Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Loon op Zand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Brabantse Delta
Officiële naam regelingLegger oppervlaktewaterlichamen gemeente Loon op Zand
CiteertitelLegger oppervlaktewaterlichamen gemeente Loon op Zand
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Kaarten zijn in te zien via brabantsedelta.nl/regels/legger

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5.1 Waterwet
 2. artikel 78 Waterschapswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201205-11-2015nieuwe regeling

10-01-2012

Onbekend

11IT016733

Tekst van de regeling

1 Inleiding

Wettelijke basis van de legger

In artikel 5.1 van de Waterwet is bepaald dat het waterschap zorg draagt voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructiemoeten voldoen. De Waterwet vermeldt de basisgegevens die de legger moeten bevatten. De ligging van de waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones en de profielen van vrije ruimte worden aangegeven op overzichtskaarten.

In de Waterwet is verder bepaald dat bij provinciale verordening voor leggers nadere voorschriften kunnen worden gegeven. Dat is gebeurd in de Verordening Water Noord-Brabant. Tevens bepaalt de Waterwet in artikel 5.1 dat bij provinciale verordening vrijstelling verleend kan worden aanzien van het in de legger vermelden van vorm, afmeting, constructie en de ligging van waterstaatswerken. Op basis van Verordening Water Noord-Brabant zijn de minst belangrijke delen van de oppervlaktewaterlichamen (bijv. greppels en oppervlaktewaterlichamen langs wegen die dienen voor de afwatering van die weg) vrijgesteld van opname in de legger. De Verordening Water bepaalt verder dat van de vrij meanderende wateren enkel de ligging wordt aangegeven, door middel van een zone waarbinnen de waterloop zich feitelijk kan bevinden. De legger op grond van de Waterwet moet worden onderscheiden van de onderhoudslegger als bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. In deze Waterschapswetlegger worden de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen aangewezen. Waterschap Brabantse Delta combineert beide leggers in één document.

Relatie tussen de legger en de Keur

De Keur stelt regels over waterstaatswerken, beschermingszones, profielen van vrije ruimte en grondwaterlichamen. Volgens de begripsbepalingen van zowel artikel 1.1 Waterwet als artikel 1.1 Keur gaat het om oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen, ondersteunende kunstwerken en bijbehorende onderhoudsstroken en om beschermingzones, profielen van vrije ruimte die als zodanig in de legger zijn aangegeven en grondwaterlichamen. De legger is zodoende van belang voor de reikwijdte van de verbods- en beheerbepalingen van de Waterwet en de Keur.

Afbakening van deze legger

Deze legger heeft alleen betrekking op oppervlaktewaterlichamen die gelegen zijn in het gebied dat deze legger omvat. Bij de legger van de oppervlaktewateren zijn de bijbehorende ondersteunende kunstwerken inbegrepen. Oppervlaktewaterlichamen elders in het beheergebied van het waterschap vallen onder een andere legger. Daarnaast geldt dat voor bergingsgebieden en waterkeringen met een opgelegde normering eveneens aparte leggers van kracht zijn. In deze legger komen alleen kaden voor die geen opgelegde normering kennen op grond van hogere wet- of regelgeving en geen onderdeel van een bergingsgebied zijn.

Om aan de grenzen van de legger de relatie met andere leggers te duiden, kunnen keringen, oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden ter informatie wel op de leggerkaarten zijn aangegeven. Daarbij is wel vermeld dat dit enkel ter informatie is. Regels met betrekking tot maten, afmetingen en onderhoudsplichten ten aanzien van deze objecten zijn dan ook niet opgenomen in deze legger.

2 Toepassingsbereik

Deze legger is van toepassing op de oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende ondersteunende kunstwerken in de gemeente Loon op Zand. De ligging van het gebied is op de onderstaande overzichtskaart globaal aangegeven. De exacte ligging, begrenzingen, bijbehorende kunstwerken en dergelijke zijn weergegeven op de bij deze legger behorende leggerkaarten en de bijhorende leggertabellen.

toepassingsbereik loon op zand

In deze gebieden waren eerder al leggers vastgesteld. Voor zover de gebieden uit deze legger samenvallen

met de oude leggers, komen de oude leggers te vervallen. Het gaat daarbij om de ‘Legger op de

watergangen 3e en 4e fase’, Vergadering van hoofdingelanden van het waterschap De Dongestroom, 29

maart 1996.

Bij de totstandkoming van deze legger is naast de geldende wet- en regelgeving (met name de Waterwet en de Verordening Water Noord-Brabant) toepassing gegeven aan de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ (2005). Deze beleidsregel geeft richtlijnen voor het indelen van oppervlaktewaterlichamen in categorieën, vooral ten behoeve van het vaststellen van leggers. De oudere leggers van het waterschap zijn nog gebaseerd op het beleid van de waterschappen voor de fusie naar waterschap Brabantse Delta in 2004. De beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ voorziet in het gaan hanteren van gelijke uitgangspunten voor het hele waterschap, bij herziening van de legger. Opgemerkt moet worden dat (zie de toelichting van de Keur waterschap Brabantse Delta en de Beleidsregel ‘Toepassing Waterwet en Keur’) in de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ nog de oude aanduidingen voor de categorieën waterlopen gebruikt worden. Dit doet aan het principe van ordenen in categorieën echter niets af.

3 Toelichting bij de leggeronderdelen

De legger bestaat naast dit leggerboek uit de volgende onderdelen:

 • ·

  De leggerkaarten: deze geeft de exacte ligging van de oppervlaktewaterlichamen, ondersteunende kunstwerken en onderhoudsstroken weer.

 • ·

  Een leggertabel: deze tabel bevat gegevens over maatvoeringen, functies en materialen van de oppervlaktewaterlichamen en de ondersteunende kunstwerken. Daarnaast geeft deze tabel de afmetingen van onderhoudsstroken en onderhoudsverplichtingen aan, in samenhang met de in deze legger opgenomen voorschriften.

 • ·

  Voorschriften: de legger bevat regels met betrekking tot onderhoudsverplichtingen en afmetingen van onderhoudsstroken.

In dit hoofdstuk slechts kort toegelicht welke informatie de legger bevat en hoe die informatie geraadpleegd kan worden.

Indeling in categorieën oppervlaktewaterlichamen

Voor de weergave van oppervlaktewaterlichamen, wordt een principieel onderscheid gemaakt tussen categorie A, categorie B en categorie C oppervlaktewaterlichamen. Omdat categorie A oppervlaktewaterlichamen van een groter belang zijn voor de waterhuishouding, zijn daar de maten en afmetingen in meer detail vastgelegd in de legger. In de onderstaande paragrafen wordt daarom steeds de splitsing gemaakt tussen categorie A en categorie B oppervlaktewaterlichamen. Categorie C oppervlaktewaterlichamen zijn niet van belang voor de publieke waterhuishouding en worden daarom niet in de legger opgenomen. Deze waterlopen kennen slechts één tot twee belanghebbenden. Enkele voorbeelden van categorie C oppervlaktewaterlichamen zijn; sloten die enkel dienen voor de afwatering van een weg- of spoorweg, blusvijvers, een greppel voor de afwatering van één perceel, perceelscheidingen.

3.1 Oppervlaktewaterlichamen

3.1.1 Categorie A oppervlaktewaterlichamen

Algemene uitgangspunten

Met betrekking tot oppervlaktewaterlichamen zijn alleen die gegevens opgenomen, welke karakteristiek zijn voor het hydrologisch functioneren en de specifieke functie die een waterloop kan hebben. Dit betekent dat in de leggertabel de volgende waarden in elk geval zijn opgenomen:

 • ·

  Bodembreedte

 • ·

  Bodemdiepte

 • ·

  Taludhelling linkerzijde

 • ·

  Taludhelling rechterzijde

 • ·

  Hoogteligging van de bodem bovenstrooms

 • ·

  Hoogteligging van de bodem benedenstrooms

 • ·

  Lengte

De maten vormen zowel het dwars- als lengteprofiel van een oppervlaktewaterlichaam. Deze maten zijn gerelateerd aan knooppunten in het watersysteem. Dit is hieronder schematisch weergegeven.

knooppunten in het watersysteem

Voor iedere streng tussen knooppunten zijn de maten van het dwarsprofiel opgenomen, de hoogteligging en de lengte t.o.v. het bovenstroomse knooppunt. Knooppunten liggen daar waar waterlopen samenkomen of daar waar het profiel van een waterloop verandert, zoals bijv. bij een bodemval of een overgang naar een andere taludhelling. In het uitzonderlijke geval dat de waterloop heel lang is zonder een profielverandering, kan omwille van de nauwkeurigheid van de leggergegevens een extra knooppunt opgenomen zijn.

De kengetallen die samen het profiel vormen zijn zodanig dat daaruit kenmerkende eigenschappen afgelezen kunnen worden. Ofwel deze eigenschappen zijn direct af te lezen, ofwel deze zijn rekenkundig te herleiden (voor rekenformules, zie bijlage II). In deze legger worden alleen die gegevens opgenomen die direct relevant zijn voor de definiëring van het oppervlaktewaterlichaam. Gegevens die eenvoudig herleid kunnen worden uit de legger, worden daarom niet apart opgenomen in de leggertabel. Zo kan bijvoorbeeld het verhang van een waterloop eenvoudig herleid worden uit de hoogteliggingen boven- en benedenstroom en de lengte van een waterloop, welke vermeld zijn in de legger. Daarnaast zijn in de legger de bovenbreedte van een waterloop aan het maaiveld en het normale waterpeil niet opgenomen. Het waterpeil is ofwel te vinden in het peilbesluit (indien het peilbeheerst gebied betreft), ofwel te herleiden uit technische eigenschappen uit opgenomen kunstwerken (bijvoorbeeld het stuwpeil bij een retentievoorziening), ofwel is deze niet aanwezig omdat het een vrijafwaterend watersysteem betreft welke geen vast peil kent. De bovenbreedte van een watergang kan eenvoudig berekend worden met de formules uit bijlage II.

Voor oppervlaktewaterlichamen geldt dat de taludhellingen en andere maten gelijk blijven over de hele lengte van een waterloop vak en dus geen significante afwijken vertonen. Daar waar er wel significante afwijkingen zijn, zoals bij een meanderende waterloop, is dat specifiek in de leggertabel aangegeven.

Voorzieningen voor afwijkende taluds

De bovenstaande uitgangspunten gelden in elk geval voor gevallen waarin er sprake is van een standaardprofiel, waarbij de taluds aan beide zijden gelijke hellingen hebben. Daarvan is echter niet altijd sprake. Enerzijds zijn er oppervlaktewaterlichamen met twee verschillende taludhellingen, anderzijds oppervlaktewaterlichamen met aan één of beide zijden een zogenaamd ‘accoladeprofiel’. In die gevallen gelden bijzondere aanduidingen in de leggertabel.

