlaktewaterlichaam. Deze maten zijn gerelateerd aan knooppunten in het watersysteem. Dit is hieronder schematisch weergegeven.

knooppunten in het watersysteem

Voor iedere streng tussen knooppunten zijn de maten van het dwarsprofiel opgenomen, de hoogteligging en de lengte t.o.v. het bovenstroomse knooppunt. Knooppunten liggen daar waar waterlopen samenkomen of daar waar het profiel van een waterloop verandert, zoals bijv. bij een bodemval of een overgang naar een andere taludhelling. In het uitzonderlijke geval dat de waterloop heel lang is zonder een profielverandering, kan omwille van de nauwkeurigheid van de leggergegevens een extra knooppunt opgenomen zijn.

De kengetallen die samen het profiel vormen zijn zodanig dat daaruit kenmerkende eigenschappen afgelezen kunnen worden. Ofwel deze eigenschappen zijn direct af te lezen, ofwel deze zijn rekenkundig te herleiden (voor rekenformules, zie bijlage II). In deze legger worden alleen die gegevens opgenomen die direct relevant zijn voor de definiëring van het oppervlaktewaterlichaam. Gegevens die eenvoudig herleid kunnen worden uit de legger, worden daarom niet apart opgenomen in de leggertabel. Zo kan bijvoorbeeld het verhang van een waterloop eenvoudig herleid worden uit de hoogteliggingen boven- en benedenstroom en de lengte van een waterloop, welke vermeld zijn in de legger. Daarnaast zijn in de legger de bovenbreedte van een waterloop aan het maaiveld en het normale waterpeil niet opgenomen. Het waterpeil is ofwel te vinden in het peilbesluit (indien het peilbeheerst gebied betreft), ofwel te herleiden uit technische eigenschappen uit opgenomen kunstwerken (bijvoorbeeld het stuwpeil bij een retentievoorziening), ofwel is deze niet aanwezig omdat het een vrijafwaterend watersysteem betreft welke geen vast peil kent. De bovenbreedte van een watergang kan eenvoudig berekend worden met de formules uit bijlage II.

Voor oppervlaktewaterlichamen geldt dat de taludhellingen en andere maten gelijk blijven over de hele lengte van een waterloop vak en dus geen significante afwijken vertonen. Daar waar er wel significante afwijkingen zijn, zoals bij een meanderende waterloop, is dat specifiek in de leggertabel aangegeven.

Voorzieningen voor afwijkende taluds

De bovenstaande uitgangspunten gelden in elk geval voor gevallen waarin er sprake is van een standaardprofiel, waarbij de taluds aan beide zijden gelijke hellingen hebben. Daarvan is echter niet altijd sprake. Enerzijds zijn er oppervlaktewaterlichamen met twee verschillende taludhellingen, anderzijds oppervlaktewaterlichamen met aan één of beide zijden een zogenaamd ‘accoladeprofiel’. In die gevallen gelden bijzondere aanduidingen in de leggertabel.

Bepalen van linker- en rechterzijde van een waterloop

Als er in de leggertabel onderscheid gemaakt wordt tussen de linkerzijde en de rechterzijde is het van belang dat helder is hoe objectief kan worden bepaald, welke zijde links en welke zijde rechts is. In de legger wordt daarom als uitgangspunt aangehouden dat geldt dat het profiel bekeken wordt met de stroomrichting mee. Met andere woorden, daar waar de legger spreekt over de linkerzijde, is dat de zijde aan de linkerkant van het oppervlaktewaterlichaam indien men kijkt met de stroom van het water mee. De stroomrichting is bij de grotere categorie A oppervlaktewaterlichamen met een pijltje op de leggerkaart aangegeven.

Accoladeprofielen

Een accoladeprofiel, ook wel een banket genoemd, is een profiel waarbij de oever van een oppervlaktewaterlichaam niet vanaf de bodem tot een het maaiveld doorloopt, maar de oever wordt onderbroken door een stuk vlakke (horizontale) oever. Het vlakke deel van de oever kan zich zowel onder als boven het waterpeil bevinden. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

accoladeprofiel

In het geval van een accoladeprofiel geldt de standaard opgenomen profielhelling alleen voor het stuk vanaf de bodem. Voor de accolade worden in de tabel de volgende extra maten opgenomen: hoogteligging van het accoladeprofiel t.o.v. de bodem, de breedte van de accolade en de taludhelling vanaf de accolade tot aan het maaiveld. Daarnaast wordt aangegeven of de accolade aan de linker- of rechterzijde ligt of aan beide zijden.

Specifieke uitgangspunten bij bijzondere typen oppervlaktewaterlichamen

Naast de gangbare soorten oppervlaktewaterlichamen (bijv. sloten en vaarten), bevat de legger ook bijzondere oppervlaktewaterlichamen waarvoor bijzondere specifieke uitgangspunten gelden. Voorbeelden van bijzondere waterlopen zijn bijv. meanderende waterlopen (geen vast profiel), retentievoorzieningen, vennen.

Meanderende oppervlaktewaterlichamen

Meanderende oppervlaktewaterlichamen zijn waterlopen zoals beken die geen vast profiel en geen vaste ligging hebben. In deze waterlopen hebben natuurlijke beekvormingsprocessen in meer of mindere mate vrij spel. In deze gevallen is er daarom geen sprake van een vast leggerprofiel of een vaste ligging. Op de leggerkaart zijn deze wateren aangegeven met een arcering, die het gebied aangeeft waarbinnen de waterloop zich bevindt of soms met een aparte brede lijn indien de meandering heel beperkt is. Van deze waterlopen is om hydraulische redenen wel een principeprofiel opgenomen, maar dit profiel stemt dus bij voorbaat niet overeen met de praktijk. Het principeprofiel dient in dat geval enkel om de hydraulische relatie te duiden met overige gedeelten van het watersysteem waar het meanderende oppervlaktewaterlichaam deel van uitmaakt.

Retentievoorzieningen

Retentievoorzieningen zijn bufferende voorzieningen om hemelwater, dat afstroomt van verhard oppervlak, op te vangen en gedoseerd af te voeren naar het oppervlaktewatersysteem. Dit is nodig omdat er anders piekafvoeren optreden, die wateroverlast kunnen veroorzaken. Kenmerkend voor retentievoorzieningen is dat deze een bepaalde bergende inhoud hebben, met andere woorden een beperkte tijd een waterschijf kunnen vasthouden, die daarna alsnog gedoseerd afgevoerd wordt. In de praktijk komen er wat de legger betreft 2 soorten retentievoorzieningen voor: retentie met een homogeen profiel en retentie zonder een homogeen profiel.

In het geval van een homogeen profiel is de retentievoorziening een duidelijk herkenbare bak met een profiel zoals een waterloop met een herkenbare knijpvoorziening (bijv. een retentiestuw). De inhoud (m3) van de retentie kan dan worden herleid uit de profielgegevens, de hoogte van de waterschijf (het herleiden uit de eigenschappen van de knijpvoorziening) en de lengte van de retentie (zie bijlage II voor berekeningsformules). In die gevallen wordt in de legger geen inhoud vermeld, maar alleen de aanduiding dat er sprake is van een oppervlaktewater met een retentiefunctie.

In het geval er geen sprake is van een homogeen profiel, bijvoorbeeld als de retentie is vormgegeven als een vijver, is er op basis van de ontwerpgegevens van de retentievoorziening wel opgenomen welke inhoud de waterschijf moet hebben (m3). Ook hier blijkt de hoogte van de te bufferen waterschijf uit de kengetallen van de knijpconstructie die in de legger zijn vermeld.

Vennen

Op grond van provinciaal beleid hebben sommige vennen in het beheergebied een bijzondere (natuur-) functie gekregen. Dit betekent dat deze oppervlaktewaterlichamen vanwege die bijzondere functie op grond van de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ de status ‘categorie A’ krijgen. Hydrologisch gezien zijn het echter (semi-)geïsoleerde wateren die geen minimaal vereist profiel kennen. In de legger worden daarom bij deze vennen geen profielen opgenomen, alleen de watervlakte wordt op kaart aangegeven.

3.1.2 Categorie B oppervlaktewaterlichamen

Voor categorie B oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze een minder groot belang voor de publieke waterhuishouding hebben. Voor deze waterlopen worden dan ook geen specifieke maten opgenomen, maar uitgegaan van een standaard minimumprofiel. Alleen daar waar een ander profiel noodzakelijk is (bijvoorbeeld ondieper dan standaard vanwege verdrogingsbestrijding), is dit specifiek aangegeven in de leggertabel.

Het standaard minimumprofiel voor categorie B oppervlaktewaterlichamen is:

 • ·

  Bodembreedte: 0,50 meter;

 • ·

  Diepte t.o.v. maaiveld: 0,80 meter;

 • ·

  Taludhellingen beide zijden: 1:1,5.

3.2 Bijzondere (ecologische) functies aan oppervlaktewaterlichamen

Aan oppervlaktewaterlichamen kunnen op grond van provinciaal beleid of regelgeving bijzondere (veelal ecologische) functies toegekend zijn, zoals ecologische verbindingszone, vismigratieroute, enzovoorts. Op grond van de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ worden deze oppervlaktewaterlichamen als categorie A waterloop aangemerkt. Door de bijzondere functie kunnen extra eisen aan het oppervlaktewaterlichaam of gelet op de Keur bijzondere regels ten behoeve van het onderhoud gelden. Daarom wordt in de leggertabel middels een aanduiding aangegeven welke bijzondere functie een oppervlaktewaterlichaam categorie A heeft, indien er een functie is toegekend.

3.3 Ondersteunende kunstwerken

In oppervlaktewaterlichamen komen allerlei ondersteunende kunstwerken voor. Veel voorkomende voorbeelden zijn duikers, dammen met duikers, stuwen, maar ook minder vaak voorkomende ondersteunende kunstwerken zoals bodemvallen of sifons. Alle ondersteunende kunstwerken hebben gemeen dat deze de werking van het oppervlaktewaterlichaam waarvan zij deel uitmaken beïnvloeden. Bijvoorbeeld duikers maken de doorstroom van water door een dam mogelijk, of verbinden oppervlaktewaterlichamen, maar hebben tevens een zeker opstuwend effect. Het is dan ook noodzakelijk om met name in de categorie A waterlopen op kenmerkende maten van ondersteunende kunstwerken op te nemen. Bij categorie B waterlopen is dit gezien het minder grote belang van deze waterlopen, minder relevant.

Kenmerkende eigenschappen voor ondersteunende kunstwerken zijn die maten en afmetingen die relevant zijn voor het functioneren van het kunstwerk. Welke kenmerken maten in de leggertabel wel of niet worden opgenomen per type ondersteunend kunstwerk, voert te ver in dit kader. Om hier toch een indicatie voor te geven is hieronder voor de voorbeelden ‘duikers’ en ‘stuwen’ toegelicht.

Duikers:

 • ·

  De omvang van de doorstroomopening van de duiker, want dit is bepalend voor de doorstroomcapaciteit (hetzij de binnendiameter bij een ronde duiker hetzij de breedte en hoogte aan de binnenkant bij een rechthoekige duiker).

 • ·

  De lengte van de duiker, want dit bepaald mede het opstuwend effect van de duiker.

 • ·

  De hoogteligging boven- en benedenstrooms, want de hoogte t.o.v. de bodem en het verhang bepalen mede de doorstroom van de duiker.

 • ·

  In het geval dat de duiker slecht in één richting water mag doorlaten is het relevant te weten of er een terugslagklep of iets dergelijks aanwezig moet zijn en aan welke kant van de duiker die zit.

Stuwen:

 • ·

  De hoogte van de stuw, want dat bepaald de mate van opstuwing dus het maximale peil achter de stuw.

 • ·

  De aanwezigheid van een gat in de stuw, bij retentiestuwen, waarbij de hoogte en maatgeving van dat gat van belang zijn. Dit is immers maatgevende waarden voor de hoeveel retentiecapaciteit achter de stuw.

 • ·

  Indien de stuw geen vaste stuw is maar in hoogte gevarieerd kan worden, is het van belang dit aan te geven met vermelding van de marges waarbinnen de hoogte gevarieerd kan worden.

3.4 Onderhoudsplicht

Voorheen was de onderhoudsplicht geregeld via de Keur in samenhang met de legger. De legger bevatte onderhoudsplichtigen voor leggerwaterlopen (=categorie A), de Keur een algemene regel voor de overige waterlopen. Conform de Waterschapswet legt de legger nu voor alle oppervlaktewaterlichamen vast wie de onderhoudsplichtigen zijn, dus ook voor andere oppervlaktewaterlichamen dan categorie A. Voor de verhouding met de Waterwetlegger wordt verwezen naar hoofdstuk 1.

In de Waterschapswetlegger geldt dat voor categorie A waterlopen de onderhoudsplichtige in de leggertabel is opgenomen. Voor de categorie B waterlopen geldt dat de onderhoudsplicht in het algemeen berust bij de eigenaar of gebruiker van de aan het oppervlaktewaterlichaam grenzende gronden, voor de halve breedte van dat oppervlaktewaterlichaam. Alleen daar waar een andere onderhoudsplicht geldt, is dit in de leggertabel apart aangegeven.

Oppervlaktewaterlichamen categorie C hebben geen belang voor de publieke waterhuishouding en zijn daarom niet in de legger opgenomen. Voor die oppervlaktewaterlichamen geldt dat de onderhoudsplicht van het oppervlaktewater en de ondersteunende kunstwerken volledig bij de eigenaren berusten. Het belang van dat onderhoud heeft echter primair een privaatrechtelijke achtergrond (Burgerlijk Wetboek) dan een publiek rechtelijke vanwege het ontbreken van een publiek waterhuishoudkundig belang. Voorbeelden van oppervlaktewaterlichaam categorie C zijn bijvoorbeeld blusvijvers, bermsloten enkel ten behoeve van de afwatering van een weg of spoorweg, enzovoorts.

Wat de onderhoudsplichten feitelijk inhouden, staat in de Keur en de Waterwet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het onderhouden van het doorstroomprofiel (bijv. het schoonhouden van duikers zodat deze niet verstopt raken) en het bouwkundig onderhoud oftewel het in goede staat van onderhoud houden van het kunstwerk (bijv. een duiker die versleten is vervangen door een nieuwe).

3.5 Onderhoudsstroken

Voor het uitvoeren van machinaal onderhoud (zowel jaarlijks maaien als periodiek uitbaggeren tot leggerdiepte) dient voldoende ruimte naast het oppervlaktewaterlichaam vrij te zijn. Voor categorie A oppervlaktewaterlichamen werd tot de inwerkingtreding van de Waterwet de onderhoudsstrook via de Keur afgedwongen. De onderhoudsstrook was per definitie 4 meter + 1 meter extra ter bescherming aan beide zijden bij leggerwaterlopen (=categorie A oppervlaktewaterlichamen). Met de Waterwet worden de onderhoudsstroken nu in de legger gedefinieerd.

Alleen onderhoudsstroken langs categorie A oppervlaktewaterlichamen

In deze legger geldt dat zoals voorheen alleen een onderhoudsstrook langs categorie A waterlopen aangehouden wordt. Voor categorie B worden geen onderhoudsstroken gedefinieerd. Vanwege het minder grote belang voor de waterhuishouding ligt het onderhoud daarvan van oudsher vrijwel nooit bij het waterschap maar bij de aanliggende eigenaren en is er dus geen voorziening voor machinaal onderhoud door het waterschap nodig. Daar waar het onderhoud wel van oudsher bij het waterschap ligt, geldt dat voorheen ook geen onderhoudsstroken vrijgehouden werden. De thans gehanteerde werkwijze is daarmee gelijk aan de werkwijze die van oudsher gevoerd werd, voordat de Waterwet van kracht werd.

Standaard afmetingen onderhoudsstroken

Gelet op het bestaande regime van onderhoudsstroken en de regels zoals deze in de Keur zijn opgenomen geldt dat de standaardafmeting van een onderhoudsstrook 5 meter vanuit de insteek van een oppervlaktewaterlichaam is, en dat er aan beide zijden een onderhoudsstrook ligt. Dit is afgestemd op machinaal onderhoud vanaf de kant, waarbij het principe geldt dat beide zijden gelijk belast worden. In de legger worden alleen afwijkingen van die standaardregel vermeld, bijvoorbeeld als de onderhoudsstrook aan één zijde of beide zijden kleiner is. Dit komt onder andere voor bij oppervlaktewaterlichamen die niet vanaf de kant, maar vanaf het water met maaiboten onderhouden worden. Dit komt ook voor in situaties die al jaren geleden zijn ontstaan en waarbij toen rechtmatig permanente obstakels zijn aangebracht (meestal gebouwen), nog voordat de huidige regels zijn ontstaan. In het voorbeeld waarbij onderhoud plaatsvindt met een maaiboot is een onderhoudsstrook van 1 meter vaak voldoende. In dat geval is die kleine onderhoudsstrook voornamelijk nog nodig voor baggerwerkzaamheden welke eens in de aantal jaren uitgevoerd moeten kunnen worden om de leggerdiepte te handhaven.

In de onderstaande figuren is dit standaardprincipe visueel uitgebeeld.

Principeprofiel basisprofiel:

principebasisprofiel

Principeprofiel accoladeprofiel:

principeprofiel accolade

A = 5 meter

Bijzondere regel bij verankerde damwanden/kademuren

Langs oppervlaktewaterlichamen van de categorie A komen ook damwanden en kademuren (bijv. voor scheepvaart) voor die in de grond verankerd zijn tegen wegzakken. In die gevallen geldt van oudsher een afwijkende maat voor de onderhoudsstrook, waarbij de verankering maatgevend is. De verankering moet immers vervangen of gerepareerd kunnen worden. De regel voor deze gevallen is, dat de onderhoudsstrook in deze gevallen strekt tot 1 meter achter de verankering van de damwand. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

Principeprofiel verankerde damwand of kademuur:

Principeprofiel verankerde damwand of kademuur

B = 1,00 meter

3.6 Beschermingszones

De Waterwet en de Keur bieden de mogelijkheid om naast onderhoudsstroken ook beschermingszones langs oppervlaktewaterlichamen aan te wijzen. Een beschermingszone biedt extra bescherming aan een oppervlaktewaterlichaam of een waterkering tegen grote ontgravingen en explosiegevaarlijke inrichtingen. In de praktijk is deze extra bescherming bij oppervlaktewaterlichamen categorie A hoogst zelden nodig. Bovendien voorziet de onderhoudsstrook al in een voldoende mate van bescherming, vanwege op grond van de Keur geldende beperkingen op onderhoudsstroken. In beginsel worden er daarom geen beschermingszones aangewezen. Alleen in specifieke situaties waar een extra bescherming nodig is omdat de onderhoudsstrook klein is en toch gezien de lokale situatie extra bescherming nodig is, kan een beschermingszone aangewezen worden in de legger. Deze beschermingszone is hooguit net zo breed als de onderhoudsstrook zou zijn (5 meter vanuit de insteek of 1 meter vanuit een verankering bij een kademuur). Daarmee komt de werkingssfeer van een beschermingszone overeen met de Keurregels van voor de inwerkingtreding van de Waterwet.

4 Voorschriften

Artikel 1 Hoofdelijke aansprakelijkheid

 • 1. Wanneer percelen met een beperkt recht zijn bezwaard, dan wel krachtens persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, rusten de in deze legger aan de eigenaar opgelegde verplichtingen van de Keur ook op de beperkt gerechtigden en in geval er sprake is van een persoonlijk recht ook op de gebruikers.

 • 2. Voor de nakoming van de in de Keur aan de eigenaar opgelegde verplichtingen is ieder van de genoemde gerechtigden alsmede de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 2 Onderhoudsplicht ondersteunende kunstwerken

 • 1. De verplichting tot het schoonhouden van het doorstromingsprofiel van een ondersteunend kunstwerk zoals bedoeld in de Keur rust op de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam waartoe het ondersteunend kunstwerk behoord, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De verplichting tot het in goede staat van onderhoud houden van een ondersteunend kunstwerk (bouwkundig onderhoud) zoals bedoeld in de Keur rust op de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam waartoe het ondersteunend kunstwerk behoord, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 3 Onderhoudsplicht oppervlaktewateren categorie A

De onderhoudsplicht voor oppervlaktewaterlichamen categorie A zoals bedoeld in de Keur berust bij het waterschap, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 4 Onderhoudsplichten oppervlaktewateren categorie B

 • 1. De onderhoudsplicht voor oppervlaktewaterlichamen categorie B zoals bedoeld in de Keur berust bij de eigenaar van de aan het oppervlaktewaterlichaam grenzende gronden, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De onderhoudsplicht van een eigenaar van gronden grenzend aan oppervlaktewaterlichaam strekt zich uit tot de halve breedte van het aan die gronden grenzende oppervlaktewaterlichaam, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 3. Een oppervlaktewaterlichaam categorie B heeft de volgende minimale standaardafmetingen, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald:

  • ·

   Bodembreedte: 0,50 meter;

  • ·

   Diepte ten opzichte van het maaiveld: 0,80 meter;

  • ·

   Taludhelling aan beide zijden: 1:1,5.

Artikel 5 Onderhoudsstroken

 • 1. De onderhoudsstrook langs een oppervlaktewaterlichaam categorie A zoals bedoeld in de Keur bedraagt aan beide zijden 5 meter vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De onderhoudsstrook langs een oppervlaktewaterlichaam categorie A welke voorzien is van een verankerde damwand of kademuur bedraagt aan de zijde met de kademuur tot 1 meter vanaf het achterste punt van de verankering, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald. Indien aan de andere zijde van het oppervlaktewaterlichaam geen verankerde damwand of kademuur aanwezig is, geldt aan die zijde lid 1 onverkort.

Artikel 6 Beschermingszones

In de leggertabel van deze legger kunnen beschermingszones zijn aangewezen zoals bedoeld in de Keur.

Bijlage I: Begrippenlijst

In deze legger worden de onderstaande begrippen gehanteerd (voor zover deze niet in de Waterwet of de Keur zijn gedefinieerd).

bouwkundig onderhoud

het in goede staat van onderhoud houden van een ondersteunend kunstwerk.

kade

een als zodanig in een legger aangewezen overige waterkering of waterkerende hoogte.

Keur

Keur waterschap Brabantse Delta.

legger bergingsgebieden

legger specifiek voor bergingsgebieden.

legger waterkeringen

legger specifiek voor waterkeringen.

het waterschap:

het waterschap Brabantse Delta.

Bijlage II: Berekeningen aan profielen

In deze legger zijn waarden voor bijvoorbeeld bovenbreedten van oppervlaktewaterlichamen niet opgenomen, omdat deze uit de gegevens in de legger berekend kunnen worden. Ter informatie is hieronder uitgewerkt hoe die berekeningen gedaan kunnen worden.

Berekening bovenbreedte van een oppervlaktewaterlichaam

Voor wat betreft de breedte van de waterloop aan het maaiveld geldt dat deze eenvoudig berekend kan worden uit de opgenomen leggergegevens. Indien de taludhelling aan beide zijden gelijk is:

berekening bovenbreedte

Berekening van retentie-inhoud

Om de inhoud van een retentie te berekenen is naast de lengte van de retentie ook het oppervlak van het dwarsprofiel van gebufferde waterschijf nodig. Deze oppervlakte is het verschil tussen de oppervlakte van de waterschijf met retentieschijf (A) en de oppervlakte van de waterschijf zonder retentieschijf (B). Dit is in de onderstaande figuur schematisch uitgebeeld.

