Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Rucphen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Brabantse Delta
Officiële naam regelingLegger oppervlaktewaterlichamen gemeente Rucphen
CiteertitelLegger oppervlaktewaterlichamen gemeente Rucphen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Kaarten zijn in te zien via brabantsedelta.nl/regels/legger

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5.1 Waterwet
 2. artikel 78 Waterschapswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201205-11-2015nieuwe regeling

10-01-2012

Onbekend

11IT016736

Tekst van de regeling

1 Inleiding

Wettelijke basis van de legger

In artikel 5.1 van de Waterwet is bepaald dat het waterschap zorg draagt voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructiemoeten voldoen. De Waterwet vermeldt de basisgegevens die de legger moeten bevatten. De ligging van de waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones en de profielen van vrije ruimte worden aangegeven op overzichtskaarten.

In de Waterwet is verder bepaald dat bij provinciale verordening voor leggers nadere voorschriften kunnen worden gegeven. Dat is gebeurd in de Verordening Water Noord-Brabant. Tevens bepaalt de Waterwet in artikel 5.1 dat bij provinciale verordening vrijstelling verleend kan worden aanzien van het in de legger vermelden van vorm, afmeting, constructie en de ligging van waterstaatswerken. Op basis van Verordening Water Noord-Brabant zijn de minst belangrijke delen van de oppervlaktewaterlichamen (bijv. greppels en oppervlaktewaterlichamen langs wegen die dienen voor de afwatering van die weg) vrijgesteld van opname in de legger. De Verordening Water bepaalt verder dat van de vrij meanderende wateren enkel de ligging wordt aangegeven, door middel van een zone waarbinnen de waterloop zich feitelijk kan bevinden. De legger op grond van de Waterwet moet worden onderscheiden van de onderhoudslegger als bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. In deze Waterschapswetlegger worden de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen aangewezen. Waterschap Brabantse Delta combineert beide leggers in één document.

Relatie tussen de legger en de Keur

De Keur stelt regels over waterstaatswerken, beschermingszones, profielen van vrije ruimte en grondwaterlichamen. Volgens de begripsbepalingen van zowel artikel 1.1 Waterwet als artikel 1.1 Keur gaat het om oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen, ondersteunende kunstwerken en bijbehorende onderhoudsstroken en om beschermingzones, profielen van vrije ruimte die als zodanig in de legger zijn aangegeven en grondwaterlichamen. De legger is zodoende van belang voor de reikwijdte van de verbods- en beheerbepalingen van de Waterwet en de Keur.

Afbakening van deze legger

Deze legger heeft alleen betrekking op oppervlaktewaterlichamen die gelegen zijn in het gebied dat deze legger omvat. Bij de legger van de oppervlaktewateren zijn de bijbehorende ondersteunende kunstwerken inbegrepen. Oppervlaktewaterlichamen elders in het beheergebied van het waterschap vallen onder een andere legger. Daarnaast geldt dat voor bergingsgebieden en waterkeringen met een opgelegde normering eveneens aparte leggers van kracht zijn. In deze legger komen alleen kaden voor die geen opgelegde normering kennen op grond van hogere wet- of regelgeving en geen onderdeel van een bergingsgebied zijn.

Om aan de grenzen van de legger de relatie met andere leggers te duiden, kunnen keringen, oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden ter informatie wel op de leggerkaarten zijn aangegeven. Daarbij is wel vermeld dat dit enkel ter informatie is. Regels met betrekking tot maten, afmetingen en onderhoudsplichten ten aanzien van deze objecten zijn dan ook niet opgenomen in deze legger.

2 Toepassingsbereik

Deze legger is van toepassing op de oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende ondersteunende kunstwerken in de gemeente Rucphen. De ligging van het gebied is op de onderstaande overzichtskaart globaal aangegeven. De exacte ligging, begrenzingen, bijbehorende kunstwerken en dergelijke zijn weergegeven op de bij deze legger behorende leggerkaarten en de bijhorende leggertabellen.

toepassingsbereik rucphen

In deze gebieden waren eerder al leggers vastgesteld. Voor zover de gebieden uit deze legger samenvallen

met de oude leggers, komen de oude leggers te vervallen. Het gaat om de volgende leggers:

 • ·

  ‘Legger van oppervlaktewater voor De Stroomgebieden: watersysteem MH Aa of Weerijs’, Vergadering van Hoofdingelanden van waterschap Mark en Weerijs, 27 november 2003;

 • ·

  ‘Legger van oppervlaktewateren voor watersysteem MK “Overgangsgebied Zand-Klei”’,vastgesteld door het voorlopig algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta van 29 juli 2004.

Voor een deel van dit gebied was nog geen legger vastgesteld, maar was op basis van overgangsrecht een

nog oude provinciale regeling van kracht.

Bij de totstandkoming van deze legger is naast de geldende wet- en regelgeving (met name de Waterwet en de Verordening Water Noord-Brabant) toepassing gegeven aan de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ (2005). Deze beleidsregel geeft richtlijnen voor het indelen van oppervlaktewaterlichamen in categorieën, vooral ten behoeve van het vaststellen van leggers. De oudere leggers van het waterschap zijn nog gebaseerd op het beleid van de waterschappen voor de fusie naar waterschap Brabantse Delta in 2004. De beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ voorziet in het gaan hanteren van gelijke uitgangspunten voor het hele waterschap, bij herziening van de legger. Opgemerkt moet worden dat (zie de toelichting van de Keur waterschap Brabantse Delta en de Beleidsregel ‘Toepassing Waterwet en Keur’) in de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ nog de oude aanduidingen voor de categorieën waterlopen gebruikt worden. Dit doet aan het principe van ordenen in categorieën echter niets af.

3 Toelichting bij de leggeronderdelen

De legger bestaat naast dit leggerboek uit de volgende onderdelen:

 • ·

  De leggerkaarten: deze geeft de exacte ligging van de oppervlaktewaterlichamen, ondersteunende kunstwerken en onderhoudsstroken weer.

 • ·

  Een leggertabel: deze tabel bevat gegevens over maatvoeringen, functies en materialen van de oppervlaktewaterlichamen en de ondersteunende kunstwerken. Daarnaast geeft deze tabel de afmetingen van onderhoudsstroken en onderhoudsverplichtingen aan, in samenhang met de in deze legger opgenomen voorschriften.

 • ·

  Voorschriften: de legger bevat regels met betrekking tot onderhoudsverplichtingen en afmetingen van onderhoudsstroken.

In dit hoofdstuk slechts kort toegelicht welke informatie de legger bevat en hoe die informatie geraadpleegd kan worden.

Indeling in categorieën oppervlaktewaterlichamen

Voor de weergave van oppervlaktewaterlichamen, wordt een principieel onderscheid gemaakt tussen categorie A, categorie B en categorie C oppervlaktewaterlichamen. Omdat categorie A oppervlaktewaterlichamen van een groter belang zijn voor de waterhuishouding, zijn daar de maten en afmetingen in meer detail vastgelegd in de legger. In de onderstaande paragrafen wordt daarom steeds de splitsing gemaakt tussen categorie A en categorie B oppervlaktewaterlichamen. Categorie C oppervlaktewaterlichamen zijn niet van belang voor de publieke waterhuishouding en worden daarom niet in de legger opgenomen. Deze waterlopen kennen slechts één tot twee belanghebbenden. Enkele voorbeelden van categorie C oppervlaktewaterlichamen zijn; sloten die enkel dienen voor de afwatering van een weg- of spoorweg, blusvijvers, een greppel voor de afwatering van één perceel, perceelscheidingen.

3.1 Oppervlaktewaterlichamen

3.1.1 Categorie A oppervlaktewaterlichamen

Algemene uitgangspunten

Met betrekking tot oppervlaktewaterlichamen zijn alleen die gegevens opgenomen, welke karakteristiek zijn voor het hydrologisch functioneren en de specifieke functie die een waterloop kan hebben. Dit betekent dat in de leggertabel de volgende waarden in elk geval zijn opgenomen:

 • ·

  Bodembreedte

 • ·

  Bodemdiepte

 • ·

  Taludhelling linkerzijde

 • ·

  Taludhelling rechterzijde

 • ·

  Hoogteligging van de bodem bovenstrooms

 • ·

  Hoogteligging van de bodem benedenstrooms

 • ·

  Lengte

De maten vormen zowel het dwars- als lengteprofiel van een oppervlaktewaterlichaam. Deze maten zijn gerelateerd aan knooppunten in het watersysteem. Dit is hieronder schematisch weergegeven.

knooppunten in het watersysteem

Voor iedere streng tussen knooppunten zijn de maten van het dwarsprofiel opgenomen, de hoogteligging en de lengte t.o.v. het bovenstroomse knooppunt. Knooppunten liggen daar waar waterlopen samenkomen of daar waar het profiel van een waterloop verandert, zoals bijv. bij een bodemval of een overgang naar een andere taludhelling. In het uitzonderlijke geval dat de waterloop heel lang is zonder een profielverandering, kan omwille van de nauwkeurigheid van de leggergegevens een extra knooppunt opgenomen zijn.

De kengetallen die samen het profiel vormen zijn zodanig dat daaruit kenmerkende eigenschappen afgelezen kunnen worden. Ofwel deze eigenschappen zijn direct af te lezen, ofwel deze zijn rekenkundig te herleiden (voor rekenformules, zie bijlage II). In deze legger worden alleen die gegevens opgenomen die direct relevant zijn voor de definiëring van het oppervlaktewaterlichaam. Gegevens die eenvoudig herleid kunnen worden uit de legger, worden daarom niet apart opgenomen in de leggertabel. Zo kan bijvoorbeeld het verhang van een waterloop eenvoudig herleid worden uit de hoogteliggingen boven- en benedenstroom en de lengte van een waterloop, welke vermeld zijn in de legger. Daarnaast zijn in de legger de bovenbreedte van een waterloop aan het maaiveld en het normale waterpeil niet opgenomen. Het waterpeil is ofwel te vinden in het peilbesluit (indien het peilbeheerst gebied betreft), ofwel te herleiden uit technische eigenschappen uit opgenomen kunstwerken (bijvoorbeeld het stuwpeil bij een retentievoorziening), ofwel is deze niet aanwezig omdat het een vrijafwaterend watersysteem betreft welke geen vast peil kent. De bovenbreedte van een watergang kan eenvoudig berekend worden met de formules uit bijlage II.

Voor oppervlaktewaterlichamen geldt dat de taludhellingen en andere maten gelijk blijven over de hele lengte van een waterloop vak en dus geen significante afwijken vertonen. Daar waar er wel significante afwijkingen zijn, zoals bij een meanderende waterloop, is dat specifiek in de leggertabel aangegeven.

Voorzieningen voor afwijkende taluds

De bovenstaande uitgangspunten gelden in elk geval voor gevallen waarin er sprake is van een standaardprofiel, waarbij de taluds aan beide zijden gelijke hellingen hebben. Daarvan is echter niet altijd sprake. Enerzijds zijn er oppervlaktewaterlichamen met twee verschillende taludhellingen, anderzijds oppervlaktewaterlichamen met aan één of beide zijden een zogenaamd ‘accoladeprofiel’. In die gevallen gelden bijzondere aanduidingen in de leggertabel.

Bepalen van linker- en rechterzijde van een waterloop

Als er in de leggertabel onderscheid gemaakt wordt tussen de linkerzijde en de rechterzijde is het van belang dat helder is hoe objectief kan worden bepaald, welke zijde links en welke zijde rechts is. In de legger wordt daarom als uitgangspunt aangehouden dat geldt dat het profiel bekeken wordt met de stroomrichting mee. Met andere woorden, daar waar de legger spreekt over de linkerzijde, is dat de zijde aan de linkerkant van het oppervlaktewaterlichaam indien men kijkt met de stroom van het water mee. De stroomrichting is bij de grotere categorie A oppervlaktewaterlichamen met een pijltje op de leggerkaart aangegeven.

