Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Gilze en Rijen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Brabantse Delta
Officiële naam regelingLegger oppervlaktewaterlichamen gemeente Gilze en Rijen
CiteertitelLegger oppervlaktewaterlichamen gemeente Gilze en Rijen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Kaarten zijn in te zien via brabantsedelta.nl/regels/legger

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5.1 Waterwet
 2. artikel 78 Waterschapswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201205-11-2015nieuwe regeling

12-06-2012

Onbekend

12IT020541

Tekst van de regeling

1 Inleiding

Wettelijke basis van de legger

In artikel 5.1 van de Waterwet is bepaald dat het waterschap zorg draagt voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructiemoeten voldoen. De Waterwet vermeldt de basisgegevens die de legger moeten bevatten. De ligging van de waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones en de profielen van vrije ruimte worden aangegeven op overzichtskaarten.

In de Waterwet is verder bepaald dat bij provinciale verordening voor leggers nadere voorschriften kunnen worden gegeven. Dat is gebeurd in de Verordening Water Noord-Brabant. Tevens bepaalt de Waterwet in artikel 5.1 dat bij provinciale verordening vrijstelling verleend kan worden aanzien van het in de legger vermelden van vorm, afmeting, constructie en de ligging van waterstaatswerken. Op basis van Verordening Water Noord-Brabant zijn de minst belangrijke delen van de oppervlaktewaterlichamen (bijv. greppels en oppervlaktewaterlichamen langs wegen die dienen voor de afwatering van die weg) vrijgesteld van opname in de legger. De Verordening Water bepaalt verder dat van de vrij meanderende wateren enkel de ligging wordt aangegeven, door middel van een zone waarbinnen de waterloop zich feitelijk kan bevinden. De legger op grond van de Waterwet moet worden onderscheiden van de onderhoudslegger als bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. In deze Waterschapswetlegger worden de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen aangewezen. Waterschap Brabantse Delta combineert beide leggers in één document.

Relatie tussen de legger en de Keur

De Keur stelt regels over waterstaatswerken, beschermingszones, profielen van vrije ruimte en grondwaterlichamen. Volgens de begripsbepalingen van zowel artikel 1.1 Waterwet als artikel 1.1 Keur gaat het om oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden, waterkeringen, ondersteunende kunstwerken en bijbehorende onderhoudsstroken en om beschermingzones, profielen van vrije ruimte die als zodanig in de legger zijn aangegeven en grondwaterlichamen. De legger is zodoende van belang voor de reikwijdte van de verbods- en beheerbepalingen van de Waterwet en de Keur.

Afbakening van deze legger

Deze legger heeft alleen betrekking op oppervlaktewaterlichamen die gelegen zijn in het gebied dat deze legger omvat. Bij de legger van de oppervlaktewateren zijn de bijbehorende ondersteunende kunstwerken inbegrepen. Oppervlaktewaterlichamen elders in het beheergebied van het waterschap vallen onder een andere legger. Daarnaast geldt dat voor bergingsgebieden en waterkeringen met een opgelegde normering eveneens aparte leggers van kracht zijn. In deze legger komen alleen kaden voor die geen opgelegde normering kennen op grond van hogere wet- of regelgeving en geen onderdeel van een bergingsgebied zijn.

Om aan de grenzen van de legger de relatie met andere leggers te duiden, kunnen keringen, oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden ter informatie wel op de leggerkaarten zijn aangegeven. Daarbij is wel vermeld dat dit enkel ter informatie is. Regels met betrekking tot maten, afmetingen en onderhoudsplichten ten aanzien van deze objecten zijn dan ook niet opgenomen in deze legger.

2 Toepassingsbereik

Deze legger is van toepassing op de oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende ondersteunende kunstwerken in de gemeente Gilze en Rijen. De ligging van het gebied is op de onderstaande overzichtskaart globaal aangegeven. De exacte ligging, begrenzingen, bijbehorende kunstwerken en dergelijke zijn weergegeven op de bij deze legger behorende leggerkaarten en de bijhorende leggertabellen.

toepassingsbereik gilze en rijen

In deze gebieden waren eerder al leggers vastgesteld. Voor zover de gebieden uit deze legger samenvallen

met de oude leggers, komen de oude leggers te vervallen. Het gaat om de volgende leggers:

 • ·

  Legger watersysteemgebied deelgebied Boven Mark vastgesteld;

 • ·

  ‘Legger op de watergangen 1e en 2e fase’, Vergadering van hoofdingelanden van het waterschapDe Dongestroom, 21 april 1994.