berekening retentie-inhoud

Bijlage III: Leggertabellen

Duiker
Legger Drimmelen
KaartbladCode duikerBOB bovenstrooms (mNAP)BOB benedenstrooms (mNAP)Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Doorstroomlengte (m)Hoogte of diameter (m)Breedte (m)Vorm duikerAfsluitbaarOnderhoudsplichtige bouwkundig*
24--20KDU08537-0,78-0,69-0,73-0,66110,80  rondNEETHD00I 00638
24--20KDU08538-0,61-0,64-0,72-0,56280,80  rondNEEgemeente
24--20KDU08539-0,97-1,06-0,87-0,96131,00  rondNEETHD00I 01523
24--20KDU08540-1,15-1,28-1,05-1,1891,00  rondNEETHD00I 00660
24--20KDU08582-0,63-0,64-0,97-0,81200,80  rondNEETHD00I 01590
24--20KDU08583-0,81-0,81-0,73-0,73130,80  rondNEETHD00I 01590
25--17KDU02977-1,36-1,72-1,31-1,67521,00  rondJAgemeente
25--17KDU08195-1,89-1,78-1,82-1,72110,70  rondNEETHD00H 00255
25--17KDU08292-1,83-1,85-1,69-1,72110,70  rondNEETHD00H 00255
25--17KDU08293-1,75-1,75-1,71-1,69110,70  rondNEETHD00H 00503
25--17KDU08294-1,89-1,86-1,82-1,73110,70  rondNEETHD00H 00504
25--17KDU08295-1,96-1,99-1,89-1,92110,70  rondNEETHD00H 00253
25--17KDU08296-1,68-1,70-1,65-1,7451,20  rondNEETHD00H 00527
25--17KDU08297-1,54-1,49-1,62-1,5951,20  rondNEETHD00H 00445
25--17KDU08298-1,35-1,34-1,45-1,44100,80  rondNEETHD00H 00328
25--17KDU08299-1,34-1,36-1,49-1,43110,70  rondNEETHD00H 00328
25--17KDU08300-1,38-1,45-1,42-1,43100,60  rondNEETHD00H 00330
25--17KDU08301-1,20-1,35-1,47-1,38140,60  rondNEEgemeente
25--17KDU09129-1,57-1,57-1,52-1,5280,50  rondNEEZVB00R 00475
25--17KDU09130-1,66-1,65-1,59-1,58990,70  rondNEEgemeente
25--17KDU09131-1,62-1,66-1,55-1,59150,70  rondNEEgemeente
25--17KDU09186-1,74-1,74-1,67-1,67130,70  rondNEEgemeente
25--17KDU14187-1,65-1,65-1,58-1,5880,70  rondNEEZVB00R 00479
25--17KDU14188-1,69-1,69-1,60-1,64120,60  rondNEEgemeente
25--17KDU14623-1,55-1,48-1,50-1,43140,70  rondNEEgemeente
25--17KDU22002-1,43-1,59-1,58-1,6090,90  rondNEETHD00H 00548
25--17KDU22003-1,18-1,21-1,37-1,49320,50  rondNEETHD00H 00527
25--17KDU22004-1,36-1,47-1,32-1,40160,80  rondNEEgemeente
25--17KDU22005-1,35-1,51-1,61-1,57110,50  rondNEEZVB00R 00476
25--17KDU22006-1,32-1,49-1,61-1,42150,50  rondNEETHD00H 00330
25--18KDU08147-1,54-1,43-1,46-1,48110,50  rondNEETHD00H 00314
25--18KDU08148-1,38-1,37-1,50-1,4690,30  rondNEETHD00H 00314
25--18KDU08149-1,47-1,45-1,45-1,4590,30  rondNEETHD00H 00315
25--18KDU08150-1,38-1,43-1,47-1,4890,30  rondNEETHD00H 00315
25--18KDU08151-1,55-1,55-1,50-1,5050,50  rondNEETHD00H 00316
25--18KDU08152-2,22-2,21-1,92-1,97112,002,30rechthoekigNEEgemeente
25--18KDU08153-1,83-1,75-1,76-1,91110,70  rondNEETHD00H 00375
25--18KDU08154-1,44-1,43-1,46-1,4890,30  rondNEETHD00H 00313
25--18KDU08155-1,86-1,85-1,79-1,7840,70  rondNEETHD00H 00375
25--18KDU08156-1,79-1,81-1,72-1,74140,70  rondNEETHD00H 00375
25--18KDU08157-1,47-1,44-1,48-1,4590,30  rondNEETHD00H 00311
25--18KDU08158-1,84-1,88-1,97-1,78110,70  rondNEETHD00H 00375
25--18KDU08159-1,48-1,48-1,43-1,4380,30  RondNEETHD00H 00309
25--18KDU08160-1,95-1,93-2,11-2,04110,70  rondNEETHD00H 00378
25--18KDU08188-1,87-1,93-2,00-2,01110,70  rondNEETHD00H 00380
25--18KDU08189-1,95-1,89-1,88-2,0690,70  rondNEETHD00H 00263
25--18KDU08190-2,00-1,88-1,93-1,81130,70  rondNEETHD00H 00262
25--18KDU08191-2,14-1,95-2,07-1,92110,70  rondNEETHD00H 00260
25--18KDU08192-1,84-1,86-1,77-1,79110,70  rondNEETHD00H 00259
25--18KDU08193-1,72-1,73-1,81-1,65110,70  rondNEETHD00H 00256
25--18KDU08194-1,53-1,63-1,63-1,60110,70  rondNEETHD00H 00256
25--18KDU08196-1,46-1,55-1,35-1,4170,90  rondNEETHD00H 00330
25--18KDU08197-1,37-1,44-1,38-1,52111,00  rondNEEgemeente
25--18KDU08198-1,33-1,60-1,50-1,64130,70  rondNEETHD00H 00353
25--18KDU08199-1,50-1,59-1,52-1,6070,90  rondNEETHD00H 00354
25--18KDU08200-1,45-1,38-1,53-1,4571,00  rondNEETHD00H 00357
25--18KDU08201-1,44-1,25-1,34-1,23651,00  rondNEETHD00H 00358
25--18KDU08202-1,36-1,25-1,29-1,56110,70  rondNEETHD00H 00410
25--18KDU08468-1,50-1,38-1,68-1,75131,00  rondNEEgemeente
25--18KDU08469-0,91-0,95-0,91-1,1190,50  rondNEETHD00H 00347
25--18KDU08470-1,12-1,06-1,32-1,3390,50  rondNEETHD00H 00349
25--18KDU08471-1,32-1,25-1,28-1,4790,50  rondNEETHD00H 00350
25--18KDU08472-1,35-1,46-1,50-1,5290,80  rondNEETHD00H 00577
25--18KDU08473-0,86-0,86-0,81-0,81130,50  rondNEETHD00H 00370
25--18KDU08512-0,99-1,11-1,16-1,2080,400,50eivormigNEETHD00H0 0356
25--18KDU08513-1,03-0,94-1,18-1,33160,50  rondNEETHD00H 00366
25--18KDU09325-1,10-1,32-1,38-1,39160,50  rondNEETHD00H 00332
25--18KDU09326-1,32-1,35-1,42-1,38130,60  rondNEETHD00H 00483
25--18KDU09327-1,21-1,31-1,41-1,54100,50  rondNEETHD00H 00483
25--18KDU09328-1,38-1,41-1,45-1,5071,00  rondNEETHD00H 00483
25--18KDU09329-1,25-1,27-1,43-1,43110,50  rondNEETHD00H 00330
25--18KDU14181-0,80-0,80-0,75-0,7580,50  rondNEETHD00H 00364
25--18KDU14182-1,13-1,13-1,39-1,4290,50  rondNEETHD00H 00366
25--18KDU14183-0,95-0,95-1,54-1,59110,50  rondNEETHD00H 00368
25--18KDU14184-2,06-2,04-1,92-1,96130,70  rondNEETHD00H 00525
25--18KDU14185-1,62-1,61-1,57-1,65120,50  rondNEEgemeente
25--18KDU14186-1,05-1,05-1,48-1,4770,50  rondNEETHD00H 00353
25--18KDU14189-1,45-1,47-1,53-1,65110,70  rondNEETHD00H 00306
25--18KDU14190-1,47-1,48-1,58-1,77130,50  rondNEEgemeente
25--18KDU14191-0,89-0,89-0,84-0,84100,30  rondNEETHD00H 00420
25--18KDU22007-1,99-1,89-1,80-1,80101,00  rondJAwaterschap
25--18KDU28078-0,60-0,59-0,55-0,5461,503,00rechthoekigJAwaterschap
25--18KDU28079-1,02-0,83-0,97-0,78100,801,20rechthoekigJAwaterschap
25--18KDU28080-2,08-2,08-2,03-2,03161,00  rondJAwaterschap
25--18KDU30072-1,02-1,02-0,97-0,9770,50  rondNEETHD00H 00419
25--18KDU30075-1,25-1,25-1,20-1,20100,30  rondNEETHD00I 01572
25--19KDU02893-1,88-1,92-1,78-1,82141,00  rondJAgemeente
25--19KDU02958-1,55-1,75-1,48-1,6470,70  rondNEETHD00I 00553
25--19KDU08549-1,72-1,75-1,73-1,71100,50  rondNEETHD00I 00879
25--19KDU08550-0,16-0,34-0,11-0,29130,30  rondNEETHD00I 00590
25--19KDU08551-0,41-0,50-0,36-0,4590,30  rondNEETHD00I 01681
25--19KDU08555-0,53-0,65-0,56-0,84210,50  rondNEETHD00I 00562
25--19KDU08556-0,96-1,00-0,94-1,0770,30  rondNEETHD00I 00562
25--19KDU08557-1,42-1,38-1,37-1,5050,30  rondNEETHD00I 00562
25--19KDU08558-2,12-2,11-2,22-2,2391,201,50rechthoekigNEETHD00I0 0568
25--19KDU08560-1,31-1,22-1,35-1,4390,50  rondNEETHD00I 00562
25--19KDU08561-1,88-1,95-1,88-1,8271,00  rondNEETHD00I 01473
25--19KDU08562-1,53-1,43-1,47-1,6960,60  rondNEETHD00I 00731
25--19KDU08563-1,56-1,54-1,55-1,6371,00  rondNEETHD00G 02257
25--19KDU08564-1,06-1,06-1,20-1,0770,30  rondNEEgemeente
25--19KDU08565-1,05-1,05-1,00-1,0070,30  rondNEEgemeente
25--19KDU08570-2,59-2,50-2,35-2,42121,90  rondNEEgemeente
25--19KDU08571-1,81-1,88-1,81-1,8180,90  rondNEETHD00I 00560
25--19KDU08572-1,91-1,91-1,83-1,83270,80  rondNEEgemeente
25--19KDU08576-2,55-2,47-2,41-2,43271,00  rondNEEgemeente
25--19KDU08581-1,56-1,48-1,61-1,46121,502,50rechthoekigNEEgemeente
25--19KDU09272-0,60-0,75-0,63-1,0970,30  rondNEETHD00I 00587
25--19KDU09273-1,24-1,31-1,18-1,4490,30  rondNEETHD00I 00587
25--19KDU09274-1,47-1,46-1,52-1,56131,50  rondNEEgemeente
25--19KDU09332-0,08-0,44-0,03-0,39110,30  rondNEETHD00I 01681
25--19KDU141990,380,380,320,3960,30  rondNEETHD00G 04388
25--19KDU14621-1,11-1,11-1,06-1,06572,00  rondJAgemeente
25--19KDU14640-3,57-1,53-3,32-1,28542,50  rondJATHD00I 00062
25--19KDU22008-0,17-0,19-0,12-0,1470,30  rondNEETHD00G 04657
25--19KDU220090,030,020,05-0,0760,30  rondNEETHD00G 04656
25--19KDU220100,470,460,510,50110,30  rondNEETHD00G 04656
25--19KDU30041-0,70-0,70-0,65-0,651110,50  rondNEEwaterschap
25--19KDU300450,450,450,500,50130,50  rondNEEgemeente
25--19KDU300460,260,260,310,04460,50  rondNEETHD00I 01681
25--19KDU300550,600,600,650,6580,50  rondNEETHD00I 00605
25--19KDU300560,450,450,500,5070,30  rondNEETHD00G 14150
25--19KDU30077-1,74-1,74-1,69-1,69130,50  rondNEETHD00I 00469
25--19KDU302210,600,600,550,55110,50  rondNEETHD00G 03855
25--20KDU02888-0,50-0,56-0,56-0,58170,50  rondJAgemeente
25--20KDU028910,440,010,130,0580,20  rondNEETHD00I 00613
25--20KDU02892-0,12-0,55-0,07-0,50170,30  rondNEEgemeente
25--20KDU02928-1,30-1,28-1,23-1,21130,70  rondJAgemeente
25--20KDU08506-0,07-0,12-0,02-0,0750,20  rondNEETHD00I 00714
25--20KDU08507-0,64-0,64-0,59-0,59210,50  rondNEEgemeente
25--20KDU08508-0,63-0,58-0,64-0,6870,30  rondNEETHD00I 00682
25--20KDU08509-1,17-1,34-1,38-1,4750,50  rondNEETHD00I 00712
25--20KDU08510-0,15-0,44-0,10-0,39210,30  rondNEETHD00I 00680
25--20KDU085110,540,540,590,5990,50  rondNEETHD00I 00673
25--20KDU08526-1,74-1,73-1,67-1,66110,70  rondNEETHD00I 00586
25--20KDU08529-1,47-1,46-1,66-1,9431,50  rondNEETHD00I 00578
25--20KDU08530-0,34-0,34-0,29-0,2950,30  rondNEETHD00I 01522
25--20KDU08531-1,27-1,31-1,17-1,2131,00  rondNEETHD00I 01522
25--20KDU08542-1,53-1,66-1,46-1,5980,70  rondNEETHD00I 00724
25--20KDU08543-1,78-1,78-1,68-1,6891,00  rondNEETHD00I 00706
25--20KDU08545-2,48-2,49-2,41-2,42110,80  rondNEETHD00I 00576
25--20KDU08546-2,20-2,24-2,35-2,3840,901,10eivormigNEETHD00I0 0576
25--20KDU08547-2,41-2,43-2,47-2,4490,80  rondNEETHD00I 00575
25--20KDU08548-2,45-2,46-2,45-2,5590,80  rondNEETHD00I 00572
25--20KDU08559-2,14-2,12-2,28-2,18221,801,80rechthoekigNEEgemeente
25--20KDU085660,360,150,380,01130,30  rondNEETHD00I 00613
25--20KDU085670,350,350,400,4090,30  rondNEETHD00I 00614
25--20KDU08568-0,23-0,34-0,18-0,29100,30  rondNEETHD00I 00614
25--20KDU09276-1,85-1,74-1,75-1,6491,00  rondNEETHD00I 00704
25--20KDU09319-0,34-0,59-0,29-0,5460,30  rondNEETHD00I 00664
25--20KDU14195-0,69-0,69-0,64-0,64110,30  rondNEEgemeente
25--20KDU141970,140,14-0,09-0,0970,30  rondNEETHD00I 00613
25--20KDU14198-2,19-2,19-2,14-2,1490,60  rondNEETHD00I 00572
25--20KDU30042-0,42-0,42-0,37-0,37140,50  rondNEETHD00I 00724
25--20KDU30043-0,42-0,42-0,37-0,37120,50  rondNEETHD00I 00724
25--20KDU30044-0,55-0,55-0,50-0,50280,50  rondNEETHD00I 00680
25--20KDU300470,100,100,150,15440,50  rondNEETHD00I 01490
25--20KDU30048-0,24-0,24-0,19-0,19140,50  rondNEETHD00I 01682
25--20KDU30049-0,42-0,42-0,37-0,37120,50  rondNEETHD00I 00726
25--20KDU300530,030,030,080,08450,50  rondNEETHD00I 01531
25--20KDU30076-1,60-1,60-1,55-1,55120,50  rondNEETHD00I 00532
25--20KDU30078-1,55-1,55-1,50-1,5090,50  rondNEEstaatsbosbeheer
25--20KDU30213-0,42-0,42-0,37-0,37100,50  rondNEETHD00I 00724
25--21KDU14657-0,89-0,90-0,84-0,85350,70  rondJAwaterschap
26--17KDU08126-1,53-1,53-1,50-1,54130,80  rondNEEgemeente
26--17KDU08127-1,65-1,63-1,52-1,55110,80  rondNEETHD00H 00240
26--17KDU08128-1,24-1,32-1,49-1,42110,80  rondNEETHD00H 00485
26--17KDU08129-1,44-1,50-1,48-1,44130,80  rondNEETHD00H 00244
26--17KDU08216-0,96-0,94-1,13-1,11110,90  rondNEETHD00H 00180
26--17KDU08217-1,04-0,98-1,10-1,15110,90  rondNEETHD00H 00178
26--17KDU08218-0,88-0,99-1,15-1,18130,90  rondNEETHD00H 00531
26--17KDU08219-1,13-1,08-1,19-1,18100,90  rondNEETHD00H 00531
26--17KDU08220-1,21-1,23-1,14-1,1690,90  rondNEETHD00H 00531
26--17KDU08221-1,09-1,07-1,29-1,19110,90  rondNEETHD00H 00531
26--17KDU08222-1,36-1,27-1,31-1,3590,50  rondNEETHD00H 00238
26--17KDU08234-1,33-1,35-1,33-1,3690,90  rondNEEZLW00L 00836
26--17KDU08235-1,48-1,42-1,32-1,34100,90  rondNEEZLW00L 00834
26--17KDU08236-1,46-1,57-1,37-1,48100,90  rondNEEZLW00L 00502
26--17KDU08479-1,33-1,22-1,27-1,1590,60  rondNEETHD00H 00559
26--17KDU08480-1,54-1,61-1,48-1,55270,60  rondNEETHD00H 00560
26--17KDU08481-1,39-1,32-1,35-1,28100,60  rondNEETHD00H 00142
26--17KDU08482-1,77-1,60-1,67-1,48101,00  rondNEEZLW00L 00835
26--17KDU08892-1,53-1,57-1,59-1,82840,801,20rechthoekigJAprovincie
26--17KDU09126-1,38-1,56-1,18-1,4681,30  rondNEETHD00H 00530
26--17KDU09127-1,65-1,56-1,60-1,51100,50  rondNEETHD00H 00562
26--17KDU09128-1,86-1,89-1,55-1,7151,902,00rechthoekigNEETHD00H 00487
26--17KDU22217-1,67-1,76-1,75-1,9691,25  rondNEETHD00H 00536
26--18KDU08000-1,03-1,07-0,98-1,02100,40  rondNEETHD00H 00231
26--18KDU08001-1,10-1,12-1,05-1,5370,40  rondNEETHD00H 00232
26--18KDU08002-0,88-0,83-0,83-0,7870,40  rondNEETHD00H 00218
26--18KDU08003-0,67-1,62-0,62-1,57100,30  rondNEEgemeente
26--18KDU08004-2,14-2,14-1,97-2,11201,501,70rechthoekigNEEgemeente
26--18KDU08005-1,35-1,38-1,35-1,57120,801,00rechthoekigJAgemeente
26--18KDU08035-3,09-3,03-3,17-3,1182,00  rondNEETHD00I 01618
26--18KDU08036-1,27-1,27-1,22-1,2270,80  rondNEETHD00H 00300
26--18KDU08037-0,70-0,78-0,65-0,7380,30  rondNEETHD00I 00058
26--18KDU08038-0,81-0,78-0,88-0,72110,30  rondNEETHD00I 00805
26--18KDU08039-0,59-0,68-0,81-0,80110,50  rondNEETHD00H 00419
26--18KDU08040-1,58-1,56-1,75-1,7390,80  rondNEETHD00H 00302
26--18KDU08041-1,81-1,81-1,76-1,7690,50  rondNEETHD00H 00302
26--18KDU08042-1,55-1,60-1,68-1,76100,50  rondNEETHD00H 00302
26--18KDU08043-1,15-1,18-1,25-1,2550,50  rondNEETHD00H 00300
26--18KDU08046-2,45-2,44-2,45-2,44162,002,50rechthoekigNEEgemeente
26--18KDU08124-2,07-2,06-2,15-2,22552,202,30rechthoekigNEEgemeente
26--18KDU08125-2,07-2,08-2,00-2,16541,902,20rechthoekigNEEgemeente
26--18KDU08130-1,48-1,49-1,38-1,50110,80  rondNEETHD00H 00245
26--18KDU08131-1,37-1,41-1,55-1,49110,80  rondNEETHD00H 00246
26--18KDU08161-1,60-1,72-1,61-1,81110,70  rondNEETHD00H 00302
26--18KDU08186-1,59-1,68-1,59-1,6890,70  rondNEETHD00H 00302
26--18KDU08187-1,79-1,75-1,72-1,68110,70  rondNEETHD00H 00380
26--18KDU08213-1,34-1,36-1,25-1,27120,60  rondNEETHD00H 00188
26--18KDU08214-1,27-1,24-1,12-1,16110,90  rondNEETHD00H 00185
26--18KDU08215-1,09-1,05-1,06-1,14140,90  rondNEETHD00H 00183
26--18KDU08223-1,55-1,52-1,46-1,43110,90  rondNEETHD00H 00189
26--18KDU08224-1,88-1,85-1,88-1,98211,501,60rechthoekigNEEgemeente
26--18KDU08225-1,72-1,60-1,65-1,5260,70  rondNEETHD00H 00442
26--18KDU08226-1,29-1,24-1,48-1,56170,70  rondNEETHD00H 00443
26--18KDU08227-1,60-1,66-1,53-1,59110,70  rondNEEgemeente
26--18KDU08228-1,82-1,75-1,75-1,6890,70  rondNEETHD00H 00277
26--18KDU09324-1,53-1,55-1,52-1,72100,50  rondNEETHD00H00277
26--18KDU14178-1,66-1,66-1,62-1,78111,00  rondNEEgemeente
26--18KDU14179-1,67-1,67-1,78-1,87111,00  rondNEETHD00H 00251
26--18KDU14180-1,66-1,66-1,68-1,92111,00  rondNEETHD00H 00251
26--18KDU14192-1,39-1,41-1,51-1,60130,50  rondNEEgemeente
26--18KDU22025-1,27-1,22-1,54-1,6770,50  rondNEETHD00H 00189
26--18KDU22376-2,66-2,69-2,51-2,4591,502,50rechthoekigJATHD00I 01618
26--18KDU30008-2,25-2,25-2,20-2,20130,50  rondNEETHD00H 00302
26--18KDU30074-1,62-1,62-1,57-1,5790,70  rondNEETHD00H 00279
26--18KDU30085-2,98-2,98-2,93-2,9380,50  rondNEETHD00I 01618
26--18KDU30100-1,30-1,30-1,25-1,25170,50  rondNEETHD00H 00214
26--19KDU01758-1,45-1,48-1,46-1,5570,50  rondNEETHD00I 00080
26--19KDU02842-2,94-2,79-2,82-2,78151,20  rondNEEgemeente
26--19KDU02845-2,20-2,21-2,00-2,0162,00  rondNEETHD00I 00096
26--19KDU02922-1,26-1,26-1,21-1,5890,30  rondJATHD00I 01632
26--19KDU02962-1,59-1,67-1,61-1,7880,50  rondNEETHD00I 01728
26--19KDU02963-1,14-1,14-0,99-0,99171,502,50rechthoekigNEEgemeente
26--19KDU07998-1,24-1,20-1,19-1,15100,40  rondNEETHD00H 00231
26--19KDU07999-1,16-1,17-1,11-1,1270,40  rondNEETHD00H 00231
26--19KDU08006-0,65-0,62-0,67-0,6260,50  rondNEETHD00H 00223
26--19KDU08044-1,45-1,48-1,45-1,3840,50  rondNEETHD00H 00300
26--19KDU08045-1,45-1,45-1,40-1,4070,50  rondNEETHD00H 00300
26--19KDU08381-1,96-1,99-1,94-1,86121,301,50rechthoekigNEEgemeente
26--19KDU08426-1,81-1,77-1,86-1,99120,50  rondNEEgemeente
26--19KDU08427-1,00-1,12-1,19-1,2470,60  rondNEETHD00I 00193
26--19KDU08428-2,16-2,18-2,16-2,0551,502,00rechthoekigNEETHD00I 00180
26--19KDU08429-1,85-1,72-1,75-1,75150,80  rondNEETHD00I 00218
26--19KDU08430-1,73-1,78-1,78-1,73130,80  rondNEETHD00I 00218
26--19KDU08431-1,74-1,75-1,75-1,71251,001,20rechthoekigNEEgemeente
26--19KDU08432-1,22-1,08-1,19-1,1880,40  rondNEETHD00I 00325
26--19KDU08474-1,33-1,41-1,28-1,3690,40  rondNEETHD00I 00324
26--19KDU08514-1,69-1,69-1,67-1,6760,40  rondNEETHD00H 00511
26--19KDU08515-1,82-1,88-1,77-1,83850,50  rondNEEgemeente
26--19KDU08517-1,88-1,82-1,73-1,67111,502,50rechthoekigNEEgemeente
26--19KDU08518-1,10-1,13-1,25-1,42130,40  rondNEETHD00I 00134
26--19KDU08519-1,10-1,08-1,38-1,43100,20  rondNEETHD00I 00129
26--19KDU08569-3,00-2,90-2,75-2,72221,702,00rechthoekigNEEgemeente
26--19KDU08573-2,05-2,05-2,00-2,00120,30  rondJATHD00I 00087
26--19KDU08574-2,00-2,00-1,95-1,9570,30  rondNEETHD00I 00087
26--19KDU08575-2,00-2,00-1,95-1,9550,30  rondNEETHD00I 00087
26--19KDU08577-2,72-2,73-2,62-2,6391,00  rondJATHD00I 00449
26--19KDU08578-2,90-2,90-2,85-2,85212,002,00rechthoekigNEEgemeente
26--19KDU08579-1,77-1,78-1,78-2,24781,703,00rechthoekigJAgemeente
26--19KDU08580-2,21-2,20-2,11-2,10641,00  rondJAgemeente
26--19KDU08590-2,85-2,82-2,66-2,61132,00  rondNEETHD00I 00459
26--19KDU09275-1,11-1,04-1,06-0,99630,50  rondNEETHD00I 00192
26--19KDU09279-1,48-1,39-1,43-1,34170,50  rondNEETHD00I 00321
26--19KDU14166-1,04-1,04-0,99-0,99120,30  rondNEETHD00I 00203
26--19KDU14167-1,07-1,07-1,02-1,0280,30  rondNEETHD00I 01418
26--19KDU14168-1,17-1,17-1,34-1,67100,30  rondNEETHD00I 00182
26--19KDU14169-2,00-2,00-2,02-2,15221,501,50rechthoekigNEEgemeente
26--19KDU14170-0,69-0,69-0,86-0,90110,50  rondNEETHD00H 00225
26--19KDU14171-1,18-1,18-1,13-1,13140,50  rondNEEgemeente
26--19KDU14202-3,00-3,00-2,86-2,96172,002,00rechthoekigNEEgemeente
26--19KDU14204-1,50-1,50-1,46-1,5590,50  rondNEE00112
26--19KDU14205-1,64-1,64-1,72-1,72130,50  rondNEE00957
26--19KDU14206-3,10-3,10-2,90-2,90112,002,00rechthoekigNEEgemeente
26--19KDU14207-1,95-1,95-1,90-1,90170,30  rondNEE00094
26--19KDU14208-1,95-1,95-1,90-1,9060,30  rondNEE00092
26--19KDU14209-1,95-1,95-1,90-1,90120,40  rondNEE00092
26--19KDU14210-3,08-3,08-2,90-2,90291,80  rondNEEgemeente
26--19KDU14594-1,09-1,09-0,99-0,99201,00  rondNEEgemeente
26--19KDU14595-1,04-1,04-0,99-0,99111,00  rondJAgemeente
26--19KDU22015-1,36-1,39-1,51-1,37160,50  rondNEETHD00I 00145
26--19KDU22016-1,35-1,43-1,37-1,3980,50  rondNEETHD00I 01484
26--19KDU22018-1,90-1,92-2,09-2,02100,50  rondNEETHD00I 00957
26--19KDU22019-2,02-2,00-2,15-2,10130,60  rondNEETHD00I 00185
26--19KDU22020-1,72-1,52-1,67-1,64110,50  rondNEETHD00I 00080
26--19KDU22021-3,08-3,06-3,29-3,16271,501,80RechthoekigNEEgemeente
26--19KDU22022-2,17-2,27-2,24-2,6190,50  rondNEETHD00I 01618
26--19KDU22373-1,35-1,32-1,67-1,5890,70  rondNEEgemeente
26--19KDU22374-2,06-2,24-2,01-2,2490,30  rondNEETHD00I 00129
26--19KDU30051-1,43-1,43-1,38-1,38110,20  rondNEETHD00I 00129
26--19KDU30052-1,43-1,19-1,38-1,1490,20  rondJAgemeente
26--19KDU30054-1,40-1,40-1,35-1,35300,20  rondNEETHD00I 00137
26--19KDU30057-1,30-1,30-1,25-1,25250,20  rondNEETHD00I 00137
26--19KDU30058-1,25-1,25-1,20-1,2060,20  rondNEETHD00I 00136
26--19KDU30060-1,19-1,19-1,14-1,14230,40  rondNEETHD00I 01630
26--19KDU30061-1,20-1,20-1,15-1,15100,40  rondNEETHD00I 00134
26--19KDU30063-1,21-1,21-1,16-1,1680,50  rondNEETHD00I 01303
26--19KDU30064-1,21-1,21-1,16-1,1650,50  rondNEETHD00I 01302
26--19KDU30065-1,85-1,85-1,80-1,80100,30  rondNEETHD00I 00095
26--19KDU30066-1,80-1,80-1,75-1,7580,30  rondNEETHD00I 01736
26--19KDU30067-1,80-1,80-1,75-1,75120,30  rondNEETHD00I 01736
26--19KDU30070-1,91-1,91-1,86-1,8670,60  rondNEETHD00I 00180
26--19KDU30083-1,05-1,05-1,00-1,00160,50  rondNEETHD00I 00201
26--19KDU30098-1,39-1,39-1,34-1,34110,50  rondNEETHD00I 00123
26--19KDU30099-1,60-1,60-1,55-1,5580,50  rondNEETHD00I 00336
26--20KDU02886-0,88-0,88-1,05-1,00130,50  rondJAgemeente
26--20KDU02887-1,13-1,12-1,37-1,2570,50  rondNEETHD00I 00506
26--20KDU02890-2,38-2,51-2,30-2,43100,80  rondNEETHD00I 00580
26--20KDU02924-1,53-1,67-1,70-1,7280,30  rondNEETHD00I 01333
26--20KDU02925-1,93-1,93-1,86-1,8990,70  rondJAgemeente
26--20KDU02926-2,35-2,28-2,25-2,1580,80  rondNEETHD00I 00583
26--20KDU08492-0,86-0,88-0,99-0,8690,50  rondNEETHD00I 00507
26--20KDU08493-0,85-0,85-0,86-0,8890,50  rondNEETHD00I 00914
26--20KDU08494-0,81-0,79-0,88-0,8880,50  rondNEETHD00I 00914
26--20KDU08495-1,07-0,99-1,01-0,91130,60  rondNEETHD00I 00913
26--20KDU08496-0,77-0,88-0,91-0,9690,50  rondNEETHD00I 00912
26--20KDU08497-0,79-0,85-0,96-0,88110,50  rondNEETHD00I 00911
26--20KDU08498-0,83-0,88-0,94-0,9390,50  rondNEETHD00I 00512
26--20KDU08499-0,87-0,88-0,98-1,0090,50  rondNEETHD00I 00512
26--20KDU08503-1,25-1,31-1,31-1,39110,50  rondNEETHD00I 00520
26--20KDU08504-1,45-1,44-1,40-1,39110,50  rondNEETHD00I 00521
26--20KDU08520-1,56-1,43-1,66-1,65190,50  rondNEETHD00I 00542
26--20KDU08522-0,77-0,84-0,87-0,96110,50  rondNEETHD00I 00507
26--20KDU08523-1,33-1,37-1,44-1,45110,50  rondNEETHD00I 00513
26--20KDU08524-1,20-1,20-1,15-1,1550,50  rondNEETHD00I 00514
26--20KDU08525-1,88-1,88-1,80-1,80140,80  rondNEEgemeente
26--20KDU08527-2,32-2,33-2,24-2,35110,80  rondNEEwaterschap
26--20KDU08528-2,00-2,02-1,95-1,9790,50  rondNEETHD00I 00529
26--20KDU08532-1,50-1,57-1,71-1,8590,60  rondNEETHD00I 00481
26--20KDU08533-1,65-1,66-1,83-1,8790,60  rondNEETHD00I 00482
26--20KDU08534-1,77-2,51-1,71-2,45170,60  rondNEEgemeente
26--20KDU08535-2,51-2,51-2,46-2,46110,80  rondNEETHD00I 00977
26--20KDU08541-1,35-1,35-1,30-1,30170,50  rondNEEgemeente
26--20KDU08544-2,41-2,44-2,25-2,39110,80  rondNEETHD00I 00578
26--20KDU14141-1,38-1,38-1,30-1,30200,80  rondNEETHD00I 00728
26--20KDU14157-1,04-1,09-0,95-1,0191,00  rondNEETHD00I 00502
26--20KDU14194-1,54-1,54-1,66-1,5090,80  rondNEEgemeente
26--20KDU14200-2,51-2,51-2,46-2,46110,30  rondNEETHD00I 00456
26--20KDU14201-2,51-2,51-2,46-2,4680,30  rondNEETHD00I 00457
26--20KDU30071-1,42-1,42-1,37-1,3790,50  rondNEETHD00I 01466
26--20KDU30353-1,77-1,77-1,72-1,72100,50  rond  THD00I 00479
26--20KDU30354-1,77-1,77-1,72-1,72100,50  rond  THD00I 00479