Accoladeprofielen

Een accoladeprofiel, ook wel een banket genoemd, is een profiel waarbij de oever van een oppervlaktewaterlichaam niet vanaf de bodem tot een het maaiveld doorloopt, maar de oever wordt onderbroken door een stuk vlakke (horizontale) oever. Het vlakke deel van de oever kan zich zowel onder als boven het waterpeil bevinden. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

accoladeprofiel

In het geval van een accoladeprofiel geldt de standaard opgenomen profielhelling alleen voor het stuk vanaf de bodem. Voor de accolade worden in de tabel de volgende extra maten opgenomen: hoogteligging van het accoladeprofiel t.o.v. de bodem, de breedte van de accolade en de taludhelling vanaf de accolade tot aan het maaiveld. Daarnaast wordt aangegeven of de accolade aan de linker- of rechterzijde ligt of aan beide zijden.

Specifieke uitgangspunten bij bijzondere typen oppervlaktewaterlichamen

Naast de gangbare soorten oppervlaktewaterlichamen (bijv. sloten en vaarten), bevat de legger ook bijzondere oppervlaktewaterlichamen waarvoor bijzondere specifieke uitgangspunten gelden. Voorbeelden van bijzondere waterlopen zijn bijv. meanderende waterlopen (geen vast profiel), retentievoorzieningen, vennen.

Meanderende oppervlaktewaterlichamen

Meanderende oppervlaktewaterlichamen zijn waterlopen zoals beken die geen vast profiel en geen vaste ligging hebben. In deze waterlopen hebben natuurlijke beekvormingsprocessen in meer of mindere mate vrij spel. In deze gevallen is er daarom geen sprake van een vast leggerprofiel of een vaste ligging. Op de leggerkaart zijn deze wateren aangegeven met een arcering, die het gebied aangeeft waarbinnen de waterloop zich bevindt of soms met een aparte brede lijn indien de meandering heel beperkt is. Van deze waterlopen is om hydraulische redenen wel een principeprofiel opgenomen, maar dit profiel stemt dus bij voorbaat niet overeen met de praktijk. Het principeprofiel dient in dat geval enkel om de hydraulische relatie te duiden met overige gedeelten van het watersysteem waar het meanderende oppervlaktewaterlichaam deel van uitmaakt.

Retentievoorzieningen

Retentievoorzieningen zijn bufferende voorzieningen om hemelwater, dat afstroomt van verhard oppervlak, op te vangen en gedoseerd af te voeren naar het oppervlaktewatersysteem. Dit is nodig omdat er anders piekafvoeren optreden, die wateroverlast kunnen veroorzaken. Kenmerkend voor retentievoorzieningen is dat deze een bepaalde bergende inhoud hebben, met andere woorden een beperkte tijd een waterschijf kunnen vasthouden, die daarna alsnog gedoseerd afgevoerd wordt. In de praktijk komen er wat de legger betreft 2 soorten retentievoorzieningen voor: retentie met een homogeen profiel en retentie zonder een homogeen profiel.

In het geval van een homogeen profiel is de retentievoorziening een duidelijk herkenbare bak met een profiel zoals een waterloop met een herkenbare knijpvoorziening (bijv. een retentiestuw). De inhoud (m3) van de retentie kan dan worden herleid uit de profielgegevens, de hoogte van de waterschijf (het herleiden uit de eigenschappen van de knijpvoorziening) en de lengte van de retentie (zie bijlage II voor berekeningsformules). In die gevallen wordt in de legger geen inhoud vermeld, maar alleen de aanduiding dat er sprake is van een oppervlaktewater met een retentiefunctie.

In het geval er geen sprake is van een homogeen profiel, bijvoorbeeld als de retentie is vormgegeven als een vijver, is er op basis van de ontwerpgegevens van de retentievoorziening wel opgenomen welke inhoud de waterschijf moet hebben (m3). Ook hier blijkt de hoogte van de te bufferen waterschijf uit de kengetallen van de knijpconstructie die in de legger zijn vermeld.

Vennen

Op grond van provinciaal beleid hebben sommige vennen in het beheergebied een bijzondere (natuur-) functie gekregen. Dit betekent dat deze oppervlaktewaterlichamen vanwege die bijzondere functie op grond van de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ de status ‘categorie A’ krijgen. Hydrologisch gezien zijn het echter (semi-)geïsoleerde wateren die geen minimaal vereist profiel kennen. In de legger worden daarom bij deze vennen geen profielen opgenomen, alleen de watervlakte wordt op kaart aangegeven.

3.1.2 Categorie B oppervlaktewaterlichamen

Voor categorie B oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze een minder groot belang voor de publieke waterhuishouding hebben. Voor deze waterlopen worden dan ook geen specifieke maten opgenomen, maar uitgegaan van een standaard minimumprofiel. Alleen daar waar een ander profiel noodzakelijk is (bijvoorbeeld ondieper dan standaard vanwege verdrogingsbestrijding), is dit specifiek aangegeven in de leggertabel.

Het standaard minimumprofiel voor categorie B oppervlaktewaterlichamen is:

 • ·

  Bodembreedte: 0,50 meter;

 • ·

  Diepte t.o.v. maaiveld: 0,80 meter;

 • ·

  Taludhellingen beide zijden: 1:1,5.

3.2 Bijzondere (ecologische) functies aan oppervlaktewaterlichamen

Aan oppervlaktewaterlichamen kunnen op grond van provinciaal beleid of regelgeving bijzondere (veelal ecologische) functies toegekend zijn, zoals ecologische verbindingszone, vismigratieroute, enzovoorts. Op grond van de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ worden deze oppervlaktewaterlichamen als categorie A waterloop aangemerkt. Door de bijzondere functie kunnen extra eisen aan het oppervlaktewaterlichaam of gelet op de Keur bijzondere regels ten behoeve van het onderhoud gelden. Daarom wordt in de leggertabel middels een aanduiding aangegeven welke bijzondere functie een oppervlaktewaterlichaam categorie A heeft, indien er een functie is toegekend.

3.3 Ondersteunende kunstwerken

In oppervlaktewaterlichamen komen allerlei ondersteunende kunstwerken voor. Veel voorkomende voorbeelden zijn duikers, dammen met duikers, stuwen, maar ook minder vaak voorkomende ondersteunende kunstwerken zoals bodemvallen of sifons. Alle ondersteunende kunstwerken hebben gemeen dat deze de werking van het oppervlaktewaterlichaam waarvan zij deel uitmaken beïnvloeden. Bijvoorbeeld duikers maken de doorstroom van water door een dam mogelijk, of verbinden oppervlaktewaterlichamen, maar hebben tevens een zeker opstuwend effect. Het is dan ook noodzakelijk om met name in de categorie A waterlopen op kenmerkende maten van ondersteunende kunstwerken op te nemen. Bij categorie B waterlopen is dit gezien het minder grote belang van deze waterlopen, minder relevant.

Kenmerkende eigenschappen voor ondersteunende kunstwerken zijn die maten en afmetingen die relevant zijn voor het functioneren van het kunstwerk. Welke kenmerken maten in de leggertabel wel of niet worden opgenomen per type ondersteunend kunstwerk, voert te ver in dit kader. Om hier toch een indicatie voor te geven is hieronder voor de voorbeelden ‘duikers’ en ‘stuwen’ toegelicht.

Duikers:

 • ·

  De omvang van de doorstroomopening van de duiker, want dit is bepalend voor de doorstroomcapaciteit (hetzij de binnendiameter bij een ronde duiker hetzij de breedte en hoogte aan de binnenkant bij een rechthoekige duiker).

 • ·

  De lengte van de duiker, want dit bepaald mede het opstuwend effect van de duiker.

 • ·

  De hoogteligging boven- en benedenstrooms, want de hoogte t.o.v. de bodem en het verhang bepalen mede de doorstroom van de duiker.

 • ·

  In het geval dat de duiker slecht in één richting water mag doorlaten is het relevant te weten of er een terugslagklep of iets dergelijks aanwezig moet zijn en aan welke kant van de duiker die zit.

Stuwen:

 • ·

  De hoogte van de stuw, want dat bepaald de mate van opstuwing dus het maximale peil achter de stuw.

 • ·

  De aanwezigheid van een gat in de stuw, bij retentiestuwen, waarbij de hoogte en maatgeving van dat gat van belang zijn. Dit is immers maatgevende waarden voor de hoeveel retentiecapaciteit achter de stuw.

 • ·

  Indien de stuw geen vaste stuw is maar in hoogte gevarieerd kan worden, is het van belang dit aan te geven met vermelding van de marges waarbinnen de hoogte gevarieerd kan worden.

3.4 Onderhoudsplicht

Voorheen was de onderhoudsplicht geregeld via de Keur in samenhang met de legger. De legger bevatte onderhoudsplichtigen voor leggerwaterlopen (=categorie A), de Keur een algemene regel voor de overige waterlopen. Conform de Waterschapswet legt de legger nu voor alle oppervlaktewaterlichamen vast wie de onderhoudsplichtigen zijn, dus ook voor andere oppervlaktewaterlichamen dan categorie A. Voor de verhouding met de Waterwetlegger wordt verwezen naar hoofdstuk 1.

In de Waterschapswetlegger geldt dat voor categorie A waterlopen de onderhoudsplichtige in de leggertabel is opgenomen. Voor de categorie B waterlopen geldt dat de onderhoudsplicht in het algemeen berust bij de eigenaar of gebruiker van de aan het oppervlaktewaterlichaam grenzende gronden, voor de halve breedte van dat oppervlaktewaterlichaam. Alleen daar waar een andere onderhoudsplicht geldt, is dit in de leggertabel apart aangegeven.

Oppervlaktewaterlichamen categorie C hebben geen belang voor de publieke waterhuishouding en zijn daarom niet in de legger opgenomen. Voor die oppervlaktewaterlichamen geldt dat de onderhoudsplicht van het oppervlaktewater en de ondersteunende kunstwerken volledig bij de eigenaren berusten. Het belang van dat onderhoud heeft echter primair een privaatrechtelijke achtergrond (Burgerlijk Wetboek) dan een publiek rechtelijke vanwege het ontbreken van een publiek waterhuishoudkundig belang. Voorbeelden van oppervlaktewaterlichaam categorie C zijn bijvoorbeeld blusvijvers, bermsloten enkel ten behoeve van de afwatering van een weg of spoorweg, enzovoorts.

Wat de onderhoudsplichten feitelijk inhouden, staat in de Keur en de Waterwet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het onderhouden van het doorstroomprofiel (bijv. het schoonhouden van duikers zodat deze niet verstopt raken) en het bouwkundig onderhoud oftewel het in goede staat van onderhoud houden van het kunstwerk (bijv. een duiker die versleten is vervangen door een nieuwe).

3.5 Onderhoudsstroken

Voor het uitvoeren van machinaal onderhoud (zowel jaarlijks maaien als periodiek uitbaggeren tot leggerdiepte) dient voldoende ruimte naast het oppervlaktewaterlichaam vrij te zijn. Voor categorie A oppervlaktewaterlichamen werd tot de inwerkingtreding van de Waterwet de onderhoudsstrook via de Keur afgedwongen. De onderhoudsstrook was per definitie 4 meter + 1 meter extra ter bescherming aan beide zijden bij leggerwaterlopen (=categorie A oppervlaktewaterlichamen). Met de Waterwet worden de onderhoudsstroken nu in de legger gedefinieerd.

Alleen onderhoudsstroken langs categorie A oppervlaktewaterlichamen

In deze legger geldt dat zoals voorheen alleen een onderhoudsstrook langs categorie A waterlopen aangehouden wordt. Voor categorie B worden geen onderhoudsstroken gedefinieerd. Vanwege het minder grote belang voor de waterhuishouding ligt het onderhoud daarvan van oudsher vrijwel nooit bij het waterschap maar bij de aanliggende eigenaren en is er dus geen voorziening voor machinaal onderhoud door het waterschap nodig. Daar waar het onderhoud wel van oudsher bij het waterschap ligt, geldt dat voorheen ook geen onderhoudsstroken vrijgehouden werden. De thans gehanteerde werkwijze is daarmee gelijk aan de werkwijze die van oudsher gevoerd werd, voordat de Waterwet van kracht werd.