Bepalen van linker- en rechterzijde van een waterloop

Als er in de leggertabel onderscheid gemaakt wordt tussen de linkerzijde en de rechterzijde is het van belang dat helder is hoe objectief kan worden bepaald, welke zijde links en welke zijde rechts is. In de legger wordt daarom als uitgangspunt aangehouden dat geldt dat het profiel bekeken wordt met de stroomrichting mee. Met andere woorden, daar waar de legger spreekt over de linkerzijde, is dat de zijde aan de linkerkant van het oppervlaktewaterlichaam indien men kijkt met de stroom van het water mee. De stroomrichting is bij de grotere categorie A oppervlaktewaterlichamen met een pijltje op de leggerkaart aangegeven.

Accoladeprofielen

Een accoladeprofiel, ook wel een banket genoemd, is een profiel waarbij de oever van een oppervlaktewaterlichaam niet vanaf de bodem tot een het maaiveld doorloopt, maar de oever wordt onderbroken door een stuk vlakke (horizontale) oever. Het vlakke deel van de oever kan zich zowel onder als boven het waterpeil bevinden. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

accoladeprofiel

In het geval van een accoladeprofiel geldt de standaard opgenomen profielhelling alleen voor het stuk vanaf de bodem. Voor de accolade worden in de tabel de volgende extra maten opgenomen: hoogteligging van het accoladeprofiel t.o.v. de bodem, de breedte van de accolade en de taludhelling vanaf de accolade tot aan het maaiveld. Daarnaast wordt aangegeven of de accolade aan de linker- of rechterzijde ligt of aan beide zijden.

Specifieke uitgangspunten bij bijzondere typen oppervlaktewaterlichamen

Naast de gangbare soorten oppervlaktewaterlichamen (bijv. sloten en vaarten), bevat de legger ook bijzondere oppervlaktewaterlichamen waarvoor bijzondere specifieke uitgangspunten gelden. Voorbeelden van bijzondere waterlopen zijn bijv. meanderende waterlopen (geen vast profiel), retentievoorzieningen, vennen.

Meanderende oppervlaktewaterlichamen

Meanderende oppervlaktewaterlichamen zijn waterlopen zoals beken die geen vast profiel en geen vaste ligging hebben. In deze waterlopen hebben natuurlijke beekvormingsprocessen in meer of mindere mate vrij spel. In deze gevallen is er daarom geen sprake van een vast leggerprofiel of een vaste ligging. Op de leggerkaart zijn deze wateren aangegeven met een arcering, die het gebied aangeeft waarbinnen de waterloop zich bevindt of soms met een aparte brede lijn indien de meandering heel beperkt is. Van deze waterlopen is om hydraulische redenen wel een principeprofiel opgenomen, maar dit profiel stemt dus bij voorbaat niet overeen met de praktijk. Het principeprofiel dient in dat geval enkel om de hydraulische relatie te duiden met overige gedeelten van het watersysteem waar het meanderende oppervlaktewaterlichaam deel van uitmaakt.

Retentievoorzieningen

Retentievoorzieningen zijn bufferende voorzieningen om hemelwater, dat afstroomt van verhard oppervlak, op te vangen en gedoseerd af te voeren naar het oppervlaktewatersysteem. Dit is nodig omdat er anders piekafvoeren optreden, die wateroverlast kunnen veroorzaken. Kenmerkend voor retentievoorzieningen is dat deze een bepaalde bergende inhoud hebben, met andere woorden een beperkte tijd een waterschijf kunnen vasthouden, die daarna alsnog gedoseerd afgevoerd wordt. In de praktijk komen er wat de legger betreft 2 soorten retentievoorzieningen voor: retentie met een homogeen profiel en retentie zonder een homogeen profiel.

In het geval van een homogeen profiel is de retentievoorziening een duidelijk herkenbare bak met een profiel zoals een waterloop met een herkenbare knijpvoorziening (bijv. een retentiestuw). De inhoud (m3) van de retentie kan dan worden herleid uit de profielgegevens, de hoogte van de waterschijf (het herleiden uit de eigenschappen van de knijpvoorziening) en de lengte van de retentie (zie bijlage II voor berekeningsformules). In die gevallen wordt in de legger geen inhoud vermeld, maar alleen de aanduiding dat er sprake is van een oppervlaktewater met een retentiefunctie.

In het geval er geen sprake is van een homogeen profiel, bijvoorbeeld als de retentie is vormgegeven als een vijver, is er op basis van de ontwerpgegevens van de retentievoorziening wel opgenomen welke inhoud de waterschijf moet hebben (m3). Ook hier blijkt de hoogte van de te bufferen waterschijf uit de kengetallen van de knijpconstructie die in de legger zijn vermeld.

Vennen

Op grond van provinciaal beleid hebben sommige vennen in het beheergebied een bijzondere (natuur-) functie gekregen. Dit betekent dat deze oppervlaktewaterlichamen vanwege die bijzondere functie op grond van de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ de status ‘categorie A’ krijgen. Hydrologisch gezien zijn het echter (semi-)geïsoleerde wateren die geen minimaal vereist profiel kennen. In de legger worden daarom bij deze vennen geen profielen opgenomen, alleen de watervlakte wordt op kaart aangegeven.

3.1.2 Categorie B oppervlaktewaterlichamen

Voor categorie B oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze een minder groot belang voor de publieke waterhuishouding hebben. Voor deze waterlopen worden dan ook geen specifieke maten opgenomen, maar uitgegaan van een standaard minimumprofiel. Alleen daar waar een ander profiel noodzakelijk is (bijvoorbeeld ondieper dan standaard vanwege verdrogingsbestrijding), is dit specifiek aangegeven in de leggertabel.

Het standaard minimumprofiel voor categorie B oppervlaktewaterlichamen is:

 • ·

  Bodembreedte: 0,50 meter;

 • ·

  Diepte t.o.v. maaiveld: 0,80 meter;

 • ·

  Taludhellingen beide zijden: 1:1,5.

3.2 Bijzondere (ecologische) functies aan oppervlaktewaterlichamen

Aan oppervlaktewaterlichamen kunnen op grond van provinciaal beleid of regelgeving bijzondere (veelal ecologische) functies toegekend zijn, zoals ecologische verbindingszone, vismigratieroute, enzovoorts. Op grond van de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ worden deze oppervlaktewaterlichamen als categorie A waterloop aangemerkt. Door de bijzondere functie kunnen extra eisen aan het oppervlaktewaterlichaam of gelet op de Keur bijzondere regels ten behoeve van het onderhoud gelden. Daarom wordt in de leggertabel middels een aanduiding aangegeven welke bijzondere functie een oppervlaktewaterlichaam categorie A heeft, indien er een functie is toegekend.

3.3 Ondersteunende kunstwerken

In oppervlaktewaterlichamen komen allerlei ondersteunende kunstwerken voor. Veel voorkomende voorbeelden zijn duikers, dammen met duikers, stuwen, maar ook minder vaak voorkomende ondersteunende kunstwerken zoals bodemvallen of sifons. Alle ondersteunende kunstwerken hebben gemeen dat deze de werking van het oppervlaktewaterlichaam waarvan zij deel uitmaken beïnvloeden. Bijvoorbeeld duikers maken de doorstroom van water door een dam mogelijk, of verbinden oppervlaktewaterlichamen, maar hebben tevens een zeker opstuwend effect. Het is dan ook noodzakelijk om met name in de categorie A waterlopen op kenmerkende maten van ondersteunende kunstwerken op te nemen. Bij categorie B waterlopen is dit gezien het minder grote belang van deze waterlopen, minder relevant.

Kenmerkende eigenschappen voor ondersteunende kunstwerken zijn die maten en afmetingen die relevant zijn voor het functioneren van het kunstwerk. Welke kenmerken maten in de leggertabel wel of niet worden opgenomen per type ondersteunend kunstwerk, voert te ver in dit kader. Om hier toch een indicatie voor te geven is hieronder voor de voorbeelden ‘duikers’ en ‘stuwen’ toegelicht.

Duikers:

 • ·

  De omvang van de doorstroomopening van de duiker, want dit is bepalend voor de doorstroomcapaciteit (hetzij de binnendiameter bij een ronde duiker hetzij de breedte en hoogte aan de binnenkant bij een rechthoekige duiker).

 • ·

  De lengte van de duiker, want dit bepaald mede het opstuwend effect van de duiker.

 • ·

  De hoogteligging boven- en benedenstrooms, want de hoogte t.o.v. de bodem en het verhang bepalen mede de doorstroom van de duiker.

 • ·

  In het geval dat de duiker slecht in één richting water mag doorlaten is het relevant te weten of er een terugslagklep of iets dergelijks aanwezig moet zijn en aan welke kant van de duiker die zit.

Stuwen:

 • ·

  De hoogte van de stuw, want dat bepaald de mate van opstuwing dus het maximale peil achter de stuw.

 • ·

  De aanwezigheid van een gat in de stuw, bij retentiestuwen, waarbij de hoogte en maatgeving van dat gat van belang zijn. Dit is immers maatgevende waarden voor de hoeveel retentiecapaciteit achter de stuw.

 • ·

  Indien de stuw geen vaste stuw is maar in hoogte gevarieerd kan worden, is het van belang dit aan te geven met vermelding van de marges waarbinnen de hoogte gevarieerd kan worden.

3.4 Onderhoudsplicht

Voorheen was de onderhoudsplicht geregeld via de Keur in samenhang met de legger. De legger bevatte onderhoudsplichtigen voor leggerwaterlopen (=categorie A), de Keur een algemene regel voor de overige waterlopen. Conform de Waterschapswet legt de legger nu voor alle oppervlaktewaterlichamen vast wie de onderhoudsplichtigen zijn, dus ook voor andere oppervlaktewaterlichamen dan categorie A. Voor de verhouding met de Waterwetlegger wordt verwezen naar hoofdstuk 1.

In de Waterschapswetlegger geldt dat voor categorie A waterlopen de onderhoudsplichtige in de leggertabel is opgenomen. Voor de categorie B waterlopen geldt dat de onderhoudsplicht in het algemeen berust bij de eigenaar of gebruiker van de aan het oppervlaktewaterlichaam grenzende gronden, voor de halve breedte van dat oppervlaktewaterlichaam. Alleen daar waar een andere onderhoudsplicht geldt, is dit in de leggertabel apart aangegeven.

Oppervlaktewaterlichamen categorie C hebben geen belang voor de publieke waterhuishouding en zijn daarom niet in de legger opgenomen. Voor die oppervlaktewaterlichamen geldt dat de onderhoudsplicht van het oppervlaktewater en de ondersteunende kunstwerken volledig bij de eigenaren berusten. Het belang van dat onderhoud heeft echter primair een privaatrechtelijke achtergrond (Burgerlijk Wetboek) dan een publiek rechtelijke vanwege het ontbreken van een publiek waterhuishoudkundig belang. Voorbeelden van oppervlaktewaterlichaam categorie C zijn bijvoorbeeld blusvijvers, bermsloten enkel ten behoeve van de afwatering van een weg of spoorweg, enzovoorts.