26--20KDU30355-1,77-1,77-1,72-1,72100,50  rond  THD00I 00481
26--20KDU30356-1,41-1,41-1,49-1,36230,50  rond  THD00I 00521
27--17KDU08230-1,25-1,33-1,44-1,3690,90  rondNEEZLW00L 00511
27--17KDU08231-1,28-1,24-1,42-1,3590,90  rondNEEZLW00L 00511
27--17KDU08232-1,43-1,38-1,38-1,4590,90  rondNEEZLW00L 00510
27--17KDU08233-1,46-1,44-1,45-1,4890,90  rondNEEZLW00L 00510
27--17KDU08262-1,52-1,54-1,50-1,44110,50  rondNEEZVB00O 00782
27--17KDU08263-1,56-1,52-1,50-1,4150,60  rondNEEZVB00O 00782
27--17KDU08264-1,47-1,48-1,44-1,4590,50  rondNEEZLW00L 00437
27--17KDU08265-1,48-1,50-1,52-1,4690,50  rondNEEZLW00L 00389
27--17KDU08302-1,61-1,55-1,43-1,4861,00  rondNEEZLW00L 00389
27--17KDU08303-1,44-1,47-1,49-1,47101,00  rondNEEZLW00L 00437
27--17KDU08304-1,65-1,67-1,57-1,59110,80  rondNEEZLW00L 00429
27--17KDU08305-1,27-1,25-1,25-1,27110,80  rondNEEZLW00L 00512
27--17KDU08306-1,16-1,18-1,43-1,36130,80  rondNEEZLW00L 00512
27--17KDU08307-1,36-1,34-1,41-1,4181,00  rondNEEZLW00L 00515
27--17KDU08308-1,33-1,38-1,49-1,43130,50  rondNEEZLW00L 00515
27--17KDU08309-1,74-1,82-1,64-1,72131,00  rondNEEZLW00L 00456
27--17KDU08330-1,03-1,13-1,27-1,29110,80  rondNEEZLW00L 00512
27--17KDU08331-1,61-1,64-1,53-1,56130,80  rondNEEZLW00L 00428
27--17KDU08332-1,14-1,02-1,25-1,25110,80  rondNEEZLW00L 00512
27--17KDU08333-1,23-1,28-1,24-1,21111,00  rondNEEZLW00L 00512
27--17KDU08334-1,55-1,60-1,47-1,52130,80  rondNEEZLW00L 00424
27--17KDU08335-1,19-1,18-1,27-1,28130,50  rondNEEZLW00L 00512
27--17KDU08336-1,78-1,63-1,68-1,53131,00  rondNEEZLW00L 00424
27--17KDU08337-1,54-1,54-1,49-1,49241,00  rondNEEZLW00L 00509
27--17KDU08342-1,44-1,50-1,39-1,4190,50  rondNEEZLW00L 00440
27--17KDU08343-1,44-1,48-1,48-1,4390,50  rondNEEZLW00L 00440
27--17KDU08344-1,33-1,43-1,43-1,37130,50  rondNEEZLW00L 00442
27--17KDU08345-1,43-1,38-1,44-1,45110,60  rondNEEZLW00L 00436
27--17KDU08346-1,55-1,58-1,49-1,5290,60  rondNEEZLW00L 00435
27--17KDU08347-1,45-1,50-1,44-1,5090,50  rondNEEZLW00L 00805
27--17KDU08348-1,45-1,52-1,48-1,5090,50  rondNEEZLW00L 00805
27--17KDU08349-1,50-1,58-1,45-1,5390,50  rondNEEZLW00L 00805
27--17KDU08350-1,50-1,52-1,47-1,4980,50  rondNEEZLW00L 00806
27--17KDU08351-1,55-1,55-1,50-1,50300,60  rondNEEZLW00L 00432
27--17KDU08352-1,58-1,79-1,52-1,7390,60  rondNEEZLW00L 00806
27--17KDU08353-1,20-1,31-1,25-1,19101,301,50rechthoekigNEEZLW00L 00742
27--17KDU08354-1,09-1,22-1,13-1,3850,50  rondNEEZVB00O 00433
27--17KDU08355-1,35-1,38-1,47-1,3690,50  rondNEEZVB00O 01806
27--17KDU08356-1,54-1,59-1,49-1,54110,50  rondNEEZVB00O 01407
27--17KDU08357-1,64-1,61-1,58-1,55150,60  rondNEEZVB00O 01411
27--17KDU08358-1,59-1,67-1,53-1,61100,60  rondNEEZVB00O 01413
27--17KDU08359-1,56-1,59-1,50-1,5380,60  rondNEEZVB00O 00848
27--17KDU08360-1,47-1,48-1,47-1,41210,60  rondNEEZVB00O 00848
27--17KDU08361-1,65-1,53-1,59-1,43150,60  rondNEEgemeente
27--17KDU09286-1,30-1,51-1,25-1,46121,001,20rechthoekigNEEgemeente
27--17KDU10889-1,56-1,52-1,51-1,4750,50  rondNEEZVB00O 00782
27--17KDU10890-1,61-1,55-1,43-1,4860,90  rondNEEZLW00L 00389
27--17KDU10893-1,20-1,31-1,15-1,26100,50  rondNEEZLW00L 00431
27--17KDU10894-1,09-1,22-1,13-1,3850,50  rondNEEZVB00O 00433
27--17KDU14211-1,65-1,65-1,59-1,7081,00  rondNEEZLW00L 00387
27--17KDU22027-1,38-1,39-1,48-1,70310,801,20rechthoekigJAprovincie
27--17KDU30082-1,50-1,50-1,45-1,45620,50  rondNEEZLW00L 00824
27--18KDU00203-1,37-1,17-1,52-1,42100,30  rondNEETHD00H 00447
27--18KDU00204-1,37-1,24-1,60-1,53110,60  rondNEETHD00H 00497
27--18KDU00206-0,79-0,79-0,74-0,74110,50  rondNEETHD00H 00543
27--18KDU02880-1,16-1,10-1,13-1,0680,30  rondNEETHD00I 00007
27--18KDU02881-0,97-1,05-1,02-1,0930,50  rondNEETHD00I 00904
27--18KDU02883-1,98-2,04-1,83-1,89271,502,00rechthoekigJAgemeente
27--18KDU02884-1,12-1,55-1,19-1,6171,101,50heulJAgemeente
27--18KDU02919-1,50-1,50-1,68-1,6481,00  rondJAZLW00L 00397
27--18KDU02920-1,41-1,41-1,43-1,3670,50  rondJAZLW00L 00162
27--18KDU07993-0,56-0,60-0,51-0,5430,30  rondNEETHD00I 00022
27--18KDU07994-0,47-0,49-0,62-0,5540,20  rondNEETHD00I 01616
27--18KDU07995-0,79-0,79-0,74-0,7490,50  rondNEETHD00H 00539
27--18KDU08229-1,35-1,29-1,39-1,3590,90  rondNEEZLW00L 00513
27--18KDU08310-1,66-1,67-1,62-1,62131,00  rondNEEZLW00L 00466
27--18KDU08311-2,03-1,93-1,93-1,83111,00  rondNEEZLW00L 00472
27--18KDU08312-1,38-1,42-1,42-1,3741,00  rondNEEZLW00L 00395
27--18KDU08313-1,50-1,53-1,48-1,5391,00  rondNEEZLW00L 00395
27--18KDU08314-1,50-1,50-1,52-1,5631,20  rondNEEZLW00L 00392
27--18KDU08315-1,64-1,64-1,59-1,5981,00  rondNEEZLW00L 00392
27--18KDU08316-1,84-1,81-1,68-1,70131,40  rondNEEZLW00L 00472
27--18KDU08317-1,53-1,53-1,66-1,6291,00  rondNEEZLW00L 00397
27--18KDU08318-1,38-1,42-1,50-1,6271,00  rondNEEZLW00L 00397
27--18KDU08319-2,02-1,88-1,88-1,70131,40  rondNEEZLW00L 00477
27--18KDU08320-1,62-1,62-1,65-1,66111,00  rondJAZLW00L 00396
27--18KDU08324-1,84-1,87-1,70-1,7081,601,70rechthoekigNEEZLW00L 00482
27--18KDU08325-1,87-1,91-1,65-1,7581,601,70rechthoekigNEEZLW00L 00479
27--18KDU08326-1,70-1,57-1,65-1,83130,50  rondNEEZLW00L 00165
27--18KDU08327-1,87-1,87-1,71-1,6981,601,70rechthoekigNEEwaterschap
27--18KDU08328-1,28-1,33-1,38-1,37130,50  rondNEEZLW00L 00164
27--18KDU08329-0,39-0,39-0,34-0,34210,50  rondNEEZLW00L 00164
27--18KDU08382-0,97-0,88-0,92-0,9390,30  rondNEETHD00I 00008
27--18KDU08383-0,95-0,94-0,90-1,0080,30  rondNEETHD00I 00007
27--18KDU08384-1,05-1,00-1,00-1,0260,30  rondNEETHD00I 00007
27--18KDU08385-0,97-0,97-0,97-1,0480,30  rondNEETHD00I 00007
27--18KDU08386-1,00-0,98-1,05-1,1080,30  rondNEETHD00I 00007
27--18KDU08387-1,16-1,19-1,18-1,06270,801,10heulNEEgemeente
27--18KDU08389-1,08-1,07-1,09-1,2490,50  rondNEETHD00I 00904
27--18KDU08390-0,69-0,71-0,88-0,9860,40  rondNEETHD00H 00481
27--18KDU08391-0,63-0,71-0,87-0,86110,50  rondNEETHD00H 00206
27--18KDU08392-0,57-0,60-0,92-0,8480,40  rondNEETHD00H 00440
27--18KDU08393-1,17-1,16-1,37-1,3280,60  rondNEETHD00H 00497
27--18KDU08394-1,07-1,16-1,34-1,36100,40  rondNEETHD00H 00515
27--18KDU08395-1,07-1,02-1,36-1,28100,50  rondNEETHD00H 00514
27--18KDU08396-1,26-1,26-1,21-1,57130,50  rondNEETHD00I 01175
27--18KDU08397-1,05-1,03-1,02-1,17110,50  rondJAgemeente
27--18KDU08434-1,48-1,48-1,38-1,50111,00  rondNEEZLW00L 00470
27--18KDU08435-1,48-1,38-1,29-1,25231,00  rondNEEZLW00L 00470
27--18KDU08436-1,17-1,17-1,28-1,3151,00  rondNEEZLW00L 00470
27--18KDU08437-1,07-1,15-1,28-1,3251,00  rondNEEZLW00L 00470
27--18KDU08438-1,34-1,39-1,24-1,3161,00  rondNEEZLW00L 00468
27--18KDU08439-1,28-1,29-1,34-1,2981,00  rondNEEZLW00L 00467
27--18KDU08440-1,29-1,25-1,38-1,3151,00  rondNEEZLW00L 00467
27--18KDU08441-1,34-1,34-1,36-1,3751,00  rondNEEZLW00L 00465
27--18KDU08442-1,23-1,22-1,33-1,3171,00  rondNEEZLW00L 00464
27--18KDU08443-1,24-1,27-1,28-1,2951,00  rondNEEZLW00L 00464
27--18KDU08444-1,04-1,06-1,24-1,2971,00  rondNEEZLW00L 00462
27--18KDU08445-1,31-1,25-1,32-1,2990,70  rondNEEZLW00L 00460
27--18KDU08446-1,14-1,16-1,27-1,2461,00  rondNEEZLW00L 00461
27--18KDU08447-1,28-1,21-1,23-1,2571,00  rondNEEZLW00L 00461
27--18KDU08448-1,18-1,15-1,25-1,2891,00  rondNEEZLW00L 00459
27--18KDU08449-1,25-1,22-1,31-1,28101,00  rondNEEZLW00L 00451
27--18KDU08450-1,16-1,25-1,34-1,3491,00  rondNEEZLW00L 00456
27--18KDU08451-1,36-1,52-1,32-1,38231,00  rondNEEZLW00L 00463
27--18KDU08452-1,36-1,36-1,35-1,5851,00  rondNEEZLW00L 00463
27--18KDU09265-0,38-0,39-0,72-0,64170,20  rondNEETHD00I 01616
27--18KDU09321-0,79-0,79-0,74-0,7470,50  rondNEETHD00H 00223
27--18KDU09322-1,15-1,08-1,10-1,1290,50  rondNEETHD00H 00567
27--18KDU09323-1,11-1,08-1,21-1,2090,50  rondNEETHD00H 00540
27--18KDU10885-0,47-0,49-0,62-0,5540,20  rondNEETHD00I 01616
27--18KDU10891-1,38-1,42-1,42-1,3741,20  rondNEEZLW00L 00395
27--18KDU10892-1,50-1,50-1,52-1,5631,00  rondNEEZLW00L 00392
27--18KDU14173-0,70-0,70-0,65-0,65850,20  rondNEETHD00I 00004
27--18KDU14174-1,54-1,54-1,60-1,5991,502,00rechthoekigNEEZLW00L 00463
27--18KDU14175-1,81-1,81-1,82-1,83101,501,50rechthoekigNEETHD00H 00564
27--18KDU14212-1,68-1,68-1,89-1,7952,002,30rechthoekigNEEZLW00L 00469
27--18KDU14215-1,75-1,75-1,96-1,94170,50  rondNEEZLW00L 00485
27--18KDU14216-1,66-1,66-1,61-1,61200,50  rondJAZLW00L 00156
27--18KDU14217-1,54-1,54-1,95-1,86130,50  rondNEEgemeente
27--18KDU14572-1,32-1,34-1,47-1,60110,50  rondNEETHD00H 00446
27--18KDU14647-1,51-1,60-1,46-1,55341,00  rondJAgemeente
27--18KDU22028-1,94-1,94-2,08-2,0591,00  rondNEEgemeente
27--18KDU30087-0,25-0,25-0,20-0,2050,50  rondNEETHD00I 00020
27--18KDU30088-0,25-0,25-0,20-0,2080,50  rondNEETHD00I 00020
27--18KDU30089-0,43-0,43-0,38-0,3880,50  rondNEETHD00I 01614
27--18KDU30090-0,43-0,43-0,38-0,38930,50  rondNEETHD00I 01734
27--18KDU30091-0,43-0,43-0,38-0,38100,50  rondNEETHD00I 01175
27--18KDU30092-0,75-0,75-0,70-0,7070,50  rondNEETHD00I 00004
27--18KDU30093-0,39-0,67-0,34-0,62330,50  rondJAprovincie
27--19KDU00205-0,79-0,79-0,74-0,7490,50  rondNEETHD00H 00544
27--19KDU02840-1,18-1,21-1,13-1,16210,50  rondNEETHD00I 00057
27--19KDU07996-0,79-0,79-0,74-0,7490,50  rondNEETHD00D 02743
27--19KDU07997-1,15-1,01-1,15-1,1860,30  rondNEETHD00D 02743
27--19KDU08123-0,86-0,85-0,93-1,08110,40  rondNEEZLW00I 00178
27--19KDU08372-0,54-0,52-0,74-0,6690,50  rondNEETHD00I 00430
27--19KDU08377-0,95-0,89-1,05-0,9580,50  rondNEETHD00D 03351
27--19KDU08378-1,17-1,11-1,16-1,1870,80  rondNEETHD00I 00193
27--19KDU08379-1,22-1,25-1,20-1,2580,80  rondNEETHD00I 00193
27--19KDU08388-0,95-0,94-0,87-0,8170,80  rondNEEZLW00L 00826
27--19KDU08412-0,48-0,43-0,50-0,5090,50  rondNEETHD00I 01658
27--19KDU08413-1,34-1,28-1,15-1,3842,00  rondNEETHD00I 00978
27--19KDU08414-1,62-1,61-1,56-1,64131,601,80rechthoekigNEEgemeente
27--19KDU08415-0,52-0,56-0,47-0,51130,50  rondNEEZLW00L 00253
27--19KDU08416-0,80-0,81-0,94-0,8880,90  rondNEETHD00D 03524
27--19KDU08418-0,69-0,64-0,89-0,7780,50  rondNEETHD00D 02796
27--19KDU08419-0,95-0,92-0,90-0,8780,50  rondNEETHD00D 02796
27--19KDU08420-0,71-0,66-0,78-0,8030,60  rondNEETHD00D 02796
27--19KDU08421-0,99-0,95-1,05-0,85100,50  rondNEETHD00D 03520
27--19KDU08422-1,09-1,05-1,00-1,07700,50  rondNEETHD00D 03018
27--19KDU08423-0,99-1,05-0,94-1,0060,50  rondNEETHD00D 03555
27--19KDU08424-0,98-0,93-0,93-0,88150,50  rondNEEgemeente
27--19KDU08425-0,85-0,88-0,93-0,8850,50  rondNEETHD00D 03018
27--19KDU08433-1,20-1,18-1,32-1,29301,602,40rechthoekigNEEgemeente
27--19KDU08461-0,99-1,00-0,94-0,95100,50  rondNEEgemeente
27--19KDU08462-0,94-0,99-0,99-1,0580,50  rondNEETHD00I 00057
27--19KDU08463-0,71-0,79-0,99-1,04120,50  rondNEEgemeente
27--19KDU08464-0,83-0,80-0,88-0,8550,30  rondNEEZLW00L 00765
27--19KDU08465-0,89-0,85-0,95-0,9390,50  rondNEEZLW00L 00765
27--19KDU08466-0,72-0,73-0,86-0,8090,50  rondNEEZLW00L 00827
27--19KDU08467-0,69-0,67-0,75-0,8790,50  rondNEEZLW00L 00256
27--19KDU08475-0,56-0,75-0,65-1,06110,30  rondNEETHD00I 00320
27--19KDU08476-0,65-0,64-0,60-0,6590,40  rondNEETHD00I 00319
27--19KDU08477-0,31-0,37-0,43-0,4680,30  rondNEETHD00I 00770
27--19KDU08478-0,43-0,38-0,52-0,44100,30  rondNEETHD00I 00770
27--19KDU09277-0,33-0,50-0,28-0,4780,30  rondNEETHD00I 00316
27--19KDU09278-0,74-0,71-0,69-0,6670,50  rondNEETHD00I 00316
27--19KDU14163-0,88-0,88-0,96-1,11251,00  rondNEETHD00I 00253
27--19KDU14164-0,88-0,88-1,00-1,0060,50  rondNEETHD00I 00978
27--19KDU14165-0,81-0,81-0,77-1,20120,50  rondNEEgemeente
27--19KDU14172-0,83-0,83-1,11-1,00110,30  rondNEEgemeente
27--19KDU14593-0,40-0,41-0,35-0,36120,30  rondNEEgemeente
27--19KDU28075-0,67-0,67-0,62-0,62110,50  rondNEEgemeente
27--19KDU30079-0,41-0,41-0,36-0,36240,30  rondNEETHD00I 00334
27--19KDU30080-0,40-0,40-0,35-0,35140,50  rondNEETHD00I 00781
27--19KDU30081-0,42-0,42-0,37-0,371030,50  rondNEEwaterschap
27--19KDU30097-1,25-1,25-1,20-1,2070,50  rondNEETHD00I 00201
27--19KDU30101-1,05-1,05-1,00-1,0050,50  rondNEEgemeente
27--19KDU30103-0,69-0,69-0,64-0,64420,50  rondNEETHD00D 02792
27--20KDU02875-0,92-0,92-0,87-1,1290,50  rondNEETHD00I 00368
27--20KDU02876-1,02-1,02-0,97-1,0480,50  rondNEETHD00I 00412
27--20KDU02877-1,41-1,36-1,36-1,33110,50  rondNEEgemeente
27--20KDU02878-1,58-1,71-1,50-1,63160,80  rondNEEgemeente
27--20KDU08276-0,41-0,50-0,49-0,5590,50  rondNEETHD00I 00406
27--20KDU08277-0,92-0,88-0,87-0,8780,30  rondNEETHD00I 00366
27--20KDU08278-0,93-0,88-0,88-0,8670,30  rondNEETHD00I 00366
27--20KDU08279-0,68-0,62-0,84-0,89170,50  rondNEETHD00I 00367
27--20KDU08280-0,98-0,95-0,88-0,8790,50  rondNEETHD00I 00412
27--20KDU08281-1,07-1,20-1,02-1,1590,50  rondNEETHD00I 00412
27--20KDU08282-0,68-0,59-0,83-0,80180,50  rondNEEgemeente
27--20KDU08283-0,60-0,61-0,75-0,71130,50  rondNEETHD00I 00410
27--20KDU08284-0,53-0,54-0,69-0,72130,50  rondNEETHD00I 00409
27--20KDU08285-1,00-1,06-0,94-1,15130,50  rondNEEgemeente
27--20KDU08286-0,84-0,80-1,12-0,99140,80  rondNEETHD00I 01607
27--20KDU08287-1,41-1,34-1,33-1,26150,80  rondNEETHD00I 01607
27--20KDU08288-0,81-0,85-1,17-1,00111,00  rondNEETHD00I 01607
27--20KDU08289-0,97-1,06-0,95-0,93111,00  rondNEETHD00I 00371
27--20KDU08290-0,84-0,69-0,88-0,95100,30  rondNEETHD00I 00370
27--20KDU08291-1,39-1,25-1,22-1,16231,00  rondNEEgemeente
27--20KDU08362-1,04-0,98-0,93-1,1981,102,00rechthoekigNEEstaat
27--20KDU08363-1,31-1,24-1,18-1,25371,402,00rechthoekigNEEgemeente
27--20KDU08364-0,95-0,84-0,98-0,97150,50  rondNEETHD00I 01437
27--20KDU08365-1,06-1,09-1,03-1,0530,50  rondNEETHD00I 00409
27--20KDU08366-1,15-1,18-1,18-1,21200,80  rondNEETHD00I 00971
27--20KDU08367-1,37-1,33-1,35-1,3480,70  rondNEETHD00I 00971
27--20KDU08368-0,56-0,56-0,54-0,5670,30  rondNEETHD00I 00432
27--20KDU08369-0,81-0,89-0,76-0,8170,50  rondNEETHD00I 00431
27--20KDU08370-0,84-0,84-0,79-1,2190,50  rondNEETHD00I 00430
27--20KDU08371-0,40-0,53-0,64-0,7190,50  rondNEETHD00I 00430
27--20KDU08374-0,56-0,56-0,49-0,4990,50  rondNEETHD00I 01567
27--20KDU08375-0,88-0,86-0,78-0,76211,00  rondNEETHD00I 00908
27--20KDU08376-0,58-0,62-0,53-0,5690,50  rondNEETHD00I 00908
27--20KDU08402-0,08-0,09-0,13-0,1090,60  rondNEETHD00I 01437
27--20KDU08403-0,04-0,020,01-0,13120,50  rondNEEgemeente
27--20KDU08404-0,05-0,12-0,19-0,3180,30  rondNEETHD00I 01201
27--20KDU08405-0,19-0,21-0,14-0,16170,50  rondNEEgemeente
27--20KDU08406-0,19-0,19-0,14-0,13130,50  rondNEETHD00I 01438
27--20KDU08407-0,36-0,44-0,37-0,43810,50  rondNEETHD00I 01442
27--20KDU08408-0,56-0,60-0,56-0,56140,50  rondNEETHD00I 01468
27--20KDU08409-0,50-0,52-0,59-0,6190,50  rondNEETHD00I 00429
27--20KDU08410-0,70-0,70-0,65-0,65110,50  rondNEETHD00I 00429
27--20KDU08502-0,46-0,54-0,83-0,84110,50  rondNEEgemeente
27--20KDU08521-1,18-1,14-1,08-0,97111,00  rondNEETHD00I 00500
27--20KDU08536-1,17-1,17-1,12-1,12360,50  rondJAgemeente
27--20KDU09309-0,64-0,62-0,68-0,5690,50  rondNEETHD00I 00497
27--20KDU09310-0,66-0,71-0,74-0,61170,50  rondNEETHD00I 00341
27--20KDU09317-0,85-0,77-0,80-0,73130,50  rondNEETHD00I 01429
27--20KDU09318-0,81-0,86-0,77-0,79120,50  rondNEEgemeente
27--20KDU09320-1,07-1,09-0,97-0,99231,00  rondNEEgemeente
27--20KDU14155-0,39-0,46-0,34-0,4190,30  rondNEETHD00I 00367
27--20KDU14156-1,29-1,25-1,19-1,1591,00  rondNEETHD00I 00370
27--20KDU141580,230,230,340,2280,60  rondNEETHD00I 00364
27--20KDU14159-0,03-0,030,02-0,19120,50  rondNEEgemeente
27--20KDU14162-1,56-1,56-1,58-1,53110,50  rondNEEgemeente
27--20KDU14203-1,31-1,31-1,52-1,57271,00  rondNEEgemeente
27--20KDU22029-0,12-0,10-0,29-0,23120,50  rondNEEgemeente
27--20KDU22031-1,30-1,54-1,21-1,45590,90  rondNEETHD00I 00971
27--20KDU22032-0,83-0,77-1,00-0,9850,30  rondNEETHD00I 00967
27--20KDU22033-1,08-1,10-1,44-1,4490,50  rondNEETHD00I 00412
27--20KDU22034-0,98-0,98-1,02-1,0490,50  rondNEETHD00I 01607
27--20KDU22035-0,69-0,70-0,89-1,04130,50  rondNEEgemeente
27--20KDU22036-0,70-0,68-0,96-1,0390,50  rondNEETHD00I 01607
27--20KDU22037-1,58-1,59-1,66-1,55111,601,80rechthoekigNEEgemeente
27--20KDU30069-1,28-1,28-1,23-1,23180,50  rondNEETHD00I 00410
27--20KDU30084-1,25-1,25-1,20-1,20100,50  rondNEETHD00I 00413
27--21KDU09313-0,65-0,60-0,58-0,53290,70  rondNEEgemeente
28--17KDU02917-1,43-1,41-1,54-1,55110,50  rondJAZVB00O 00381
28--17KDU08008-1,55-1,56-1,67-1,73130,50  rondNEEZLW00L 00337
28--17KDU08009-1,67-1,60-1,62-1,70120,50  rondNEEZLW00L 00335
28--17KDU08010-1,71-1,69-1,75-1,69130,50  rondNEEZLW00L 00341
28--17KDU08012-1,48-1,50-1,47-1,5071,00  rondNEEZVB00O 00391
28--17KDU08013-1,77-1,75-1,70-1,68170,70  rondNEEZVB00O 00391
28--17KDU08014-1,74-1,81-1,72-1,85110,70  rondNEEZLW00L 00345
28--17KDU08256-1,44-1,38-1,49-1,52100,70  rondNEEZVB00O 00798
28--17KDU08257-1,35-1,37-1,50-1,53100,70  rondNEEZVB00O 00797
28--17KDU08258-1,39-1,38-1,47-1,39100,70  rondNEEZVB00O 00865
28--17KDU08259-1,49-1,47-1,39-1,52100,70  rondNEEZVB00O 00507
28--17KDU08260-1,38-1,45-1,50-1,4990,50  rondNEEZVB00O 01548
28--17KDU08261-1,49-1,50-1,46-1,4590,50  rondNEEZVB00O 01549
28--17KDU08266-1,29-1,34-1,49-1,4590,50  rondNEEZLW00L 00394
28--17KDU08267-1,50-1,49-1,50-1,55110,50  rondNEEZLW00L 00391
28--17KDU08268-1,45-1,49-1,52-1,56130,50  rondNEEZLW00L 00391
28--17KDU08269-1,38-1,45-1,49-1,55120,50  rondNEEZLW00L 00391
28--18KDU01760-2,39-2,74-2,51-2,7491,00  rondNEEZLW00L 00133
28--18KDU02870-1,99-1,99-2,00-2,00110,50  rondJAgemeente
28--18KDU02871-2,21-2,21-2,21-2,18110,50  rondJAZLW00L 00143
28--18KDU02872-1,74-1,74-1,78-1,86670,40  rondNEEZLW00L 00150
28--18KDU02873-1,85-1,57-1,80-1,52130,40  rondJAgemeente
28--18KDU02915-1,60-1,59-1,65-1,77120,60  rondJAZLW00L 00418
28--18KDU07962-1,56-1,49-1,67-1,70110,60  rondNEEgemeente
28--18KDU07963-1,97-1,96-1,78-1,7431,10  rondNEEZLW00L 00704
28--18KDU07964-2,35-2,45-2,11-2,20171,40  rondNEEgemeente
28--18KDU07965-1,87-1,85-1,82-1,8060,20  rondNEEZLW00L 00418
28--18KDU07966-1,93-1,92-1,87-1,8431,10  rondNEEZLW00L 00704
28--18KDU07967-1,70-1,71-1,83-1,9851,001,50eivormigNEEZLW00L 00704
28--18KDU07968-1,49-1,55-1,70-1,75100,40  rondNEEZLW00L 00338
28--18KDU07969-1,85-1,75-2,00-1,96130,50  rondNEEZLW00L 00421
28--18KDU07970-1,87-1,88-1,98-1,95130,50  rondNEEZLW00L 00421
28--18KDU07971-1,92-1,88-1,97-1,91130,50  rondNEEZLW00L 00338
28--18KDU07972-1,91-1,78-1,91-2,00150,70  rondNEEgemeente
28--18KDU07973-2,00-2,04-1,95-1,94230,50  rondNEEZLW00L 00755
28--18KDU07974-1,74-1,75-1,92-1,99130,50  rondNEEZLW00L 00422
28--18KDU07977-1,88-1,93-1,92-1,98110,50  rondNEEZLW00L 00344
28--18KDU08007-1,75-1,77-1,78-1,75120,70  rondNEEZLW00L 00343
28--18KDU08076-2,16-2,13-2,10-2,07110,60  rondNEEZLW00L 00310
28--18KDU08079-1,86-1,82-1,83-1,78110,50  rondNEEZLW00L 00215
28--18KDU08080-1,95-1,94-1,86-1,86110,50  rondNEEZLW00L 00215
28--18KDU08081-1,93-1,88-1,88-2,3790,50  rondNEEZLW00L 00214
28--18KDU08165-2,53-2,50-2,48-2,4590,50  rondNEEZLW00L 00186
28--18KDU08166-2,52-2,41-2,36-2,38201,00  rondNEEgemeente
28--18KDU08167-2,24-2,27-2,23-2,2190,50  rondNEEZLW00L 00103
28--18KDU08168-1,86-1,95-2,00-2,2970,30  rondNEEZLW00L 00104
28--18KDU08169-2,07-1,98-2,33-2,2560,60  rondNEEZLW00L 00104
28--18KDU08170-2,37-2,32-2,68-2,75101,201,50rechthoekigNEEZLW00L 00045
28--18KDU08171-2,68-2,73-2,50-2,67211,20  rondNEEZLW00L 00710
28--18KDU08172-2,49-2,56-2,39-2,46161,00  rondNEEZLW00L 00122
28--18KDU08173-2,00-2,00-2,15-2,2161,00  rondNEEZLW00L 00106
28--18KDU08174-2,30-2,41-2,25-2,3690,50  rondNEEZLW00L 00187
28--18KDU08175-1,88-1,85-1,92-1,9790,30  rondNEEZLW00L 00115
28--18KDU08176-1,84-1,75-2,04-2,0080,30  rondNEEZLW00L 00115
28--18KDU08177-1,78-1,81-2,00-2,0080,30  rondNEEZLW00L 00114
28--18KDU08178-1,87-1,81-2,07-2,0990,30  rondNEEZLW00L 00113
28--18KDU08179-1,91-1,96-2,04-2,0590,50  rondNEEZLW00L 00112
28--18KDU08180-1,81-1,89-1,92-2,1450,50  rondNEEZLW00L 00111
28--18KDU08181-2,00-2,05-2,15-2,1590,50  rondNEEZLW00L 00110
28--18KDU08182-2,15-2,14-2,24-2,1590,50  rondNEEZLW00L 00108
28--18KDU08183-2,46-2,39-2,41-2,34180,50  rondNEEZLW00L 00189
28--18KDU08184-2,42-2,41-2,37-2,3690,50  rondNEEZLW00L 00192
28--18KDU08185-2,27-2,28-2,19-2,18121,501,70rechthoekigNEEgemeente
28--18KDU08203-2,33-2,25-2,21-2,2991,00  rondNEEZLW00L 00133
28--18KDU08204-2,25-2,25-2,17-2,17110,80  rondNEEZLW00L 00141
28--18KDU08205-1,96-1,93-1,91-1,9851,201,80heulNEEZLW00L 00141
28--18KDU08206-1,88-1,94-1,85-1,88171,00  rondNEEgemeente
28--18KDU08207-1,90-1,95-1,85-1,90131,00  rondNEEgemeente
28--18KDU08208-1,75-1,75-1,85-1,8690,30  rondNEEZLW00L 00146
28--18KDU08209-2,08-2,06-2,02-2,0990,30  rondNEEZLW00L 00146
28--18KDU08210-2,11-2,08-2,12-2,0990,50  rondNEEZLW00L 00145
28--18KDU08211-2,27-2,18-2,21-2,02210,80  rondNEEZLW00L 00116
28--18KDU08212-1,93-1,91-1,87-1,8580,30  rondNEEZLW00L 00152
28--18KDU08238-1,53-1,60-1,70-1,7290,60  rondNEEZLW00L 00404
28--18KDU08239-1,61-1,58-1,65-1,7390,60  rondNEEZLW00L 00406
28--18KDU08240-1,58-1,54-1,58-1,6490,50  rondNEEZLW00L 00403
28--18KDU08241-1,66-1,73-1,67-1,6590,60  rondNEEZLW00L 00414
28--18KDU08242-1,65-1,55-1,67-1,5390,60  rondNEEZLW00L 00418
28--18KDU08243-1,45-1,44-1,45-1,4690,50  rondNEEZLW00L 00416
28--18KDU08244-1,55-1,50-1,57-1,5290,50  rondNEEZLW00L 00415
28--18KDU08245-1,48-1,44-1,54-1,47100,70  rondNEEZLW00L 00412
28--18KDU08246-1,39-1,34-1,50-1,49100,70  rondNEEZLW00L 00412
28--18KDU08247-1,57-1,59-1,50-1,52100,70  rondNEEZLW00L 00411
28--18KDU08248-1,52-1,42-1,52-1,56100,70  rondNEE00411
28--18KDU08249-1,97-1,88-1,89-1,80160,80  rondNEEgemeente
28--18KDU08250-1,38-1,45-1,54-1,59110,50  rondNEEZLW00L 00397
28--18KDU08251-1,47-1,43-1,59-1,61110,50  rondNEEZLW00L 00397
28--18KDU08252-1,41-1,41-1,47-1,50110,50  rondNEEZLW00L 00402
28--18KDU08253-1,47-1,39-1,63-1,63120,50  rondNEEZLW00L 00408
28--18KDU08254-1,41-1,39-1,48-1,75100,70  rondNEEZVB00O 00513