Standaard afmetingen onderhoudsstroken

Gelet op het bestaande regime van onderhoudsstroken en de regels zoals deze in de Keur zijn opgenomen geldt dat de standaardafmeting van een onderhoudsstrook 5 meter vanuit de insteek van een oppervlaktewaterlichaam is, en dat er aan beide zijden een onderhoudsstrook ligt. Dit is afgestemd op machinaal onderhoud vanaf de kant, waarbij het principe geldt dat beide zijden gelijk belast worden. In de legger worden alleen afwijkingen van die standaardregel vermeld, bijvoorbeeld als de onderhoudsstrook aan één zijde of beide zijden kleiner is. Dit komt onder andere voor bij oppervlaktewaterlichamen die niet vanaf de kant, maar vanaf het water met maaiboten onderhouden worden. Dit komt ook voor in situaties die al jaren geleden zijn ontstaan en waarbij toen rechtmatig permanente obstakels zijn aangebracht (meestal gebouwen), nog voordat de huidige regels zijn ontstaan. In het voorbeeld waarbij onderhoud plaatsvindt met een maaiboot is een onderhoudsstrook van 1 meter vaak voldoende. In dat geval is die kleine onderhoudsstrook voornamelijk nog nodig voor baggerwerkzaamheden welke eens in de aantal jaren uitgevoerd moeten kunnen worden om de leggerdiepte te handhaven.

In de onderstaande figuren is dit standaardprincipe visueel uitgebeeld.

Principeprofiel basisprofiel:

principe basisprofiel

Principeprofiel accoladeprofiel:

principe accolade

A = 5 meter

Bijzondere regel bij verankerde damwanden/kademuren

Langs oppervlaktewaterlichamen van de categorie A komen ook damwanden en kademuren (bijv. voor scheepvaart) voor die in de grond verankerd zijn tegen wegzakken. In die gevallen geldt van oudsher een afwijkende maat voor de onderhoudsstrook, waarbij de verankering maatgevend is. De verankering moet immers vervangen of gerepareerd kunnen worden. De regel voor deze gevallen is, dat de onderhoudsstrook in deze gevallen strekt tot 1 meter achter de verankering van de damwand. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

Principeprofiel verankerde damwand of kademuur:

principe verankerde damwand of kademuur

B = 1,00 meter

3.6 Beschermingszones

De Waterwet en de Keur bieden de mogelijkheid om naast onderhoudsstroken ook beschermingszones langs oppervlaktewaterlichamen aan te wijzen. Een beschermingszone biedt extra bescherming aan een oppervlaktewaterlichaam of een waterkering tegen grote ontgravingen en explosiegevaarlijke inrichtingen. In de praktijk is deze extra bescherming bij oppervlaktewaterlichamen categorie A hoogst zelden nodig. Bovendien voorziet de onderhoudsstrook al in een voldoende mate van bescherming, vanwege op grond van de Keur geldende beperkingen op onderhoudsstroken. In beginsel worden er daarom geen beschermingszones aangewezen. Alleen in specifieke situaties waar een extra bescherming nodig is omdat de onderhoudsstrook klein is en toch gezien de lokale situatie extra bescherming nodig is, kan een beschermingszone aangewezen worden in de legger. Deze beschermingszone is hooguit net zo breed als de onderhoudsstrook zou zijn (5 meter vanuit de insteek of 1 meter vanuit een verankering bij een kademuur). Daarmee komt de werkingssfeer van een beschermingszone overeen met de Keurregels van voor de inwerkingtreding van de Waterwet.

4 Voorschriften

Artikel 1 Hoofdelijke aansprakelijkheid

 • 1. Wanneer percelen met een beperkt recht zijn bezwaard, dan wel krachtens persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, rusten de in deze legger aan de eigenaar opgelegde verplichtingen van de Keur ook op de beperkt gerechtigden en in geval er sprake is van een persoonlijk recht ook op de gebruikers.

 • 2. Voor de nakoming van de in de Keur aan de eigenaar opgelegde verplichtingen is ieder van de genoemde gerechtigden alsmede de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 2 Onderhoudsplicht ondersteunende kunstwerken

 • 1. De verplichting tot het schoonhouden van het doorstromingsprofiel van een ondersteunend kunstwerk zoals bedoeld in de Keur rust op de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam waartoe het ondersteunend kunstwerk behoord, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De verplichting tot het in goede staat van onderhoud houden van een ondersteunend kunstwerk (bouwkundig onderhoud) zoals bedoeld in de Keur rust op de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam waartoe het ondersteunend kunstwerk behoord, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 3 Onderhoudsplicht oppervlaktewateren categorie A

De onderhoudsplicht voor oppervlaktewaterlichamen categorie A zoals bedoeld in de Keur berust bij het waterschap, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 4 Onderhoudsplichten oppervlaktewateren categorie B

 • 1. De onderhoudsplicht voor oppervlaktewaterlichamen categorie B zoals bedoeld in de Keur berust bij de eigenaar van de aan het oppervlaktewaterlichaam grenzende gronden, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De onderhoudsplicht van een eigenaar van gronden grenzend aan oppervlaktewaterlichaam strekt zich uit tot de halve breedte van het aan die gronden grenzende oppervlaktewaterlichaam, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 3. Een oppervlaktewaterlichaam categorie B heeft de volgende minimale standaardafmetingen, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald:

  • ·

   Bodembreedte: 0,50 meter;

  • ·

   Diepte ten opzichte van het maaiveld: 0,80 meter;

  • ·

   Taludhelling aan beide zijden: 1:1,5.

Artikel 5 Onderhoudsstroken

 • 1. De onderhoudsstrook langs een oppervlaktewaterlichaam categorie A zoals bedoeld in de Keur bedraagt aan beide zijden 5 meter vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De onderhoudsstrook langs een oppervlaktewaterlichaam categorie A welke voorzien is van een verankerde damwand of kademuur bedraagt aan de zijde met de kademuur tot 1 meter vanaf het achterste punt van de verankering, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald. Indien aan de andere zijde van het oppervlaktewaterlichaam geen verankerde damwand of kademuur aanwezig is, geldt aan die zijde lid 1 onverkort.

Artikel 6 Beschermingszones

In de leggertabel van deze legger kunnen beschermingszones zijn aangewezen zoals bedoeld in de Keur.

Bijlage I: Begrippenlijst

In deze legger worden de onderstaande begrippen gehanteerd (voor zover deze niet in de Waterwet of de Keur zijn gedefinieerd).

bouwkundig onderhoud

het in goede staat van onderhoud houden van een ondersteunend kunstwerk.

kade

een als zodanig in een legger aangewezen overige waterkering of waterkerende hoogte.

Keur

Keur waterschap Brabantse Delta.

legger bergingsgebieden

legger specifiek voor bergingsgebieden.

legger waterkeringen

legger specifiek voor waterkeringen.

het waterschap:

het waterschap Brabantse Delta.

Bijlage II: Berekeningen aan profielen

In deze legger zijn waarden voor bijvoorbeeld bovenbreedten van oppervlaktewaterlichamen niet opgenomen, omdat deze uit de gegevens in de legger berekend kunnen worden. Ter informatie is hieronder uitgewerkt hoe die berekeningen gedaan kunnen worden.

Berekening bovenbreedte van een oppervlaktewaterlichaam

Voor wat betreft de breedte van de waterloop aan het maaiveld geldt dat deze eenvoudig berekend kan worden uit de opgenomen leggergegevens. Indien de taludhelling aan beide zijden gelijk is:

berekening bovenbreedte

Berekening van retentie-inhoud

Om de inhoud van een retentie te berekenen is naast de lengte van de retentie ook het oppervlak van het dwarsprofiel van gebufferde waterschijf nodig. Deze oppervlakte is het verschil tussen de oppervlakte van de waterschijf met retentieschijf (A) en de oppervlakte van de waterschijf zonder retentieschijf (B). Dit is in de onderstaande figuur schematisch uitgebeeld.

berekening retentie-inhoud

Bijlage III: Leggertabellen

Bodemval
Legger Rucphen
Kaartblad Code bodemvalBodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Breedte (m)Drempelhoogte (mNAP)
11--12KBV0008811,0610,461,011,06
13--10KBV000856,736,231,66,75
13--13KBV0008610,009,630,710,10
14--14KBV001318,047,480,78,04
15--12KBV000738,638,140,58,55
16--11KBV000805,825,442,05,82
16--11KBV000815,044,940,95,04
16--12KBV000785,424,820,55,42
18--11KBV000755,764,890,75,76