Wat de onderhoudsplichten feitelijk inhouden, staat in de Keur en de Waterwet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het onderhouden van het doorstroomprofiel (bijv. het schoonhouden van duikers zodat deze niet verstopt raken) en het bouwkundig onderhoud oftewel het in goede staat van onderhoud houden van het kunstwerk (bijv. een duiker die versleten is vervangen door een nieuwe).

3.5 Onderhoudsstroken

Voor het uitvoeren van machinaal onderhoud (zowel jaarlijks maaien als periodiek uitbaggeren tot leggerdiepte) dient voldoende ruimte naast het oppervlaktewaterlichaam vrij te zijn. Voor categorie A oppervlaktewaterlichamen werd tot de inwerkingtreding van de Waterwet de onderhoudsstrook via de Keur afgedwongen. De onderhoudsstrook was per definitie 4 meter + 1 meter extra ter bescherming aan beide zijden bij leggerwaterlopen (=categorie A oppervlaktewaterlichamen). Met de Waterwet worden de onderhoudsstroken nu in de legger gedefinieerd.

Alleen onderhoudsstroken langs categorie A oppervlaktewaterlichamen

In deze legger geldt dat zoals voorheen alleen een onderhoudsstrook langs categorie A waterlopen aangehouden wordt. Voor categorie B worden geen onderhoudsstroken gedefinieerd. Vanwege het minder grote belang voor de waterhuishouding ligt het onderhoud daarvan van oudsher vrijwel nooit bij het waterschap maar bij de aanliggende eigenaren en is er dus geen voorziening voor machinaal onderhoud door het waterschap nodig. Daar waar het onderhoud wel van oudsher bij het waterschap ligt, geldt dat voorheen ook geen onderhoudsstroken vrijgehouden werden. De thans gehanteerde werkwijze is daarmee gelijk aan de werkwijze die van oudsher gevoerd werd, voordat de Waterwet van kracht werd.

Standaard afmetingen onderhoudsstroken

Gelet op het bestaande regime van onderhoudsstroken en de regels zoals deze in de Keur zijn opgenomen geldt dat de standaardafmeting van een onderhoudsstrook 5 meter vanuit de insteek van een oppervlaktewaterlichaam is, en dat er aan beide zijden een onderhoudsstrook ligt. Dit is afgestemd op machinaal onderhoud vanaf de kant, waarbij het principe geldt dat beide zijden gelijk belast worden. In de legger worden alleen afwijkingen van die standaardregel vermeld, bijvoorbeeld als de onderhoudsstrook aan één zijde of beide zijden kleiner is. Dit komt onder andere voor bij oppervlaktewaterlichamen die niet vanaf de kant, maar vanaf het water met maaiboten onderhouden worden. Dit komt ook voor in situaties die al jaren geleden zijn ontstaan en waarbij toen rechtmatig permanente obstakels zijn aangebracht (meestal gebouwen), nog voordat de huidige regels zijn ontstaan. In het voorbeeld waarbij onderhoud plaatsvindt met een maaiboot is een onderhoudsstrook van 1 meter vaak voldoende. In dat geval is die kleine onderhoudsstrook voornamelijk nog nodig voor baggerwerkzaamheden welke eens in de aantal jaren uitgevoerd moeten kunnen worden om de leggerdiepte te handhaven.

In de onderstaande figuren is dit standaardprincipe visueel uitgebeeld.

Principeprofiel basisprofiel:

principe basisprofiel

Principeprofiel accoladeprofiel:

principeprofiel accolade

A = 5 meter

Bijzondere regel bij verankerde damwanden/kademuren

Langs oppervlaktewaterlichamen van de categorie A komen ook damwanden en kademuren (bijv. voor scheepvaart) voor die in de grond verankerd zijn tegen wegzakken. In die gevallen geldt van oudsher een afwijkende maat voor de onderhoudsstrook, waarbij de verankering maatgevend is. De verankering moet immers vervangen of gerepareerd kunnen worden. De regel voor deze gevallen is, dat de onderhoudsstrook in deze gevallen strekt tot 1 meter achter de verankering van de damwand. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

Principeprofiel verankerde damwand of kademuur:

principeprofiel verankerde damwand of kademuur

B = 1,00 meter

3.6 Beschermingszones

De Waterwet en de Keur bieden de mogelijkheid om naast onderhoudsstroken ook beschermingszones langs oppervlaktewaterlichamen aan te wijzen. Een beschermingszone biedt extra bescherming aan een oppervlaktewaterlichaam of een waterkering tegen grote ontgravingen en explosiegevaarlijke inrichtingen. In de praktijk is deze extra bescherming bij oppervlaktewaterlichamen categorie A hoogst zelden nodig. Bovendien voorziet de onderhoudsstrook al in een voldoende mate van bescherming, vanwege op grond van de Keur geldende beperkingen op onderhoudsstroken. In beginsel worden er daarom geen beschermingszones aangewezen. Alleen in specifieke situaties waar een extra bescherming nodig is omdat de onderhoudsstrook klein is en toch gezien de lokale situatie extra bescherming nodig is, kan een beschermingszone aangewezen worden in de legger. Deze beschermingszone is hooguit net zo breed als de onderhoudsstrook zou zijn (5 meter vanuit de insteek of 1 meter vanuit een verankering bij een kademuur). Daarmee komt de werkingssfeer van een beschermingszone overeen met de Keurregels van voor de inwerkingtreding van de Waterwet.

4 Voorschriften

Artikel 1 Hoofdelijke aansprakelijkheid

 • 1. Wanneer percelen met een beperkt recht zijn bezwaard, dan wel krachtens persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, rusten de in deze legger aan de eigenaar opgelegde verplichtingen van de Keur ook op de beperkt gerechtigden en in geval er sprake is van een persoonlijk recht ook op de gebruikers.

 • 2. Voor de nakoming van de in de Keur aan de eigenaar opgelegde verplichtingen is ieder van de genoemde gerechtigden alsmede de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 2 Onderhoudsplicht ondersteunende kunstwerken

 • 1. De verplichting tot het schoonhouden van het doorstromingsprofiel van een ondersteunend kunstwerk zoals bedoeld in de Keur rust op de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam waartoe het ondersteunend kunstwerk behoord, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De verplichting tot het in goede staat van onderhoud houden van een ondersteunend kunstwerk (bouwkundig onderhoud) zoals bedoeld in de Keur rust op de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam waartoe het ondersteunend kunstwerk behoord, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 3 Onderhoudsplicht oppervlaktewateren categorie A

De onderhoudsplicht voor oppervlaktewaterlichamen categorie A zoals bedoeld in de Keur berust bij het waterschap, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 4 Onderhoudsplichten oppervlaktewateren categorie B

 • 1. De onderhoudsplicht voor oppervlaktewaterlichamen categorie B zoals bedoeld in de Keur berust bij de eigenaar van de aan het oppervlaktewaterlichaam grenzende gronden, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De onderhoudsplicht van een eigenaar van gronden grenzend aan oppervlaktewaterlichaam strekt zich uit tot de halve breedte van het aan die gronden grenzende oppervlaktewaterlichaam, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 3. Een oppervlaktewaterlichaam categorie B heeft de volgende minimale standaardafmetingen, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald:

  • ·

   Bodembreedte: 0,50 meter;

  • ·

   Diepte ten opzichte van het maaiveld: 0,80 meter;

  • ·

   Taludhelling aan beide zijden: 1:1,5.

Artikel 5 Onderhoudsstroken

 • 1. De onderhoudsstrook langs een oppervlaktewaterlichaam categorie A zoals bedoeld in de Keur bedraagt aan beide zijden 5 meter vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De onderhoudsstrook langs een oppervlaktewaterlichaam categorie A welke voorzien is van een verankerde damwand of kademuur bedraagt aan de zijde met de kademuur tot 1 meter vanaf het achterste punt van de verankering, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald. Indien aan de andere zijde van het oppervlaktewaterlichaam geen verankerde damwand of kademuur aanwezig is, geldt aan die zijde lid 1 onverkort.

Artikel 6 Beschermingszones

In de leggertabel van deze legger kunnen beschermingszones zijn aangewezen zoals bedoeld in de Keur.

Bijlage I: Begrippenlijst

In deze legger worden de onderstaande begrippen gehanteerd (voor zover deze niet in de Waterwet of de Keur zijn gedefinieerd).

bouwkundig onderhoud

het in goede staat van onderhoud houden van een ondersteunend kunstwerk.

kade

een als zodanig in een legger aangewezen overige waterkering of waterkerende hoogte.

Keur

Keur waterschap Brabantse Delta.

legger bergingsgebieden

legger specifiek voor bergingsgebieden.

legger waterkeringen

legger specifiek voor waterkeringen.

het waterschap:

het waterschap Brabantse Delta.

Bijlage II: Berekeningen aan profielen

In deze legger zijn waarden voor bijvoorbeeld bovenbreedten van oppervlaktewaterlichamen niet opgenomen, omdat deze uit de gegevens in de legger berekend kunnen worden. Ter informatie is hieronder uitgewerkt hoe die berekeningen gedaan kunnen worden.

Berekening bovenbreedte van een oppervlaktewaterlichaam

Voor wat betreft de breedte van de waterloop aan het maaiveld geldt dat deze eenvoudig berekend kan worden uit de opgenomen leggergegevens. Indien de taludhelling aan beide zijden gelijk is:

berekening bovenbreedte

Berekening van retentie-inhoud

Om de inhoud van een retentie te berekenen is naast de lengte van de retentie ook het oppervlak van het dwarsprofiel van gebufferde waterschijf nodig. Deze oppervlakte is het verschil tussen de oppervlakte van de waterschijf met retentieschijf (A) en de oppervlakte van de waterschijf zonder retentieschijf (B). Dit is in de onderstaande figuur schematisch uitgebeeld.