28--18KDU08255-1,45-1,38-1,50-1,43180,70  rondNEEZVB00O 00510
28--18KDU08270-1,45-1,41-1,59-1,49110,50  rondNEEZLW00L 00395
28--18KDU08271-1,42-1,46-1,60-1,5090,50  rondNEEZLW00L 00395
28--18KDU08272-1,37-1,42-1,54-1,5390,50  rondNEEZLW00L 00399
28--18KDU08321-1,53-1,53-1,63-1,5890,50  rondNEEZLW00L 00398
28--18KDU08322-1,75-1,63-1,77-1,73120,50  rondNEEgemeente
28--18KDU08323-1,66-1,73-1,73-1,72130,50  rondJAZLW00L 00486
28--18KDU10883-1,60-1,65-1,70-1,75100,50  rondNEEZLW00L 00338
28--18KDU10888-1,94-2,02-1,92-2,1450,60  rondNEEZLW00L 00111
28--18KDU14213-1,79-1,79-1,95-2,03130,50  rondNEEgemeente
28--18KDU14214-1,55-1,55-1,84-1,87110,50  rondNEEZLW00L 00487
28--18KDU14218-1,81-1,81-1,90-1,9180,30  rondNEEZLW00L 00153
28--18KDU14225-1,81-1,81-2,05-1,99130,50  rondNEEgemeente
28--18KDU14653-1,55-1,55-1,50-1,50200,60  rondNEEgemeente
28--18KDU19713-1,76-1,76-1,76-1,7640,40  rondNEEZLW00L 00146
28--18KDU30224-1,55-1,55-1,50-1,5070,50  rondNEEZLW00L 00141
28--18KDU30225-1,55-1,55-1,50-1,50660,50  rondNEEZLW00L 00141
28--18KDU30226-1,55-1,55-1,50-1,5090,50  rondJAZLW00L 00140
28--19KDU02813-1,95-1,93-1,94-1,9390,50  rondNEEZLW00I 02787
28--19KDU02814-1,93-1,93-2,00-1,9690,50  rondNEEZLW00I 00093
28--19KDU02815-1,81-2,00-1,93-1,97380,40  rondNEEZLW00I 00093
28--19KDU02816-1,99-1,97-1,94-1,9190,40  rondNEEZLW00I 00094
28--19KDU02817-1,60-1,63-1,72-1,7590,40  rondNEEZLW00I 00094
28--19KDU02818-1,96-1,97-1,94-2,03150,60  rondNEEZLW00I 00104
28--19KDU02819-2,13-2,25-2,08-2,20150,50  rondNEEZLW00I 00103
28--19KDU02820-2,04-2,05-2,00-2,0490,50  rondNEEZLW00I 02602
28--19KDU02821-2,04-2,02-2,00-2,0590,50  rondNEEZLW00I 02788
28--19KDU02822-2,02-2,05-2,05-2,0490,50  rondNEEZLW00I 02724
28--19KDU02869-1,15-1,10-1,10-1,0090,50  rondNEEZLW00I 03253
28--19KDU02882-1,35-1,38-1,38-1,29251,301,50rechthoekigNEEgemeente
28--19KDU07889-1,63-1,60-1,78-1,9190,50  rondNEEZLW00L 00281
28--19KDU07982-1,65-1,65-1,60-2,0880,50  rondNEEgemeente
28--19KDU07983-1,65-1,65-1,60-1,6090,50  rondNEEZLW00L 00178
28--19KDU07984-1,66-1,66-1,60-1,6080,60  rondNEEZLW00L 00177
28--19KDU07985-1,65-1,65-1,60-1,6090,50  rondNEEZLW00L 00177
28--19KDU07989-1,86-1,91-1,79-1,8690,50  rondNEEZLW00L 00263
28--19KDU07990-1,80-1,88-1,80-1,8990,50  rondNEEZLW00L 00273
28--19KDU07991-1,82-1,68-1,93-1,99110,50  rondNEEZLW00L 00275
28--19KDU07992-2,19-2,10-2,12-2,0090,70  rondNEEZLW00L 00275
28--19KDU08028-1,72-1,74-1,95-1,9180,70  rondNEEZLW00L 00282
28--19KDU08029-1,74-1,75-1,81-1,8671,00  rondNEEZLW00L 00287
28--19KDU08030-1,75-1,83-1,75-1,8380,40  rondNEEZLW00I 03507
28--19KDU08031-1,78-1,71-1,89-1,8671,00  rondNEEZLW00L 00278
28--19KDU08032-1,52-1,53-1,79-1,7090,60  rondNEEZLW00L 00277
28--19KDU08033-1,88-1,98-1,83-1,9990,50  rondNEEZLW00L 00276
28--19KDU08034-2,32-2,29-2,32-2,3961,202,00rechthoekigNEEZLW00L 00211
28--19KDU08064-1,62-1,62-1,66-1,70100,60  rondNEEZLW00L 00208
28--19KDU08065-1,70-1,65-1,72-1,8290,50  rondNEEZLW00L 00207
28--19KDU08066-1,58-1,58-1,53-1,5390,40  rondNEEZLW00L 00206
28--19KDU08067-1,65-1,55-1,60-1,50280,40  rondNEEZLW00L 00206
28--19KDU08068-1,93-1,85-1,86-1,83130,70  rondNEEZLW00L 00211
28--19KDU08069-1,86-1,97-1,89-1,88220,50  rondNEEZLW00L 00210
28--19KDU08070-1,95-1,95-1,89-1,89130,60  rondNEEZLW00L 00209
28--19KDU08071-1,79-1,88-1,73-1,82140,60  rondNEEZLW00L 00208
28--19KDU08072-1,86-1,91-1,83-1,8390,50  rondNEEZLW00L 00225
28--19KDU08073-1,92-1,96-1,88-1,93110,50  rondNEEZLW00L 00227
28--19KDU08074-2,00-2,12-1,95-2,07150,50  rondNEEZLW00L 00236
28--19KDU08075-2,02-2,19-1,97-2,14100,50  rondNEEZLW00L 00308
28--19KDU08077-1,85-1,87-1,88-1,9180,60  rondNEEZLW00L 00213
28--19KDU08078-1,75-1,87-1,92-1,95110,30  rondNEEZLW00L 00211
28--19KDU08082-2,41-2,44-2,36-2,39110,50  rondNEEZLW00L 00192
28--19KDU08083-2,46-2,47-2,41-2,42110,50  rondNEEZLW00L 00190
28--19KDU08084-2,46-2,49-2,41-2,44110,50  rondNEEZLW00L 00188
28--19KDU08085-2,50-2,50-2,45-2,45110,50  rondNEEZLW00L 00187
28--19KDU08086-2,25-2,21-2,24-2,4090,50  rondNEEZLW00L 00179
28--19KDU08087-2,47-2,49-2,50-2,5781,00  rondNEEZLW00L 00183
28--19KDU08088-0,67-0,67-0,65-0,7890,30  rondNEEZLW00L 00690
28--19KDU08090-1,07-1,22-1,02-1,17480,40  rondNEEZLW00L 00795
28--19KDU08091-1,04-1,16-1,09-1,47100,30  rondNEEZLW00L 00770
28--19KDU08108-1,02-1,03-1,23-1,3680,80  rondNEEZLW00I 00154
28--19KDU08109-0,75-0,91-0,91-1,28120,50  rondNEEgemeente
28--19KDU08110-0,61-0,60-0,64-0,6470,30  rondNEEZLW00I 02392
28--19KDU08116-0,15-0,18-0,19-0,1870,30  rondNEEZLW00I 00180
28--19KDU08117-0,30-0,30-0,25-0,2570,30  rondNEEZLW00I 00181
28--19KDU08118-0,38-0,44-0,33-0,3970,30  rondNEEZLW00I 00182
28--19KDU08119-0,17-0,12-0,12-0,10460,30  rondNEEZLW00I 03379
28--19KDU08120-0,19-0,22-0,14-0,17100,30  rondNEEZLW00I 03252
28--19KDU08121-0,50-0,50-0,41-0,4780,50  rondNEEZLW00I 03253
28--19KDU08122-1,54-1,49-1,44-1,5570,50  rondNEEZLW00L 00775
28--19KDU08275-1,19-1,25-1,12-1,18130,70  rondNEEZLW00I 03603
28--19KDU14102-1,25-1,25-1,20-1,20110,50  rondNEEgemeente
28--19KDU14103-1,26-1,26-1,20-1,2080,60  rondNEEZLW00I 02131
28--19KDU14219-2,11-2,11-2,02-2,14120,70  rondNEEZLW00L 00229
28--19KDU14220-1,92-1,92-1,97-1,95100,50  rondNEEZLW00L 00230
28--19KDU14221-1,91-1,91-2,04-2,07110,60  rondNEEMDE01T 02351
28--19KDU14222-1,75-1,75-2,02-1,95120,50  rondJAgemeente
28--19KDU14223-1,86-2,15-1,81-2,10110,50  rondJAgemeente
28--19KDU14568-2,00-2,22-1,94-2,16100,60  rondNEEZLW00L 00229
28--19KDU14596-1,98-1,95-1,93-1,90100,70  rondNEEgemeente
28--19KDU22042-1,87-1,95-1,95-1,9680,40  rondNEEstaatsbosbeheer
28--19KDU22377-0,93-1,02-0,88-0,97600,40  rondNEEZLW00L 00784
28--19KDU30095-0,61-0,60-0,64-0,6440,50  rondNEEZLW00I 03304
28--19KDU30096-0,61-0,60-0,64-0,6490,50  rondNEEZLW00I 03304
28--19KDU30351-1,40-1,40-1,35-1,3580,50  rond  ZLW00L 00774
28--20KDU02867-0,95-0,91-1,15-1,28140,50  rondNEEgemeente
28--20KDU07728-0,41-0,44-0,46-0,5390,50  rondNEEMDE01T 00237
28--20KDU07729-0,53-0,52-0,60-0,5490,50  rondNEEMDE01T 00237
28--20KDU07730-0,61-0,67-0,59-0,7190,50  rondNEEMDE01T 00236
28--20KDU07731-1,02-1,00-1,16-1,1390,50  rondNEEMDE01T 00235
28--20KDU07732-1,08-1,07-1,10-1,27340,50  rondNEEMDE01T 02222
28--20KDU07770-1,27-1,25-1,24-1,38130,80  rondNEEZLW00I 03018
28--20KDU08111-0,81-0,84-0,88-0,8490,50  rondNEEZLW00I 00194
28--20KDU08274-0,69-0,67-0,69-0,62150,80  rondNEEZLW00I 03280
28--20KDU08401-0,09-0,17-0,23-0,07120,50  rondNEEgemeente
28--20KDU140960,200,200,250,25110,50  rondNEEMDE01T 00294
28--20KDU14097-0,15-0,15-0,10-0,10130,50  rondNEEgemeente
28--20KDU14098-0,63-0,54-0,58-0,4970,50  rondNEEMDE01T 02552
28--20KDU14099-0,94-0,94-1,23-1,28100,50  rondNEEZLW00I 03018
28--20KDU22041-0,28-0,33-0,52-0,36100,50  rondNEEgemeente
28--20KDU30108-0,60-0,60-0,55-0,55110,50  rondNEEMDE01T 02467
28--21KDU02789-1,03-1,00-1,05-1,0690,50  rondNEEMDE01T 00796
28--21KDU02846-1,23-1,22-1,06-1,53401,00  rondNEEgemeente
28--21KDU07599-1,10-1,65-1,03-1,58280,70  rondNEEMDE01T 02246
28--21KDU07668-1,25-1,19-1,03-1,06971,101,80rechthoekigNEEstaat
28--21KDU07669-0,98-0,95-0,95-0,95130,700,70rechthoekigNEEMDE01T 02208
28--21KDU07670-1,14-1,24-1,06-1,1690,80  rondNEEMDE01S 03158
28--21KDU07671-0,98-1,08-0,88-0,98101,00  rondNEEMDE01S 04704
28--21KDU09105-1,05-1,04-0,98-1,1290,50  rondNEEMDE01T 00796
28--21KDU09106-1,04-1,09-1,16-1,1990,50  rondNEEMDE01T 01601
28--21KDU141220,160,16-0,12-0,25130,40  rondNEEMDE01S 04520
28--21KDU14123-0,96-0,96-1,02-1,0790,50  rondNEEMDE01T 01953
28--21KDU14125-0,78-0,78-1,02-0,9660,30  rondNEEMDE01T 02351
28--21KDU14126-0,84-0,84-1,21-1,1270,40  rondNEEMDE01S 03163
28--21KDU14581-0,90-0,99-1,00-1,0890,60  rondNEEMDE01T 02207
28--21KDU14582-0,75-0,79-0,82-0,93120,70  rondNEEMDE01S 04705
28--21KDU14583-0,81-0,80-0,91-1,0191,00  rondNEEMDE01S 04705
28--21KDU22038-1,09-0,96-1,04-1,09111,00  rondNEEgemeente
28--21KDU220400,100,08-0,04-0,07110,50  rondNEEMDE01S 04520
28--21KDU30062-1,24-1,24-1,19-1,1990,40  rondNEEMDE01S 03162
28--21KDU30094-1,11-1,11-1,06-1,06260,50  rondNEEgemeente
28--22KDU02936-1,33-1,14-1,23-1,04161,001,30rechthoekigNEEMDE01T 02256
28--22KDU07590-1,16-1,22-1,08-1,12160,801,80rechthoekigNEEMDE01T 01968
28--22KDU07591-0,96-1,05-0,95-1,00561,00  rondNEEMDE01T 01964
28--22KDU07592-0,88-0,95-0,92-0,9281,00  rondNEEMDE01T 02015
28--22KDU07593-0,88-0,80-0,87-0,89170,90  rondNEEMDE01T 02154
28--22KDU07594-0,87-0,88-0,94-0,94120,90  rondNEEMDE01T 02154
28--22KDU07595-1,08-1,10-1,01-1,03130,70  rondNEEgemeente
28--22KDU07596-0,71-0,84-0,73-0,7890,50  rondNEEMDE01T 02366
28--22KDU07597-0,80-0,84-0,77-0,75210,60  rondNEEMDE01T 02366
28--22KDU07598-0,94-0,85-0,86-0,72180,80  rondNEEMDE01T 02154
28--22KDU07629-1,81-1,81-1,73-1,73150,80  rondNEEMDE01T 02365
28--22KDU07630-0,50-0,54-0,45-0,4990,50  rondNEEMDE01T 02602
28--22KDU09161-1,02-0,92-0,94-0,98140,80  rondNEEgemeente
28--22KDU14124-0,52-0,52-0,75-0,80140,50  rondNEEMDE01T 02351
28--22KDU14139-0,20-0,20-0,22-0,32110,60  rondNEEMDE01T 01984
28--22KDU14586-1,36-1,35-1,51-1,50401,00  rondNEEMDE01S 04705
28--22KDU30223-0,35-0,35-0,30-0,3080,50  rondNEEMDE01T 02601
28--22KDU30352-0,16-0,16-0,11-0,85150,50  rond  MDE01T 01938
29--16KDU02901-2,03-1,84-2,00-2,33390,60  rondJAZVB00O 00050
29--16KDU08689-1,83-1,85-1,75-1,8380,80  rondNEEZVB00O 00052
29--16KDU08690-2,08-2,03-2,24-2,2470,50  rondNEEZLW00L 00519
29--16KDU08784-2,19-2,25-2,36-2,32101,00  rondNEEZLW00L 00793
29--16KDU08786-2,04-2,12-2,19-2,1890,70  rondNEEZLW00L 00519
29--16KDU08787-2,24-2,48-2,16-2,40250,80  rondNEEgemeente
29--16KDU09283-2,49-2,45-2,39-2,3271,00  rondNEEZLW00L 00793
29--16KDU09335-1,96-2,11-2,21-2,2940,80  rondNEEZLW00L 00523
29--16KDU09336-2,25-2,25-2,25-2,25110,80  rondNEEZLW00L 00526
29--16KDU09337-2,16-2,17-2,25-2,2181,00  rondNEEZLW00L 00519
29--16KDU10929-2,61-2,75-2,43-2,5741,80  rondNEEZLW00L 00523
29--16KDU14020-2,00-2,00-2,18-2,41130,80  rondNEEZLW00L 00524
29--16KDU14571-2,15-2,09-2,07-2,15100,80  rondNEEZLW00L 00524
29--16KDU22044-2,07-2,05-2,27-2,0791,00  rondNEEZLW00L 00524
29--16KDU22086-2,20-2,20-2,10-2,1071,00  rondNEEZLW00L 00838
29--16KDU22087-2,15-2,15-2,31-2,28101,00  rondNEEZLW00L 00839
29--17KDU02897-2,76-2,76-2,71-2,7180,50  rondNEEZLW00L 00584
29--17KDU02899-2,15-2,17-2,15-2,16130,50  rondNEEZLW00L 00656
29--17KDU02900-2,27-2,27-2,49-2,50240,801,50rechthoekigJAgemeente
29--17KDU02976-1,47-1,48-1,60-1,6360,30  rondNEEZLW00L 00360
29--17KDU08047-2,12-2,02-2,15-2,2290,50  rondNEEZLW00L 00351
29--17KDU08048-2,04-2,04-2,16-2,11230,50  rondNEEZLW00L 00814
29--17KDU08049-2,14-2,40-2,20-2,28101,30  rondNEEgemeente
29--17KDU08050-2,48-2,46-2,44-2,41130,70  rondNEEZLW00L 00039
29--17KDU08051-1,75-1,75-1,70-2,02120,30  rondNEEZLW00L 00360
29--17KDU08052-1,51-1,51-1,46-1,4670,30  rondJAZLW00L 00362
29--17KDU08053-1,50-1,55-1,45-1,4990,50  rondNEEZLW00L 00831
29--17KDU08054-1,59-1,57-1,49-1,4890,50  rondNEEZLW00L 00360
29--17KDU08055-1,75-1,72-1,68-1,5860,70  rondNEEZLW00L 00360
29--17KDU08056-1,75-1,82-1,82-1,83110,50  rondNEEZLW00L 00605
29--17KDU08063-1,65-1,50-1,62-1,49550,30  rondNEEZLW00L 00360
29--17KDU08092-1,58-1,60-1,48-1,49130,70  rondNEEZLW00L 00360
29--17KDU08093-1,66-1,65-1,59-1,52110,70  rondNEEZLW00L 00360
29--17KDU08094-1,50-1,54-1,57-1,5790,70  rondNEEZLW00L 00354
29--17KDU08095-2,41-2,42-2,58-2,53100,60  rondNEEZLW00I 03363
29--17KDU08453-1,75-1,69-1,81-1,7581,00  rondNEEgemeente
29--17KDU08454-1,69-1,79-1,82-1,8380,80  rondNEEZLW00L 00723
29--17KDU08615-1,65-1,61-1,60-1,74130,50  rondNEEgemeente
29--17KDU08616-1,72-1,70-1,87-1,7571,00  rondNEEZLW00L 00658
29--17KDU08617-1,82-1,92-1,91-1,8881,00  rondNEEZLW00L 00667
29--17KDU08618-1,54-1,59-1,48-1,5281,20  rondNEEZVB00O 00380
29--17KDU08619-1,72-1,70-2,05-2,0361,301,50rechthoekigNEEgemeente
29--17KDU08620-1,72-1,66-1,99-2,00150,70  rondNEEZVB00O 00323
29--17KDU08621-1,84-1,79-1,86-1,9090,70  rondNEEZVB00O 00323
29--17KDU08622-2,07-1,98-2,00-1,84120,70  rondNEEgemeente
29--17KDU08623-1,92-1,92-1,87-1,87110,80  rondNEEZLW00L 00739
29--17KDU08638-2,02-2,00-2,08-2,55110,50  rondNEEZVB00O 00311
29--17KDU08680-2,22-2,19-2,17-2,11130,50  rondNEEZLW00L 00656
29--17KDU08681-2,27-2,13-2,22-2,13130,50  rondNEEZLW00L 00568
29--17KDU08682-2,16-2,11-2,06-2,08130,50  rondNEEZLW00L 00582
29--17KDU08684-1,91-1,94-2,03-2,0690,50  rondNEEZLW00L 00617
29--17KDU08685-2,22-2,08-2,12-2,00150,70  rondNEEZLW00L 00581
29--17KDU08686-2,08-2,11-2,06-2,20100,50  rondNEEZLW00L 00567
29--17KDU08687-1,81-1,83-2,03-1,97150,50  rondNEEZLW00L 00654
29--17KDU09339-1,45-1,33-1,40-1,28461,30  rondNEEZVB00O 00380
29--17KDU10930-1,55-1,45-1,50-1,40460,60  rondNEEZVB00O 00380
29--17KDU20262-1,80-1,88-1,81-1,9660,60  rondJAZLW00I 03364
29--17KDU22049-1,59-1,51-1,64-1,67210,50  rondNEEgemeente
29--17KDU22050-1,72-1,80-1,66-1,8160,60  rondNEEZLW00I 03364
29--18KDU02918-2,47-2,47-2,42-2,42120,50  rondJAgemeente
29--18KDU07975-2,21-2,19-2,34-2,35130,50  rondNEEZLW00L 00050
29--18KDU07976-2,05-2,15-2,00-2,10210,50  rondNEEZLW00L 00347
29--18KDU07978-1,84-1,79-1,88-1,86230,50  rondNEEZLW00L 00347
29--18KDU07979-1,86-1,97-1,87-1,89150,50  rondNEEZLW00L 00346
29--18KDU08015-2,05-2,14-2,24-2,2990,70  rondNEEZLW00L 00800
29--18KDU08016-1,97-2,00-2,15-2,23410,70  rondNEEZLW00L 00801
29--18KDU08017-2,02-2,03-2,14-2,11130,50  rondNEEZLW00L 00800
29--18KDU08018-2,09-2,00-2,15-2,22130,50  rondNEEZLW00L 00352
29--18KDU08019-1,98-2,00-2,20-2,2190,50  rondNEEZLW00L 00355
29--18KDU08020-2,09-2,02-2,20-2,1390,50  rondNEEZLW00L 00355
29--18KDU08021-2,25-2,50-2,34-2,3591,20  rondNEEZLW00L 00688
29--18KDU08022-2,25-2,25-2,31-2,29110,70  rondNEEZLW00L 00759
29--18KDU08023-2,49-2,48-2,38-2,3571,20  rondNEEZLW00L 00761
29--18KDU08024-2,50-2,55-2,37-2,41111,00  rondNEEZLW00L 00761
29--18KDU08025-2,29-2,32-2,33-2,36201,00  rondNEEZLW00L 00762
29--18KDU08026-2,46-2,54-2,32-2,48111,00  rondNEEZLW00L 00762
29--18KDU08060-2,06-2,06-2,01-2,0190,50  rondNEEZLW00I 03352
29--18KDU08061-2,47-2,36-2,55-2,5390,50  rondNEEZLW00I 03352
29--18KDU08062-2,15-2,15-2,10-2,10140,60  rondNEEZLW00L 00009
29--18KDU08096-2,33-2,36-2,61-2,5090,40  rondNEEZLW00I 03363
29--18KDU08097-1,72-1,72-1,66-1,6690,60  rondNEEZLW00I 03363
29--18KDU08098-2,84-2,83-2,94-2,8991,502,50rechthoekigNEEZLW00L 00031
29--18KDU08099-2,03-2,03-1,98-1,9880,50  rondNEEZLW00I 03352
29--18KDU08100-2,03-2,03-1,98-1,9890,40  rondNEEZLW00I 03352
29--18KDU08101-2,03-2,03-1,98-1,98100,40  rondNEEZLW00I 03352
29--18KDU08102-2,91-2,91-2,76-2,7681,502,00rechthoekigNEEgemeente
29--18KDU08103-3,00-3,02-2,85-2,8791,502,50rechthoekigNEEZLW00L 00042
29--18KDU08104-2,72-2,75-2,81-2,73111,002,00rechthoekigNEEZLW00L 00759
29--18KDU08105-2,70-2,68-2,66-2,6761,502,00rechthoekigNEEZLW00L 00045
29--18KDU08106-2,28-2,25-2,55-2,6881,002,00rechthoekigNEEZLW00L 00045
29--18KDU08138-1,91-1,88-2,59-2,4951,201,70heulNEEZLW00L 00019
29--18KDU08139-2,47-2,46-2,49-2,4681,00  rondNEEZLW00L 00025
29--18KDU08141-3,00-3,00-2,95-3,00332,003,50rechthoekigJAgemeente
29--18KDU08142-3,03-3,03-3,02-3,00152,003,50rechthoekigNEEgemeente
29--18KDU08143-2,79-2,79-2,77-2,90121,802,00rechthoekigNEEgemeente
29--18KDU08144-1,95-2,02-2,05-2,1470,60  rondNEEZLW00L 00091
29--18KDU08145-2,00-1,87-2,15-2,1860,60  rondNEEZLW00L 00079
29--18KDU08146-2,18-2,22-2,13-2,1560,60  rondNEEZLW00L 00079
29--18KDU08162-2,33-2,25-2,18-2,0651,00  rondNEEZLW00L 00093
29--18KDU08163-2,00-2,00-2,00-2,0670,50  rondNEEZLW00L 00079
29--18KDU08164-1,99-2,00-1,99-2,0851,00  rondNEEZLW00L 00079
29--18KDU14028-2,15-2,15-2,09-2,0980,60  rondNEEZLW00I 02250
29--18KDU14224-2,55-2,55-2,20-2,31172,002,00rechthoekigNEEgemeente
29--18KDU14226-2,35-2,40-2,22-2,27151,30  rondNEEgemeente
29--18KDU14228-2,84-2,84-3,14-3,09122,002,00rechthoekigNEEZLW00L 00022
29--18KDU14229-1,92-1,92-2,19-2,38212,003,50rechthoekigNEEgemeente
29--19KDU02802-1,98-1,94-1,97-2,0690,50  rondNEEZLW00I 00087
29--19KDU02810-1,93-1,92-2,00-2,00110,60  rondNEEZLW00I 02786
29--19KDU02811-2,02-2,04-1,97-2,00110,50  rondNEEZLW00I 02787
29--19KDU02812-1,89-2,00-1,94-1,95150,50  rondNEEZLW00I 02787
29--19KDU02823-2,00-2,02-2,11-2,0090,50  rondNEEZLW00I 02723
29--19KDU02824-1,99-2,00-2,09-2,0390,50  rondNEEZLW00I 02722
29--19KDU02825-1,91-1,99-2,03-2,0290,50  rondNEEZLW00I 00096
29--19KDU02826-2,00-2,00-2,04-2,0490,50  rondNEEZLW00I 00096
29--19KDU02827-2,06-2,08-2,03-2,0990,50  rondNEEZLW00I 00096
29--19KDU02828-2,09-2,08-2,12-2,0690,50  rondNEEZLW00I 00096
29--19KDU02829-1,95-2,04-2,00-2,00110,60  rondNEEZLW00I 03445
29--19KDU02830-1,88-2,03-2,02-2,22140,50  rondNEEgemeente
29--19KDU02831-2,32-2,35-2,37-2,4370,50  rondNEEZLW00I 03501
29--19KDU02832-2,40-2,34-2,42-2,4480,50  rondNEEZLW00I 03501
29--19KDU02833-2,34-2,31-2,46-2,3480,50  rondNEEZLW00I 03500
29--19KDU02834-2,45-2,45-2,30-2,3081,502,00rechthoekigNEEZLW00I 03499
29--19KDU02838-1,75-1,75-1,77-1,7490,50  rondNEEMDE01T 00143
29--19KDU02863-2,20-2,25-2,36-2,54180,90  rondNEEZLW00I 03296
29--19KDU02864-2,33-2,33-2,70-2,5090,50  rondNEEZLW00I 03310
29--19KDU02866-2,02-2,02-2,20-2,0680,80  rondNEEZLW00I 02416
29--19KDU02951-2,19-2,05-2,12-1,99170,70  rondJAgemeente
29--19KDU02957-1,86-1,75-2,00-2,15160,60  rondNEEZLW00I 00080
29--19KDU06060-2,08-2,00-2,12-2,23170,60  rondNEEZLW00I 00068
29--19KDU07879-1,87-1,86-1,74-1,75131,20  rondNEEMDE01T 00140
29--19KDU07880-1,88-1,87-1,98-1,9990,40  rondNEEZLW00I 00069
29--19KDU07881-1,58-1,61-1,72-1,7890,50  rondNEEMDE01T 00140
29--19KDU07882-2,04-2,06-2,14-2,15110,30  rondNEEZLW00I 00068
29--19KDU07883-2,08-2,00-2,12-2,23170,30  rondNEEZLW00I 00068
29--19KDU07884-2,52-2,46-2,44-2,3890,80  rondNEEZLW00I 00069
29--19KDU07885-2,00-2,33-1,95-2,28140,30  rondNEEZLW00I 03500
29--19KDU07886-2,57-2,50-2,55-2,6280,901,20rechthoekigNEEgemeente
29--19KDU07887-2,39-2,42-2,43-2,4880,60  rondNEEZLW00I 03248
29--19KDU07888-1,97-1,91-2,14-2,1270,50  rondNEEZLW00I 00083
29--19KDU07944-2,29-2,32-2,25-2,5380,70  rondNEEZLW00G 02245
29--19KDU07945-1,79-1,66-1,77-1,8160,50  rondNEEZLW00L 00100
29--19KDU07946-1,85-1,99-1,75-2,25450,60  rondNEEgemeente
29--19KDU07947-2,00-2,07-2,13-2,1761,00  rondNEEZLW00I 01202
29--19KDU07948-1,87-1,89-2,04-2,1160,50  rondNEEZLW00I 01203
29--19KDU07949-2,46-2,45-2,36-2,3561,00  rondNEEZLW00L 00745
29--19KDU07950-2,69-2,68-2,68-2,5741,703,00rechthoekigNEEZLW00L 00092
29--19KDU07980-2,05-2,18-2,20-2,1550,30  rondNEEZLW00I 01237
29--19KDU07981-2,73-2,71-2,78-2,83211,10  rondNEEZLW00L 00713
29--19KDU07986-1,65-1,65-1,60-1,6090,50  rondNEEZLW00L 00810
29--19KDU07988-1,91-1,91-1,82-1,9190,50  rondNEEZLW00L 00175
29--19KDU08027-2,00-1,99-2,16-2,1890,80  rondNEEZLW00I 02601
29--19KDU08140-2,00-2,06-2,33-2,3280,60  rondNEEZLW00L 00026
29--19KDU09221-2,17-2,24-2,16-2,1250,80  rondNEEZLW00I 03733
29--19KDU09249-2,41-2,35-2,31-2,2241,502,00rechthoekigNEEZLW00L 00844
29--19KDU09315-1,89-1,82-2,00-2,15461,00  rondNEEZLW00I 03296
29--19KDU10881-1,85-1,99-1,75-2,25450,50  rondNEEZLW00I 01202
29--19KDU10884-2,05-2,18-2,20-2,1551,00  rondNEEZLW00I 01237
29--19KDU14100-2,36-2,36-2,62-2,6191,001,00muilNEEZLW00I 00664
29--19KDU14101-2,38-2,38-2,30-2,30170,80  rondNEEgemeente
29--19KDU14104-1,89-1,89-2,28-2,34110,50  rondNEEZLW00I 02889
29--19KDU14230-1,92-1,92-2,24-2,38190,50  rondNEEZLW00I 03663
29--19KDU14642-2,95-1,40-2,45-0,90335,00  rondJAgemeente
29--19KDU19712-2,58-2,58-2,58-2,58100,60  rondNEEwaterschap
29--19KDU22051-2,09-2,10-2,34-2,3380,50  rondNEEZLW00I 03662
29--19KDU22052-2,39-2,40-2,50-2,56140,70  rondNEEgemeente
29--19KDU30106-2,38-2,38-2,33-2,33160,50  rondNEEZLW00I 03248
29--19KDU30107-2,38-2,38-2,33-2,33120,50  rondNEEZLW00I 03247
29--19KDU60012-2,35-2,35-2,29-2,29750,50  rondJAwaterschap
29--20KDU01700-1,74-1,61-1,74-1,7350,80  rondNEEZLW00I 03378
29--20KDU02800-1,15-1,13-1,10-1,04110,50  rondNEEMDE01T 01106
29--20KDU02801-0,89-0,86-1,10-1,15130,50  rondNEEMDE01T 01310
29--20KDU02807-0,86-0,88-1,13-1,0560,30  rondNEEMDE01T 01335
29--20KDU02808-1,00-0,96-0,84-0,97201,00  rondNEEgemeente
29--20KDU02809-0,95-0,94-1,05-1,08131,00  rondNEEgemeente
29--20KDU02836-1,30-1,30-1,25-1,2580,50  rondNEEMDE01T 00145
29--20KDU02837-1,30-1,30-1,25-1,2590,50  rondNEEMDE01T 01101
29--20KDU02853-1,11-1,08-1,18-1,07400,50  rondNEEMDE01T 01396
29--20KDU02855-1,41-1,41-1,50-1,5380,50  rondNEEMDE01T 00864
29--20KDU02856-1,08-1,13-1,12-1,1980,60  rondNEEgemeente
29--20KDU02857-1,22-1,14-1,71-1,78170,90  rondJAMDE01T 02103
29--20KDU02950-1,20-1,20-1,24-1,24141,00  rondNEEgemeente
29--20KDU02955-1,00-1,00-0,90-0,90161,00  rondNEEgemeente
29--20KDU07715-1,15-1,08-1,04-1,42131,00  rondNEEMDE01T 02109
29--20KDU07716-1,41-1,38-1,50-1,5390,50  rondNEEMDE01T 00463
29--20KDU07717-1,00-1,00-1,14-1,1380,50  rondNEEMDE01T 01868
29--20KDU07718-0,91-0,96-1,18-1,2080,50  rondNEEMDE01T 01868
29--20KDU07719-0,78-0,76-0,73-0,71130,50  rondNEEgemeente
29--20KDU07720-0,97-1,12-1,03-1,0890,50  rondNEEMDE01T 01106
29--20KDU07721-0,95-0,95-1,16-1,5590,50  rondNEEMDE01T 01310
29--20KDU07723-0,98-1,00-1,12-1,1480,50  rondNEEMDE01T 01868
29--20KDU07724-1,55-1,45-1,50-1,5080,50  rondNEEMDE01T 00464
29--20KDU07725-1,49-1,46-1,53-1,4990,50  rondNEEMDE01T 00863
29--20KDU07726-1,42-1,37-1,38-1,59100,70  rondNEEMDE01T 00224
29--20KDU07727-1,02-1,17-1,11-1,0970,50  rondNEEMDE01T 00203
29--20KDU07733-1,12-1,15-1,25-1,2790,50  rondNEEMDE01T 01158
29--20KDU07761-1,42-1,44-1,47-1,4470,50  rondNEEMDE01T 01769
29--20KDU07762-1,74-1,61-1,69-1,56150,50  rondNEEMDE01T 01102
29--20KDU07763-1,33-1,38-1,44-1,4390,50  rondNEEMDE01T 02223