Duiker

Legger Rucphen

KaartbladCode duikerBOB bovenstrooms (mNAP)BOB benedenstrooms (mNAP)Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Doorstroomlengte (m)Hoogte of diameter (m)Breedte (m)Vorm duikerAfsluitbaarOnderhoudsplichtige bouwkundig*
10--12KDU1657811,9111,9011,9211,7380,40  rondNEERPN00Q 00466
10--12KDU1657911,2811,2711,2211,0980,50  rondNEERPN00Q 00466
10--12KDU1658011,1411,1011,0011,06100,50  rondNEERPN00Q 00466
10--12KDU1658111,2411,2310,9911,1780,30  rondNEERPN00Q 00467
10--12KDU1658211,1811,3111,2211,1670,30  rondNEERPN00Q 00469
10--12KDU1658311,6311,5311,4511,3650,30  rondNEERPN00Q 00470
10--12KDU1658410,7810,8810,8210,75120,50  rondNEEgemeente
10--12KDU1658510,5710,5710,5510,52110,69  rondNEERPN00Q 00400
10--12KDU1658610,5310,5310,4010,40120,50  rondNEERPN00Q 00399
10--12KDU1659210,4710,5510,3110,3560,50  rondNEERPN00Q 00399
10--12KDU1659310,4410,5310,2310,29130,50  rondNEEgemeente
10--12KDU1659410,3210,1910,2910,03200,50  rondNEEgemeente
11--10KDU037719,139,198,938,99140,69  rondNEEgemeente
11--10KDU038218,768,768,588,60201,202,00rechthoekigNEEgemeente
11--10KDU038379,049,089,099,1580,50  rondNEERPN00O 00290
11--10KDU038388,798,888,598,48110,50  rondNEEgemeente
11--10KDU038398,758,788,628,3760,50  rondNEERPN00O 00315
11--10KDU038409,149,139,008,9870,50  rondNEERPN00O 00423
11--10KDU201808,838,668,678,7180,50  rondNEERPN00O 00233
11--10KDU201818,778,728,628,77100,50  rondNEERPN00O 00366
11--11KDU0181910,2310,2210,3110,1960,50  rondNEERPN00O 00256
11--12KDU1656111,3311,0511,1410,99110,50  rondNEEgemeente
11--12KDU1657310,0910,089,839,8380,50  rondNEERPN00Q 00376
11--12KDU1657410,1010,069,819,8190,50  rondNEERPN00Q 00377
11--12KDU1657510,0110,059,799,9680,80  rondNEERPN00Q 00377
11--12KDU1657610,049,999,789,7870,69  rondNEERPN00Q 00377
11--12KDU165779,899,829,759,71100,80  rondNEEwaterschap
11--12KDU1658710,6310,6310,4610,45110,50  rondNEERPN00Q 00405
11--12KDU1658810,5410,4910,4410,40100,50  rondNEERPN00Q 00405
11--12KDU1658910,4810,5410,3810,3290,50  rondNEERPN00Q 00404
11--12KDU1659010,5610,6210,3910,5390,50  rondNEERPN00Q 00404
11--12KDU1659110,5110,5910,4210,45100,50  rondNEERPN00Q 00402
11--12KDU1659510,1210,1310,099,92100,50  rondNEERPN00Q 00393
11--12KDU1659610,0910,109,949,90110,50  rondNEERPN00Q 00393
11--12KDU1659710,0210,019,909,81110,50  rondNEERPN00Q 00393
11--12KDU1659710,0210,019,909,81110,50  rondNEERPN00Q 00393
11--12KDU165989,939,899,809,65110,50  rondNEERPN00Q 00393
11--12KDU165999,719,719,689,53110,50  rondNEERPN00Q 00392
11--12KDU166009,709,719,629,44110,50  rondNEERPN00Q 00391
11--12KDU166019,339,619,389,41110,50  rondNEERPN00Q 00389
11--12KDU166029,579,569,569,60211,00  rondNEEgemeente
11--12KDU2018211,1811,2811,2411,19100,50  rondNEERPN00K 00651
11--13KDU1661410,5610,5610,6610,66201,00  rondNEEgemeente
12--10KDU017956,976,716,606,5580,700,80muilNEERPN00O 00147
12--10KDU018146,806,816,776,7250,80  rondNEERPN00O 00200
12--10KDU045996,556,696,556,37131,00  rondNEEgemeente
12--10KDU046007,717,707,847,67100,69  rondNEEgemeente
12--10KDU046017,567,537,456,9690,69  rondNEERPN00O 00223
12--10KDU046036,626,756,396,3980,50  rondNEEgemeente
12--10KDU046046,946,876,746,67150,60  rondNEERPN00O 00204
12--10KDU305727,807,867,937,9540,90  rondNEERPN00O 00225
12--11KDU017926,946,927,016,95110,69  rondNEERPN00O 00168
12--11KDU017937,657,657,647,6350,50  rondNEERPN00O 00210
12--11KDU017948,208,158,218,1650,50  rondNEERPN00O 00211
12--11KDU045867,437,437,307,22130,50  rondNEERPN00O 00210
12--11KDU045887,027,047,046,8480,50  rondNEERPN00O 00204
12--11KDU045899,719,639,779,69110,60  rondNEERPN00O 00205
12--11KDU045918,257,698,307,74110,50  rondNEERPN00O 00212
12--11KDU045928,358,388,358,3780,50  rondNEERPN00O 00178
12--11KDU045938,968,829,018,9080,50  rondNEERPN00O 00179
12--11KDU045949,549,589,599,45130,50  rondNEERPN00O 00179
12--11KDU045969,579,619,649,70130,69  rondNEEgemeente
12--12KDU0407310,059,9910,1710,01311,00  rondNEEgemeente
12--12KDU0415812,2012,1412,1712,21170,50  rondNEEgemeente
12--12KDU0416012,1311,9912,1812,04210,50  rondNEEwaterschap
12--12KDU0416111,8211,8511,8711,8270,40  rondNEEwaterschap
12--12KDU0416210,6210,7110,6710,61110,40  rondNEERPN00Q 00294
12--12KDU1656210,8310,6910,8510,74220,30  rondNEERPN00I 02061
12--12KDU1656310,9810,9810,6710,52770,50  rondNEEgemeente
12--12KDU1656410,3710,4510,299,9890,50  rondNEERPN00Q 00360
12--12KDU1656510,3710,2910,3910,3480,50  rondNEEgemeente
12--12KDU1656610,0510,109,909,98130,50  rondNEEgemeente
12--12KDU1656711,4811,4211,4611,47450,30  rondNEEgemeente
12--12KDU1656810,9810,9110,9410,72490,50  rondNEEgemeente
12--12KDU1656910,5610,5510,4310,2880,50  rondNEERPN00Q 00589
12--12KDU1657010,4310,3710,2910,18120,50  rondNEERPN00Q 00375
12--12KDU1657110,0610,119,909,9770,50  rondNEERPN00Q 00375
12--12KDU1657210,1710,129,899,91100,50  rondNEERPN00Q 00376
12--12KDU2017810,3010,0310,0410,1381,00  rondNEEgemeente
12--12KDU201799,8710,049,899,87131,00  rondNEEgemeente
12--13KDU1628710,9410,9510,8910,83100,50  rondNEERPN00R 00194
12--13KDU1628810,7410,7610,7910,8180,50  rondNEERPN00R 00193
12--13KDU1628910,6810,6510,7310,5370,30  rondNEERPN00R 00197
12--13KDU1629010,7110,6910,5510,5280,30  rondNEERPN00R 00204
12--13KDU1629110,7310,7510,4810,3880,30  rondNEERPN00R 00204
12--13KDU1629210,7110,7310,3710,5380,30  rondNEERPN00R 00205
12--13KDU1629310,6910,6410,4310,3570,30  rondNEERPN00R 00206
12--13KDU1629410,6410,5110,4810,34110,50  rondNEEgemeente
12--13KDU1629510,069,919,789,8070,50  rondNEERPN00R 00175
12--13KDU162969,949,869,659,6480,30  rondNEERPN00R 00175
12--13KDU162979,699,709,469,5350,30  rondNEERPN00R 00175
12--13KDU1633810,7110,6110,6110,5380,50  rondNEERPN00R 00081
12--13KDU1633910,5210,5210,5310,4570,50  rondNEERPN00R 00081
12--13KDU1634010,5810,5510,4910,4470,50  rondNEERPN00R 00081
12--13KDU1634110,5510,5210,4610,4790,30  rondNEERPN00R 00081
12--13KDU1634210,5810,2810,4610,27150,50  rondNEEgemeente
12--13KDU1634310,2310,2110,1710,0880,50  rondNEERPN00R 00125
12--13KDU1634411,5011,4411,4811,12120,50  rondNEEgemeente
12--13KDU163459,879,789,759,6280,50  rondNEEgemeente
12--13KDU163469,929,829,769,78150,50  rondNEEgemeente
13--10KDU017896,666,596,856,70221,00  rondNEEgemeente
13--10KDU017915,985,905,975,9171,00  rondNEERPN00O 00356
13--10KDU018115,345,535,445,54191,00  rondNEEgemeente
13--10KDU043145,365,345,395,2570,60  rondNEERPN00O 00356
13--10KDU043175,655,675,845,8571,20  rondNEERPN00O 00071
13--10KDU045907,266,887,326,9780,50  rondNEEgemeente
13--10KDU045976,136,176,236,0291,00  rondNEEgemeente
13--10KDU045986,526,686,466,4191,00  rondNEERPN00O 00134
13--12KDU0404310,019,9010,029,89130,50  rondNEEgemeente
13--12KDU040449,679,699,729,7690,50  rondNEERPN00Q 00222
13--12KDU040459,649,699,649,7490,50  rondNEERPN00Q 00222
13--12KDU040469,669,679,619,7290,50  rondNEERPN00Q 00214
13--12KDU040629,9010,079,889,8781,00  rondNEERPN00Q 00262
13--12KDU040709,859,779,959,78151,00  rondNEEgemeente
13--12KDU040719,839,8810,0310,00111,00  rondNEEgemeente
13--12KDU040749,909,7510,029,85131,00  rondNEEgemeente
13--12KDU0407510,7710,8110,8310,68130,50  rondNEEgemeente
13--12KDU040769,809,819,829,8471,00  rondNEERPN00Q 00260
13--12KDU040779,729,759,739,7381,00  rondNEERPN00Q 00261
13--12KDU040789,589,749,709,5790,60  rondNEEgemeente
13--12KDU041669,759,719,619,6180,50  rondNEERPN00Q 00214
13--12KDU041679,659,609,649,6050,50  rondNEERPN00Q 00214
13--12KDU041739,419,459,439,55111,00  rondNEERPN00Q 00200
13--12KDU041749,399,439,479,4471,00  rondNEERPN00Q 00201
13--12KDU041759,439,449,539,45111,00  rondNEERPN00Q 00616
13--13KDU041639,549,539,559,6180,50  rondNEEgemeente
13--13KDU041649,789,709,679,62100,50  rondNEERPN00Q 00236
13--13KDU0416510,0010,0310,0810,04100,50  rondNEERPN00Q 00230
13--13KDU163479,459,469,469,2590,50  rondNEERPN00R 00018
13--13KDU163488,918,978,969,02100,50  rondNEERPN00R 00017
13--13KDU163499,059,118,838,9890,50  rondNEERPN00R 00017
13--13KDU163508,738,688,798,7370,50  rondNEERPN00R 00012
13--13KDU163519,599,339,649,3880,30  rondNEERPN00R 00011
13--13KDU163529,038,998,908,94100,50  rondNEERPN00R 00008
13--13KDU163538,758,788,838,7580,50  rondNEERPN00R 00008
13--13KDU163548,968,929,048,95310,80  rondNEEprovincie
13--13KDU163578,778,758,968,8581,00  rondNEEwaterschap
13--13KDU163588,618,748,638,4970,50  rondNEERPN00T 00877
13--13KDU201768,748,678,698,7480,60  rondNEERPN00T 00865
13--13KDU201778,788,848,848,78120,50  rondNEERPN00R 00008
13--13KDU305738,758,738,748,6580,50  rondNEEwaterschap
13--13KDU305749,008,988,738,9180,50  rondNEERPN00R 00008
13--14KDU163167,427,407,527,50161,00  rondNEEgemeente
13--14KDU163176,586,776,456,6371,00  rondNEERPN00T 00742
13--14KDU163186,336,446,396,51111,00  rondNEERPN00T 00742
14--10KDU018085,335,405,395,36110,50  rondNEERPN00O 00341
14--10KDU018095,085,125,235,13751,00  rondNEEgemeente
14--10KDU042635,465,475,305,5090,50  rondNEERPN00O 00343
14--10KDU042825,255,375,304,93170,50  rondNEEgemeente
14--10KDU042835,025,025,024,96131,00  rondNEEgemeente
14--10KDU042845,015,165,005,06171,00  rondNEERPN00O 00032
14--10KDU042855,986,046,036,09140,50  rondNEEgemeente
14--10KDU042876,286,286,246,32150,50  rondNEERPN00O 00342
14--10KDU043155,395,385,415,30111,00  rondNEERPN00O 00064
14--10KDU300155,495,585,565,5890,50  rondNEERPN00O 00341
14--11KDU042567,217,077,266,86100,30  rondNEERPN00O 00348
14--11KDU042576,976,906,836,8370,20  rondNEERPN00O 00026
14--11KDU042587,066,956,906,6270,30  rondNEERPN00O 00026
14--11KDU042596,306,406,266,24130,50  rondNEERPN00O 00027
14--11KDU042606,046,126,056,0090,50  rondNEERPN00O 00027
14--11KDU042616,045,986,005,93130,50  rondNEERPN00O 00027
14--11KDU042625,845,855,775,80130,50  rondNEERPN00O 00343
14--12KDU018059,109,179,068,99170,45  rondNEEgemeente
14--12KDU039888,818,828,938,89160,88  rondNEEgemeente
14--12KDU039898,928,938,888,92131,101,50rechthoekigNEEgemeente
14--12KDU040358,858,878,958,97131,00  rondNEEgemeente
14--12KDU040368,968,959,069,05111,00  rondNEERPN00Q 00098
14--12KDU040389,028,979,159,0881,00  rondNEERPN00Q 00097
14--12KDU040399,008,979,159,11131,00  rondNEERPN00Q 00097
14--12KDU040409,038,869,118,96111,00  rondNEERPN00Q 00095
14--12KDU040418,868,908,958,9790,50  rondNEERPN00Q 00093
14--12KDU0404210,6110,4910,6610,17130,50  rondNEERPN00Q gemeente
14--12KDU040559,159,199,209,28110,50  rondNEERPN00Q 00104