berekening retentie-inhoud

Bijlage III: Leggertabellen

Bodemval
Legger Loon op Zand
Kaartblad Code bodemvalBodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Breedte (m)Drempelhoogte (mNAP)
26--28KBV000401,261,165,52,05
26--28KBV013024,143,142,33,35
Duiker
Legger Loon op Zand
KaartbladCode duikerBOB bovenstrooms (mNAP)BOB benedenstrooms (mNAP)Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Doorstroomlengte (m)Hoogte of diameter (m)Breedte (m)Vorm duikerAfsluitbaarOnderhoudsplichtige bouwkundig*
22--28KDU005855,215,215,064,9860,500,50rechthoekigNEELOO00G 02329
22--28KDU005865,215,215,025,0260,30  rondNEELOO00G 02329
22--28KDU005874,864,834,684,5740,34  rondNEELOO00G 02328
22--28KDU005905,575,545,335,3580,30  rondNEELOO00G 02544
22--28KDU005915,435,445,415,2480,30  rondNEELOO00G 02545
22--28KDU005925,335,245,145,02120,30  rondNEELOO00G 02648
22--28KDU262944,914,754,844,7760,50  rondNEELOO00G 02329
22--28KDU262954,854,874,774,7780,50  rondNEELOO00G 02327
22--28KDU263305,925,926,005,9370,80  rondNEELOO00K 02212
22--28KDU303255,435,485,385,3171,00  rondNEELOO00G 02325
22--29KDU002158,047,937,988,1560,80  rondNEELOO00K 02325
22--29KDU007177,627,637,697,6990,69  rondNEELOO00K 02545
22--29KDU007187,577,597,657,47100,80  rondNEEgemeente
22--29KDU007197,607,647,567,62150,80  rondNEELOO00K 02550
22--29KDU007236,736,796,626,22130,80  rondNEELOO00K 01692
22--29KDU263296,776,756,646,6030,80  rondNEELOO00K 01692
22--29KDU701217,897,857,947,90170,80  rondNEELOO00K 02325
23--28KDU005884,814,814,604,5260,50  rondNEELOO00G 01923
23--28KDU005894,804,804,604,6670,50  rondNEELOO00G 02650
23--28KDU005934,794,794,604,60100,50  rondNEELOO00G 02650
23--28KDU005944,784,714,644,4880,50  rondNEELOO00Q 00318
23--28KDU005954,374,454,324,26130,50  rondNEELOO00Q 00318
23--28KDU005964,364,334,314,33130,50  rondNEELOO00Q 00318
23--28KDU005974,184,144,033,95110,50  rondNEELOO00Q 00393
23--28KDU005983,823,873,893,87120,69  rondNEEgemeente
23--28KDU006094,114,094,054,12100,50  rondNEELOO00Q 00392
23--28KDU006103,923,933,933,99130,50  rondNEELOO00Q 00393
23--28KDU006113,964,113,913,91110,60  rondNEELOO00Q 00393
23--28KDU006124,044,043,803,9380,50  rondNEELOO00Q 00317
23--28KDU006133,963,963,703,7980,50  rondNEELOO00Q 00315
23--28KDU006143,973,923,793,8380,50  rondNEELOO00Q 00314
23--28KDU006163,363,313,373,3570,80  rondNEELOO00Q 00218
23--28KDU006173,323,323,343,26140,80  rondNEELOO00Q 00250
23--28KDU012694,264,204,314,28190,50  rondNEEgemeente
23--28KDU012704,644,704,734,7580,50  rondNEELOO00Q 00370
23--28KDU012725,135,075,185,12120,50  rondNEELOO00Q 00688
23--28KDU012735,205,205,195,1681,00  rondNEELOO00Q 00345
23--28KDU012745,075,034,934,9580,50  rondNEELOO00Q 00344
23--28KDU012755,035,094,814,8980,50  rondNEELOO00Q 00343
23--28KDU012764,944,934,874,83120,60  rondNEELOO00Q 00342
23--28KDU012774,764,704,704,8090,60  rondNEELOO00Q 00339
23--28KDU012784,644,644,674,7480,60  rondNEELOO00Q 00339
23--28KDU012795,225,225,275,091690,40  rondNEELOO00Q 00569
23--28KDU012805,045,035,085,00150,50  rondNEELOO00Q 00313
23--28KDU012845,035,004,894,9280,30  rondNEELOO00Q 00528
23--28KDU012854,894,964,944,9480,40  rondNEELOO00Q 00523
23--28KDU012864,934,934,944,88110,40  rondNEELOO00Q 00584
23--28KDU012884,974,894,834,75210,40  rondNEELOO00Q 00274
23--28KDU012894,924,854,754,7280,40  rondNEELOO00Q 00301
23--28KDU013074,264,304,124,0770,69  rondNEELOO00Q 00324
23--28KDU013084,364,414,094,2460,55  rondNEELOO00Q 00515
23--28KDU013094,284,304,124,06110,80  rondNEEgemeente
23--28KDU013104,294,224,063,99140,69  rondNEELOO00Q 00322
23--28KDU013114,184,093,893,8370,80  rondNEELOO00Q 00322
23--28KDU013123,823,843,703,7670,80  rondNEELOO00Q 00320
23--28KDU013133,993,963,733,6470,69  rondNEELOO00Q 00323
23--28KDU013143,783,573,583,5870,69  rondNEELOO00Q 00314
23--28KDU013153,633,593,513,6570,69  rondNEELOO00Q 00314
23--28KDU017513,473,503,383,3930,88  rondJALOO00Q 00314
23--28KDU262913,603,573,713,56240,70  rondNEELOO00Q 00249
23--28KDU262964,554,664,614,5450,50  rondNEELOO00Q 00377
23--28KDU262974,354,304,074,0240,50  rondNEELOO00Q 00379
23--28KDU262984,484,534,584,66120,70  rondNEELOO00Q 00380
23--28KDU262994,724,764,614,6670,60  rondNEELOO00Q 00380
23--28KDU263004,604,524,484,58110,70  rondNEELOO00Q 00686
23--28KDU263014,524,354,494,42170,70  rondNEELOO00Q 00686
23--28KDU263024,614,584,594,61150,60  rondNEELOO00Q 00686
23--28KDU263034,634,654,584,6570,60  rondNEELOO00Q 00419
23--28KDU263044,634,634,594,4970,50  rondNEELOO00Q 00415
23--28KDU263054,594,574,454,4530,80  rondNEELOO00Q 00686
23--28KDU263064,374,394,374,28160,80  rondNEELOO00Q 00381
23--28KDU263315,455,425,395,3880,50  rondNEELOO00Q 00382
23--28KDU263325,555,525,495,4590,50  rondNEELOO00Q 00382
23--28KDU263335,465,465,435,3830,50  rondNEELOO00Q 00382
23--28KDU263345,445,335,135,2960,50  rondNEELOO00Q 00382
23--28KDU263355,065,125,114,92110,50  rondNEELOO00Q 00382
23--28KDU263365,165,195,054,9430,80  rondNEELOO00Q 00382
23--29KDU012607,627,657,697,72100,69  rondNEELOO00I 02171
23--29KDU078137,677,737,767,7450,60  rondNEELOO00I 02473
23--29KDU078147,707,657,767,7080,50  rondNEELOO00I 02407
23--29KDU117997,757,777,737,6680,50  rondNEELOO00I 02554
23--29KDU118007,597,627,677,70110,80  rondNEELOO00I 02595
23--29KDU118017,797,657,877,73130,80  rondNEELOO00I 02473
23--30KDU012508,918,928,978,98140,60  rondNEEgemeente
23--30KDU012519,129,209,018,8960,50  rondNEELOO00E 05175
23--30KDU012529,189,189,009,1190,50  rondNEELOO00E 05175
23--30KDU012538,568,568,698,60581,25  rondNEEgemeente
23--30KDU012548,568,568,608,7991,501,75rechthoekigNEEgemeente
23--30KDU012558,788,788,718,8350,80  rondNEELOO00E 04264
23--30KDU012568,698,738,608,5350,50  rondNEELOO00E 05093
23--30KDU012578,488,488,538,53170,50  rondNEELOO00E 02184
23--30KDU012588,328,428,378,47160,50  rondNEELOO00E 04132
23--30KDU012598,478,478,388,08270,60  rondNEEgemeente
23--30KDU017239,549,569,599,51140,50  rondNEEgemeente
23--30KDU017349,599,539,649,5850,50  rondNEELOO00E 03569
23--30KDU263288,868,998,919,0460,50  rondNEELOO00E 02981
23--31KDU017209,048,979,119,02100,50  rondNEELOO00E 04900
23--31KDU017229,018,998,838,97930,88  rondNEELOO00E3 00518
24--27KDU004962,482,512,302,2471,00  rondNEELOO00Q 00139
24--27KDU004972,362,412,322,37101,00  rondNEELOO00Q 00138
24--27KDU006182,462,472,542,47131,252,00rechthoekigNEEgemeente
24--27KDU006202,922,912,862,8271,00  rondNEELOO00Q 00184
24--27KDU006242,622,692,702,8350,80  rondNEELOO00Q 00251
24--27KDU006253,452,582,602,40171,00  rondNEEgemeente
24--27KDU006262,752,782,462,5251,00  rondNEELOO00Q 00181
24--27KDU006272,772,702,602,5871,00  rondNEELOO00Q 00182
24--27KDU006282,902,962,802,6670,69  rondNEELOO00Q 00183
24--27KDU027593,133,003,253,0870,80  rondNEELOO00Q 00633
24--27KDU117803,042,973,023,0791,00  rondNEELOO00Q 00186
24--27KDU117813,023,003,123,0070,80  rondNEELOO00Q 00211
24--27KDU117823,083,053,133,1790,80  rondNEELOO00Q 00213
24--27KDU117873,053,113,113,1290,80  rondNEELOO00Q 00212
24--27KDU117883,053,123,123,2590,69  rondNEELOO00Q 00633
24--27KDU117893,093,173,083,13170,80  rondNEELOO00Q 00634
24--27KDU117903,343,293,173,0670,80  rondNEELOO00Q 00635
24--27KDU117913,313,273,133,1880,80  rondNEELOO00Q 00215
24--27KDU262922,902,872,772,8181,00  rondNEELOO00Q 00250
24--28KDU006214,214,244,294,40150,80  rondNEEgemeente
24--28KDU006224,004,044,004,03100,80  rondNEELOO00Q 00251
24--28KDU006233,893,883,973,8380,80  rondNEELOO00Q 00203
24--28KDU012684,844,894,874,86120,50  rondNEEgemeente
24--28KDU012815,095,074,934,6880,80  rondNEELOO00Q 00297
24--28KDU012824,924,944,724,6360,40  rondNEELOO00Q 00300
24--28KDU012834,674,704,644,6480,50  rondNEELOO00Q 00300
24--28KDU012904,644,684,634,5480,50  rondNEELOO00Q 00301
24--28KDU012914,784,714,644,4980,50  rondNEELOO00Q 00302
24--28KDU012924,624,644,374,4680,88  rondNEELOO00Q 00273
24--28KDU012932,762,642,812,6960,50  rondNEELOO00Q 00657
24--28KDU012944,514,594,354,3570,50  rondNEELOO00Q 00657
24--28KDU012954,684,674,434,3870,60  rondNEELOO00Q 00304
24--28KDU012964,604,624,434,53130,65  rondNEELOO00Q 00304
24--28KDU012974,654,654,424,6070,50  rondNEELOO00Q 00303
24--28KDU012984,554,524,604,5580,50  rondNEELOO00Q 00267