29--20KDU07764-1,38-1,46-1,47-1,47110,80  rondNEEgemeente
29--20KDU07765-1,42-1,46-1,45-1,4590,50  rondNEEMDE01T 02224
29--20KDU07766-1,28-1,25-1,46-1,29110,60  rondNEEMDE01T 00198
29--20KDU07767-1,50-1,52-1,50-1,5090,60  rondNEEMDE01T 00199
29--20KDU07768-1,28-1,28-1,27-1,2530,60  rondNEEMDE01T 00814
29--20KDU07769-1,11-1,05-1,29-1,14180,50  rondNEEgemeente
29--20KDU07771-1,35-1,34-1,41-1,4490,50  rondNEEZLW00I 03017
29--20KDU07772-1,39-1,37-1,34-1,42130,60  rondNEEZLW00I 03356
29--20KDU07773-1,31-1,25-1,38-1,4990,50  rondNEEZLW00I 03377
29--20KDU07774-1,35-1,41-1,49-1,5890,50  rondNEEZLW00I 03378
29--20KDU07775-1,49-1,45-1,63-1,6290,50  rondNEEZLW00I 03378
29--20KDU07776-1,86-1,97-1,81-1,92131,00  rondNEEMDE01T 02103
29--20KDU09220-1,64-1,65-1,71-1,7340,50  rondNEEMDE01T 00149
29--20KDU14081-0,84-0,84-1,13-1,14140,50  rondNEEgemeente
29--20KDU14082-0,75-0,75-0,65-0,65101,00  rondNEEMDE01T 00228
29--20KDU14083-0,75-0,75-0,65-0,65111,00  rondNEEMDE01T 00228
29--20KDU14084-0,75-0,75-0,65-0,6581,00  rondNEEMDE01T 00228
29--20KDU30105-0,20-0,20-0,15-0,15170,50  rondNEEMDE01T 00383
29--21KDU01710-1,11-1,66-1,01-1,56161,00  rondNEEMDE01T 02109
29--21KDU02787-0,96-0,94-0,92-0,89150,30  rondNEEMDE01T 02242
29--21KDU02788-1,28-1,31-1,21-1,23180,70  rondNEEMDE01T 01721
29--21KDU02790-1,20-1,23-1,14-1,1370,60  rondNEEMDE01T 01599
29--21KDU02791-1,10-1,10-1,21-1,25340,80  rondNEEgemeente
29--21KDU02792-1,02-1,06-0,89-1,29290,701,20rechthoekigNEEgemeente
29--21KDU02793-1,52-1,61-1,45-1,54610,701,20rechthoekigNEEgemeente
29--21KDU02794-1,07-1,02-1,21-1,29280,80  rondNEEgemeente
29--21KDU027950,10-0,650,16-0,59630,60  rondNEEMDE01S 05117
29--21KDU02796-1,00-0,95-1,03-1,04200,50  rondNEEMDE01T 01837
29--21KDU02797-1,00-1,04-1,03-1,05320,50  rondNEEMDE01T 01837
29--21KDU02798-1,09-1,02-1,08-1,4590,50  rondNEEMDE01T 01520
29--21KDU02799-1,19-1,21-1,47-1,45160,70  rondNEEgemeente
29--21KDU02803-1,25-1,25-1,12-1,15230,70  rondNEEgemeente
29--21KDU02804-0,74-0,71-0,81-0,9870,30  rondNEEMDE01T 00855
29--21KDU02805-0,69-0,75-0,94-1,0770,30  rondNEEMDE01T 00855
29--21KDU02806-0,84-0,81-1,03-1,0370,30  rondNEEMDE01T 02429
29--21KDU02843-1,14-1,25-1,10-1,25280,70  rondNEEMDE01T 01591
29--21KDU02844-1,16-1,16-1,11-1,11220,50  rondNEEMDE01T 02057
29--21KDU02849-1,41-1,41-1,36-1,36170,30  rondNEEMDE01T 02248
29--21KDU02854-0,87-0,87-1,14-1,04101,001,10rechthoekigJAgemeente
29--21KDU07600-1,55-1,55-1,50-1,50801,50  rondNEEMDE01T 02528
29--21KDU07601-0,85-0,77-0,91-0,85120,30  rondNEEMDE01T 01714
29--21KDU07602-1,12-1,12-1,08-1,1190,50  rondNEEMDE01T 02491
29--21KDU07603-1,25-1,24-1,24-1,20130,70  rondNEEMDE01T 01874
29--21KDU07604-1,25-1,25-1,23-1,20170,70  rondNEEMDE01T 02114
29--21KDU07605-1,28-1,28-1,20-1,20180,80  rondNEEgemeente
29--21KDU07637-1,22-1,31-1,14-1,23170,80  rondNEEMDE01T 02491
29--21KDU07638-1,07-1,08-1,05-1,0490,50  rondNEEMDE01T 02314
29--21KDU07643-1,43-1,33-1,26-1,16291,702,20rechthoekigNEEgemeente
29--21KDU07707-1,23-1,24-1,32-1,49420,70  rondNEEgemeente
29--21KDU07708-0,95-0,99-0,88-0,87310,70  rondNEEgemeente
29--21KDU07709-1,21-1,11-1,12-1,31250,90  rondNEEMDE01T 01117
29--21KDU07710-1,22-1,21-1,20-1,11230,90  rondNEEMDE01T 01117
29--21KDU07711-1,21-1,25-1,18-1,22270,80  rondNEEgemeente
29--21KDU07712-1,08-1,24-1,06-1,1981,50  rondNEEMDE01T 02109
29--21KDU07713-1,08-1,27-1,57-1,49130,50  rondNEEgemeente
29--21KDU07714-1,50-1,46-1,50-1,52110,50  rondNEEMDE01T 01668
29--21KDU07722-1,42-1,43-1,54-1,5490,50  rondNEEMDE01T 00528
29--21KDU09101-1,06-1,13-1,20-1,25110,50  rondNEEMDE01T 00794
29--21KDU09102-1,05-1,11-1,34-1,23130,50  rondNEEMDE01T 01589
29--21KDU09103-1,06-1,00-1,16-1,1490,50  rondNEEMDE01T 00794
29--21KDU09104-0,99-1,05-1,11-1,1690,50  rondNEEMDE01T 00795
29--21KDU09107-1,06-1,06-1,13-1,33130,50  rondNEEMDE01T 01710
29--21KDU09162-1,27-1,22-1,29-1,43130,70  rondNEEMDE01T 01873
29--21KDU09163-1,35-1,31-1,31-1,32210,70  rondNEEMDE01T 01875
29--21KDU09164-1,21-1,18-1,37-1,33170,70  rondNEEMDE01T 02428
29--21KDU09192-1,25-1,34-1,22-1,2290,80  rondNEEMDE01T 00358
29--21KDU14064-1,03-1,03-1,27-1,22110,802,00rechthoekigNEEMDE01T 00914
29--21KDU14065-1,64-1,64-1,58-1,58210,60  rondNEEMDE01T 02201
29--21KDU14066-1,17-1,17-1,28-1,17111,301,50rechthoekigJAMDE01T 01591
29--21KDU14069-0,25-0,25-0,22-0,62250,50  rondNEEgemeente
29--21KDU14070-0,59-0,59-0,69-1,0390,50  rondNEEgemeente
29--21KDU14071-1,02-1,02-1,17-1,21200,70  rondNEEMDE01T 01832
29--21KDU14072-1,25-1,25-1,17-1,14200,70  rondNEEMDE01T 01509
29--21KDU14073-1,04-1,04-1,18-1,29150,70  rondNEEMDE01T 01510
29--21KDU14074-1,21-1,21-1,16-1,1690,50  rondNEEMDE01T 00360
29--21KDU14588-1,17-1,13-1,11-1,05140,60  rondNEEMDE01T 02528
29--21KDU22039-0,60-0,60-0,55-0,55100,50  rondNEEMDE01T 00634
29--21KDU22056-1,47-1,45-1,39-1,37160,80  rondNEEgemeente
29--21KDU22057-1,17-1,20-1,23-1,17101,00  rondNEEMDE01T 00360
29--21KDU22060-1,50-1,63-1,41-1,54110,90  rondNEEMDE01T 02434
29--21KDU30104-1,01-1,01-0,96-0,9660,50  rondNEEwaterschap
29--22KDU02847-1,01-0,98-0,94-0,92190,50  rondNEEMDE01T 01960
29--22KDU02850-1,29-1,42-1,24-1,37200,50  rondNEEMDE01T 01498
29--22KDU02851-1,33-1,34-1,28-1,25170,50  rondNEEMDE01T 01788
29--22KDU02852-1,08-1,14-1,13-1,13210,60  rondNEEMDE01T 02591
29--22KDU07582-0,88-0,94-0,89-0,84170,70  rondNEEMDE01T 02254
29--22KDU07583-0,73-0,77-0,78-0,83230,70  rondNEEgemeente
29--22KDU07584-0,97-1,00-0,90-0,93300,70  rondNEEMDE01T 00706
29--22KDU07585-1,04-1,05-0,96-1,07120,70  rondNEEgemeente
29--22KDU07586-1,00-0,93-1,03-0,96140,50  rondNEEMDE01T 02439
29--22KDU07587-0,94-0,97-0,87-0,88150,90  rondNEEMDE01T 02146
29--22KDU07588-1,00-0,99-0,96-0,95230,90  rondNEEMDE01T 01977
29--22KDU07589-0,88-0,88-0,75-0,77170,70  rondNEEMDE01T 02463
29--22KDU07606-0,88-0,94-0,83-0,9570,30  rondNEEMDE01T 02570
29--22KDU07607-1,00-1,05-0,95-1,00170,30  rondNEEMDE01T 02571
29--22KDU07608-1,08-0,98-1,02-1,0030,30  rondNEEMDE01T 01405
29--22KDU07609-0,98-0,97-0,99-0,9760,30  rondNEEMDE01T 01405
29--22KDU07610-1,00-0,89-1,00-0,9650,30  rondNEEMDE01T 02288
29--22KDU07611-0,71-0,73-0,88-1,02170,30  rondNEEMDE01T 02288
29--22KDU07639-1,54-1,48-1,35-1,2981,30  rondNEEMDE01T 01490
29--22KDU07640-1,25-1,29-1,18-1,22250,70  rondNEEgemeente
29--22KDU07641-1,14-1,20-1,17-1,1280,60  rondNEEMDE01T 01482
29--22KDU07642-1,29-1,24-1,20-1,18150,60  rondNEEMDE01T 01482
29--22KDU07644-1,16-1,16-1,14-1,1490,50  rondNEEMDE01T 01504
29--22KDU07645-1,11-1,09-1,05-1,07160,60  rondNEEMDE01T 02538
29--22KDU07646-0,97-1,00-0,91-0,94100,60  rondNEEgemeente
29--22KDU09154-1,25-1,21-1,18-1,14180,70  rondNEEgemeente
29--22KDU09155-1,03-1,04-1,03-1,08300,70  rondNEEMDE01T 02177
29--22KDU09156-1,25-1,19-1,18-1,12110,70  rondNEEMDE01T 02170
29--22KDU09157-1,20-1,18-1,13-1,04110,70  rondNEEMDE01T 01681
29--22KDU09158-1,15-1,02-1,07-0,87110,80  rondNEEMDE01T 02146
29--22KDU09159-1,11-1,06-0,97-0,95101,00  rondNEEMDE01T 01977
29--22KDU09160-1,06-1,18-0,96-1,00101,00  rondNEEMDE01T 02256
29--22KDU09165-1,16-1,21-1,33-1,21230,70  rondNEEMDE01T 02250
29--22KDU09166-1,21-1,22-1,31-1,27230,70  rondNEEMDE01T 02250
29--22KDU09167-1,25-1,22-1,24-1,32150,70  rondNEEMDE01T 02251
29--22KDU09168-1,11-1,15-1,16-1,15160,70  rondNEEMDE01T 02591
29--22KDU09169-1,21-1,24-1,17-1,10160,70  rondNEEMDE01T 02591
29--22KDU09170-1,33-1,29-1,28-1,24140,50  rondNEEMDE01T 01787
29--22KDU09171-1,08-1,17-1,20-1,21140,50  rondNEEMDE01T 01788
29--22KDU09172-1,29-1,32-1,24-1,27150,50  rondNEEMDE01T 02095
29--22KDU14067-1,05-1,05-0,98-0,97200,70  rondNEEMDE01T 02598
29--22KDU14068-1,39-1,39-1,42-1,61141,301,50rechthoekigJAgemeente
29--22KDU14569-1,33-1,25-1,25-1,21101,00  rondNEEMDE01T 02591
29--22KDU14570-0,77-0,78-0,83-0,69110,60  rondNEEMDE01T 01960
29--22KDU22058-1,25-1,38-1,19-1,32180,60  rondNEEMDE01T 02213
29--22KDU22059-1,11-1,14-1,06-1,1870,80  rondNEEMDE01T 02571
30--16KDU01757-2,01-1,97-2,25-2,2690,50  rondJAZLW00L 00557
30--16KDU02896-2,90-2,97-3,13-3,16101,802,00rechthoekigNEEgemeente
30--16KDU08664-2,50-2,61-2,75-2,7471,00  rondNEEZLW00K 00192
30--16KDU08665-2,89-2,75-2,83-2,7571,00  rondNEEZLW00K 00231
30--16KDU08666-2,62-2,50-2,71-2,79201,00  rondNEEgemeente
30--16KDU08667-2,81-2,82-2,73-2,7881,00  rondNEEZLW00K 00232
30--16KDU08668-3,00-3,00-2,90-2,87131,00  rondNEEZLW00K 00232
30--16KDU08669-2,68-2,72-2,75-2,8581,00  rondNEEZLW00K 00188
30--16KDU08670-2,85-2,70-2,75-3,13101,00  rondNEEgemeente
30--16KDU08671-2,68-2,65-2,88-2,88171,201,50rechthoekigJAgemeente
30--16KDU08673-2,31-2,28-2,09-2,1561,30  rondNEEZLW00L 00562
30--16KDU08674-2,23-2,42-2,39-2,23141,00  rondNEEZLW00L 00562
30--16KDU08675-2,40-2,49-2,41-2,6260,60  rondNEEZLW00L 00547
30--16KDU08676-2,55-2,53-2,57-2,5890,60  rondNEEZLW00L 00823
30--16KDU08677-2,67-2,54-2,65-2,61100,60  rondNEEgemeente
30--16KDU08678-2,59-2,72-2,79-2,75110,80  rondNEEZLW00K 00215
30--16KDU08679-2,85-2,72-2,62-2,75331,20  rondNEEgemeente
30--16KDU08715-2,21-2,25-2,20-2,2880,80  rondNEEZLW00L 00823
30--16KDU08716-2,41-2,27-2,32-2,4250,60  rondNEEZLW00L 00537
30--16KDU08717-2,20-2,24-2,04-2,08150,80  rondNEEZLW00L 00539
30--16KDU08718-2,24-2,21-2,16-2,13110,80  rondNEEZLW00L 00549
30--16KDU08719-2,33-2,40-2,25-2,4931,30  rondNEEZLW00L 00547
30--16KDU08720-2,11-2,11-2,09-2,2590,50  rondNEEZLW00L 00560
30--16KDU08721-2,08-2,21-2,00-2,1380,80  rondNEEZLW00L 00832
30--16KDU08722-1,87-1,91-2,09-2,0790,30  rondNEEZLW00L 00832
30--16KDU08785-2,08-1,96-2,40-2,3731,50  rondNEEZLW00L 00525
30--16KDU09281-2,50-2,55-2,75-2,71290,70  rondNEEZLW00L 00546
30--16KDU09330-2,19-2,23-2,11-2,2570,80  rondNEEZLW00L 00822
30--16KDU09331-2,50-2,54-2,33-2,3791,00  rondNEEZLW00L 00537
30--16KDU10900-2,67-2,54-2,65-2,61100,70  rondNEEgemeente
30--16KDU10901-2,22-2,09-2,32-2,4250,50  rondNEEZLW00L 00537
30--16KDU10902-2,45-2,52-2,25-2,4931,40  rondNEEZLW00L 00547
30--16KDU10903-2,08-2,21-2,06-2,0381,00  rondNEEZLW00L 00832
30--16KDU10906-2,08-1,96-2,40-2,3731,40  rondNEEZLW00L 00525
30--16KDU14018-1,98-1,98-1,90-1,90230,80  rondNEEZLW00L 00562
30--16KDU14019-2,07-2,07-2,39-2,55160,50  rondNEEZLW00L 00562
30--16KDU14022-2,25-2,25-2,30-2,4471,902,00rechthoekigNEEZLW00I 03711
30--16KDU14023-2,34-2,34-2,29-2,2970,30  rondNEEZLW00L 00555
30--16KDU19798-2,40-2,40-2,35-2,3560,50  rondNEEZLW00I 02511
30--16KDU20264-2,32-2,31-2,43-2,4851,00  rondNEEZLW00L 00539
30--16KDU22045-2,22-2,39-2,31-2,5060,90  rondNEEZLW00L 00524
30--16KDU22046-2,49-2,51-2,36-2,3861,30  rondNEEZLW00L 00529
30--16KDU22067-2,94-2,91-3,01-3,0081,00  rondJAZLW00K 00186
30--16KDU22068-2,78-2,63-2,76-2,8381,50  rondNEEZLW00L 00530
30--16KDU22069-2,48-2,55-2,64-2,8490,50  rondNEEZLW00L 00555
30--16KDU22081-2,31-2,30-2,43-2,4851,00  rondNEEZLW00L 00539
30--16KDU22085-2,02-2,14-2,30-2,4091,00  rondNEEZLW00L 00823
30--16KDU22378-3,07-3,02-2,99-3,2082,50  rondNEEZLW00I 03713
30--16KDU30068-2,39-2,39-2,34-2,34140,90  rondNEEZLW00L 00529
30--17KDU02902-1,92-1,92-1,87-1,97350,50  rondJAZLW00I 02524
30--17KDU02908-2,11-2,11-2,06-2,06120,50  rondNEEZLW00I 02876
30--17KDU02909-1,88-1,88-1,85-1,96500,30  rondJAZLW00L 00632
30--17KDU08057-1,73-1,75-1,74-1,7590,50  rondNEEZLW00L 00605
30--17KDU08683-2,13-1,82-2,11-2,02150,50  rondNEEZLW00L 00639
30--17KDU08692-1,39-1,43-1,34-1,3890,30  rondNEEZLW00I 03112
30--17KDU08693-1,98-1,91-1,88-1,8151,00  rondNEEZLW00I 03364
30--17KDU08694-1,82-1,87-1,72-1,7781,00  rondNEEZLW00I 03364
30--17KDU08695-1,75-1,75-1,59-1,6771,00  rondNEEZLW00I 03362
30--17KDU08696-2,86-3,00-2,76-2,90151,00  rondNEEgemeente
30--17KDU08697-1,92-1,98-1,87-1,93100,50  rondNEEZLW00I 03706
30--17KDU08698-1,54-1,69-1,75-1,8381,00  rondNEEZLW00I 03702
30--17KDU08699-1,99-2,07-1,98-2,02321,00  rondNEEZLW00I 02697
30--17KDU08700-2,15-2,00-2,08-2,0350,70  rondNEEZLW00I 02697
30--17KDU08701-3,00-2,91-2,90-2,81101,00  rondNEEZLW00I 03361
30--17KDU08702-1,70-1,70-1,62-1,85120,50  rondNEEZLW00I 03024
30--17KDU08723-2,12-2,19-2,07-2,12230,50  rondNEEZLW00L 00833
30--17KDU08724-1,95-1,95-1,90-1,90110,50  rondNEEZLW00L 00833
30--17KDU08725-2,23-2,23-2,16-2,41130,70  rondNEEZLW00L 00652
30--17KDU08726-1,92-1,93-1,94-1,98130,70  rondNEEZLW00L 00651
30--17KDU08727-1,85-1,75-1,91-1,9770,30  rondNEEZLW00L 00650
30--17KDU08728-2,05-2,07-2,07-2,0471,00  rondNEEZLW00L 00651
30--17KDU08729-1,92-1,91-2,00-2,11150,50  rondNEEZLW00L 00649
30--17KDU08730-2,24-2,18-2,11-2,1480,70  rondNEEZLW00L 00649
30--17KDU08731-1,96-1,95-1,98-1,8870,60  rondNEEZLW00L 00640
30--17KDU08732-1,96-1,86-1,98-2,1190,50  rondNEEZLW00L 00619
30--17KDU08733-2,25-2,25-2,24-2,22311,001,20rechthoekigJAgemeente
30--17KDU08757-1,97-1,99-1,94-1,92150,50  rondNEEZLW00I 00566
30--17KDU08758-2,53-2,37-2,48-2,3290,50  rondNEEZLW00I 00462
30--17KDU08759-2,41-2,39-2,36-2,3490,50  rondNEEZLW00I 02515
30--17KDU08760-2,31-2,31-2,26-2,2690,50  rondNEEZLW00I 02376
30--17KDU08761-2,33-2,32-2,28-2,2790,50  rondNEEZLW00I 02517
30--17KDU08762-2,29-2,25-2,24-2,2090,50  rondNEEZLW00I 02377
30--17KDU08763-2,27-2,21-2,22-2,1690,50  rondNEEZLW00I 02519
30--17KDU08764-2,18-2,22-2,13-2,1790,50  rondNEEZLW00I 02521
30--17KDU08765-2,25-2,20-2,20-2,1590,50  rondNEEZLW00I 02522
30--17KDU08766-2,24-2,20-2,19-2,1590,50  rondNEEZLW00I 02522
30--17KDU08767-2,24-2,25-2,19-2,2080,40  rondNEEZLW00I 02873
30--17KDU08768-2,27-2,24-2,22-2,1990,40  rondNEEZLW00I 03354
30--17KDU08769-1,96-1,95-1,94-2,0290,50  rondNEEZLW00I 03354
30--17KDU08770-2,08-2,03-1,99-1,9880,50  rondNEEZLW00I 03354
30--17KDU08771-1,91-1,99-1,94-1,92130,50  rondNEEZLW00I 02874
30--17KDU08772-1,89-1,88-1,94-1,9190,40  rondNEEZLW00I 02875
30--17KDU08773-2,19-2,13-2,14-2,0890,50  rondNEEZLW00I 02522
30--17KDU08774-2,29-2,29-2,24-2,2490,50  rondNEEZLW00I 03119
30--17KDU08775-1,98-2,00-1,99-2,0090,40  rondNEEZLW00I 02523
30--17KDU08776-1,82-1,88-2,00-1,96120,30  rondNEEgemeente
30--17KDU09334-2,05-2,20-2,00-2,15260,50  rondJAgemeente
30--17KDU10904-2,13-2,08-2,11-2,1480,60  rondNEEZLW00L 00649
30--17KDU14021-2,53-2,53-2,29-2,49141,301,50rechthoekigNEEgemeente
30--17KDU14030-2,18-2,18-2,12-2,12110,60  rondNEEZLW00I 00508
30--17KDU14031-1,65-1,65-1,60-1,60710,30  rondNEEZLW00I 03745
30--17KDU14032-2,50-2,50-2,45-2,45140,500,80rechthoekigNEEgemeente
30--17KDU20261-1,66-1,71-1,73-1,8650,80  rondNEEZLW00L 00621
30--17KDU22047-1,93-1,90-2,02-2,30130,50  rondNEEZLW00L 00620
30--17KDU22048-1,66-1,71-1,73-1,8651,00  rondNEEZLW00L 00605
30--17KDU30073-2,05-2,05-2,00-2,0070,40  rondNEEZLW00I 02524
30--18KDU06061-2,40-2,37-2,48-2,5250,60  rondNEEZLW00I 00667
30--18KDU06062-2,31-2,34-2,52-2,5250,60  rondNEEZLW00I 00669
30--18KDU06063-2,37-2,38-2,43-2,5750,60  rondNEEZLW00I 00667
30--18KDU07890-2,37-2,44-2,54-2,55130,70  rondNEEgemeente
30--18KDU07891-2,58-2,47-2,69-2,7170,70  rondNEEZLW00I 03375
30--18KDU07892-2,41-2,42-2,75-2,6180,50  rondNEEZLW00I 03375
30--18KDU07893-2,42-2,43-2,50-2,6580,50  rondNEEZLW00I 03375
30--18KDU07894-2,35-2,39-2,50-2,5280,50  rondNEEZLW00I 03375
30--18KDU07895-2,38-2,27-2,50-2,4680,50  rondNEEZLW00I 03375
30--18KDU07896-2,47-2,47-2,50-2,5590,50  rondNEEZLW00I 03375
30--18KDU07897-2,40-2,37-2,48-2,5250,50  rondNEEZLW00I 00667
30--18KDU07898-2,37-2,38-2,43-2,57100,50  rondNEEZLW00I 00667
30--18KDU07899-2,19-2,22-2,33-2,28170,60  rondNEEgemeente
30--18KDU07900-2,28-2,13-2,40-2,2560,50  rondNEEZLW00I 00669
30--18KDU07901-2,25-2,25-2,43-2,3750,50  rondNEEZLW00I 00669
30--18KDU07902-2,38-2,48-2,50-2,4950,50  rondNEEZLW00I 00669
30--18KDU07903-2,31-2,34-2,52-2,5250,50  rondNEEZLW00I 00669
30--18KDU07904-2,43-2,42-2,55-2,5790,60  rondNEEZLW00I 02848
30--18KDU07905-2,49-2,43-2,68-2,5090,60  rondNEEZLW00I 02848
30--18KDU07906-2,39-2,39-2,50-2,6580,50  rondNEEZLW00I 02849
30--18KDU07907-2,53-2,50-2,67-2,5080,50  rondNEEZLW00I 02849
30--18KDU07908-2,47-2,43-2,50-2,6280,50  rondNEEZLW00I 02849
30--18KDU07909-2,61-2,93-2,51-2,8381,00  rondNEEZLW00I 02850
30--18KDU07910-2,15-2,16-2,09-2,11110,40  rondNEEZLW00I 00311
30--18KDU07911-2,21-2,19-2,27-2,3890,40  rondNEEZLW00I 03633
30--18KDU07912-2,37-2,38-2,56-2,4790,50  rondNEEZLW00I 03633
30--18KDU07913-2,43-2,45-2,56-2,5080,40  rondNEEZLW00I 02846
30--18KDU07914-2,49-2,48-2,53-2,5580,50  rondNEEZLW00I 01087
30--18KDU07915-2,50-2,41-2,41-2,6880,50  rondNEEZLW00I 03264
30--18KDU07916-2,55-2,52-2,47-2,5680,50  rondNEEZLW00I 03265
30--18KDU07917-2,46-2,35-2,61-2,5370,50  rondNEEZLW00I 03265
30--18KDU07954-2,13-2,03-2,08-2,0960,50  rondNEEZLW00I 02170
30--18KDU07955-2,02-2,28-2,25-2,36100,50  rondNEEgemeente
30--18KDU07956-2,09-2,18-2,32-2,3780,40  rondNEEZLW00I 02048
30--18KDU07957-2,14-2,08-2,39-2,3870,60  rondNEEZLW00L 00006
30--18KDU07958-2,14-2,09-2,28-2,32110,50  rondNEEZLW00L 00006
30--18KDU07959-2,24-2,36-2,22-2,3370,60  rondNEEZLW00L 00300
30--18KDU07960-2,42-2,56-2,46-2,50140,50  rondNEEgemeente
30--18KDU08058-2,21-2,39-2,36-2,43110,70  rondNEEZLW00L 00006
30--18KDU08059-2,35-2,44-2,50-2,5290,50  rondNEEZLW00L 03351
30--18KDU08107-2,11-2,11-2,50-2,3860,50  rondNEEZLW00L 00008
30--18KDU08132-2,55-2,68-2,41-2,4491,50  rondNEEZLW00L 00013
30--18KDU08133-2,05-1,99-2,33-2,2451,20  rondNEEZLW00L 00014
30--18KDU08134-2,40-2,40-2,38-2,39130,60  rondNEEZLW00L 00014
30--18KDU08135-2,28-2,25-2,33-2,4271,00  rondNEEZLW00L 00016
30--18KDU08136-2,00-2,08-2,39-2,3761,00  rondNEEZLW00L 00017
30--18KDU08137-2,22-2,23-2,36-2,3761,00  rondNEEZLW00L 00018
30--18KDU08703-2,12-2,12-2,06-2,0690,60  rondNEEZLW00I 03312
30--18KDU08704-2,59-2,40-2,68-2,7290,60  rondNEEZLW00I 03312
30--18KDU08705-2,63-2,58-2,73-2,6890,60  rondNEEZLW00I 03312
30--18KDU08706-2,34-2,36-2,52-2,49110,50  rondNEEZLW00I 01094
30--18KDU08707-2,40-2,44-2,57-2,66100,50  rondNEEZLW00I 03360
30--18KDU08708-2,47-2,49-2,71-2,64100,50  rondNEEZLW00I 03360
30--18KDU08709-2,59-2,62-2,64-2,84120,80  rondNEEgemeente
30--18KDU08710-1,71-1,71-1,66-1,66140,50  rondNEEgemeente
30--18KDU08711-2,59-2,55-2,66-2,6590,50  rondNEEZLW00I 03363
30--18KDU08712-2,75-2,71-2,75-2,7290,80  rondNEEZLW00I 01094
30--18KDU08777-1,71-1,82-1,78-1,9590,400,60eivormigNEEZLW00I 01134
30--18KDU08778-1,84-1,91-2,07-2,14140,40  rondNEEZLW00I 01331
30--18KDU09280-2,00-1,99-2,21-2,2490,40  rondNEEZLW00I 03633
30--18KDU10878-2,38-2,48-2,50-2,4950,60  rondNEEZLW00I 00669
30--18KDU10879-2,25-2,25-2,43-2,3750,60  rondNEEZLW00I 00669
30--18KDU10880-2,28-2,13-2,40-2,2560,40  rondNEEZLW00I 00669
30--18KDU10882-2,13-2,03-2,08-2,0960,40  rondNEEZLW00I 02170
30--18KDU10905-2,06-2,14-2,07-2,14140,70  rondNEEZLW00I 01331
30--18KDU14027-2,08-2,08-2,01-2,01130,70  rondNEEZLW00I 00525
30--18KDU14029-2,14-2,14-2,09-2,09130,50  rondNEEgemeente
30--18KDU14038-2,00-2,00-2,33-2,40100,40  rondNEEZLW00I 00667
30--18KDU14039-2,27-2,27-2,51-2,5770,40  rondNEEZLW00I 03262
30--18KDU14040-2,29-2,29-2,67-2,7180,40  rondNEEZLW00I 03262
30--18KDU14041-2,31-2,31-2,76-2,6190,40  rondNEEZLW00I 03263
30--18KDU14042-2,32-2,32-2,64-2,6670,50  rondNEEZLW00I 03263
30--18KDU14043-2,33-2,33-2,59-2,5490,40  rondNEEZLW00I 03263
30--18KDU14044-2,58-2,58-2,53-2,53110,50  rondNEEZLW00I 03263
30--18KDU14045-2,58-2,58-2,65-2,58110,50  rondNEEZLW00I 03263
30--18KDU19711-1,98-1,98-1,98-1,98100,50  rondNEEZLW00L 00006
30--18KDU22064-2,43-2,45-2,62-2,69130,801,00eivormigNEEZLW00I 03375
30--18KDU22065-2,27-2,32-2,60-2,5790,50  rondNEEMDE01T 02426
30--19KDU02861-1,56-1,56-1,70-1,58110,50  rondNEEZLW00I 03589
30--19KDU02862-1,33-1,33-1,28-1,28330,50  rondJAgemeente
30--19KDU02952-2,37-2,37-2,48-2,64150,50  rondNEEZLW00I 03591
30--19KDU02954-2,09-2,03-2,04-1,98180,50  rondJAgemeente
30--19KDU07747-2,13-2,24-2,25-2,2490,50  rondNEEMDE01T 01306
30--19KDU07748-2,25-2,31-2,25-2,4090,50  rondNEEMDE01T 01306
30--19KDU07749-2,35-2,34-2,30-2,3190,50  rondNEEMDE01T 01304
30--19KDU07750-1,95-1,95-1,90-1,9090,40  rondNEEMDE01T 01384
30--19KDU07751-2,93-2,96-2,53-2,78122,002,00rechthoekigNEEgemeente
30--19KDU07752-2,36-2,31-2,31-2,2290,50  rondNEEMDE01T 00812
30--19KDU07753-2,22-2,19-2,19-2,2190,50  rondNEEMDE01T 02266
30--19KDU07754-2,38-2,25-2,33-2,2190,50  rondNEEMDE01T 02265
30--19KDU07755-2,35-2,29-2,25-2,2190,50  rondNEEMDE01T 02264
30--19KDU07756-2,00-1,95-2,12-2,1890,40  rondNEEMDE01T 01383
30--19KDU07757-2,07-2,00-2,14-2,2490,40  rondNEEMDE01T 01383
30--19KDU07758-1,91-1,93-1,86-1,88240,30  rondNEEMDE01T 01383
30--19KDU07759-1,91-1,88-1,83-1,78170,80  rondNEEgemeente
30--19KDU07760-1,53-1,49-1,71-1,7180,50  rondNEEMDE01T 01303
30--19KDU07794-1,89-1,93-1,98-1,97130,30  rondNEEMDE01T 01383
30--19KDU07795-2,00-2,06-1,95-2,0170,50  rondNEEMDE01T 01467
30--19KDU07796-1,52-1,54-1,68-1,7180,50  rondNEEMDE01T 01762
30--19KDU07797-1,61-1,59-1,69-1,7780,50  rondNEEMDE01T 01763
30--19KDU07798-1,52-1,57-1,73-1,7280,50  rondNEEMDE01T 01303
30--19KDU07803-1,25-1,29-1,46-1,3990,50  rondNEEZLW00I 02713
30--19KDU07804-1,55-1,50-1,53-1,57150,50  rondNEEZLW00I 00031
30--19KDU07805-1,56-1,60-1,55-1,6290,50  rondNEEZLW00I 00032
30--19KDU07806-1,65-1,63-1,61-1,6390,50  rondNEEZLW00I 00033
30--19KDU07807-1,66-1,61-1,65-1,6090,50  rondNEEZLW00I 00034
30--19KDU07808-1,61-1,66-1,62-1,6390,50  rondNEEZLW00I 00035
30--19KDU07809-1,59-1,63-1,69-1,7590,50  rondNEEZLW00I 00279
30--19KDU07810-1,64-1,70-1,66-1,7480,50  rondNEEZLW00I 00279
30--19KDU07811-1,75-1,83-1,70-1,7890,50  rondNEEZLW00I 00279
30--19KDU07812-1,87-1,85-1,79-1,78100,50  rondNEEZLW00I 00281
30--19KDU07846-1,78-1,75-1,81-1,6780,50  rondNEEZLW00I 02668
30--19KDU07847-1,75-1,78-1,73-1,7580,50  rondNEEZLW00I 02747
30--19KDU07848-1,25-1,27-1,38-1,72140,50  rondNEEgemeente
30--19KDU07849-1,30-1,30-1,25-1,2580,50  rondNEEZLW00I 02859