14--12KDU040569,189,169,239,22110,50  rondNEEgemeente
14--12KDU040579,009,009,089,0690,50  rondNEERPN00Q 00092
14--12KDU040599,209,179,259,14100,50  rondNEERPN00Q 00058
14--12KDU040609,749,769,799,82120,50  rondNEEwaterschap
14--12KDU040619,999,7610,049,81260,30  rondNEEgemeente
14--12KDU040639,319,379,319,4291,00  rondNEERPN00Q 00149
14--12KDU041689,359,499,489,47101,00  rondNEERPN00Q 00198
14--12KDU041699,769,799,599,5090,50  rondNEERPN00Q 00648
14--12KDU049659,028,938,818,84151,00  rondNEEgemeente
14--12KDU3001110,988,9511,089,05421,00  rondNEEgemeente
14--13KDU0405310,3510,2310,409,9380,25  rondNEEgemeente
14--13KDU040549,399,429,449,4890,50  rondNEERPN00Q 00106
14--13KDU1632610,4810,4510,4910,49100,50  rondNEEgemeente
14--13KDU1632710,3410,3410,2810,2960,50  rondNEERPN00T 00949
14--13KDU163598,618,678,658,43120,69  rondNEERPN00T 00850
14--13KDU1636010,6310,6310,5310,49110,50  rondNEERPN00T 00850
14--13KDU1636110,369,8510,419,90150,50  rondNEERPN00T 00850
14--13KDU163629,008,908,948,8890,50  rondNEERPN00T 00850
14--13KDU163638,968,918,838,8490,69  rondNEERPN00T 00850
14--13KDU163648,958,918,768,77100,50  rondNEERPN00T 00850
14--13KDU163658,618,678,618,47100,50  rondNEERPN00T 00850
14--13KDU163668,598,618,438,32120,80  rondNEERPN00T 00866
14--13KDU3057010,7210,6410,7810,7380,50  rondNEEgemeente
14--14KDU163338,588,518,528,2890,50  rondNEERPN00T 01016
14--14KDU163348,628,648,558,38120,50  rondNEEgemeente
14--14KDU163358,228,038,157,7480,40  rondNEERPN00T 01010
14--14KDU163678,198,188,167,92100,80  rondNEERPN00T 00867
14--14KDU163688,148,068,218,13140,69  rondNEERPN00T 00864
14--14KDU163698,088,168,158,07120,69  rondNEEgemeente
14--14KDU163708,027,947,937,9460,80  rondNEERPN00T 00815
14--14KDU163718,348,248,238,07140,80  rondNEEgemeente
14--14KDU163727,988,137,967,8860,80  rondNEERPN00T 00986
14--14KDU163857,967,987,817,6581,00  rondNEEgemeente
14--14KDU163867,777,827,597,4351,00  rondNEERPN00T 00985
14--14KDU163877,817,797,617,49151,00  rondNEEgemeente
14--14KDU1638810,1710,1410,2210,19110,30  rondNEEgemeente
14--14KDU163899,389,309,439,3560,30  rondNEERPN00T 01008
14--14KDU163908,408,398,508,49171,00  rondNEEgemeente
14--14KDU163918,198,308,268,3880,69  rondNEERPN00T 00692
14--14KDU163928,408,328,468,38120,60  rondNEERPN00T 00692
14--14KDU163937,737,717,517,12141,00  rondNEEgemeente
14--14KDU163949,599,499,649,54110,50  rondNEEgemeente
14--14KDU163967,507,577,557,2170,30  rondNEERPN00T 01715
14--14KDU163977,477,447,207,1170,801,25muilNEERPN00T 00690
14--14KDU164037,417,487,467,4180,50  rondNEERPN00T 00653
14--14KDU164047,137,106,897,0170,280,83muilNEERPN00T 00656
14--14KDU2806510,1510,0510,1510,0850,50  rondNEERPN00T 01008
14--14KDU280668,018,168,098,09100,50  rondNEERPN00T 01010
14--14KDU280688,448,308,338,3580,50  rondNEERPN00T 00976
14--15KDU164057,247,236,987,1470,280,83muilNEERPN00T 00656
14--15KDU164067,097,066,816,7290,280,83muilNEEgemeente
15--11KDU041986,916,906,716,59100,88  rondNEEgemeente
15--11KDU042206,096,066,055,99131,20  rondNEERPN00P 00078
15--12KDU039908,858,848,828,8761,101,50rechthoekigNEEgemeente
15--12KDU039918,918,958,838,8461,101,50rechthoekigNEEgemeente
15--12KDU039928,998,978,808,8261,101,50rechthoekigNEEgemeente
15--12KDU039938,868,878,888,7461,101,50rechthoekigNEEgemeente
15--12KDU039948,898,988,778,8061,101,50rechthoekigNEEgemeente
15--12KDU039958,828,978,788,7991,101,50rechthoekigNEEgemeente
15--12KDU039968,878,868,748,78281,101,50rechthoekigNEEgemeente
15--12KDU039978,558,618,688,75171,101,50rechthoekigNEEgemeente
15--12KDU040188,718,668,608,57130,881,50rechthoekigNEEgemeente
15--12KDU040217,537,597,717,7791,50  rondNEERPN00P 00418
15--12KDU040227,597,537,637,48131,00  rondNEEgemeente
15--12KDU040237,897,787,957,89110,60  rondNEERPN00P 00224
15--12KDU040248,878,788,808,6670,30  rondNEERPN00P 00222
15--12KDU040258,858,828,928,87100,50  rondNEEgemeente
15--12KDU040339,779,769,849,73130,50  rondNEERPN00P 00805
15--12KDU040349,489,449,459,41130,50  rondNEERPN00P 00805
15--12KDU0406410,3610,1510,4110,04180,50  rondNEERPN00P 00805
15--12KDU0406510,9410,9110,8710,9170,30  rondNEERPN00P 00194
15--12KDU0406610,7710,7410,7610,69100,15  rondNEEgemeente
15--12KDU0406710,5610,5710,6210,6250,40  rondNEERPN00P 00805
15--12KDU0406910,6710,7110,6510,6130,30  rondNEERPN00P 00805
15--12KDU041957,277,287,237,0891,00  rondNEERPN00P 00170
15--12KDU041966,927,167,077,2551,501,50rechthoekigNEERPN00P 00171
15--12KDU041977,897,807,997,9051,00  rondNEERPN00P 00171
15--12KDU049848,597,758,717,878701,20  rondNEEgemeente
15--12KDU2017510,8710,8810,8610,9030,30  rondNEERPN00P 00194
15--13KDU017308,758,808,628,78311,25  rondNEEgemeente
15--13KDU032259,449,429,309,2560,50  rondNEERPN00U 00222
15--13KDU1632810,1210,209,959,8970,40  rondNEERPN00T 01669
15--13KDU1632910,0510,009,899,8170,40  rondNEERPN00T 01669
15--13KDU163309,849,719,689,5880,50  rondNEERPN00T 01669
15--13KDU163329,068,919,088,9880,50  rondNEEgemeente
15--13KDU1710210,1810,159,819,78100,50  rondNEEgemeente
15--13KDU1710310,0310,0110,0810,0680,40  rondNEERPN00U 00186
15--13KDU1710410,019,999,919,9470,50  rondNEERPN00U 00186
15--13KDU171069,429,419,409,34110,50  rondNEERPN00U 01023
15--13KDU171079,239,189,159,1980,60  rondNEERPN00U 00230
15--13KDU171089,369,359,319,2290,50  rondNEERPN00U 00229
15--13KDU171099,329,349,399,3390,50  rondNEERPN00U 01242
15--13KDU171109,579,429,349,1160,50  rondNEERPN00U 00222
15--13KDU171119,028,799,048,68190,60  rondNEEgemeente
15--13KDU197819,839,939,9710,0284,00  rondNEERPN00U 00186
15--13KDU305809,559,559,609,6040,50  rondNEERPN00U 01296
15--13KDU307659,109,109,159,15100,50  rondNEERPN00T 01602
15--13KDU701319,519,489,569,5380,50  rondNEERPN00T 01771
15--14KDU033778,108,127,857,7780,30  rondNEERPN00T 01361
15--14KDU033787,917,877,977,97150,50  rondNEEgemeente
15--14KDU033797,757,757,807,68100,50  rondNEERPN00T 01360
15--14KDU033818,068,078,118,09100,50  rondNEERPN00T 01378
15--14KDU033829,068,959,008,59130,50  rondNEEgemeente
15--14KDU054787,437,507,487,5580,30  rondNEERPN00T 00525
15--14KDU054797,077,087,006,95130,50  rondNEERPN00T 00525
15--14KDU054807,187,187,157,1180,50  rondNEERPN00T 00525
15--14KDU054827,897,817,947,8970,60  rondNEERPN00T 00530
15--14KDU054878,128,118,198,1370,50  rondNEERPN00T 01366
15--14KDU054888,268,288,318,30160,50  rondNEERPN00T 01366
15--14KDU054939,159,149,139,1880,30  rondNEEgemeente
15--14KDU071239,059,019,179,0780,60  rondNEERPN00T 00300
15--14KDU1637310,7010,7210,4710,5480,30  rondNEERPN00T 00253
15--14KDU1637410,7010,6910,4210,5260,30  rondNEERPN00T 00253
15--14KDU1637510,6310,6810,5010,64110,50  rondNEEgemeente
15--14KDU1637610,1710,0010,009,9560,30  rondNEERPN00T 00194
15--14KDU163779,9810,039,869,6480,30  rondNEERPN00T 00194
15--14KDU1637810,1810,1810,129,9640,30  rondNEERPN00T 00193
15--14KDU1637910,4810,3610,5010,4180,30  rondNEERPN00T 00197
15--14KDU1638010,1510,1210,0010,08120,30  rondNEERPN00T 00195
15--14KDU163819,9510,019,739,7960,30  rondNEERPN00T 00195
15--14KDU1638210,019,7710,069,82130,50  rondNEEgemeente
15--14KDU163838,538,088,407,92160,30  rondNEERPN00T 00980
15--14KDU163847,947,938,038,0090,88  rondNEERPN00T 01004
15--14KDU163989,449,029,499,07120,50  rondNEEgemeente
15--14KDU163998,508,518,518,5270,45  rondNEERPN00T 00629
15--14KDU164008,468,408,238,24100,50  rondNEERPN00T 00646
15--14KDU164018,468,508,288,26130,50  rondNEEgemeente
15--14KDU164028,168,048,027,89120,50  rondNEERPN00T 00689
15--14KDU170368,418,508,268,34160,50  rondNEEgemeente
15--14KDU170377,948,018,008,0970,60  rondNEERPN00T 01595
15--14KDU170388,008,117,847,91120,50  rondNEERPN00T 00525
15--14KDU170629,109,109,189,18160,80  rondNEERPN00T 01665
15--14KDU170637,767,797,757,86120,69  rondNEEgemeente
15--14KDU170648,058,097,957,9080,69  rondNEERPN00T 00525
15--14KDU170657,997,977,907,9480,69  rondNEERPN00T 00525
15--14KDU171059,449,329,499,311020,500,60muilNEEgemeente
15--14KDU171899,349,339,449,42110,50  rondNEERPN00T 00300
15--14KDU171909,269,319,379,36320,60  rondNEERPN00T 00300
15--14KDU305779,479,359,579,4150,60  rondNEEwaterschap
15--14KDU305789,419,449,479,5080,60  rondNEERPN00U 01224
15--14KDU305799,399,679,459,5790,60  rondNEERPN00U 01225
15--14KDU305819,489,429,549,4880,60  rondNEERPN00U 01223
15--14KDU307649,499,499,549,5450,50  rondNEERPN00U 01241
15--15KDU054817,197,257,167,2170,50  rondNEERPN00T 00530
15--15KDU054837,807,777,847,7180,50  rondNEERPN00T 01420
15--15KDU055986,967,097,007,0871,00  rondNEERPN00T 01422
15--15KDU056016,886,906,896,87110,50  rondNEERPN00T 00575
15--15KDU056026,676,556,726,6080,50  rondNEERPN00T 00575
15--15KDU056036,786,816,836,86110,50  rondNEERPN00T 00576
15--15KDU056046,846,636,896,7280,50  rondNEERPN00T 01405
15--15KDU056076,976,936,846,7651,00  rondNEERPN00T 01420
15--15KDU056086,876,806,906,82100,50  rondNEEgemeente
15--15KDU070896,886,946,816,99150,50  rondNEEgemeente
15--15KDU109717,267,237,387,38121,00  rondNEEgemeente
15--15KDU305756,996,997,026,9070,50  rondNEERPN00T 01409
16--11KDU018065,575,665,615,51160,50  rondNEEgemeente
16--11KDU018074,314,454,334,0691,00  rondNEEgemeente
16--11KDU041877,057,047,066,96130,50  rondNEERPN00P 00515
16--11KDU041887,047,037,096,9980,50  rondNEERPN00P 00515
16--11KDU042017,367,257,437,06100,50  rondNEEgemeente
16--11KDU042036,596,566,646,50130,50  rondNEEgemeente
16--11KDU042046,816,796,786,7290,50  rondNEERPN00P 00020
16--11KDU042057,437,407,487,4580,50  rondNEEgemeente
16--11KDU042176,866,906,916,9560,50  rondNEERPN00P 00512
16--11KDU042187,117,157,167,02110,50  rondNEERPN00P 00496
16--11KDU042416,466,396,596,46470,69  rondNEEwaterschap
16--11KDU042426,546,546,376,42430,50  rondNEEwaterschap
16--11KDU042436,506,436,426,4590,50  rondNEERPN00P 00034
16--11KDU042455,305,325,314,9870,50  rondNEERPN00P 00041
16--11KDU042465,445,365,365,2370,50  rondNEERPN00P 00536
16--11KDU042475,025,015,144,9180,60  rondNEERPN00P 00034
16--11KDU042485,625,515,655,5690,50  rondNEERPN00P 00034
16--11KDU042495,475,405,525,3670,50  rondNEERPN00P 00034
16--11KDU042504,924,784,864,6590,50  rondNEERPN00P 00034
16--11KDU042514,454,434,584,5470,80  rondNEERPN00P 00863
16--12KDU040197,757,817,907,9251,50  rondNEERPN00P 00226
16--12KDU040207,887,777,777,81101,001,50rechthoekigNEERPN00P 00418
16--12KDU041866,676,676,736,68100,50  rondNEERPN00P 00481
16--12KDU041996,736,776,656,74100,50  rondNEEgemeente