24--28KDU012994,564,714,534,3390,50  rondNEELOO00Q 00268
24--28KDU013004,464,464,464,5131,00  rondNEELOO00Q 00270
24--28KDU013014,694,704,614,4980,50  rondNEELOO00Q 00270
24--28KDU013024,244,224,344,3231,00  rondNEELOO00Q 00270
24--28KDU013034,524,524,544,54100,50  rondNEELOO00Q 00271
24--28KDU013044,544,554,534,4280,50  rondNEELOO00Q 00271
24--28KDU263074,654,604,574,4850,80  rondNEELOO00Q 00313
24--28KDU263083,443,403,363,3340,80  rondNEELOO00Q 00251
24--28KDU263094,604,544,274,4280,50  rondNEELOO00Q 00252
24--28KDU263254,504,484,554,5380,50  rondNEELOO00Q 00132
24--28KDU263264,524,344,424,3980,50  rondNEELOO00Q 00132
24--28KDU263374,634,684,584,6140,50  rondNEELOO00Q 00313
24--28KDU263384,934,854,614,7070,50  rondNEELOO00Q 00313
24--28KDU263395,035,045,114,8730,50  rondNEELOO00Q 00313
24--28KDU307602,622,552,652,6930,50  rondNEELOO00Q 00252
24--29KDU012627,237,307,106,99110,50  rondNEEgemeente
24--29KDU012636,005,946,055,99120,50  rondNEEgemeente
24--29KDU078157,547,567,617,63270,69  rondNEEgemeente
24--29KDU263276,856,646,786,7290,60  rondNEELOO00I 02546
25--27KDU004881,651,661,431,4591,25  rondNEELOO00Q 00060
25--27KDU004891,551,501,491,5281,25  rondNEELOO00Q 00061
25--27KDU004901,571,631,411,4071,00  rondNEELOO00Q 00061
25--27KDU004911,501,571,401,2371,00  rondNEELOO00Q 00061
25--27KDU004921,521,521,241,11121,001,75rechthoekigNEEgemeente
25--27KDU004931,271,250,881,01141,001,75rechthoekigNEEgemeente
25--27KDU004982,332,332,362,32100,69  rondNEELOO00Q 00559
25--27KDU004992,122,252,202,2790,80  rondNEELOO00Q 00598
25--27KDU005002,252,252,232,2270,60  rondNEELOO00Q 00166
25--27KDU005012,072,092,001,7790,50  rondNEELOO00Q 00133
25--27KDU005421,461,351,421,151350,69  rondNEELOO00Q 00721
25--27KDU005431,291,281,121,02130,60  rondNEELOO00Q 00049
25--27KDU005441,151,161,020,96120,60  rondNEELOO00Q 00049
25--27KDU005451,101,100,920,88120,50  rondNEELOO00Q 00049
25--27KDU005460,310,300,440,43571,25  rondNEEgemeente
25--27KDU014260,880,860,930,6880,30  rondJALOO00Q 00049
25--27KDU014730,350,350,470,48281,25  rondNEELOO00Q 00049
25--27KDU262932,062,012,042,0080,50  rondNEELOO00Q 00172
25--28KDU005333,233,263,233,1550,50  rondNEELOO00Q 00104
25--28KDU005343,143,233,192,80110,50  rondNEEgemeente
25--28KDU005352,552,502,552,5540,50  rondNEELOO00Q 00078
25--28KDU005362,352,382,252,1580,60  rondNEELOO00Q 00709
25--28KDU005381,601,501,521,53150,60  rondNEELOO00Q 00670
25--28KDU005391,601,471,581,48150,60  rondNEELOO00Q 00670
25--28KDU005401,491,411,401,30660,69  rondNEELOO00Q 00616
25--28KDU005411,581,211,391,27150,60  rondNEELOO00Q 00670
25--28KDU012673,963,933,953,9090,80  rondNEELOO00G 02262
25--28KDU013053,193,193,193,21131,001,75rechthoekigNEEgemeente
25--28KDU013063,163,163,133,0371,002,00rechthoekigNEELOO00Q 00157
25--28KDU014924,804,804,804,80160,60  rondNEEgemeente
25--28KDU014934,704,704,704,70100,50  rondNEELOO00G 02360
25--28KDU014944,654,654,654,6580,50  rondNEELOO00G 02228
25--28KDU014954,504,504,504,5090,50  rondNEELOO00G 02229
25--28KDU014964,534,534,534,5380,50  rondNEELOO00G 02696
25--28KDU014974,124,124,124,1270,30  rondNEELOO00G 02547
25--28KDU263112,371,972,151,92140,50  rondNEELOO00Q 00072
25--28KDU263122,512,442,462,4260,50  rondNEELOO00Q 00078
25--28KDU263133,253,283,153,1960,50  rondNEELOO00Q 00131
25--28KDU263143,893,983,943,9970,30  rondNEELOO00H 03974
25--28KDU263153,913,973,893,8260,30  rondNEELOO00H 03974
25--28KDU263163,213,233,323,4191,001,80rechthoekigNEELOO00Q 00132
25--28KDU263173,663,323,713,3780,50  rondNEELOO00Q 00132
25--28KDU263183,353,493,463,4191,001,80rechthoekigNEELOO00G 02660
25--28KDU307611,801,701,851,75130,50  rondNEELOO00Q 00075
25--28KDU307622,302,192,402,2460,50  rondNEELOO00Q 00723
25--29KDU012644,734,724,674,7270,69  rondNEELOO00G 02257
25--29KDU012654,574,534,404,3960,69  rondNEELOO00G 02259
25--29KDU012664,264,224,314,1050,80  rondNEELOO00G 02243
25--29KDU014855,255,255,255,25100,50  rondNEELOO00H 05199
25--29KDU014865,205,205,205,2060,50  rondNEELOO00H 03269
25--29KDU014875,155,155,155,1580,50  rondNEELOO00H 05212
25--29KDU014885,005,005,005,0080,50  rondNEELOO00H 05212
25--29KDU014894,954,954,954,9570,50  rondNEELOO00H 03407
25--29KDU014904,904,904,904,9060,50  rondNEELOO00H 03406
25--29KDU014914,854,854,854,8570,50  rondNEELOO00H 05210
25--29KDU263195,085,125,135,2080,50  rondNEELOO00G 02231
25--29KDU263205,365,345,355,3280,50  rondNEELOO00B 6488
25--29KDU263214,514,254,614,38161,00  rondNEELOO00I 02600
25--29KDU263224,474,454,634,62121,001,40rechthoekigNEELOO00G 02711
25--29KDU263234,074,094,013,9660,80  rondNEELOO00G 02261
25--29KDU263245,445,335,495,38120,30  rondNEELOO00G 02713
26--27KDU00507-0,43-0,41-0,49-0,74121,901,95rechthoekigNEEgemeente
26--27KDU005270,110,230,090,22130,80  rondNEELOO00P 00802
26--27KDU005280,180,120,240,18450,60  rondNEELOO00P 00687
26--27KDU005290,300,300,360,3260,60  rondNEELOO00P 00539
26--27KDU005300,630,540,500,4390,50  rondNEELOO00P 00351
26--27KDU005310,600,600,400,3580,60  rondNEELOO00P 00351
26--27KDU005320,450,490,290,2370,60  rondNEELOO00P 00801
26--27KDU005470,610,650,510,5671,25  rondNEELOO00P 00683
26--27KDU005480,570,500,440,23111,20  rondNEELOO00P 00763
26--27KDU005490,690,640,230,41170,60  rondNEEgemeente
26--27KDU005500,590,560,420,4070,50  rondNEEDGN01N 00051
26--27KDU00556-0,50-0,38-0,43-0,29141,752,00rechthoekigNEEgemeente
26--27KDU005580,460,460,250,1260,60  rondNEELOO00P 00304
26--27KDU005590,310,320,08-0,1490,60  rondNEELOO00P 00736
26--27KDU11700-0,16-0,14-0,04-0,02131,202,00rechthoekigNEELOO00P 00326
26--27KDU11701-0,04-0,03-0,19-0,3671,502,00rechthoekigNEELOO00P 00669
26--27KDU11702-0,28-0,28-0,20-0,25151,502,00rechthoekigNEEgemeente
26--27KDU263400,460,390,240,0730,50  rondNEELOO00P 00313
26--28KDU000610,930,910,980,9770,30  rondJALOO00P 00340
26--28KDU005081,031,030,770,7880,50  rondNEELOO00P 00739
26--28KDU005090,560,620,490,3280,60  rondNEELOO00P 00331
26--28KDU005100,430,450,630,26111,302,00rechthoekigNEELOO00P 00326
26--28KDU005110,930,961,010,7091,503,00rechthoekigNEELOO00P 00453
26--28KDU005120,900,871,201,17101,503,00rechthoekigNEELOO00P 00458
26--28KDU005130,700,710,670,55141,503,00rechthoekigNEEgemeente
26--28KDU005140,670,670,560,39111,503,00rechthoekigNEELOO00P 00326
26--28KDU005151,691,031,741,0880,50  rondNEELOO00P 00515
26--28KDU005160,530,530,240,1691,503,00rechthoekigNEELOO00P 00432
26--28KDU005170,380,310,020,22111,503,00rechthoekigJAgemeente
26--28KDU005570,510,510,210,1670,60  rondNEELOO00P 00304
26--28KDU027712,021,472,141,60171,25  rondNEEgemeente
26--28KDU116983,052,503,102,55170,30  rondNEEgemeente
26--28KDU116990,170,140,160,02161,502,00rechthoekigNEELOO00P 00342
26--28KDU263492,622,622,672,671000,50  rondNEELOO00H 05146
26--28KDU263502,913,042,962,93350,30  rondNEELOO00H 05146
26--28KDU263513,343,383,303,07120,23  rondNEELOO00H 03974
26--28KDU263523,043,023,093,02180,40  rondNEELOO00H 05078
26--28KDU263533,123,163,032,9780,50  rondNEELOO00H 03974
26--28KDU263543,073,043,083,0960,30  rondNEELOO00H 03974
26--28KDU263553,183,243,123,1070,30  rondNEELOO00H 03974
26--28KDU263563,153,203,183,1070,30  rondNEELOO00H 03974
26--28KDU263573,063,063,123,0960,40  rondNEELOO00H 03974
26--28KDU263583,643,703,623,6960,30  rondNEELOO00H 03974
26--28KDU263593,633,633,593,6160,30  rondNEELOO00H 03974
26--28KDU263603,503,493,463,5170,30  rondNEELOO00H 03974
26--28KDU263613,423,403,403,4070,30  rondNEELOO00H 03974
26--29KDU139423,805,743,675,582270,17  rondJALOO00B 06554
26--30KDU013705,345,345,305,3670,50  rondNEELOO00O 00259
26--30KDU013715,115,125,165,1760,50  rondNEELOO00O 00260
26--30KDU013724,864,714,914,761040,50  rondNEELOO00O 00262
26--30KDU013755,725,725,665,6560,30  rondNEELOO00O 00265
26--30KDU013765,725,755,645,5470,50  rondNEELOO00O 00268
26--30KDU263715,785,725,655,6730,30  rondNEELOO00O 0264
27--27KDU030130,37-0,25-0,20-0,2050,50  rondNEELOO00P 00191
27--27KDU11582-0,10-0,12-0,13-0,1980,60  rondNEELOO00P 00190
27--27KDU11583-0,17-0,92-0,40-0,8780,50  rondNEELOO00P 00189
27--27KDU11584-0,65-0,60-0,59-0,74110,88  rondNEEgemeente
27--28KDU005180,760,750,460,6481,301,50rechthoekigNEEgemeente
27--28KDU005190,840,860,590,4791,301,50rechthoekigNEELOO00P 00086