30--19KDU07850-1,30-1,30-1,25-1,25110,50  rondNEEZLW00I 02859
30--19KDU07851-2,29-2,35-2,32-2,3670,50  rondNEEZLW00I 03500
30--19KDU07852-2,06-2,08-2,18-2,14110,40  rondNEEZLW00I 02286
30--19KDU07853-2,18-2,19-2,16-2,3490,40  rondNEEZLW00I 02286
30--19KDU09246-1,96-1,89-2,20-2,2170,30  rondNEEZLW00I 01383
30--19KDU09248-1,99-1,98-2,43-2,2780,50  rondNEEZLW00I 03662
30--19KDU14057-1,301,30-1,25-1,25170,50  rondNEEgemeente
30--19KDU14094-1,88-1,88-2,15-2,3080,30  rondNEEMDE01T 01383
30--19KDU14095-2,04-2,04-1,99-1,99101,30  rondNEEMDE01T 00119
30--19KDU14231-2,00-2,00-2,27-2,37170,50  rondNEEZLW00I 03482
30--19KDU14641-3,37-1,19-3,02-0,84413,50  rondJAgemeente
30--19KDU14643-2,48-2,48-2,43-2,43222,00  rondJAZLW00I 03590
30--20KDU02835-1,58-1,58-1,75-1,6490,50  rondNEEMDE01T 00145
30--20KDU07673-1,87-1,75-1,88-2,00110,70  rondNEEMDE01T 00176
30--20KDU07674-1,91-1,91-2,09-2,0890,40  rondNEEMDE01T 00058
30--20KDU07675-1,91-1,91-2,15-2,20100,60  rondNEEgemeente
30--20KDU07676-1,77-1,71-2,03-2,02120,50  rondNEEgemeente
30--20KDU07680-2,25-2,25-2,05-2,14111,902,00rechthoekigNEEgemeente
30--20KDU07681-1,87-1,88-2,00-1,9590,50  rondNEEMDE01T 01292
30--20KDU07682-1,58-1,57-2,05-1,99120,80  rondNEEgemeente
30--20KDU07683-1,86-1,78-2,00-2,0990,50  rondNEEMDE01T 00064
30--20KDU07684-1,97-2,02-2,06-2,11110,80  rondNEEMDE01T 01776
30--20KDU07690-1,65-1,65-1,68-1,7890,50  rondNEEMDE01T 00455
30--20KDU07691-1,53-1,53-1,65-1,5890,50  rondNEEMDE01T 00456
30--20KDU07692-1,56-1,50-1,64-1,5690,50  rondNEEMDE01T 00457
30--20KDU07693-1,50-1,48-1,59-1,5490,50  rondNEEMDE01T 00458
30--20KDU07694-1,50-1,50-1,55-1,5690,50  rondNEEMDE01T 00460
30--20KDU07735-1,70-1,70-1,65-1,6590,50  rondNEEMDE01T 01293
30--20KDU07739-1,85-1,86-1,94-1,9490,50  rondNEEMDE01T 02378
30--20KDU07740-1,81-1,89-1,96-1,9990,50  rondNEEMDE01T 00050
30--20KDU07741-1,88-1,87-1,92-1,9990,50  rondNEEMDE01T 02377
30--20KDU07742-1,95-1,89-1,96-1,9790,50  rondNEEMDE01T 00050
30--20KDU07743-1,97-2,21-1,89-2,13100,80  rondNEEMDE01T 01465
30--20KDU07744-1,88-1,86-1,99-2,0090,50  rondNEEMDE01T 00050
30--20KDU07745-1,89-1,89-1,98-1,9790,50  rondNEEMDE01T 00050
30--20KDU07746-1,88-1,92-1,97-2,00140,50  rondNEEMDE01T 01465
30--20KDU07793-2,25-2,31-2,46-2,2782,002,00rechthoekigJAgemeente
30--20KDU09219-1,68-1,71-1,58-1,6161,00  rondNEEMDE01T 01777
30--20KDU14085-1,70-1,70-1,65-1,6580,40  rondNEEMDE01T 00081
30--20KDU14086-1,70-1,70-1,65-1,65100,40  rondNEEMDE01T 00054
30--20KDU14087-1,70-1,70-1,65-1,6580,40  rondNEEMDE01T 00054
30--20KDU14090-2,02-2,02-2,14-2,1090,50  rondNEEMDE01T 00055
30--20KDU14091-2,00-2,00-2,10-2,1880,50  rondNEEMDE01T 00055
30--20KDU14092-1,80-1,80-1,70-1,70101,00  rondNEEMDE01T 00071
30--20KDU14093-2,32-2,32-2,66-2,67112,002,50rechthoekigNEEgemeente
30--20KDU14590-1,85-1,81-2,23-2,16140,50  rondNEEMDE01T 00069
30--20KDU22063-2,11-2,22-2,03-2,15250,60  rondNEEMDE01T 01188
30--21KDU06058-1,50-1,39-1,42-1,32140,50  rondNEEMDE01T 02151
30--21KDU07622-1,57-1,63-1,67-1,59160,50  rondNEEMDE01T 00721
30--21KDU07623-1,47-1,46-1,60-1,50210,50  rondNEEMDE01T 00549
30--21KDU07624-1,42-1,45-1,53-1,5390,50  rondNEEMDE01T 01831
30--21KDU07625-1,38-1,44-1,58-1,5990,50  rondNEEMDE01T 00730
30--21KDU07626-1,56-1,50-1,61-1,5690,50  rondNEEMDE01T 00550
30--21KDU07627-1,43-1,54-1,67-1,74120,50  rondNEEgemeente
30--21KDU07628-1,67-1,57-1,63-1,62231,202,00rechthoekigNEEwaterschap
30--21KDU07689-2,25-2,27-2,17-2,00101,701,80rechthoekigNEEgemeente
30--21KDU07695-1,22-1,22-1,17-1,1790,50  rondNEEMDE01T 00515
30--21KDU07696-1,52-1,50-1,64-1,6490,50  rondNEEMDE01T 01172
30--21KDU07697-1,60-1,63-1,70-1,6690,50  rondNEEMDE01T 00442
30--21KDU07698-1,44-1,41-1,58-1,6190,50  rondNEEMDE01T 00519
30--21KDU07699-1,27-1,35-1,59-1,5690,50  rondNEEMDE01T 00520
30--21KDU07700-1,44-1,43-1,49-1,5390,50  rondNEEMDE01T 00446
30--21KDU07701-1,38-1,35-1,58-1,5990,50  rondNEEMDE01T 00521
30--21KDU07702-1,57-1,53-1,52-1,50120,50  rondNEEMDE01T 02358
30--21KDU07703-1,38-1,25-1,33-1,20170,50  rondNEEMDE01T 02573
30--21KDU07704-1,28-1,24-1,19-1,2490,50  rondNEEMDE01T 00452
30--21KDU07777-1,55-1,39-1,47-1,50390,50  rondNEEMDE01T 01668
30--21KDU07778-1,22-1,31-1,47-1,5390,50  rondNEEMDE01T 01210
30--21KDU07779-1,32-1,37-1,54-1,5990,50  rondNEEMDE01T 00522
30--21KDU07780-1,38-1,41-1,32-1,3390,50  rondNEEMDE01T 00449
30--21KDU07781-1,44-1,43-1,38-1,3890,50  rondNEEMDE01T 00448
30--21KDU07782-1,41-1,34-1,65-1,6290,50  rondNEEMDE01T 00521
30--21KDU07783-1,46-1,22-1,43-1,35100,50  rondNEEMDE01T 02358
30--21KDU07784-1,44-1,46-1,48-1,6180,50  rondNEEMDE01T 01165
30--21KDU07785-1,52-1,46-1,62-1,6280,50  rondNEEMDE01T 01174
30--21KDU07786-1,39-1,43-1,67-1,6790,50  rondNEEMDE01T 00518
30--21KDU07787-1,22-1,22-1,17-1,1790,50  rondNEEMDE01T 00517
30--21KDU07788-1,55-1,43-1,73-1,6590,50  rondNEEMDE01T 00517
30--21KDU07789-1,22-1,22-1,17-1,17120,50  rondNEEMDE01T 00514
30--21KDU07790-1,22-1,22-1,17-1,17130,50  rondNEEMDE01T 00513
30--21KDU07824-1,50-1,61-1,72-1,69130,50  rondNEEgemeente
30--21KDU07825-1,52-1,61-1,46-1,55130,60  rondNEEgemeente
30--21KDU07826-1,38-1,38-1,35-1,36230,60  rondNEEMDE01T 01366
30--21KDU07827-1,28-1,31-1,33-1,25110,60  rondNEEMDE01T 01369
30--21KDU07828-1,34-1,41-1,50-1,4670,80  rondNEEMDE01T 00510
30--21KDU07829-1,50-1,42-1,53-1,5980,80  rondNEEMDE01T 00510
30--21KDU07830-1,52-1,58-1,62-1,6090,50  rondNEEMDE01T 00509
30--21KDU07831-1,57-1,56-1,62-1,6490,50  rondNEEMDE01T 00509
30--21KDU07832-1,49-1,55-1,50-1,47110,60  rondNEEMDE01T 01362
30--21KDU07833-1,50-1,52-1,49-1,47110,60  rondNEEMDE01T 01363
30--21KDU07834-1,47-1,57-1,49-1,4890,60  rondNEEMDE01T 01364
30--21KDU07835-1,55-1,54-1,50-1,48110,60  rondNEEMDE01T 02244
30--21KDU07836-1,50-1,39-1,42-1,32140,60  rondNEEMDE01T 02149
30--21KDU07837-1,54-1,48-1,49-1,65150,50  rondNEEMDE01T 02151
30--21KDU07838-1,51-1,51-1,41-1,4181,00  rondNEEMDE01T 00508
30--21KDU07839-1,91-1,82-1,75-1,70280,80  rondNEEMDE01T 01670
30--21KDU07840-1,61-1,64-1,64-1,7481,30  rondNEEMDE01T 02458
30--21KDU07841-1,57-1,58-1,66-1,57130,60  rondNEEMDE01T 01354
30--21KDU07842-1,54-1,54-1,69-1,61110,60  rondNEEMDE01T 01354
30--21KDU07843-1,60-1,56-1,69-1,58110,60  rondNEEMDE01T 02116
30--21KDU07844-1,69-1,72-1,61-1,61130,60  rondNEEMDE01T 02116
30--21KDU09179-1,47-1,33-1,52-1,5880,50  rondNEEMDE01T 00722
30--21KDU09180-1,49-1,38-1,46-1,5090,50  rondNEEMDE01T 00722
30--21KDU09181-1,43-1,42-1,50-1,5590,50  rondNEEMDE01T 01831
30--21KDU14075-1,68-1,68-1,76-1,72131,501,50rechthoekigJAMDE01T 00948
30--21KDU14076-1,56-1,56-1,75-2,04142,002,00rechthoekigNEEgemeente
30--21KDU14078-2,00-2,00-2,20-2,14231,502,00rechthoekigNEEgemeente
30--21KDU14080-1,38-1,38-1,37-1,50230,60  rondNEEgemeente
30--21KDU22053-1,59-1,59-1,44-1,5081,00  rondNEEMDE01T 00527
30--21KDU22055-1,50-1,42-1,45-1,49110,70  rondNEEMDE01T 01370
30--21KDU22061-1,52-1,56-1,71-1,7180,60  rondNEEMDE01T 00722
30--22KDU07612-1,15-1,11-1,17-1,29320,30  rondNEEMDE01T 02477
30--22KDU07613-1,41-1,38-1,44-1,5090,50  rondNEEMDE01T 01549
30--22KDU07614-1,36-1,45-1,49-1,4790,50  rondNEEMDE01T 01550
30--22KDU07615-1,46-1,49-1,50-1,5590,50  rondNEEMDE01T 00734
30--22KDU07616-1,44-1,45-1,52-1,5490,50  rondNEEMDE01T 01323
30--22KDU07617-1,47-1,45-1,52-1,5890,50  rondNEEMDE01T 01323
30--22KDU07618-1,50-1,46-1,62-1,6190,50  rondNEEMDE01T 01322
30--22KDU07619-1,47-1,49-1,65-1,6490,50  rondNEEMDE01T 00723
30--22KDU07620-1,49-1,49-1,57-1,5390,50  rondNEEMDE01T 00732
30--22KDU07621-1,53-1,53-1,57-1,5790,50  rondNEEMDE01T 01876
30--22KDU09173-1,20-1,18-1,25-1,3190,50  rondNEEMDE01T 01547
30--22KDU09174-1,42-1,44-1,38-1,3890,50  rondNEEMDE01T 01684
30--22KDU09175-1,50-1,45-1,45-1,4190,50  rondNEEMDE01T 01683
30--22KDU09176-1,48-1,47-1,44-1,5090,50  rondNEEMDE01T 01682
30--22KDU09177-1,45-1,44-1,46-1,4890,50  rondNEEMDE01T 00725
30--22KDU09178-1,33-1,28-1,49-1,50110,70  rondNEEMDE01T 01323
30--22KDU09184-1,23-1,23-1,38-1,42141,401,70rechthoekigNEEMDE01T 01483
31--16KDU08592-1,32-1,42-1,41-1,44170,40  rondNEEZLW00B 00589
31--16KDU08593-1,39-1,27-1,39-1,5070,40  rondNEEZLW00B 00591
31--16KDU08594-1,15-1,33-1,10-1,28210,30  rondNEEZLW00B 00472
31--16KDU08595-2,14-2,17-2,09-2,2980,50  rondNEEZLW00B 00472
31--16KDU08596-1,47-1,47-1,41-1,41120,60  rondNEEZLW00B 00472
31--16KDU08597-1,46-1,46-1,41-1,41100,50  rondNEEZLW00B 00475
31--16KDU08598-2,75-2,75-3,23-3,03130,60  rondNEEZLW00I 00657
31--16KDU08599-3,25-3,27-3,13-3,29100,70  rondNEEZLW00I 00654
31--16KDU08600-2,59-2,58-2,62-2,65130,60  rondNEEZLW00I 00654
31--16KDU08601-2,69-2,75-2,62-2,72130,60  rondNEEZLW00I 00654
31--16KDU08602-2,69-2,64-2,82-2,82200,50  rondNEEZLW00I 00654
31--16KDU08604-2,65-2,65-2,60-2,60140,50  rondNEEZLW00I 00654
31--16KDU08614-3,23-3,23-3,18-3,18190,50  rondNEEZLW00I 02840
31--16KDU08788-1,45-1,52-1,59-1,59100,50  rondNEEZLW00B 00578
31--16KDU08789-1,57-1,56-1,57-1,6480,50  rondNEEZLW00B 00578
31--16KDU08790-1,55-1,56-1,72-1,6460,50  rondNEEZLW00B 00577
31--16KDU14024-2,51-2,51-2,45-2,45100,60  rondNEEZLW00B 00474
31--16KDU14025-2,50-2,65-2,45-2,60140,60  rondNEEgemeente
31--16KDU14026-2,62-2,62-2,88-2,9490,40  rondNEEZLW00I 00657
31--16KDU14035-2,77-2,77-3,26-3,2980,50  rondNEEZLW00I 03565
31--16KDU22082-2,26-2,41-2,60-2,68150,60  rondNEEZLW00B 00473
31--16KDU30102-1,64-1,64-1,59-1,59180,50  rondNEEZLW00B 00528
31--17KDU02894-2,66-3,30-3,40-3,54221,502,50rechthoekigNEEgemeente
31--17KDU02895-2,95-2,81-2,89-3,09290,60  rondJAgemeente
31--17KDU02906-2,36-2,27-2,31-2,2490,50  rondNEEZLW00I 00462
31--17KDU05411-3,02-2,47-2,94-2,3980,80  rondNEEZLW00I 03210
31--17KDU05412-3,13-3,13-3,14-3,5460,80  rondNEEZLW00I 02820
31--17KDU05413-2,50-2,50-2,42-2,42260,80  rondNEEZLW00I 03210
31--17KDU05497-0,78-0,78-0,73-0,7380,80  rondNEEgemeente
31--17KDU05503-0,80-0,80-0,73-0,73160,70  rondNEEgemeente
31--17KDU08605-3,21-3,38-3,08-3,2581,30  rondNEEgemeente
31--17KDU08606-3,12-3,07-3,12-3,18640,70  rondNEEgemeente
31--17KDU08612-2,71-2,72-2,66-2,6790,50  rondNEEgemeente
31--17KDU08613-1,97-2,17-2,18-2,40290,30  rondNEEgemeente
31--17KDU08748-2,91-2,97-2,86-2,92120,50  rondNEEZLW00I 03212
31--17KDU08749-2,26-2,26-2,21-2,2170,50  rondNEEZLW00I 03119
31--17KDU08750-2,66-2,64-2,87-2,7590,40  rondNEEZLW00I 03119
31--17KDU08751-2,26-2,26-2,21-2,2190,40  rondNEEZLW00I 01091
31--17KDU08752-2,26-2,26-2,21-2,2190,40  rondNEEZLW00I 01091
31--17KDU08753-2,26-2,26-2,21-2,21100,50  rondNEEZLW00I 01091
31--17KDU08754-2,63-2,90-2,81-3,04110,50  rondNEEZLW00I 02867
31--17KDU08755-2,35-2,25-2,33-2,2890,50  rondNEEZLW00I 00462
31--17KDU08756-2,14-2,21-2,06-2,1490,50  rondNEEZLW00I 03354
31--17KDU10899-2,27-2,48-2,40-2,63290,50  rondNEEZLW00I 03396
31--17KDU14033-2,40-2,82-2,35-2,77130,50  rondNEEgemeente
31--17KDU14034-3,09-3,09-3,08-3,17111,602,10rechthoekigNEEgemeente
31--17KDU14036-2,52-2,52-2,42-2,4281,00  rondNEEZLW00I 02730
31--17KDU14037-2,52-2,52-2,42-2,4281,00  rondNEEZLW00I 02730
31--17KDU14055-2,09-2,09-2,04-2,0480,50  rondNEEZLW00I 03585
31--17KDU17690-3,29-3,29-3,24-3,24220,80  rondJAgemeente
31--17KDU19800-3,37-3,37-3,32-3,3250,60  rondNEEstaat
31--17KDU22070-2,82-2,80-2,83-2,98110,80  rondNEEZLW00I 03215
31--17KDU22071-2,65-2,78-2,72-3,18110,80  rondNEEZLW00I 03215
31--17KDU22072-2,46-2,45-2,97-2,77210,50  rondNEEZLW00I 03505
31--17KDU30214-2,28-2,28-2,23-2,231340,50  rondNEEgemeente
31--17KDU30215-2,28-2,28-2,23-2,23220,50  rondJAgemeente
31--17KDU30216-2,28-2,28-2,23-2,23560,50  rondNEEgemeente
31--17KDU30217-2,28-2,28-2,23-2,23160,50  rondNEEgemeente
31--17KDU30219-2,28-2,28-2,23-2,234170,50  rondJAgemeente
31--18KDU07918-2,48-2,44-2,72-2,8290,80  rondNEEZLW00I 03265
31--18KDU07919-2,50-2,63-2,56-2,7070,50  rondNEEZLW00I 03642
31--18KDU07920-2,25-2,25-2,20-2,2080,50  rondNEEZLW00I 03642
31--18KDU07921-2,48-2,42-2,53-2,5780,50  rondNEEZLW00300643
31--18KDU07951-2,63-2,53-2,58-2,48100,50  rondNEEZLW00I 00263
31--18KDU07952-2,32-2,42-2,44-2,4780,50  rondNEEZLW00I 03642
31--18KDU07953-2,39-2,34-2,39-2,3990,50  rondNEEZLW00I 00742
31--18KDU08640-2,79-2,84-2,74-2,79100,50  rondNEEZLW00I 00677
31--18KDU08641-2,68-2,79-2,63-2,7480,50  rondNEEZLW00I 00677
31--18KDU08642-2,75-2,96-2,70-2,9190,50  rondNEEZLW00I 00677
31--18KDU08643-2,64-2,65-2,59-2,6080,50  rondNEEZLW00I 00677
31--18KDU08644-2,68-2,63-2,58-2,5370,50  rondNEEZLW00I 02104
31--18KDU08645-2,62-2,67-2,63-2,6670,50  rondNEEZLW00I 02105
31--18KDU08646-2,52-2,53-2,61-2,5070,50  rondNEEZLW00I 02105
31--18KDU08647-2,64-2,72-2,61-2,6780,50  rondNEEZLW00I 03634
31--18KDU08648-2,50-2,44-2,57-2,6380,50  rondNEEZLW00I 03636
31--18KDU08649-2,39-2,40-2,33-2,3490,60  rondNEEZLW00I 03465
31--18KDU08650-2,11-2,00-2,25-2,2390,40  rondNEEZLW00I 02844
31--18KDU08651-2,25-2,15-2,42-2,3980,50  rondNEEZLW00I 02845
31--18KDU08652-2,24-2,24-2,40-2,4590,50  rondNEEZLW00I 02845
31--18KDU08653-2,60-2,60-2,55-2,55450,70  rondNEEZLW00I 00672
31--18KDU08654-2,71-2,65-2,66-2,60100,50  rondNEEZLW00I 00672
31--18KDU08655-2,55-2,50-2,45-2,4890,50  rondNEEZLW00I 00672
31--18KDU08656-2,47-2,65-2,42-2,60100,50  rondNEEZLW00I 00672
31--18KDU08657-2,62-2,50-2,65-2,53110,50  rondNEEZLW00I 00672
31--18KDU08658-2,57-2,59-2,47-2,5380,50  rondNEEZLW00I 00256
31--18KDU08659-2,65-2,69-2,60-2,6480,50  rondNEEZLW00I 00256
31--18KDU08660-2,92-2,79-2,87-2,7470,50  rondNEEZLW00I 00255
31--18KDU08661-2,41-2,46-2,50-2,61110,50  rondNEEZLW00I 00255
31--18KDU09333-2,93-2,69-2,88-2,78120,50  rondNEEZLW00I 00255
31--18KDU14046-2,58-2,58-3,05-2,99120,80  rondNEEgemeente
31--18KDU14047-2,25-2,25-2,20-2,2090,40  rondJAZLW00I 00666
31--18KDU14048-2,25-2,25-2,20-2,2080,50  rondNEEZLW00I 00665
31--18KDU14049-2,25-2,25-2,20-2,2080,50  rondNEEZLW00I 00665
31--18KDU14050-2,35-2,37-2,41-2,45140,50  rondNEEZLW00I 00742
31--18KDU14053-2,25-2,31-2,18-2,3350,80  rondNEEZLW00I 02710
31--18KDU14054-1,75-1,75-1,81-1,8180,50  rondNEEZLW00I 00740
31--18KDU14056-2,19-2,19-2,14-2,1490,50  rondNEEZLW00I 03605
31--18KDU22066-2,26-2,26-2,20-2,20130,60  rondNEEZLW00I 03642
31--18KDU30218-2,28-2,28-2,23-2,23120,50  rondNEEgemeente
31--18KDU30222-2,25-2,25-2,20-2,20150,50  rondNEEZLW00I 00259
31--19KDU02860-1,33-1,33-1,61-1,53200,20  rondNEEgemeente
31--19KDU02953-1,29-1,29-1,24-1,24220,80  rondJAZLW00I 00025
31--19KDU02959-1,02-1,02-1,57-1,47140,60  rondJAgemeente
31--19KDU06059-1,37-1,48-1,38-1,4770,40  rondNEEMDE01T 02035
31--19KDU07799-1,25-1,25-1,50-1,5390,50  rondNEEMDE01T 00089
31--19KDU07800-1,73-1,67-1,67-1,5790,60  rondNEEMDE01T 00089
31--19KDU07802-1,46-1,43-1,48-1,4780,80  rondNEEZLW00I 00015
31--19KDU07854-2,46-2,41-2,56-2,73120,80  rondNEEZLW00I 03591
31--19KDU07855-1,67-1,68-1,53-1,5990,80  rondNEEZLW00I 00009
31--19KDU07856-1,50-1,52-1,52-1,5790,80  rondNEEZLW00I 00009
31--19KDU07857-1,50-1,53-1,54-1,6080,80  rondNEEZLW00I 00016
31--19KDU07858-1,53-1,52-1,58-1,6080,80  rondNEEZLW00I 00008
31--19KDU07859-1,61-1,61-1,56-1,5980,80  rondNEEZLW00I 02380
31--19KDU07860-1,63-1,56-1,63-1,6490,80  rondNEEZLW00I 00004
31--19KDU07861-1,62-1,62-1,64-1,6480,80  rondNEEZLW00I 00004
31--19KDU07862-1,61-1,58-1,57-1,63100,80  rondNEEZLW00I 00017
31--19KDU07863-1,56-1,58-1,58-1,5980,80  rondNEEZLW00I 00017
31--19KDU07864-1,57-1,62-1,58-1,57160,80  rondNEEZLW00I 03631
31--19KDU07865-1,66-1,69-1,70-1,7090,80  rondNEEZLW00I 01079
31--19KDU07866-1,68-1,74-1,68-1,6990,80  rondNEEZLW00I 01078
31--19KDU07867-1,68-1,69-1,66-1,61170,80  rondNEEZLW00I 00019
31--19KDU07868-1,71-1,75-1,72-1,64100,80  rondNEEZLW00I 01078
31--19KDU07870-1,37-1,48-1,38-1,4770,30  rondNEEMDE01T 02035
31--19KDU07871-1,44-1,41-1,37-1,4190,40  rondNEEMDE01T 02035
31--19KDU07940-2,14-2,18-2,18-2,1871,00  rondNEEZLW00I 02711
31--19KDU07941-1,81-1,83-1,81-1,8470,50  rondNEEZLW00I 00740
31--19KDU07942-2,08-2,12-2,22-2,2370,30  rondNEEZLW00I 02711
31--19KDU07943-1,98-2,12-2,18-2,2470,30  rondNEEZLW00I 00252
31--19KDU08713-1,57-1,55-1,86-1,77150,40  rondNEEZLW00I 00737
31--19KDU08714-1,68-1,77-1,88-1,9380,50  rondNEEZLW00I 00738
31--19KDU08779-1,86-1,86-1,93-1,9370,50  rondNEEZLW00I 00739
31--19KDU08780-1,86-1,87-1,89-1,8970,50  rondNEEZLW00I 00738
31--19KDU14051-2,15-2,15-2,10-2,1080,60  rondNEEZLW00I 02304
31--19KDU14052-2,15-2,15-2,10-2,1080,40  rondNEEZLW00I 02304
31--19KDU14062-1,50-1,50-1,86-1,94100,80  rondNEEZLW00I 02281
31--19KDU14063-1,55-1,55-1,81-1,7790,80  rondNEEZLW00I 02281
31--19KDU14591-1,20-1,20-1,22-1,22260,30  rondJAgemeente
31--19KDU20263-1,23-1,21-1,64-1,9650,40  rondNEEZLW00I 00740
31--19KDU22075-2,24-2,25-2,59-2,7990,50  rondNEEZLW00I 00252
31--19KDU22076-1,69-2,18-2,18-2,1280,40  rondNEEZLW00I 00740
31--19KDU22077-1,23-1,21-1,64-1,9650,50  rondNEEZLW00I 00740
31--19KDU22078-1,38-1,36-1,59-1,57330,80  rondNEEgemeente
31--19KDU22080-1,37-1,40-1,55-1,4990,60  rondNEEMDE01T 02604
31--19KDU22379-1,43-1,59-1,43-1,50130,50  rondNEEMDE01T 01143
31--19KDU30086-1,55-1,55-1,50-1,5050,50  rondNEEZLW00I 00736
31--20KDU07677-1,35-1,35-1,61-1,6190,40  rondNEEMDE01T 00039
31--20KDU07678-1,37-1,39-1,62-1,6190,40  rondNEEMDE01T 00039
31--20KDU07679-1,64-1,46-1,60-1,68100,50  rondNEEMDE01T 00039
31--20KDU07685-1,86-1,93-1,88-1,9660,60  rondNEEMDE01T 00421
31--20KDU07686-1,62-1,69-1,71-1,8670,50  rondNEEgemeente
31--20KDU07734-1,35-1,38-1,63-1,5690,50  rondNEEMDE01T 00039
31--20KDU07791-1,42-1,47-1,47-1,4790,50  rondNEEMDE01T 01457
31--20KDU07792-1,45-1,46-1,50-1,4690,50  rondNEEMDE01T 01457
31--20KDU07801-1,88-1,85-1,88-1,87160,80  rondNEEgemeente
31--20KDU07875-1,38-1,31-1,36-1,3880,50  rondNEEMDE01T 01184
31--20KDU07876-1,34-1,38-1,35-1,3890,50  rondNEEMDE01T 01288
31--20KDU07877-1,36-1,38-1,47-1,5890,50  rondNEEMDE01T 01289
31--20KDU07878-1,44-1,38-1,41-1,4390,40  rondNEEMDE01T 01289
31--20KDU07922-1,41-1,39-1,44-1,5290,50  rondNEEMDE01T 01290
31--20KDU14058-1,38-1,38-1,32-1,32120,60  rondNEEgemeente
31--20KDU14059-1,47-1,47-1,42-1,42130,50  rondNEEgemeente
31--20KDU14089-1,65-1,65-1,55-1,5561,00  rondNEEMDE01T 00423
31--20KDU22079-1,60-1,68-1,81-1,76100,80  rondNEEMDE01T 02604
31--21KDU07687-1,55-1,82-1,69-1,7590,50  rondNEEMDE01T 00475
31--21KDU07688-1,49-1,49-1,44-1,4460,50  rondNEEMDE01T 00475
31--21KDU07705-1,56-1,59-1,79-1,69110,50  rondNEEgemeente
31--21KDU07706-1,62-1,62-1,88-1,8790,50  rondNEEMDE01T 02268
31--21KDU07736-1,63-1,59-1,78-1,83110,50  rondNEEMDE01T 00474
31--21KDU07737-1,59-1,60-1,88-1,8690,50  rondNEEMDE01T 02268
31--21KDU07738-1,72-1,66-2,15-1,9690,50  rondNEEMDE01T 02268
31--21KDU07845-1,69-1,67-1,63-1,62110,60  rondNEEMDE01T 02117
31--21KDU09182-1,70-1,81-1,75-1,6951,00  rondNEEMDE01T 01358
31--21KDU09183-1,56-1,75-1,51-1,70460,30  rondNEEgemeente
31--21KDU09185-1,35-1,35-1,70-1,7540,50  rondNEEMDE01T 00473
31--21KDU10932-1,35-1,34-1,70-1,7540,50  rondNEEMDE01T 00473
31--21KDU14079-1,88-1,88-1,75-1,7871,30  rondNEEMDE01T 02117
31--21KDU14088-1,65-1,65-1,55-1,5571,00  rondNEEgemeente
31--21KDU14589-1,50-1,66-1,44-1,611390,90  rondJAgemeente
31--21KDU22062-1,69-1,40-1,59-1,40451,00  rondJAgemeente
32--17KDU22073-1,94-2,15-2,13-2,3390,40  rondNEEZLW00I 03605
32--18KDU00307-2,02-1,98-1,62-1,94464,00  rondJAgemeente
32--18KDU00308-2,02-1,98-1,62-1,94464,00  rondJAgemeente
32--18KDU00309-2,02-1,98-1,62-1,94464,00  rondJAgemeente
32--18KDU07961-2,74-2,72-2,69-2,7380,50  rondNEEZLW00I 00677
32--18KDU08639-2,50-2,86-2,45-2,8180,50  rondNEEZLW00I 00677
32--18KDU08662-2,61-2,75-2,62-2,7180,50  rondNEEZLW00I 00256
32--18KDU08663-2,64-2,48-2,66-2,5080,50  rondNEEZLW00I 00256
32--18KDU08781-3,00-3,00-3,00-3,11111,601,70rechthoekigNEEgemeente
32--18KDU08782-2,00-2,18-2,25-2,21120,50  rondNEEZLW00I 02452
32--18KDU08783-1,53-1,79-1,71-2,0590,30  rondNEEZLW00I 00362
32--18KDU08795-2,18-2,14-2,13-2,0990,50  rondNEEZLW00I 00362
32--18KDU08796-1,85-1,88-2,25-2,3480,30  rondNEEZLW00I 02453
32--18KDU14644-3,54-1,46-3,29-1,21392,50  rondJAZLW00I 00233
32--18KDU22074-2,38-2,69-2,64-2,6950,600,90eivormigNEEZLW00I 01085
32--18KDU30050-2,30-2,30-2,25-2,2590,50  rondNEEZLW00I 03605
32--19KDU02865-1,39-1,39-1,36-1,37140,60  rondNEEMDE01T 00013
32--19KDU02964-1,20-1,27-1,21-1,5490,40  rondNEEZLW00I 00238
32--19KDU07923-1,55-1,72-1,50-1,67110,50  rondNEEMDE01T 02192
32--19KDU07924-1,53-1,57-1,48-1,5290,50  rondNEEMDE01T 01862
32--19KDU07925-1,45-1,50-1,50-1,55110,50  rondNEEMDE01T 01861
32--19KDU07926-1,32-1,32-1,33-1,27140,50  rondNEEMDE01T 00013
32--19KDU07927-1,33-1,37-1,35-1,31140,50  rondNEEMDE01T 00013
32--19KDU07928-1,38-1,44-1,35-1,36100,50  rondNEEMDE01T 00013
32--19KDU07929-1,43-1,50-1,37-1,44140,60  rondNEEMDE01T 00013
32--19KDU07930-1,68-1,73-1,55-1,6061,30  rondNEEMDE01T 00013
32--19KDU07931-1,44-1,47-1,39-1,42150,50  rondNEEMDE01T 00013
32--19KDU07932-1,55-1,49-1,49-1,43140,60  rondNEEMDE01T 00013
32--19KDU07933-1,45-1,50-1,38-1,43150,70  rondNEEMDE01T 00013
32--19KDU07934-1,41-1,34-1,36-1,35130,60  rondNEEMDE01T 00013
32--19KDU07935-1,61-1,62-1,58-1,59120,70  rondNEEgemeente
32--19KDU07936-1,56-1,56-1,61-1,5690,50  rondNEEMDE01T 01858
32--19KDU07937-1,50-1,50-1,54-1,59100,50  rondNEEMDE01T 01859
32--19KDU07938-1,59-1,59-1,56-1,5590,50  rondNEEMDE01T 01860
32--19KDU07939-1,52-1,50-1,57-1,57110,50  rondNEEMDE01T 01861
32--19KDU09247-1,31-1,31-1,26-1,26460,30  rondNEEZLW00I 00216
32--19KDU14060-1,52-1,52-1,70-1,67110,50  rondNEEMDE01T 01153
32--19KDU14061-1,38-1,38-1,67-1,7790,50  rondNEEMDE01T 01152
32--19KDU14645-0,97-0,97-0,87-0,87221,00  rondJAgemeente
32--20KDU07872-1,33-1,45-1,36-1,44110,50  rondNEEMDE01T 02193
32--20KDU07873-1,27-1,37-1,44-1,43110,50  rondNEEMDE01T 02037
32--20KDU07874-1,32-1,25-1,44-1,4380,50  rondNEEMDE01T 01183