16--12KDU042006,776,766,676,70100,50  rondNEERPN00P 00474
16--12KDU042215,775,825,825,87110,50  rondNEERPN00P 00801
16--12KDU042225,785,735,725,78100,50  rondNEERPN00P 00801
16--12KDU066864,814,784,574,7360,80  rondNEEstaat
16--12KDU170946,396,376,306,30340,50  rondNEEgemeente
16--12KDU170957,056,956,856,7230,30  rondNEEwaterschap
16--12KDU170966,736,696,726,7020,50  rondNEEwaterschap
16--12KDU170976,876,836,706,63130,50  rondNEERPN00P 00134
16--12KDU170986,866,836,806,58120,50  rondNEERPN00P 00135
16--12KDU170995,995,975,955,8780,50  rondNEERPN00P 00545
16--12KDU171005,875,905,925,91120,50  rondNEEgemeente
16--12KDU171015,675,815,725,86620,50  rondNEEgemeente
16--12KDU171646,956,677,006,72220,50  rondNEEgemeente
16--12KDU171655,715,785,375,3960,50  rondNEEstaat
16--12KDU171665,065,065,024,83100,50  rondNEERPN00U 00505
16--12KDU171674,174,174,114,2190,80  rondNEEgemeente
16--12KDU171684,014,044,053,9381,20  rondNEERPN00U 00467
16--13KDU171128,488,388,588,48151,00  rondNEEgemeente
16--13KDU171138,568,508,438,5690,90  rondNEEgemeente
16--13KDU171148,028,017,977,99281,001,25rechthoekigNEEgemeente
16--13KDU171158,017,997,877,76191,001,25rechthoekigNEERPN00U 01269
16--13KDU171167,897,877,657,64101,001,25rechthoekigNEERPN00U 01269
16--13KDU171177,997,648,087,6150,50  rondNEEgemeente
16--13KDU171187,487,507,487,53140,70  rondNEEgemeente
16--13KDU171196,786,786,746,6770,700,80muilNEERPN00U 00350
16--13KDU171206,686,636,676,64230,80  rondNEEgemeente
16--13KDU171216,116,156,086,15110,80  rondNEERPN00U 01072
16--13KDU171225,986,016,106,11111,00  rondNEERPN00U 00693
16--13KDU171236,086,166,126,1460,90  rondNEERPN00U 01181
16--13KDU171245,455,375,555,47111,00  rondNEERPN00U 00693
16--13KDU171255,475,445,575,5481,00  rondNEERPM00U 01066
16--13KDU171264,974,965,024,85151,00  rondNEEgemeente
16--13KDU171274,414,294,514,3981,00  rondNEERPN00U 00470
16--14KDU054898,958,618,658,58100,30  rondNEEgemeente
16--14KDU054929,479,569,489,5680,20  rondNEERPN00T 01509
16--14KDU054948,818,888,868,93100,30  rondNEERPN00T 01509
16--14KDU0549510,4410,5210,4910,5050,30  rondNEERPN00T 01509
16--14KDU054968,808,838,658,7170,50  rondNEERPN00T 01509
16--14KDU054988,908,808,978,7630,50  rondNEERPN00T 01509
16--14KDU054998,348,358,348,3390,60  rondNEERPN00T 01635
16--14KDU055008,208,158,298,21200,60  rondNEEgemeente
16--14KDU055017,927,838,007,89390,60  rondNEERPN00U 00108
16--14KDU055025,785,635,755,71110,80  rondNEERPN00U 00124
16--14KDU055046,686,686,736,67100,50  rondNEERPN00U 00131
16--14KDU055057,557,557,587,27100,30  rondNEERPN00U 00103
16--14KDU055066,776,756,716,77130,30  rondNEERPN00U 00103
16--14KDU055877,527,517,507,5280,50  rondNEERPN00T 01191
16--14KDU056516,986,877,016,8490,50  rondNEERPN00T 01180
16--14KDU056527,026,926,946,9480,50  rondNEERPN00T 01167
16--14KDU066685,815,685,785,81120,80  rondNEERPN00T 01635
16--14KDU066765,645,695,735,7880,88  rondNEERPN00T 01287
16--14KDU069006,506,496,576,5660,69  rondNEERPN00U 00136
16--14KDU069016,596,666,546,6270,50  rondNEERPN00U 00040
16--14KDU069026,486,016,566,091140,80  rondNEEgemeente
16--14KDU069036,486,316,566,39130,80  rondNEEgemeente
16--14KDU069045,926,016,006,0960,80  rondNEERPN00U 00039
16--14KDU071247,807,807,877,871190,70  rondNEEgemeente
16--14KDU171816,506,596,436,4091,00  rondNEERPN00U 00042
16--14KDU171827,327,337,147,1990,50  rondNEERPN00T 01179
16--14KDU701326,516,516,566,61400,80  rondNEEgemeente
16--15KDU055828,928,888,978,8780,30  rondNEEgemeente
16--15KDU055838,668,698,718,7470,30  rondNEERPN00T 01391
16--15KDU055848,718,698,838,7550,60  rondNEERPN00T 01391
16--15KDU055858,578,658,638,6780,60  rondNEERPN00T 01391
16--15KDU055868,168,198,118,19110,50  rondNEERPN00T 01191
16--15KDU055888,448,538,498,52160,50  rondNEEgemeente
16--15KDU055898,638,598,668,6560,60  rondNEERPN00T 01776
16--15KDU055908,688,578,658,6670,60  rondNEERPN00T 01776
16--15KDU055918,728,628,718,64100,50  rondNEERPN00T 01776
16--15KDU055928,608,628,578,7140,60  rondNEERPN00T 01776
16--15KDU055938,638,538,658,5570,60  rondNEERPN00T 01776
16--15KDU055948,648,608,558,6580,60  rondNEERPN00T 01776
16--15KDU055958,808,558,638,5460,60  rondNEERPN00T 01776
16--15KDU055968,648,628,668,73120,60  rondNEERPN00T 01776
16--15KDU055978,658,598,738,64650,60  rondNEERPN0001394
16--15KDU056056,636,696,756,6261,00  rondNEERPN00T 00513
16--15KDU056066,626,626,526,4961,00  rondNEEgemeente
16--15KDU056547,787,657,767,52110,50  rondNEERPN00T 01204
16--15KDU280677,837,407,887,451130,50  rondNEEgemeente
16--15KDU305768,798,748,648,6680,60  rondNEERPN00T 01776
17--10KDU017991,111,141,181,0781,00  rondNEERPN00N 00529
17--10KDU018101,741,831,621,71100,50  rondNEEgemeente
17--10KDU042911,721,661,561,59150,60  rondNEERPN00N 00654
17--10KDU042921,691,691,471,55150,60  rondNEERPN00N 00653
17--10KDU042931,661,641,471,53110,60  rondNEERPN00N 00654
17--10KDU042941,601,561,661,62100,60  rondNEEgemeente
17--10KDU043041,911,851,751,5480,50  rondNEERPN00N 00292
17--10KDU043061,891,881,831,8380,50  rondNEERPN00N 00294
17--10KDU047701,241,291,231,20180,50  rondNEEgemeente
17--10KDU047751,000,921,051,00100,50  rondNEERPN00N 00493
17--10KDU047760,790,730,790,75100,50  rondNEERPN00N 00493
17--10KDU047770,730,750,720,4580,50  rondNEERPN00N 00493
17--10KDU048261,121,111,231,05111,00  rondNEERPN00N 00525
17--10KDU048421,891,921,821,78100,50  rondNEEgemeente
17--11KDU042384,334,364,324,4490,40  rondNEERPN00N 00189
17--11KDU042394,444,474,354,3690,40  rondNEERPN00N 00189
17--11KDU042404,484,374,454,3960,40  rondNEERPN00N 00201
17--11KDU048373,863,973,873,75100,50  rondNEERPN00N 00185
17--11KDU048402,032,041,941,9690,50  rondNEERPN00N 00640
17--11KDU048411,951,941,981,9680,50  rondNEERPN00N 00317
17--11KDU049064,004,063,993,97120,50  rondNEEgemeente
17--11KDU049074,144,084,023,97110,50  rondNEERPN00N 00163
17--11KDU049083,843,903,823,77210,50  rondNEEwaterschap
17--11KDU049093,652,253,702,30680,50  rondNEEgemeente
17--11KDU280642,102,062,072,0760,70  rondNEERPN00N 00640
17--12KDU066837,847,907,847,90110,50  rondNEERPN00U 00607
17--12KDU066847,777,767,827,8480,50  rondNEERPN00U 00615
17--12KDU066858,027,718,077,76110,50  rondNEERPN00U 00612
17--12KDU071067,947,947,997,70750,50  rondNEEstaat
17--12KDU171343,563,503,373,5590,40  rondNEERPN00U 00582
17--12KDU171353,343,353,343,3580,50  rondNEERPN00U 00582
17--12KDU171363,113,213,163,1770,40  rondNEERPN00U 00539
17--12KDU171373,083,032,732,6890,400,60muilNEERPN00U 00571
17--12KDU171382,912,852,972,4870,400,60muilNEERPN00U 00570
17--12KDU171392,842,862,902,71180,60  rondNEEgemeente
17--12KDU171694,394,214,033,9971,00  rondNEERPN00U 00467
17--12KDU171704,194,124,294,2281,00  rondNEERPN00U 00468
17--12KDU171713,203,223,293,2591,20  rondNEERPN00U 00468
17--13KDU171283,043,433,153,5491,101,10rechthoekigNEERPN00U 00794
17--13KDU171296,045,925,915,9680,30  rondNEEgemeente
17--13KDU171305,595,505,655,55280,33  rondNEEgemeente
17--13KDU171315,485,415,435,18110,80  rondNEERPN00U 01049
17--13KDU171325,055,084,904,8581,00  rondNEERPN00U 01049
17--13KDU171334,383,804,433,85130,40  rondNEEgemeente
17--13KDU171723,363,373,443,4681,00  rondNEERPN00U 00469
17--13KDU171733,303,293,183,23111,001,50rechthoekigNEEgemeente
17--13KDU171742,512,632,612,6971,00  rondNEERPN00U 00774
17--13KDU171752,682,702,762,4481,00  rondNEERPN00U 01080
17--13KDU171762,582,472,211,71701,201,40rechthoekigNEEstaat
17--13KDU305712,472,332,462,3660,50  rondNEERPN00U 01080
17--14KDU032135,085,125,235,08100,80  rondNEEgemeente
17--14KDU032145,195,285,265,3560,70  rondNEERPN00T 01278
17--14KDU063545,185,255,295,31150,60  rondNEEgemeente
17--14KDU063555,175,205,225,25170,40  rondNEEgemeente
17--14KDU066404,304,364,414,5851,10  rondNEERPN00T 00106
17--14KDU066435,175,195,205,13580,80  rondNEEgemeente
17--14KDU066445,375,375,185,25110,69  rondNEERPN00T 01283
17--14KDU066455,445,435,475,22580,69  rondNEEgemeente
17--14KDU066465,675,695,565,58580,69  rondNEERPN00T 01223
17--14KDU066475,655,685,685,64130,88  rondNEERPN00T 01290
17--14KDU066485,775,845,685,5080,69  rondNEERPN00T 01290
17--14KDU066495,085,044,994,95140,69  rondNEERPN00T 01278
17--14KDU066504,754,864,744,67151,00  rondNEERPN00T 01702
17--14KDU066514,794,804,884,82111,25  rondNEERPN00T 01279
17--14KDU066524,774,804,784,77141,00  rondNEERPN00T 01707
17--14KDU066534,594,524,754,69130,90  rondNEEgemeente
17--14KDU066695,505,505,595,50600,88  rondNEEgemeente
17--14KDU066703,943,963,923,96111,001,20rechthoekigNEEgemeente
17--14KDU066744,264,024,093,691120,50  rondNEEgemeente
17--14KDU066755,285,095,335,1480,30  rondNEEgemeente
17--14KDU067125,275,295,345,0690,600,69rechthoekigNEEgemeente
17--15KDU056205,245,175,305,23170,60  rondNEEgemeente
17--15KDU056325,745,955,805,8660,60  rondNEEETN01Q 00868
17--15KDU056417,057,036,906,9480,50  rondNEERPN00T 01137
17--15KDU056507,096,967,066,7980,50  rondNEERPN00T 01181
17--15KDU056537,066,967,117,04110,50  rondNEEgemeente
18--10KDU047801,141,191,131,0381,00  rondNEERPN00N 00527
18--10KDU047811,121,161,071,23101,00  rondNEERPN00N 00529
18--10KDU047821,501,501,331,23100,80  rondNEERPN00N 00527
18--10KDU048271,031,101,050,95151,00  rondNEERPN00N 00524
18--10KDU048281,101,080,880,79101,00  rondNEERPN00N 00522
18--10KDU048290,880,730,690,19111,00  rondNEERPN00N 00522
18--11KDU017971,291,251,331,30170,50  rondNEEgemeente
18--11KDU047711,451,441,521,37100,80  rondNEEgemeente
18--11KDU047721,561,501,441,35100,80  rondNEERPN00N 00380
18--11KDU047741,381,331,431,43100,50  rondNEERPN00N 00071
18--11KDU047831,541,571,621,6580,80  rondNEERPN00N 00586
18--11KDU047851,441,471,521,55130,80  rondNEERPN00N 00586
18--11KDU047861,671,691,601,5590,30  rondNEERPN00N 00076
18--11KDU054611,881,941,931,82130,60  rondNEEgemeente
18--11KDU062931,851,881,941,8480,80  rondNEERPN00N 00039
18--11KDU071135,124,965,175,00210,36  rondNEEgemeente
18--11KDU071144,764,744,814,69100,50  rondNEERPN00N 00133
18--11KDU071154,164,134,214,21100,50  rondNEERPN00N 00133
18--11KDU071163,563,453,563,46100,50  rondNEERPN00N 00133
18--11KDU071182,662,632,752,64100,50  rondNEERPN00N 00133
18--11KDU071192,052,142,102,17170,36  rondNEEgemeente
18--11KDU071202,222,182,271,9960,36  rondNEERPN00N 00016
18--14KDU067135,255,195,275,21130,30  rondNEEgemeente
18--14KDU069055,755,725,805,40110,50  rondNEEgemeente
18--14KDU307635,695,695,745,7460,50  rondNEEgemeente