27--28KDU005200,860,840,570,62101,301,50rechthoekigNEELOO00P 00088
27--28KDU005210,840,830,610,4961,301,50rechthoekigNEEgemeente
27--28KDU005220,740,740,570,58221,802,00rechthoekigNEEgemeente
27--28KDU005230,770,760,580,6491,301,60rechthoekigNEELOO00L 03834
27--28KDU005240,780,770,830,6181,301,60rechthoekigNEELOO00L 03998
27--28KDU005250,710,730,640,60141,301,50rechthoekigNEEgemeente
27--28KDU005260,730,750,740,63100,80  rondNEELOO00P 00824
27--28KDU005650,140,18-0,050,12130,80  rondNEEgemeente
27--28KDU005660,130,12-0,08-0,0590,69  rondNEELOO00P 00207
27--28KDU005670,130,20-0,16-0,08130,69  rondNEELOO00P 00207
27--28KDU005680,120,13-0,07-0,03100,69  rondNEELOO00P 00207
27--28KDU005690,570,560,420,40100,80  rondNEELOO00P 00825
27--28KDU005700,920,700,300,4080,80  rondNEELOO00P 00081
27--28KDU005710,690,690,410,4470,80  rondNEELOO00P 00082
27--28KDU005720,710,720,440,42140,80  rondNEEgemeente
27--28KDU005740,400,140,450,1990,80  rondNEELOO00P 00022
27--28KDU005750,310,390,350,2480,80  rondNEEgemeente
27--28KDU005760,970,910,660,73100,60  rondNEELOO00P 00707
27--28KDU005770,970,950,720,62150,60  rondNEEgemeente
27--28KDU005841,051,051,110,65100,60  rondNEELOO00P 00070
27--28KDU014300,740,740,290,29120,80  rondNEELOO00P 00826
27--28KDU01736-0,03-0,120,02-0,0730,50  rondNEELOO00P 00189
27--28KDU11567-0,10-0,12-0,04-0,08150,69  rondNEEgemeente
27--28KDU115750,640,600,370,53170,50  rondJAgemeente
27--28KDU115760,250,280,300,2580,50  rondNEELOO00P 00199
27--28KDU11577-0,25-0,28-0,55-0,50150,60  rondNEEgemeente
27--28KDU263410,680,700,680,58131,251,50rechthoekigJALOO00P 00566
27--28KDU263420,080,090,090,0970,50  rondNEELOO00P 00196
27--28KDU263430,16-0,080,05-0,0370,50  rondNEELOO00P 00196
27--28KDU263440,300,230,09-0,2270,40  rondNEELOO00P 00895
27--28KDU26345-0,020,02-0,03-0,2780,30  rondNEELOO00P 00895
27--28KDU263480,660,570,490,3780,80  rondNEELOO00P 00084
27--28KDU263632,532,472,582,5260,50  rondNEELOO00P 01079
27--28KDU263640,780,790,530,6171,251,50rechthoekigNEELOO00P 00075
27--28KDU421011,201,021,251,07240,50  rondJALOO00P 00566
27--28KDU421021,000,951,051,00110,50  rondNEELOO00P 00566
27--28KDU421030,920,880,970,93100,50  rondNEELOO00P 00566
27--28KDU421040,880,860,930,91200,50  rondNEELOO00P 00566
27--28KDU421050,860,810,910,8660,50  rondNEELOO00P 00566
27--28KDU421060,790,740,840,79190,50  rondNEELOO00P 00566
27--28KDU421070,760,710,810,7660,50  rondNEELOO00P 00566
27--28KDU421080,720,670,770,72280,50  rondNEELOO00P 00566
27--28KDU421090,660,610,710,6670,50  rondNEELOO00P 00566
27--28KDU421100,630,580,680,6390,50  rondNEELOO00P 00566
27--28KDU421110,600,550,650,6080,50  rondNEELOO00P 00566
27--28KDU421120,570,520,620,57130,50  rondJALOO00P 00284
27--28KDU421150,320,270,370,3280,50  rondNEELOO00P 00196
27--28KDU421161,181,181,231,231250,50  rondNEELOO00P 00566
27--28KDU421171,061,061,111,11290,50  rondNEELOO00P 00566
27--29KDU014113,233,403,293,26240,50  rondNEESPR01C 00636
27--29KDU175031,932,061,981,50140,20  rondNEEgemeente
27--29KDU244762,923,992,613,99470,30  rondNEEgemeente
27--29KDU244772,913,992,513,99480,40  rondNEEgemeente
27--29KDU244783,012,913,062,51110,40  rondNEEgemeente
27--29KDU244793,012,903,063,04110,30  rondNEEgemeente
27--30KDU013253,863,803,723,63200,50  rondNEEgemeente
27--30KDU013263,353,343,333,18160,80  rondNEEgemeente
27--30KDU013273,133,173,043,0880,80  rondNEELOO00O 00353
27--30KDU013283,042,912,912,84100,80  rondNEELOO00O 00355
27--30KDU013292,722,772,692,66190,50  rondNEELOO00O 00354
27--30KDU013414,544,544,594,59280,40  rondNEELOO00O 00171
27--30KDU013424,604,604,494,0990,40  rondNEELOO00O 00186
27--30KDU013434,274,333,974,091640,50  rondNEELOO00O 00187
27--30KDU013444,144,143,984,17630,50  rondNEELOO00O 00200
27--30KDU013474,013,774,063,82390,50  rondNEELOO00O 00399
27--30KDU013484,074,014,123,94160,50  rondNEELOO00O 00211
27--30KDU013493,893,783,943,8330,50  rondNEELOO00O 00206
27--30KDU013503,823,763,873,8130,50  rondNEELOO00O 00211
27--30KDU013513,994,013,933,9480,50  rondNEELOO00O 00329
27--30KDU013524,003,963,823,9270,50  rondNEELOO00O 00345
27--30KDU013534,014,063,783,78210,50  rondNEEgemeente
27--30KDU013543,853,903,593,6680,50  rondNEELOO00O 00210
27--30KDU013553,863,863,793,8090,50  rondNEELOO00O 00209
27--30KDU013563,863,883,803,85220,50  rondNEELOO00O 00208
27--30KDU013573,863,863,893,7890,40  rondNEELOO00O 00344
27--30KDU013583,903,863,773,7970,50  rondNEELOO00O 00344
27--30KDU013623,323,193,163,2490,50  rondNEELOO00O 00314
27--30KDU013633,483,483,343,48100,50  rondNEELOO00O 00227
27--30KDU013643,573,543,373,50120,60  rondNEELOO00O 00227
27--30KDU013653,583,573,593,4880,50  rondNEELOO00O 00230
27--30KDU013663,723,683,673,6680,50  rondNEELOO00O 00230
27--30KDU013673,783,743,593,6680,50  rondNEELOO00O 00230
27--30KDU013683,813,843,563,58100,50  rondNEELOO00O 00323
27--30KDU013734,504,534,554,5880,50  rondNEELOO00O 00262
27--30KDU013744,084,244,134,2960,50  rondNEELOO00O 00262
27--30KDU013775,425,395,415,1780,20  rondNEELOO00O 00269
27--30KDU013785,005,085,085,09110,50  rondNEELOO00O 00270
27--30KDU013794,644,684,694,7080,30  rondNEELOO00O 00273
27--30KDU013804,664,664,624,31170,50  rondNEEgemeente
27--30KDU013813,904,073,953,96190,50  rondNEEgemeente
27--30KDU013824,033,984,023,97130,50  rondNEELOO00O 00038
27--30KDU013834,003,964,003,95190,50  rondNEEgemeente
27--30KDU013843,913,913,903,88110,50  rondNEELOO00O 00464
27--30KDU013853,873,903,803,7670,50  rondNEELOO00O 00300
27--30KDU013863,893,903,763,7380,50  rondNEELOO00O 00107
27--30KDU013873,813,813,733,74200,50  rondNEEgemeente
27--30KDU013883,853,843,653,74140,50  rondNEEgemeente
27--30KDU013893,633,643,703,6970,50  rondNEELOO00O 00071
27--30KDU013903,553,663,603,6360,50  rondNEELOO00O 00068
27--30KDU013913,573,563,413,3760,60  rondNEELOO00O 00068
27--30KDU013923,143,103,012,9880,50  rondNEELOO00O 00068
27--30KDU013932,772,712,702,5960,50  rondNEELOO00O 00065
27--30KDU013942,752,742,742,6580,50  rondNEELOO00O 00064
27--30KDU013952,762,792,792,8490,30  rondNEELOO00O 00064
27--30KDU013964,254,124,314,24480,60  rondNEELOO00O 00263
27--30KDU013974,054,054,124,1090,50  rondNEELOO00O 00323
27--30KDU013984,304,144,043,9460,45  rondNEELOO00O 00323
27--30KDU014003,703,743,533,56170,50  rondNEEgemeente
27--30KDU014013,853,853,903,72130,50  rondNEELOO00O 00223
27--30KDU263653,433,383,423,2330,40  rondNEELOO00O 00029
27--30KDU263664,444,223,783,5860,30  rondNEELOO00O 00211
27--30KDU263674,194,034,054,00490,50  rondNEELOO00O 00211
27--30KDU263683,453,393,513,4780,80  rondNEELOO00O 00029
27--30KDU263693,203,143,243,19100,60  rondNEELOO00O 00220
27--30KDU263703,893,833,633,47200,50  rondNEELOO00O 00227
27--30KDU263724,834,784,744,6230,30  rondNEELOO00O 00227
27--30KDU263734,084,143,883,9680,50  rondNEELOO00O 00227
27--30KDU263743,903,763,753,6670,50  rondNEELOO00O 00227
27--31KDU078163,753,733,803,78140,20  rondNEEgemeente
27--31KDU078173,052,972,892,9770,60  rondNEEgemeente
27--31KDU701202,522,503,002,4440,50  rondNEELOO00C 02057
28--27KDU11578-0,31-0,33-0,27-0,2380,60  rondNEELOO00P 00266
28--27KDU11579-0,38-0,47-0,31-0,41100,60  rondNEELOO00P 00251
28--27KDU11580-0,46-0,45-0,40-0,3980,60  rondNEELOO00P 00253
28--27KDU11581-0,40-0,34-0,37-0,3170,60  rondNEELOO00P 00257
28--28KDU012100,320,210,260,1150,50  rondNEELOO00P 00224
28--28KDU012110,190,14-0,010,0150,50  rondNEELOO00P 00934
28--28KDU012120,040,070,00-0,0170,50  rondNEELOO00P 00227
28--28KDU012130,040,12-0,080,0290,50  rondNEELOO00P 00227
28--28KDU012140,140,140,02-0,1780,60  rondNEELOO00P 00544
28--28KDU012150,030,050,00-0,16120,60  rondNEELOO00P 00544
28--28KDU012160,050,01-0,10-0,1260,60  rondNEELOO00P 00544
28--28KDU012170,040,06-0,32-0,2160,60  rondNEELOO00P 00235
28--28KDU012180,070,06-0,21-0,1080,50  rondNEELOO00P 00545
28--28KDU012190,070,10-0,12-0,2060,50  rondNEELOO00P 00236
28--28KDU012200,110,080,020,0460,50  rondNEELOO00P 00237
28--28KDU11566-0,15-0,09-0,11-0,12100,69  rondNEELOO00P 00236
28--28KDU175170,07-0,170,12-0,1260,50  rondNEELOO00P 00228
28--28KDU263460,290,380,010,1950,50  rondNEELOO00P 00228
28--28KDU263470,100,080,01-0,0160,40  rondNEELOO00P 00228
28--31KDU030582,772,752,852,8480,80  rondNEELOO00C 01983