*bij onderhoudsplicht bouwkundig staat in veel gevallen de perceeleigenaar en is aangegeven met de kadastrale kenmerken : kadastrale gemeente, kadastrale sectie en perceelnummer,

bijvoobeeld : BLE01M 00482 : BLE01 = kadastraal kenmerk voor de gemeente M = kadastraal kenmerk voor de kadastrale sectie en 00482 betreft het perceelnummer

Brug
Legger Drimmelen
KaartbladCode BrugSoort brugDoorstroombreedte (m)Doorvaarbreedte (m)
25--19KBR00312overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel22
25--19KBR00348vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--19KBR00347overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel33
25--19KBR00351vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--19KBR00345overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel22
25--19KBR00355overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel22
25--19KBR00346overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel22
25--20KBR00311vrije overspanningn.v.tn.v.t
26--20KBR02020vrije overspanningn.v.tn.v.t
27--17KBR00298overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel1,51,5
27--18KBR00354overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel11
27--18KBR00655vrije overspanningn.v.tn.v.t
29--19KBR00657vrije overspanningn.v.tn.v.t
30--16KBR00315vrije overspanningn.v.tn.v.t
30--19KBR00344vrije overspanningn.v.tn.v.t
30--19KBR00296Overspanning via tussenpunten105
30--21KBR00335vrije overspanningn.v.tn.v.t
30--22KBR00336overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel33
31--16KBR02440vrije overspanningn.v.tn.v.t
31--16KBR02410vrije overspanningn.v.tn.v.t
31--18KBR00763vrije overspanningn.v.tn.v.t
31--18KBR00350overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel2,52,5
31--19KBR00654vrije overspanningn.v.tn.v.t
31--21KBR00352vrije overspanningn.v.tn.v.t
32--18KBR00357overspanning via landhoofden binnen het doorstroomprofiel33
32--18KBR00349vrije overspanningn.v.tn.v.t
Gemaal
Legger Drimmelen
KaartbladCode GemaalCapaciteit gemaal (m3/s)
25--19KGM000703,333
26--18KGM000550,383
26--18KGM000231,333
26--18KGM000120,05
26--19KGM000080,15
27--18KGM000570,07
29--18KGM000130,083
29--19KGM000212,333
29--20KGM000090,167
30--16KGM000030,2
30--19KGM000243
30--19KGM000250,2
30--21KGM000670,167
30--22KGM000721
31--16KGM000730,06
32--18KGM000181,333
32--19KGM000111
Kade
Legger Drimmelen
KaartbladCode kadekruinbreedte kade (m)kruinhoogte kade (mNAP)Talud kade links 1: Talud kade rechts 1:
25--19DWK004664,001,501,51,5
25--17DWK004914,001,301,51,5
25--19DWK004924,001,501,51,5
25--17DWK004954,002,201,51,5
Onderhoudstroken met een afwijkende afmeting
Legger Drimmelen
KaartbladCode onderhoudsstrookBreedte (m)
25--17OPD005141
25--18OPD004721
25--18OPD004851
25--18OPD005501
25--18OPD005601
25--19OPD005511
25--19OPD004861
25--19OPD005041
25--19OPD004871
25--19OPD005341
25--19OPD004691
25--19OPD004731
25--20OPD005831
25--20OPD005351
25--20OPD004701
25--20OPD005151
25--20OPD004741
26--17OPD004681
26--17OPD005111
26--17OPD004841
26--18OPD005321
26--18OPD005091
26--18OPD005691
26--18OPD005031
26--18OPD005681
26--19OPD005481
26--19OPD005711
26--19OPD005121
26--19OPD005181
26--19OPD005491
26--19OPD005591
26--19OPD005331
26--19OPD005701
27--17OPD005751
27--17OPD005001
27--18OPD005741
27--18OPD005441
27--19OPD005171
27--19OPD005671
27--19OPD005011
27--19OPD005291
27--19OPD005021
27--19OPD005101
27--19OPD005571
27--20OPD005301
27--20OPD005471
27--20OPD004831
27--20OPD000221
27--20OPD005461
27--20OPD005451
27--20OPD005311
27--20OPD005581
27--20OPD004891
28--18OPD005421
28--18OPD004801
28--19OPD005431
28--19OPD004661
28--19OPD005251
28--19OPD005271
28--19OPD004981
28--19OPD004671
28--19OPD005611
28--19OPD004971
28--19OPD004651
28--19OPD005281
28--19OPD004991
28--20OPD005731
28--22OPD005081
28--22OPD004821
29--16OPD005721
29--16OPD005201
29--17OPD005381
29--17OPD004781
29--17OPD005531
29--17OPD004771
29--17OPD005061
29--18OPD004931
29--18OPD005541
29--18OPD004791
29--18OPD005641
29--19OPD005211
29--19OPD004941
29--19OPD004951
29--20OPD005551
29--20OPD004961
29--20OPD005071
29--20OPD005391
29--20OPD004641
29--20OPD005801
29--20OPD005821
29--20OPD005811
29--20OPD004711
29--21OPD005231
29--21OPD005401
29--21OPD005781
29--21OPD005791
29--21OPD005761
29--21OPD004811
29--21OPD005221
29--21OPD005651
29--21OPD005561
29--22OPD005411
29--22OPD005241
29--22OPD005771
29--22OPD005661
30--16OPD004751
30--16OPD005161
30--17OPD004921
30--17OPD005361
30--17OPD004911
31--17OPD005051
31--18OPD004881
31--18OPD005521
31--19OPD005191
31--19OPD004901
31--21OPD005631
31--21OPD005371
31--21OPD004761
31--21OPD004631
Sluis
Legger Drimmelen
KaartbladCode sluisBreedte opening (m)Kerende hoogte (mNAP)Hoogte in sluis (mNAP)Soort sluis
32--18KSL0000113,563,05-1,95uitwateringssluis/spuisluis
Stuw
Legger Drimmelen
KaartbladCode stuwDoorlaatbreedte (m)Minimale kruinhoogte (mNAP)Soort regelbaarheidSoort stuw
25--18KST008461,09-1,83handmatigKantelstuw
25--19KST008841,40-0,95handmatigschotbalkstuw
25--19KST009371,15-0,62handmatigstuw met schuif
25--19KST003141,00-1,49handmatigstuw met schuif
25--19KST003212,03-1,57handmatigstuw met schuif
25--19KST009041,42-2,22handmatigStuw met klep
25--19KST003120,85-1,75handmatigschotbalkstuw
25--20KST003501,10-0,73handmatigschotbalkstuw
25--20KST003491,27-1,22handmatigstuw met schuif
25--20KST003131,20-1,02handmatigschotbalkstuw
25--21KST021560,82-1,02handmatigconserveringsstuw
26--18KST008360,47-1,04handmatigstuw met schuif
26--18KST003290,53-0,27handmatigschotbalkstuw
26--18KST008741,55-0,22handmatigschotbalkstuw
26--18KST008690,98-1,60handmatigschotbalkstuw
26--18KST003861,20-1,32handmatigschotbalkstuw
26--19KST003371,97-1,08automatischschotbalkstuw
26--19KST009150,90-1,44handmatigstuw met schuif
26--19KST003870,80-1,89handmatigstuw met schuif
26--19KST007171,002,21handmatigschotbalkstuw
26--19KST008440,64-1,05handmatigschotbalkstuw
26--19KST003431,76-1,53handmatigschotbalkstuw
26--19KST008501,97-2,64handmatigStuw met klep
26--19KST008470,58-1,54handmatigschotbalkstuw
26--19KST008411,05-0,87handmatigschotbalkstuw
26--20KST003690,50-0,86handmatigschotbalkstuw
26--20KST003880,90-1,18handmatigstuw met schuif
26--20KST021511,00-2,23handmatigconserveringsstuw
26--20KST021520,40-1,85handmatigconserveringsstuw
26--20KST003680,98-2,34handmatigschotbalkstuw
26--20KST003410,80-1,28handmatigstuw met schuif
26--20KST003660,73-1,21handmatigschotbalkstuw
26--20KST008850,46-0,90half automatischstuw met schuif
26--20KST003670,94-1,71handmatigStuw met klep
27--18KST008420,95-1,15handmatigschotbalkstuw
27--18KST021231,00-0,97handmatigschotbalkstuw
27--18KST008390,79-1,35handmatigschotbalkstuw
27--18KST008872,00-0,99handmatiginlaat- en/of aflaatstuw
27--18KST003551,29-1,53handmatigstuw met schuif
27--19KST008450,83-1,16handmatigschotbalkstuw
27--19KST008400,58-0,59handmatigschotbalkstuw
27--19KST008750,96-0,73handmatigschotbalkstuw
27--20KST008380,94-1,34handmatigschotbalkstuw
27--20KST008370,75-0,71handmatigschotbalkstuw
27--20KST003650,67-1,07handmatigschotbalkstuw
27--20KST003810,96-1,59handmatigstuw met schuif
28--18KST003730,70-1,84handmatigschotbalkstuw
28--18KST003000,63-1,25handmatigschotbalkstuw
28--18KST003101,39-1,66automatischstuw met schuif
28--18KST003520,73-1,51handmatigschotbalkstuw
28--18KST003621,43-2,30automatischStuw met klep
28--18KST003561,41-1,62handmatigStuw met klep
28--18KST003610,95-2,04halfautomatischKantelstuw
28--18KST003631,00-2,07handmatigstuw met schuif
28--19KST003361,02-1,80handmatigschotbalkstuw
28--19KST003921,25-2,12handmatigschotbalkstuw
28--19KST003480,71-1,44handmatigschotbalkstuw
28--19KST008340,88-2,02handmatigschotbalkstuw
28--19KST008350,76-1,10handmatigschotbalkstuw
28--19KST003201,50-2,28handmatigstuw met schuif
28--21KST009141,25-0,42handmatigschotbalkstuw
28--21KST003420,77-0,73handmatigschotbalkstuw
29--16KST003720,87-1,96handmatigschotbalkstuw
29--17KST009400,60-1,25handmatigschotbalkstuw
29--17KST003081,93-2,14automatischKantelstuw
29--17KST009450,75-1,21handmatigschotbalkstuw
29--17KST003540,52-1,43handmatigschotbalkstuw
29--17KST021550,86-2,04handmatigconserveringsstuw
29--18KST008861,32-1,84automatischKantelstuw
29--19KST003820,83-2,19handmatigschotbalkstuw
29--19KST009312,00-1,20handmatigstuw met schuif
29--19KST003911,83-1,22handmatigschotbalkstuw
29--19KST008331,78-1,62handmatigconserveringsstuw
29--19KST003781,00-1,78half automatischKantelstuw
29--19KST003110,99-2,40handmatigschotbalkstuw
29--19KST003600,98-1,85handmatigschotbalkstuw
29--20KST009490,84-0,65handmatigschotbalkstuw
29--20KST009271,00-1,48handmatigschotbalkstuw
29--20KST003841,00-1,68handmatigschotbalkstuw
29--20KST009480,75-1,18handmatigschotbalkstuw
29--20KST008301,56-0,82handmatigschotbalkstuw
29--20KST003850,60-0,96handmatigschotbalkstuw
29--20KST003380,64-1,27handmatigstuw met schuif
29--21KST008290,71-1,05handmatigStuw met klep
29--21KST009460,80-0,68handmatigschotbalkstuw
29--21KST008640,97-1,06handmatigKantelstuw
29--21KST009321,00-0,84handmatigstuw met schuif
29--21KST009470,80-0,86handmatigschotbalkstuw
30--16KST009241,20-1,85automatischstuw met schuif
30--16KST003271,49-2,38handmatigschotbalkstuw
30--16KST003032,00-2,20automatischStuw met klep
30--16KST009120,70-2,09handmatigschotbalkstuw
30--17KST003221,06-2,52handmatigKantelstuw
30--17KST003281,10-2,69handmatigstuw met schuif
30--17KST008530,91-2,02handmatigKantelstuw
30--19KST008730,77-2,11handmatigschotbalkstuw
30--19KST003150,76-1,62handmatigschotbalkstuw
30--19KST003530,62-1,66handmatigschotbalkstuw
30--19KST003012,29-2,36automatischStuw met klep
30--20KST003052,23-2,19automatischStuw met klep
30--21KST010793,00-1,50automatischStuw met klep
30--21KST003771,04-1,45handmatigschotbalkstuw
30--21KST008310,63-1,38handmatigstuw met schuif
31--16KST008280,83-2,09handmatigschotbalkstuw
31--17KST008550,72-2,34handmatigschotbalkstuw
31--17KST003022,31-2,99automatischKantelstuw
31--17KST008521,03-2,48automatischStuw met klep
31--17KST003340,73-2,16handmatigKantelstuw
31--17KST003192,50-3,26handmatigconserveringsstuw
31--17KST003350,64-2,16handmatigKantelstuw
31--18KST003710,47-1,61handmatigschotbalkstuw
31--19KST008560,64-1,60handmatigStuw met klep
31--19KST003800,60-0,94handmatigstuw met schuif
31--21KST009264,00-0,99handmatigschotbalkstuw
32--18KST008570,58-1,15handmatigschotbalkstuw
32--18KST008580,47-2,53handmatigschotbalkstuw
32--18KST003230,67-1,52handmatigschotbalkstuw
32--19KST008320,62-1,37handmatigschotbalkstuw
32--19KST003240,54-1,07handmatigschotbalkstuw
Sifon*
Legger Drimmelen
KaartbladCode sifonBOB bovenstrooms (mNAP)BOB benedenstrooms (mNAP)Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Doorstroomlengte (m)Hoogte (m)Breedte (m)Vorm openingOnderhouds-plichtige bouwkundig
28--18KSY00052-2,35-2,45-2,21-2,3146  1,2rechthoekigRotterdam-Rijn Pijpleiding
28--21KSY00006-2,75-2,75-1,61-1,49181  rondIntergas
28--22KSY00025-1,36-1,43-1,32-1,39200,63  rondEssent Warmte
29--16KSY00051-2,44-2,59-2,37-2,54270,7  rondWaterschap