*bij onderhoudsplicht bouwkundig staat in veel gevallen de perceeleigenaar en is aangegeven met de kadastrale kenmerken : kadastrale gemeente, kadastrale sectie en perceelnummer, bijvoorbeeld : BLE01M 00482 : BLE01 = kadastraal kenmerk voor de gemeente M = kadastraal kenmerk voor de kadastrale sectie en 00482 betreft het perceelnummer

Brug
Legger Rucphen
KaartbladCode BrugSoort brugDoorstroombreedte (m)Doorvaarbreedte (m)
11--10KBR00564Vrije overspanningn.v.tn.v.t
11--10KBR00563Vrije overspanningn.v.tn.v.t
12--10KBR00595Vrije overspanningn.v.tn.v.t
15--12KBR00576Vrije overspanningn.v.tn.v.t
15--12KBR00577Vrije overspanningn.v.tn.v.t
16--11KBR00553Vrije overspanningn.v.tn.v.t
16--12KBR00578Vrije overspanningn.v.tn.v.t
16--12KBR00579Vrije overspanningn.v.tn.v.t
17--14KBR01005Vrije overspanningn.v.tn.v.t
Onderhoudstroken met een afwijkende afmeting
Legger Rucphen
KaartbladCode onderhoudsstrookBreedte (m)
16-15OPD000121
17--14OPD016061
17--14OPD016051
Stuw
Legger Rucphen
KaartbladCode stuwDoorlaatbreedte (m)Minimale kruinhoogte (mNAP)Soort regelbaarheidSoort stuw
11--10KST018041,847,61handmatigschotbalkstuw
11--11KST013690,6210,20handmatigschotbalkstuw
12--10KST019670,926,67handmatigschotbalkstuw
12--10KST013750,926,69handmatigschotbalkstuw
12--11KST013970,927,63handmatigschotbalkstuw
12--11KST013980,926,83handmatigschotbalkstuw
12--11KST013960,928,15handmatigschotbalkstuw
12--11KST013960,928,15handmatigschotbalkstuw
12--13KST015310,7610,23handmatigschotbalkstuw
13--10KST013990,036,10handmatigconserveringsstuw
13--10KST017011,126,58handmatigschotbalkstuw
13--10KST013781,125,34handmatigschotbalkstuw
14--10KST019690,625,48handmatigschotbalkstuw
14--10KST013801,125,09handmatigschotbalkstuw
14--10KST013810,625,26handmatigschotbalkstuw
14--12KST013840,628,96handmatigschotbalkstuw
14--13KST015350,6210,71handmatigschotbalkstuw
14--13KST015340,6210,44handmatigschotbalkstuw
14--13KST015290,778,81handmatigschotbalkstuw
14--13KST015300,708,81handmatigstuw met klep
14--14KST015271,318,41handmatigschotbalkstuw
14--14KST015320,628,58handmatigschotbalkstuw
14--14KST009600,758,02vastoverlaat
15--11KST017991,457,06half automatischStuw met klep
15--13KST014400,629,47handmatigschotbalkstuw
15--13KST014410,629,39handmatigschotbalkstuw
15--13KST015330,629,52handmatigschotbalkstuw
15--14KST015280,758,31handmatigstuw met klep
15--15KST009831,217,12handmatigschotbalkstuw
16--11KST019660,626,77handmatigschotbalkstuw
16--11KST018140,785,42handmatigschotbalkstuw
16--11KST019681,124,37handmatigschotbalkstuw
16--11KST013820,625,61handmatigschotbalkstuw
16--12KST018150,606,67handmatigschotbalkstuw
16--12KST014351,005,42handmatigstuw met klep
16--12KST014331,114,09handmatigschotbalkstuw
16--12KST021240,924,76handmatigschotbalkstuw
16--14KST014280,806,91handmatigschotbalkstuw
16--14KST014260,808,66handmatigschotbalkstuw
16--14KST014251,027,60handmatigschotbalkstuw
16--14KST009760,767,70handmatigschotbalkstuw
16--15KST009821,316,69handmatigschotbalkstuw
16--15KST009970,809,88handmatigschotbalkstuw
17--10KST013790,621,62handmatigschotbalkstuw
17--12KST013010,908,67handmatigschotbalkstuw
17--12KST014321,024,30handmatigschotbalkstuw
17--13KST014390,562,45handmatigschotbalkstuw
17--13KST014301,122,64handmatigschotbalkstuw
17--13KST014311,953,47handmatigschotbalkstuw
17--14KST016680,035,92vastoverlaat
17--14KST014271,025,27handmatigschotbalkstuw
17--15KST009750,916,69handmatigschotbalkstuw
17--15KST009740,915,96handmatigschotbalkstuw
18--10KST013911,121,04handmatigschotbalkstuw
18--11KST018670,094,07vastoverlaat
18--11KST013930,031,38handmatigconserveringsstuw
18--11KST018840,961,07handmatigStuw met klep
18--11KST018740,131,60vastoverlaat
18--11KST018680,082,80handmatigschotbalkstuw
18--11KST018700,522,71vastoverlaat
18--11KST018690,474,00vastoverlaat
18--14KST021250,035,24vastoverlaat
Oppervlaktewaterlichamen Categorie A
Legger Rucphen
KaartbladCode waterloopBodem breedte (m)Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Taludhelling links (1: )Taludhelling rechts (1: )Bijzondere functieInhoud retentie (m3) Indien niet homogeenBodembreedte accoladeprofiel links (m)Bodembreedte accoladeprofiel rechts (m)Talludhelling accoladeprofiel links (1: )Talludhelling Accoladeprofiel rechts (1: )Onderhoudsplichtige anders dan waterschapAfwijkende onderhoudstrook*
                           Linksrechts
10--10OVK038921,799,039,030,51,0                  
10--12OVK039840,4011,7910,341,01,0                  
10--12OVK039831,0010,349,381,01,5                  
10--12OVK039850,4011,7910,951,01,0                  
10--12OVK039090,7010,8810,341,51,0                  
11--10OVK039982,028,588,591,01,0                  
11--10OVK039961,719,038,550,51,0                  
11--10OVK041341,598,306,791,01,5                  
11--10OVK038882,298,978,971,01,0                  
11--11OVK120071,8311,1710,171,51,0                  
11--11OVK041351,8310,108,221,51,0                  
11--12OVK039431,109,729,381,01,0                  
11--12OVK038930,5011,2011,201,01,0                  
11--12OVK039450,7010,469,721,01,5                  
11--12OVK039050,9010,199,721,51,0                  
11--12OVK039442,609,559,651,01,0                  
11--12OVK039080,7010,8810,341,51,0                  
11--12OVK039471,609,4910,481,01,0                  
11--12OVK039460,5011,2011,061,01,5                  
12--10OVK041132,046,596,591,01,5                  
12--10OVK041141,247,027,021,51,5                  
12--10OVK041021,426,616,431,01,0                  
12--10OVK120061,596,756,601,01,5                  
12--10OVK120042,046,596,591,01,5                  
12--11OVK041500,989,667,600,51,0                  
12--11OVK120091,838,227,671,51,0                  
12--11OVK120081,837,587,091,51,0                  
12--11OVK041491,967,607,051,01,5                  
12--12OVK039040,4010,9910,891,01,0                  
12--12OVK039030,8010,8910,191,01,0                  
12--12OVK039360,6011,6810,511,51,5                  
12--12OVK039340,8912,099,971,01,0                  
12--12OVK121561,7012,7010,711,01,0                  
12--12OVK039370,7013,069,971,51,0                  
12--12OVK039350,6010,5110,191,51,5                  
12--13OVK039320,4011,1810,921,51,0                  
12--13OVK039310,5011,429,701,51,5                  
12--13OVK040020,709,608,721,01,0                  
12--13OVK040340,6010,569,601,01,0                  
12--13OVK039570,5010,4910,231,51,5                  
12--13OVK039550,6010,7110,491,51,5                  
12--13OVK039600,6010,189,701,51,5                  
12--13OVK039591,109,709,601,51,5                  
12--13OVK040330,6010,7810,561,01,0                  
12--13OVK039330,4010,9210,781,51,0                  
12--13OVK119990,5010,2310,181,51,5                  
13--10OVK041012,166,136,131,01,0                  
13--10OVK120021,226,856,601,01,0                  
13--10OVK041382,005,205,201,01,0                  
13--10OVK120031,225,925,501,01,0                  
13--10OVK120133,125,645,011,01,0                  
13--10OVK041031,226,605,921,01,0                  
13--10OVK041513,125,645,641,01,0                  
13--12OVK039760,989,979,591,51,0                  
13--12OVK039291,2110,269,431,51,5                  
13--12OVK039771,659,369,491,51,0                  
13--12OVK039781,429,659,561,51,5                  
13--12OVK039791,729,509,411,01,0                  
13--13OVK040061,308,728,961,01,0                  
13--13OVK040051,008,988,781,51,5                  
13--13OVK039281,2110,269,431,51,5                  
13--13OVK039800,909,378,921,51,0                  
13--13OVK039301,009,088,921,01,5                  
13--13OVK039810,808,928,721,51,5                  
13--13OVK040041,108,788,721,51,5                  
13--14OVK019541,907,036,381,51,5                  
13--14OVK031351,006,386,321,51,0                  
13--14OVK031341,107,306,381,01,5                  
14--10OVK041481,405,354,841,01,0                  
14--10OVK120102,005,205,201,01,0                  
14--10OVK041460,457,265,211,01,0                  
14--10OVK120120,455,194,931,01,0                  
14--10OVK041451,404,694,592,02,0                  
14--10OVK120110,455,215,191,01,0                  
14--10OVK041471,186,486,091,51,5                  
14--12OVK041201,868,898,891,00,5                  
14--12OVK041231,888,858,761,01,0                  
14--12OVK041220,829,788,961,51,5                  
14--12OVK041211,249,449,441,01,0                  
14--12OVK121590,828,968,961,51,5                  
14--12OVK041240,8410,669,401,51,5                  
14--12OVK041182,208,917,431,51,0                  
14--12OVK041190,629,928,931,51,5                  
14--13OVK039730,908,818,541,51,5                  
14--13OVK039720,9010,638,811,51,5                  
14--13OVK040630,6010,4310,001,01,0                  
14--13OVK120001,108,728,721,51,5                  
14--13OVK039740,5010,5310,631,51,5                  
14--13OVK040670,508,858,481,51,5                  
14--13OVK121580,609,519,101,51,5                  
14--13OVK040640,6010,7410,431,01,0                  
14--13OVK040651,009,108,851,51,5                  