*bij onderhoudsplicht bouwkundig staat in veel gevallen de perceeleigenaar en is aangegeven met de kadastrale kenmerken : kadastrale gemeente, kadastrale sectie en perceelnummer, bijvoorbeeld : BLE01M 00482 : BLE01 = kadastraal kenmerk voor de gemeente M = kadastraal kenmerk voor de kadastrale sectie en 00482 betreft het perceelnummer

Brug
Legger Loon op Zand
KaartbladCode BrugSoort brugDoorstroombreedte (m)Doorvaarbreedte (m)
23--28KBR00108Vrije overspanningn.v.tn.v.t
23--30KBR00162Vrije overspanningn.v.tn.v.t
23--31KBR02362Vrije overspanningn.v.tn.v.t
24--27KBR00063Vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--27KBR00534Vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--29KBR00171Vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--29KBR00173Vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--29KBR02360Vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--29KBR00169Vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--29KBR00167Vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--29KBR00164Vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--29KBR00163Vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--29KBR00170Vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--29KBR02361Vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--29KBR00165Vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--29KBR00166Vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--29KBR00174Vrije overspanningn.v.tn.v.t
25--29KBR00168Vrije overspanningn.v.tn.v.t
26--28KBR00086Vrije overspanningn.v.tn.v.t
27--28KBR02363Vrije overspanningn.v.tn.v.t
27--28KBR00632Vrije overspanningn.v.tn.v.t
Gemaal
Legger Loon op Zand
KaartbladCode GemaalCapaciteit gemaal (m3/s)
23--28KGM000440,167
26--29KGM000600,03
27--29KGM000350,033
27--29KGM000360,09
Kade
Legger Loon op Zand
KaartbladCode kadekruinbreedte kade (m)kruinhoogte kade (mNAP)Talud kade links 1 :Talud kade rechts 1 :
28--31DWK004674,007,001,51,5
Onderhoudstroken met een afwijkende afmeting
Legger Loon op Zand
KaartbladCode onderhoudsstrookBreedte (m)
27--30OPD001601
27--30OPD001611
Stuw
Legger Loon op Zand
KaartbladCode stuwDoorlaatbreedte (m)Minimalekruinhoogte (mNAP)Soort regelbaarheidSoort stuw
22--28KST007511,067,23Half automatischschotbalkstuw
22--28KST020891,004,84handmatigschotbalkstuw
22--29KST020941,006,71handmatigschotbalkstuw
22--29KST011601,178,44handmatigschotbalkstuw
23--28KST007460,904,09half automatisch schotbalkstuw
23--28KST004801,203,49half automatisch schotbalkstuw
23--28KST007980,405,83half automatisch schotbalkstuw
23--28KST007990,905,02half automatisch schotbalkstuw
23--28KST007450,904,81half automatisch schotbalkstuw
23--30KST011591,0010,06half automatisch schotbalkstuw
24--27KST008161,003,45handmatigschotbalkstuw
24--27KST008261,003,02automatischkantelstuw
24--27KST004811,003,18handmatigstuw met klep
24--28KST008000,904,58half automatisch schotbalkstuw
24--28KST007490,904,55half automatisch schotbalkstuw
24--28KST020950,924,58handmatigschotbalkstuw
24--28KST020960,944,88handmatigschotbalkstuw
24--28KST008251,003,41handmatigstuw met klep
24--28KST007480,904,33half automatisch schotbalkstuw
24--28KST008931,003,37handmatigschotbalkstuw
24--28KST004791,004,65handmatigstuw met klep
24--29KST004271,006,36handmatigschotbalkstuw
24--29KST003971,007,84handmatigschotbalkstuw
25--27KST004821,602,60half automatisch stuw met schuif
25--28KST005230,364,06vastoverig
25--28KST020930,704,05handmatigschotbalkstuw
25--28KST020901,002,41handmatigschotbalkstuw
25--28KST008981,603,36half automatisch stuw met schuif
25--28KST003961,482,65half automatisch stuw met schuif
25--29KST020910,704,75handmatigschotbalkstuw
25--29KST020920,704,36handmatigschotbalkstuw
26--27KST020970,910,41handmatigschotbalkstuw
26--27KST004043,080,18automatischstuw met schuif
26--28KST004302,050,77half automatisch stuw met schuif
26--28KST005402,050,53half automatisch stuw met schuif
26--28KST007434,922,40vastoverig
27--27KST008810,90-0,30half automatisch schotbalkstuw
27--28KST008180,900,04half automatisch schotbalkstuw
27--28KST004341,050,36half automatisch stuw met schuif
27--28KST021711,000,43half automatisch kantelstuw
27--28KST004191,080,31handmatigstuw met schuif
27--28KST005371,050,88half automatisch stuw met schuif
27--28KST004051,050,96automatischsegmentstuw
27--30KST020980,533,32handmatigschotbalkstuw
27--30KST020990,524,82handmatigschotbalkstuw
27--30KST008010,503,58half automatisch schotbalkstuw
Oppervlaktewaterlichamen Categorie A
Legger Loon op Zand
KaartbladCode waterloopBodembreedte (m)Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Taludhelling links (1: )Taludhelling rechts (1: )Bijzondere functieInhoud retentie (m3) Indien niet homogeenBodembreedte accoladeprofiel links (m)Bodembreedte accoladeprofiel rechts (m)Talludhelling accoladeprofiel links (1: )Talludhelling accoladeprofiel rechts (1: )Onderhoudsplichtige anders dan waterschapAfwijkende onderhoudstrook*
                           Linksrechts
22--28OVK108581,006,645,921,01,0                  
22--28OVK108640,806,174,781,01,0                  
22--28OVK108080,805,334,831,01,0                  
22--28OVK119160,804,774,631,01,0                  
22--28OVK108571,005,925,101,01,0                  
22--29OVK109350,508,007,641,01,0                  
22--29OVK119171,006,866,711,01,0                  
22--29OVK109341,007,647,571,01,0                  
22--29OVK109360,509,128,441,01,0                  
23--28OVK108090,804,093,971,51,5                  
23--28OVK108561,304,384,381,01,0                  
23--28OVK108480,803,552,811,51,5                  
23--28OVK108121,205,124,831,51,5                  
23--28OVK108491,304,383,481,01,0                  
23--28OVK108610,804,654,501,01,0                  
23--28OVK108131,104,884,681,51,5                  
23--28OVK108620,604,063,751,51,5                  
23--28OVK108101,004,474,081,51,5                  
23--28OVK108141,204,104,901,51,5                  
23--28OVK108110,705,314,951,51,5                  
23--28OVK108421,104,684,641,51,5                  
23--28OVK119151,303,483,501,01,0                  
23--28OVK108400,504,904,491,51,5                  
23--28OVK109011,003,923,581,51,5                  
23--28OVK108600,804,644,051,51,5                  
23--28OVK108630,804,054,051,51,5                  
23--29OVK112214,269,187,861,01,0                  
23--30OVK112200,509,209,091,01,0                  
23--30OVK109331,009,978,971,51,5                  
23--30OVK118920,509,098,391,01,0                  
24--27OVK108501,102,852,851,51,5                  
24--27OVK108801,202,812,611,51,5                  
24--27OVK109091,302,852,601,51,5                  
24--27OVK108811,202,852,851,51,5                  
24--27OVK108691,802,701,771,51,5                  
24--27OVK108791,002,652,332,02,0                  
24--27OVK108470,802,812,811,51,5                  
24--28OVK119191,103,643,601,51,5                  
24--28OVK108911,004,964,251,51,5                  
24--28OVK108900,705,204,961,51,5                  
24--28OVK108411,304,974,581,51,5                  
24--28OVK108541,103,403,321,51,5                  
24--28OVK108431,804,814,671,51,5                  
24--28OVK108530,804,654,661,51,5                  
24--28OVK108511,104,353,831,51,5                  
24--28OVK108450,804,654,351,51,5                  
24--28OVK108441,504,594,351,51,5                  
24--28OVK108551,104,264,351,51,5                  
24--28OVK108520,804,654,661,51,5                  
24--28OVK121211,304,614,641,51,5                  
24--28OVK108461,804,674,671,51,5                  
24--29OVK112260,507,706,351,51,5                  
24--29OVK112220,506,054,921,01,0                  
25--27OVK108964,502,101,771,51,5                  
25--27OVK108681,301,771,771,51,5                  
25--27OVK111980,502,420,471,51,5                  
25--27OVK112281,301,771,101,51,5                  
25--27OVK110520,800,600,501,51,5                  
25--27OVK110550,701,220,671,51,5                  
25--27OVK110511,701,221,062,02,0                  
25--28OVK108971,503,603,161,51,5                  
25--28OVK108921,004,253,601,51,5                  
25--28OVK110910,702,251,091,51,5                  
25--28OVK108984,502,572,411,51,5                  
25--28OVK108951,004,124,121,51,5                  
25--28OVK110900,803,753,091,01,0                  
25--28OVK108991,004,123,601,51,5                  
25--28OVK112270,504,003,961,01,0                  
25--28OVK119180,503,552,461,51,5                  
25--28OVK112290,505,604,121,01,0                  
25--29OVK112230,504,354,171,01,0                  
26--27OVK112040,700,980,301,51,5                  
26--27OVK112000,700,45-0,251,51,5                  
26--27OVK112033,20-0,80-0,801,51,5                  
26--27OVK111992,60-0,10-0,102,02,0                  
26--27OVK112010,700,450,241,51,5                  
26--27OVK113793,20-0,17-0,171,51,5                  
26--27OVK110321,500,400,201,51,5                  
26--27OVK110483,20-0,41-0,411,51,5                  
26--27OVK110493,20-0,37-0,371,51,5                  
26--27OVK110540,800,400,401,51,5                  
26--28OVK110892,600,010,012,02,0                  
26--28OVK110852,000,850,851,51,5                  
26--28OVK110922,601,701,261,51,5                  
26--28OVK110712,602,551,831,51,5                  
26--28OVK110932,601,161,101,51,5                  
26--28OVK110722,301,050,601,51,5                  
26--28OVK110702,300,920,691,51,5                  
26--28OVK110872,000,380,381,51,5                  
26--28OVK110740,701,450,971,51,5                  
26--28OVK110750,702,472,901,01,0                  
26--28OVK110730,700,970,201,51,5                  
26--28OVK110772,800,690,221,51,5                  
26--28OVK110882,000,440,441,51,5                  
26--28OVK110750,702,702,511,01,0                  
26--29OVK112300,505,604,121,01,0                  
26--30OVK109160,505,584,201,01,0                  
26--30OVK109220,505,794,791,01,0                  
27--27OVK110470,700,120,111,51,5                  
27--27OVK110820,700,120,111,51,5                  
27--27OVK112112,00-0,39-0,911,51,5                  
27--27OVK110800,700,11-0,251,51,5                  
27--27OVK110671,00-0,12-0,251,51,5                  
27--27OVK110810,700,11-0,251,51,5                  
27--28OVK110692,000,850,851,51,5                  
27--28OVK110661,000,240,241,51,5                  
27--28OVK111060,800,750,751,01,0                  
27--28OVK111050,800,750,751,01,0                  
27--28OVK110791,200,170,492,02,0                  
27--28OVK111361,000,780,701,51,5                  
27--28OVK111045,200,750,671,01,0                  
27--28OVK110780,700,750,401,51,5                  
27--28OVK110641,00-0,08-0,081,51,5                  
27--28OVK110760,580,611,141,01,0                  
27--28OVK110651,000,240,211,51,5                  
27--28OVK111230,900,850,851,51,5                  
27--28OVK111201,501,000,781,51,5                  
27--28OVK110841,491,331,050,51,0                  
27--28OVK110863,930,720,561,01,5                  
27--28OVK110681,000,210,211,51,5                  
27--28OVK111222,600,850,871,01,0                  
27--28OVK111022,000,750,751,51,5                  
27--28OVK111241,000,030,061,51,5                  
27--28OVK118930,700,490,111,51,5                  
27--28OVK112051,10-0,14-0,251,51,5                  
27--28OVK110610,700,20-0,091,51,5                  
27--28OVK110631,000,460,401,51,5                  
27--29OVK111032,000,750,751,51,5                  
27--29OVK109310,503,413,131,01,0                  
27--29OVK111192,000,750,751,51,5                  
27--29OVK109270,703,503,201,51,5                  
27--29OVK1111620,000,250,253,03,0                  
27--29OVK109280,702,552,551,01,0                  
27--30OVK110230,504,143,961,01,0                  
27--30OVK109660,502,712,651,01,0              OPD00160, OPD00161  
27--30OVK110270,803,450,461,51,5                  
27--30OVK109220,504,644,201,01,0                  
27--30OVK109210,504,624,201,01,0                  
27--30OVK110060,503,303,201,01,0                  
27--30OVK109200,503,803,741,01,0                  
27--30OVK121200,503,303,901,01,0                  
27--30OVK109190,504,124,121,01,0                  
27--30OVK109170,803,803,671,51,5                  
27--30OVK109140,502,712,711,01,0              OPD00160OPD00161
27--30OVK109150,503,933,801,01,0                  
27--30OVK109180,803,343,411,51,5                  
27--30OVK110240,504,373,781,01,0                  
27--31OVK055194,003,372,501,01,0                  
28--28OVK110600,700,350,201,51,5                  