* een sifon is een bijzonder soort duiker en wordt daarom apart opgegeven

Oppervlaktewaterlichamen Categorie A
Legger Drimmelen
                           Afwijkende onderhoudstrook*
KaartbladCode waterloopBodembreedte(m)Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodem hoogte benedenstrooms (mNAP)Taludhellinglinks(1: )Taludhelling rechts (1: )Bijzondere functieInhoud retentie (m3) Indien niet homogeenBodembreedte accoladeprofiel links (m)Bodembreedte accoladeprofiel rechts (m)Talludhelling accoladeprofiel links (1: )Talludhelling accoladeprofiel rechts (1: )Onderhoudsplichtige anders dan waterschapLinksrechts
24--19OVK0915122,00-3,25-3,252,02,0Ecologische verbindingszone                
24--19OVK0917623,00-3,25-3,303,03,0Verweven, Ecologische verbindingszone                
24--19OVK0917523,00-3,25-3,253,03,0Verweven, Ecologische verbindingszone                
24--20OVK085920,50-0,29-0,291,01,0                OPD00474
24--20OVK085462,71-0,77-0,731,51,5                  
24--20OVK085392,50-0,83-0,920,51,0                  
24--20OVK0939622,00-3,10-3,252,02,0Ecologische verbindingszone                
24--20OVK085722,55-0,73-0,671,51,0                  
24--20OVK085731,770,09-0,771,52,0                  
24--20OVK085322,58-0,59-1,021,01,5                  
25--17OVK080320,50-1,50-1,501,51,5                  
25--17OVK080230,50-1,31-1,311,01,0                  
25--17OVK080300,50-1,60-1,641,01,0                  
25--17OVK080200,50-1,50-1,501,51,5                OPD00511
25--17OVK080340,50-1,43-1,431,01,0                  
25--17OVK080241,77-1,67-1,671,01,0                  
25--17OVK080220,92-0,98-1,391,51,5                  
25--17OVK080591,97-1,67-1,651,01,0                  
25--17OVK080330,50-1,43-1,671,01,0                  
25--17OVK080601,00-1,73-1,731,51,5                  
25--17OVK080350,50-1,50-1,431,01,0                  
25--17OVK201890,80-1,32-1,401,01,0                  
25--17OVK080280,50-1,31-1,671,01,0                  
25--17OVK080210,50-1,60-1,601,01,0              OPD00484  
25--17OVK0844323,00-3,30-3,303,03,0Ecologische verbindingszone                
25--17OVK0844423,00-3,30-3,303,03,0Ecologische verbindingszone                
25--17OVK080582,03-1,61-1,501,01,0              OPD00503  
25--17OVK080251,00-1,64-1,641,51,5                  
25--17OVK080292,21-1,53-1,601,01,0              OPD00514  
25--17OVK080310,50-1,50-1,501,51,5                  
25--17OVK078900,90-1,45-1,451,51,5                  
25--17OVK080260,50-1,60-1,601,01,0                  
25--17OVK080610,50-1,58-1,521,01,0                OPD00472
25--17OVK078970,50-1,43-1,431,01,0                  
25--18OVK080190,50-0,75-0,751,01,0                  
25--18OVK089030,50-0,75-0,801,01,0                  
25--18OVK080760,50-1,10-1,101,01,0                  
25--18OVK089022,62-1,80-1,771,01,0                  
25--18OVK089001,63-1,90-1,941,51,5                  
25--18OVK088980,70-1,83-1,831,51,5                  
25--18OVK080770,50-1,06-1,061,01,0              OPD00472  
25--18OVK088950,50-1,50-1,501,51,5                  
25--18OVK080790,50-1,52-1,481,01,0                  
25--18OVK090030,50-0,97-1,511,01,0                OPD00532,OPD00550
25--18OVK079060,50-1,12-1,121,01,0                  
25--18OVK089670,50-1,50-1,501,51,5                  
25--18OVK086201,10-1,58-1,581,51,5                  
25--18OVK089701,30-2,09-2,091,51,5                  
25--18OVK089600,80-2,06-2,061,51,5              OPD00560  
25--18OVK089570,80-1,92-1,941,51,5                  
25--18OVK089610,50-1,50-1,501,51,5                  
25--18OVK088990,50-0,80-1,391,51,5                  
25--18OVK090790,50-1,38-1,561,01,0              OPD00487  
25--18OVK0900112,52-2,97-3,521,51,5Ecologische verbindingszone                
25--18OVK080180,50-1,48-1,481,01,0                OPD00485
25--18OVK080780,50-1,39-1,391,01,0                  
25--18OVK0917423,00-3,30-3,303,03,0Verweven, Ecologische verbindingszone                
25--18OVK004661,50-0,55-3,301,51,5                  
25--18OVK086210,50-0,81-0,811,01,0                  
25--18OVK1075623,00-3,30-3,303,03,0Verweven, Ecologische verbindingszone                
25--18OVK086220,90-1,45-1,581,51,5                  
25--18OVK004640,80-1,58-3,301,51,5                  
25--18OVK089681,84-2,12-2,121,51,5                  
25--18OVK088910,50-2,09-2,121,01,0                  
25--18OVK088930,80-1,51-1,921,51,5                  
25--18OVK088961,08-1,47-1,641,01,5                  
25--18OVK088970,50-1,50-1,921,01,0                  
25--18OVK089011,63-1,94-1,901,51,5                  
25--18OVK090020,66-1,37-0,651,01,5                OPD00532,OPD00550
25--19OVK090666,89-1,78-1,741,52,5                  
25--19OVK085790,50-0,17-1,311,01,0                  
25--19OVK0863112,00-3,00-3,302,02,0                  
25--19OVK090774,99-1,67-1,671,01,5                OPD00486
25--19OVK090762,39-1,57-1,761,51,5                  
25--19OVK085840,500,500,041,01,0                  
25--19OVK090694,06-1,61-1,771,01,5                  
25--19OVK0900510,77-1,06-1,331,51,5                  
25--19OVK085780,620,310,041,01,5                OPD00551
25--19OVK0895264,47-3,05-3,052,02,0                  
25--19OVK0895313,50-1,48-1,101,51,5Ecologische verbindingszone                
25--19OVK0895612,20-1,61-1,611,51,5Ecologische verbindingszone                
25--19OVK090753,86-1,75-1,841,01,5                  
25--19OVK085770,500,100,101,01,0                  
25--19OVK090005,74-1,85-1,641,51,0                  
25--19OVK0900410,77-1,06-1,331,51,5                  
25--19OVK085751,160,50-1,201,51,5                  
25--19OVK090731,92-2,52-2,521,51,5                  
25--19OVK090670,71-1,68-1,691,51,5                  
25--19OVK085760,580,650,501,51,5                OPD00473
25--19OVK085800,500,650,651,01,0                  
25--19OVK085830,500,040,041,01,0                OPD00551
25--19OVK089542,00-3,52-1,481,01,0Ecologische verbindingszone                
25--19OVK094025,47-1,88-1,560,51,5              OPD00504,OPD00534OPD00486
25--19OVK090704,31-2,73-2,721,01,0                  
25--19OVK092564,25-2,25-2,321,01,0                  
25--19OVK116624,06-1,77-1,771,01,5                  
25--19OVK085810,50-0,37-1,721,01,0                OPD00551
25--19OVK116744,25-2,32-2,321,01,0                  
25--19OVK0917723,00-3,30-3,303,03,0Verweven, Ecologische verbindingszone                
25--19OVK090741,21-1,20-1,402,02,0                  
25--19OVK090710,80-2,32-2,322,03,0                  
25--19OVK090652,50-2,00-2,001,51,5                  
25--19OVK090494,55-2,67-2,921,51,5              OPD00518  
25--19OVK092570,65-1,50-1,501,51,5                  
25--19OVK090680,85-1,69-1,691,51,5                  
25--19OVK092583,24-2,14-2,141,51,5                  
25--19OVK0895130,00-1,82-1,852,02,0                  
25--19OVK090523,86-1,82-1,671,01,5                  
25--19OVK0895512,17-1,34-1,341,51,5Ecologische verbindingszone                
25--19OVK089992,50-1,58-1,581,01,0              OPD00469,OPD00533,OPD00570  
25--19OVK090721,23-1,83-1,831,01,0                  
25--19OVK089312,50-1,82-1,821,01,0              OPD00469  
25--20OVK091040,70-1,45-1,451,51,5                  
25--20OVK116531,00-0,96-0,961,01,0                  
25--20OVK091191,79-1,48-1,460,51,0                  
25--20OVK091021,43-0,96-0,901,01,5                  
25--20OVK087720,50-0,19-0,191,01,0                OPD00583
25--20OVK090450,70-1,45-1,451,51,5                  
25--20OVK091120,70-1,45-1,451,01,0                  
25--20OVK090422,02-1,49-1,551,01,0                  
25--20OVK085281,00-1,03-0,961,01,0                  
25--20OVK085932,79-1,10-1,501,01,0                  
25--20OVK090474,02-1,59-1,821,01,0                  
25--20OVK090432,02-1,49-1,311,01,0                  
25--20OVK087712,28-1,57-1,571,51,5                  
25--20OVK085350,840,330,081,51,5                OPD00535
25--20OVK087732,09-1,32-1,381,01,0                  
25--20OVK087763,14-1,63-1,521,01,0                  
25--20OVK087783,40-0,84-0,891,01,5                  
25--20OVK085820,500,400,401,01,0                  
25--20OVK088140,50-0,37-0,371,01,0                  
25--20OVK091030,87-1,49-1,811,51,5                  
25--20OVK085330,500,50-0,051,52,0                  
25--20OVK085290,500,400,401,01,0                  
25--20OVK085950,50-0,66-0,661,01,0                  
25--20OVK088060,50-0,67-0,671,51,5                  
25--20OVK087750,50-0,50-0,501,51,5                  
25--20OVK085910,500,590,591,01,0              OPD00474  
25--20OVK085300,500,060,401,01,0              OPD00535  
25--20OVK090462,50-1,31-1,311,01,0                  
25--20OVK085372,93-0,88-1,031,51,0                OPD00474
25--20OVK085340,500,060,061,01,0                  
25--20OVK085942,43-0,96-0,961,01,0                  
25--20OVK088030,50-0,37-0,371,01,0                  
25--20OVK088130,500,340,341,01,0                  
25--20OVK087740,63-0,74-0,741,01,5                OPD00470
25--20OVK085310,500,590,591,01,0                  
25--20OVK087773,38-1,63-1,631,01,0                  
25--20OVK081602,28-1,57-1,571,51,5              OPD00515  
25--20OVK085360,50-0,12-0,181,01,0                  
25--21OVK0939722,00-3,00-3,102,02,0Ecologische verbindingszone                
25--21OVK116583,40-0,89-0,891,01,5                  
26--17OVK080550,50-1,55-1,551,01,0                  
26--17OVK080540,90-1,46-1,461,51,5              OPD00468  
26--17OVK115550,50-1,48-1,481,01,0                  
26--17OVK080622,43-1,58-1,381,01,0                  
26--17OVK080570,90-1,53-1,531,51,5                  
26--17OVK080560,50-1,48-1,481,01,0                  
26--17OVK080270,70-1,56-1,561,51,5                  
26--17OVK080631,10-1,64-1,641,51,5                  
26--18OVK089420,50-1,51-1,601,01,0                  
26--18OVK089402,70-2,85-2,971,51,5                  
26--18OVK089810,50-0,45-0,791,01,5                  
26--18OVK088940,50-1,50-1,601,02,0              OPD00569  
26--18OVK089372,70-2,93-2,931,51,5                  
26--18OVK090180,50-1,89-1,891,01,0                  
26--18OVK088921,53-1,43-1,801,51,5                  
26--18OVK090082,00-1,90-1,901,51,5                  
26--18OVK090140,70-1,63-1,631,51,5Ecologische verbindingszone                
26--18OVK089581,60-1,55-1,481,51,5                OPD00568
26--18OVK089624,05-2,04-2,041,52,0                  
26--18OVK089694,00-2,04-2,121,52,0                  
26--18OVK116631,50-1,25-1,251,51,5Ecologische verbindingszone                
26--18OVK080750,90-1,83-1,831,51,5                  
26--18OVK090782,00-2,09-2,091,51,5                  
26--18OVK089382,50-1,60-2,201,51,5                  
26--18OVK090101,52-1,05-1,441,01,5Ecologische verbindingszone                
26--18OVK089415,29-2,34-2,341,01,0Ecologische verbindingszone                
26--18OVK089800,57-0,96-0,961,01,0                  
26--18OVK089344,08-2,24-2,241,51,5Ecologische verbindingszone                
26--18OVK089363,37-2,07-2,241,51,5Ecologische verbindingszone                
26--18OVK089592,81-2,45-2,201,52,0                  
26--18OVK089961,48-1,50-1,661,51,5                  
26--18OVK089662,77-1,57-2,041,01,5                  
26--18OVK089850,52-0,47-0,611,51,5                  
26--18OVK089951,48-1,57-1,571,51,5                  
26--18OVK089652,77-2,04-2,041,01,5                  
26--18OVK089350,90-1,40-1,201,51,5                  
26--18OVK089332,70-2,93-2,931,51,5                  
26--18OVK089392,70-2,97-2,971,51,5                  
26--18OVK080713,86-1,70-1,661,01,0                  
26--18OVK090190,70-1,57-1,571,51,5                  
26--18OVK004871,50-1,25-1,251,51,5Ecologische verbindingszone                
26--18OVK090060,50-0,74-0,741,01,0              OPD00509  
26--18OVK090200,50-1,90-2,091,01,0                  
26--18OVK090173,37-2,31-2,071,51,5Ecologische verbindingszone                
26--18OVK090160,50-0,61-1,631,01,0                  
26--18OVK090123,61-2,09-2,071,51,5Ecologische verbindingszone                
26--18OVK090150,67-0,61-0,651,51,0                  
26--18OVK090130,70-1,63-1,631,51,5Ecologische verbindingszone                
26--18OVK089782,30-1,92-2,041,51,5                OPD00548
26--19OVK090582,84-1,79-1,581,01,0                  
26--19OVK090530,90-2,40-2,651,01,0                OPD00518
26--19OVK090292,70-2,90-2,901,51,5                  
26--19OVK089864,22-1,93-2,161,51,5                OPD00548
26--19OVK090311,35-1,91-1,971,01,0                  
26--19OVK090211,49-1,61-1,611,01,0                  
26--19OVK089910,83-1,89-2,931,51,5                  
26--19OVK089980,67-1,53-1,531,52,0                  
26--19OVK089770,50-1,86-1,861,01,0                  
26--19OVK089480,50-1,52-1,521,01,0              OPD00571  
26--19OVK089322,70-2,93-2,931,51,5                  
26--19OVK089732,70-2,90-2,901,51,5                  
26--19OVK089790,83-1,89-1,891,51,5                  
26--19OVK089921,12-1,46-1,552,02,0                  
26--19OVK089883,04-2,04-1,961,01,5                  
26--19OVK090391,59-1,94-2,071,51,5                  
26--19OVK089873,04-2,04-1,961,01,5                  
26--19OVK090381,50-2,07-2,901,51,5                  
26--19OVK090630,50-1,52-1,521,01,0              OPD00571OPD00518
26--19OVK089740,50-1,16-1,161,01,0                  
26--19OVK090400,50-1,86-1,991,01,0                  
26--19OVK090374,20-1,97-1,931,51,5                  
26--19OVK090321,85-2,01-2,121,01,5                  
26--19OVK089942,70-2,90-2,901,51,5                  
26--19OVK089752,70-2,90-2,901,51,5                  
26--19OVK089500,50-1,78-1,521,01,0              OPD00571  
26--19OVK092207,93-3,17-3,161,01,0                  
26--19OVK090570,98-2,18-2,181,01,5                  
26--19OVK089460,88-1,14-1,180,51,0                  
26--19OVK089490,50-1,17-1,171,01,0                OPD00571
26--19OVK116615,66-3,18-3,181,52,0                  
26--19OVK091961,17-1,24-1,531,01,0                  
26--19OVK092011,10-0,99-0,991,01,0                  
26--19OVK092130,50-0,36-0,361,51,5                  
26--19OVK089830,50-0,57-0,571,01,0                  
26--19OVK092181,37-1,42-1,501,51,0                  
26--19OVK090330,70-1,10-1,101,01,0                  
26--19OVK090612,50-3,01-3,011,01,0                OPD00518
26--19OVK090590,90-1,38-1,141,01,0                  
26--19OVK090550,90-1,38-1,381,01,0                  
26--19OVK090304,20-1,95-1,971,51,5                  
26--19OVK090340,59-1,34-1,311,01,5                  
26--19OVK090350,50-0,99-0,991,01,0                  
26--19OVK090360,90-1,35-1,351,01,0                  
26--19OVK092140,50-0,35-0,361,01,0                  
26--19OVK091592,52-1,95-1,951,01,5                  
26--19OVK090250,50-1,72-1,721,01,0                  
26--19OVK091610,50-1,34-1,341,01,0                  
26--19OVK089970,50-1,72-1,721,01,0                  
26--19OVK089435,03-1,78-1,781,01,5                  
26--19OVK092150,70-1,05-1,551,51,5                  
26--19OVK093983,16-1,64-1,941,51,5                  
26--19OVK092220,50-2,21-2,211,01,0                  
26--19OVK089900,50-1,29-1,291,01,0              OPD00549  
26--19OVK092250,50-2,46-2,361,01,0                  
26--19OVK089710,50-1,86-1,86