14--13OVK041171,008,548,141,51,0                  
14--14OVK039700,509,647,341,51,5                  
14--14OVK019620,507,487,191,51,5                  
14--14OVK039690,508,417,641,51,5                  
14--14OVK040581,207,937,801,01,5                  
14--14OVK039670,6010,229,121,51,5                  
14--14OVK039710,6010,169,301,00,5                  
14--14OVK040601,008,488,101,51,5                  
14--14OVK019561,907,877,651,51,5                  
14--14OVK040621,007,807,641,51,5                  
14--14OVK039680,609,128,411,01,0                  
14--14OVK040012,408,128,001,51,5                  
14--14OVK040001,808,148,121,01,5                  
14--14OVK019552,009,277,871,51,5                  
14--14OVK031590,707,196,852,01,5                  
14--14OVK031580,607,347,191,51,5                  
14--14OVK040591,408,108,001,51,0                  
14--14OVK019610,908,388,041,51,5                  
14--14OVK040610,807,647,342,01,5                  
14--14OVK039990,908,008,101,01,0                  
15--11OVK042111,306,345,601,01,0                  
15--11OVK042591,786,626,341,01,0                  
15--11OVK042101,727,456,710,51,5                  
15--12OVK041630,5410,978,631,01,0                  
15--12OVK041620,548,147,851,01,0                  
15--13OVK121610,709,609,601,01,0                  
15--13OVK048461,058,888,661,01,5                  
15--13OVK042431,109,549,411,51,5                  
15--13OVK120190,809,418,881,01,0                  
15--13OVK048470,309,448,881,01,0                  
15--13OVK048720,5010,009,511,51,5                  
15--13OVK042400,809,419,411,01,0                  
15--13OVK048090,4010,119,441,01,0                  
15--14OVK042420,809,549,541,01,0                  
15--14OVK039660,5010,329,051,51,5                  
15--14OVK024960,508,798,161,51,5                  
15--14OVK024951,038,167,891,51,5                  
15--14OVK024300,309,228,791,01,0                  
15--14OVK120011,408,007,931,51,0                  
15--14OVK024980,857,897,561,51,5                  
15--14OVK039820,609,719,521,51,5                  
15--14OVK027971,159,108,391,51,5                  
15--14OVK048211,009,529,151,01,0                  
15--14OVK039640,5010,109,051,51,5                  
15--14OVK032470,508,878,381,51,5                  
15--14OVK048181,109,158,691,51,5                  
15--14OVK041250,5010,3210,321,51,5                  
15--14OVK039650,509,057,931,51,5                  
15--14OVK039610,5010,6710,501,51,5                  
15--14OVK039630,5010,5010,101,51,5                  
15--14OVK027950,708,107,561,00,5                  
15--14OVK019630,608,348,101,51,5                  
15--14OVK039620,5010,8310,671,51,5                  
15--14OVK027960,908,398,101,01,0                  
15--15OVK028551,057,567,251,01,0                  
15--15OVK027940,707,126,861,01,0                  
15--15OVK019641,436,807,071,51,0                  
15--15OVK027930,707,257,121,01,0                  
15--15OVK019650,637,076,741,51,5                  
15--15OVK028231,006,866,741,01,0                  
15--15OVK019661,227,326,801,51,5                  
16--11OVK041541,305,515,151,01,5                  
16--11OVK041581,065,174,721,51,0                  
16--11OVK041660,824,704,341,01,0                  
16--11OVK041521,117,016,741,01,0                  
16--11OVK120151,305,745,511,01,5                  
16--11OVK041600,577,567,061,01,5                  
16--11OVK120141,116,745,821,01,0                  
16--11OVK041530,595,444,891,01,0                  
16--11OVK120160,824,344,271,01,0                  
16--11OVK041571,065,174,721,51,0                  
16--11OVK041610,797,337,201,01,5                  
16--12OVK044871,804,794,091,51,5                  
16--12OVK044850,906,325,241,01,5                  
16--12OVK042441,055,794,821,51,5                  
16--12OVK041551,076,596,521,51,5                  
16--12OVK042451,056,755,791,51,0                  
16--12OVK041561,305,985,421,01,5                  
16--12OVK004381,804,824,791,51,5                  
16--12OVK044880,904,854,821,01,5                  
16--12OVK044650,406,386,321,51,5                  
16--12OVK044862,304,094,041,51,0                  
16--12OVK042481,207,076,461,51,5                  
16--13OVK048450,708,667,601,51,0                  
16--13OVK119980,707,606,821,51,0                  
16--13OVK1199633,008,087,601,01,0                  
16--13OVK042470,606,106,221,01,0                  
16--13OVK048500,406,826,211,01,0                  
16--13OVK048481,304,953,491,51,5                  
16--13OVK048491,106,224,951,51,5                  
16--14OVK025211,107,707,331,51,5                  
16--14OVK042380,706,486,361,01,0                  
16--14OVK042392,807,677,161,02,0                  
16--14OVK0423728,007,077,071,02,0                  
16--14OVK048190,708,637,901,01,0                  
16--14OVK048201,187,907,701,51,0                  
16--14OVK025221,108,547,701,51,5                  
16--14OVK048140,605,925,321,01,0                  
16--14OVK042331,007,746,921,51,5                  
16--14OVK042360,606,345,921,01,0                  
16--14OVK042350,606,366,411,01,0                  
16--14OVK048171,106,956,121,01,0                  
16--14OVK025200,937,337,161,51,5                  
16--14OVK048161,187,706,951,51,0                  
16--14OVK042340,807,527,741,01,0                  
16--15OVK119970,808,978,541,01,0                  
16--15OVK024921,207,657,291,51,5                  
16--15OVK028621,106,746,691,01,0                  
16--15OVK024911,008,088,081,01,0                  
16--15OVK024800,978,247,161,51,5                  
16--15OVK028591,106,696,341,01,0                  
17--10OVK041721,172,011,991,51,5                  
17--10OVK121592,071,801,601,01,0                  
17--10OVK041741,332,472,021,01,0                  
17--10OVK041851,471,000,701,51,5                  
17--10OVK120182,641,121,101,01,0                  
17--10OVK041712,071,601,341,01,0                  
17--10OVK042582,252,001,771,01,0                  
17--10OVK042571,493,792,001,01,0                  
17--10OVK041731,541,801,801,01,5                  
17--10OVK042311,001,671,091,51,0                  
17--11OVK042080,634,784,001,01,5                  
17--11OVK042091,324,003,861,01,5                  
17--11OVK042560,827,277,271,51,0                  
17--11OVK041591,084,503,861,01,5                  
17--12OVK043040,903,672,451,01,5                  
17--12OVK120200,827,847,271,51,0                  
17--12OVK044911,704,043,491,51,5                  
17--13OVK042460,406,003,211,01,0                  
17--13OVK044771,552,411,981,01,0                  
17--13OVK043050,902,452,451,01,5                  
17--13OVK044781,102,792,621,01,0                  
17--13OVK044751,102,622,411,01,0                  
17--13OVK044901,203,213,221,01,0                  
17--13OVK044891,603,493,211,51,5                  
17--14OVK048130,805,044,631,01,0                  
17--14OVK042821,005,353,841,51,5                  
17--14OVK025270,505,395,571,51,5                  
17--14OVK025140,504,943,951,51,5              OPD01606  
17--14OVK042910,805,685,321,01,0                  
17--14OVK0429014,005,205,201,01,0                  
17--14OVK048150,705,325,041,01,0                  
17--14OVK048120,904,634,441,01,5                  
17--14OVK048111,004,444,121,01,5                  
17--14OVK0428914,005,205,201,01,0                  
17--14OVK040880,505,804,941,51,5                OPD01605
17--15OVK025190,607,166,691,51,0                  
17--15OVK025180,606,695,961,51,0                  
17--15OVK025160,605,964,941,51,0                  
18--10OVK041831,431,281,281,51,0                  
18--10OVK041841,141,791,791,51,5                  
18--10OVK042302,641,111,051,01,0                  
18--10OVK120171,241,381,381,01,0                  
18--10OVK042221,541,221,221,01,0                  
18--11OVK042061,361,961,621,01,0                  
18--11OVK041980,655,515,511,51,5                  
18--11OVK041990,852,792,690,50,5                  
18--11OVK042030,852,792,790,50,5                  
18--11OVK041970,654,814,211,51,5                  
18--11OVK042050,654,214,211,51,5                  
18--11OVK042000,903,202,871,00,5                  
18--11OVK042040,804,043,761,00,5                  
18--11OVK045141,181,391,061,00,5                  
18--11OVK042010,903,533,201,00,5                  
18--11OVK045131,720,12-0,241,01,5                  
18--11OVK045151,181,391,061,00,5                  
18--11OVK042211,241,581,271,01,0                  
18--11OVK041950,622,211,970,50,5                  
18--14OVK042801,305,515,250,51,0                  
18--14OVK121570,505,805,721,01,0                  
18--14OVK120211,305,255,050,51,0                  
18--14OVK042880,705,555,061,01,0                  

"* Zie tabel: Onderhoudstroken met een afwijkende afmeting"

Afwijkende onderhoudsplicht oppervlaktewaterlichamen Categorie B
Legger Rucphen
KaartbladCode waterloop categorie Bafwijkende onderhoudsplicht
17--14OWL17269staat
17--14OWL15259staat
17--14OWL15265staat
17--14OWL15257staat