"* Zie tabel: Onderhoudstroken met een afwijkende afmeting"

Afwijkende onderhoudsplicht oppervlaktewaterlichamen Categorie B
Legger Loon op Zand
KaartbladCode waterloop categorie BAfwijkende onderhoudsplicht
22--28OWL03740gemeente
22--28OWL03681gemeente
22--28OWL03746gemeente
22--28OWL03730gemeente
22--28OWL03675gemeente
22--28OWL03674gemeente
22--28OWL03644gemeente
22--28OWL03742gemeente
22--28OWL03745gemeente
22--28OWL03645gemeente
22--28OWL03671gemeente
22--28OWL03741gemeente
22--28OWL03744gemeente
22--28OWL03677gemeente
22--28OWL03643gemeente
22--28OWL03743gemeente
22--29OWL03331gemeente
23--28OWL03640gemeente
23--28OWL20767gemeente
23--28OWL20774gemeente
23--28OWL20770gemeente
23--28OWL03651gemeente
23--28OWL03713gemeente
23--28OWL03714gemeente
23--28OWL20790gemeente
23--28OWL03693gemeente
23--28OWL03720gemeente
23--28OWL03657gemeente
23--28OWL20792gemeente
23--28OWL03721gemeente
23--28OWL03656gemeente
23--29OWL03293gemeente
23--29OWL03273gemeente
23--29OWL03250gemeente
23--29OWL03272gemeente
23--29OWL03252gemeente
23--30OWL20764gemeente
23--30OWL20800gemeente
23--30OWL20766gemeente
23--30OWL20769gemeente
23--30OWL20765gemeente
23--30OWL20799gemeente
24--27OWL03532gemeente
24--27OWL03546gemeente
24--28OWL03563gemeente
24--28OWL20785gemeente
24--28OWL20784gemeente
24--28OWL20773gemeente
24--28OWL20793gemeente
24--28OWL20794gemeente
24--28OWL03568gemeente
24--28OWL03564gemeente
24--28OWL03544gemeente
24--28OWL03558gemeente
24--28OWL20794gemeente
24--28OWL20786gemeente
24--28OWL03536gemeente
24--28OWL20798gemeente
24--28OWL03552gemeente
24--28OWL03614gemeente
24--29OWL03265gemeente
24--29OWL03209gemeente
24--29OWL03227gemeente
24--29OWL03214gemeente
24--29OWL03221gemeente
24--29OWL03222gemeente
24--29OWL03238gemeente
24--29OWL03239gemeente
24--29OWL03210gemeente
24--29OWL03212gemeente
24--29OWL03236gemeente
24--29OWL03229gemeente
24--29OWL03235gemeente
24--29OWL03258gemeente
24--29OWL03240gemeente
24--29OWL03241gemeente
24--29OWL03245gemeente
24--29OWL03269gemeente
24--29OWL03268gemeente
24--29OWL03257gemeente
24--29OWL03260gemeente
24--29OWL03264gemeente
24--29OWL20771gemeente
24--29OWL20772gemeente
24--29OWL03223gemeente
24--29OWL03262gemeente
24--29OWL03266gemeente
25--27OWL02843gemeente
25--27OWL03534gemeente
25--27OWL02640gemeente
25--27OWL02853gemeente
25--27OWL02831gemeente
25--27OWL02678gemeente
25--27OWL02859gemeente
25--27OWL02846gemeente
25--27OWL02854gemeente
25--27OWL02677gemeente
25--28OWL02612gemeente
25--28OWL03535gemeente
25--28OWL02618gemeente
25--28OWL02624gemeente
25--28OWL02620gemeente
25--28OWL02687gemeente
25--28OWL20787gemeente
25--28OWL20788gemeente
25--28OWL03540gemeente
25--28OWL20810gemeente
25--28OWL02598gemeente
25--28OWL02032gemeente
25--28OWL02688gemeente
25--28OWL02670gemeente
25--28OWL20789gemeente
25--28OWL02622gemeente
25--28OWL02659gemeente
25--28OWL02663gemeente
25--28OWL20797gemeente
25--28OWL02599gemeente
25--28OWL02623gemeente
25--28OWL02653gemeente
25--28OWL02656gemeente
25--28OWL02617gemeente
25--28OWL20768gemeente
25--28OWL02605gemeente
25--28OWL02652gemeente
25--28OWL03533gemeente
25--28OWL03543gemeente
25--28OWL02671gemeente
25--28OWL02680gemeente
25--28OWL02634gemeente
25--28OWL02662gemeente
25--28OWL02629gemeente
25--28OWL02619gemeente
25--28OWL02654gemeente
25--28OWL02611gemeente
25--28OWL03539gemeente
25--28OWL02613gemeente
25--29OWL03232gemeente
25--29OWL03205gemeente
25--29OWL03230gemeente
25--29OWL20783gemeente
25--29OWL20802gemeente
25--29OWL20780gemeente
25--29OWL20791gemeente
25--29OWL20781gemeente
25--29OWL03215gemeente
25--29OWL20782gemeente
25--29OWL03218gemeente
25--29OWL03206gemeente
25--29OWL03216gemeente
25--29OWL03219gemeente
26--27OWL02832gemeente
26--28OWL20778gemeente
26--28OWL02606gemeente
26--28OWL02565gemeente
26--28OWL02569gemeente
26--28OWL02493gemeente
26--28OWL20775gemeente
26--28OWL02603gemeente
26--28OWL02601gemeente
26--28OWL20809gemeente
26--28OWL02633gemeente
26--28OWL02568gemeente
26--28OWL02630gemeente
26--28OWL02555gemeente
26--28OWL20777gemeente
26--28OWL20776gemeente
26--28OWL02566gemeente
26--29OWL20763gemeente
26--29OWL03201provincie
26--30OWL03156gemeente
26--30OWL03168gemeente
26--30OWL03202provincie
26--30OWL02948gemeente
26--30OWL03106gemeente
26--30OWL03179provincie
27--27OWL02123gemeente
27--27OWL02774gemeente
27--27OWL02773gemeente
27--27OWL02143gemeente
27--27OWL02155gemeente
27--27OWL02144gemeente
27--27OWL02149gemeente
27--28OWL02546gemeente
27--28OWL02540gemeente
27--28OWL02514gemeente
27--28OWL02553gemeente
27--28OWL02504gemeente
27--28OWL02497gemeente
27--28OWL02595gemeente
27--28OWL02387gemeente
27--28OWL02403gemeente
27--28OWL02516gemeente
27--28OWL02455gemeente
27--28OWL02524gemeente
27--28OWL02529gemeente
27--28OWL02527gemeente
27--28OWL02402gemeente
27--28OWL02388gemeente
27--28OWL20761gemeente
27--28OWL02549gemeente
27--28OWL02457gemeente
27--28OWL02461gemeente
27--28OWL02541gemeente
27--28OWL02532gemeente
27--28OWL02517gemeente
27--28OWL02513gemeente
27--28OWL02417gemeente
27--28OWL02396gemeente
27--28OWL02505gemeente
27--28OWL02539gemeente
27--29OWL03187gemeente
27--30OWL03121gemeente
27--30OWL20762gemeente
27--30OWL03135gemeente
27--30OWL02991gemeente
27--30OWL03112gemeente
27--30OWL03054gemeente
27--30OWL03117gemeente
27--30OWL03110gemeente
27--30OWL02946gemeente
27--30OWL03197gemeente
27--30OWL03129gemeente
27--30OWL03118gemeente
27--30OWL02945provincie