Bij de totstandkoming van deze legger is naast de geldende wet- en regelgeving (met name de Waterwet en de Verordening Water Noord-Brabant) toepassing gegeven aan de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ (2005). Deze beleidsregel geeft richtlijnen voor het indelen van oppervlaktewaterlichamen in categorieën, vooral ten behoeve van het vaststellen van leggers. De oudere leggers van het waterschap zijn nog gebaseerd op het beleid van de waterschappen voor de fusie naar waterschap Brabantse Delta in 2004. De beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ voorziet in het gaan hanteren van gelijke uitgangspunten voor het hele waterschap, bij herziening van de legger. Opgemerkt moet worden dat (zie de toelichting van de Keur waterschap Brabantse Delta en de Beleidsregel ‘Toepassing Waterwet en Keur’) in de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ nog de oude aanduidingen voor de categorieën waterlopen gebruikt worden. Dit doet aan het principe van ordenen in categorieën echter niets af.

3 Toelichting bij de leggeronderdelen

De legger bestaat naast dit leggerboek uit de volgende onderdelen:

 • ·

  De leggerkaarten: deze geeft de exacte ligging van de oppervlaktewaterlichamen, ondersteunende kunstwerken en onderhoudsstroken weer.

 • ·

  Een leggertabel: deze tabel bevat gegevens over maatvoeringen, functies en materialen van de oppervlaktewaterlichamen en de ondersteunende kunstwerken. Daarnaast geeft deze tabel de afmetingen van onderhoudsstroken en onderhoudsverplichtingen aan, in samenhang met de in deze legger opgenomen voorschriften.

 • ·

  Voorschriften: de legger bevat regels met betrekking tot onderhoudsverplichtingen en afmetingen van onderhoudsstroken.

In dit hoofdstuk slechts kort toegelicht welke informatie de legger bevat en hoe die informatie geraadpleegd kan worden.

Indeling in categorieën oppervlaktewaterlichamen

Voor de weergave van oppervlaktewaterlichamen, wordt een principieel onderscheid gemaakt tussen categorie A, categorie B en categorie C oppervlaktewaterlichamen. Omdat categorie A oppervlaktewaterlichamen van een groter belang zijn voor de waterhuishouding, zijn daar de maten en afmetingen in meer detail vastgelegd in de legger. In de onderstaande paragrafen wordt daarom steeds de splitsing gemaakt tussen categorie A en categorie B oppervlaktewaterlichamen. Categorie C oppervlaktewaterlichamen zijn niet van belang voor de publieke waterhuishouding en worden daarom niet in de legger opgenomen. Deze waterlopen kennen slechts één tot twee belanghebbenden. Enkele voorbeelden van categorie C oppervlaktewaterlichamen zijn; sloten die enkel dienen voor de afwatering van een weg- of spoorweg, blusvijvers, een greppel voor de afwatering van één perceel, perceelscheidingen.

3.1 Oppervlaktewaterlichamen

3.1.1 Categorie A oppervlaktewaterlichamen

Algemene uitgangspunten

Met betrekking tot oppervlaktewaterlichamen zijn alleen die gegevens opgenomen, welke karakteristiek zijn voor het hydrologisch functioneren en de specifieke functie die een waterloop kan hebben. Dit betekent dat in de leggertabel de volgende waarden in elk geval zijn opgenomen:

 • ·

  Bodembreedte

 • ·

  Bodemdiepte

 • ·

  Taludhelling linkerzijde

 • ·

  Taludhelling rechterzijde

 • ·

  Hoogteligging van de bodem bovenstrooms

 • ·

  Hoogteligging van de bodem benedenstrooms

 • ·

  Lengte

De maten vormen zowel het dwars- als lengteprofiel van een oppervlaktewaterlichaam. Deze maten zijn gerelateerd aan knooppunten in het watersysteem. Dit is hieronder schematisch weergegeven.

knooppunten in het watersysteem

Voor iedere streng tussen knooppunten zijn de maten van het dwarsprofiel opgenomen, de hoogteligging en de lengte t.o.v. het bovenstroomse knooppunt. Knooppunten liggen daar waar waterlopen samenkomen of daar waar het profiel van een waterloop verandert, zoals bijv. bij een bodemval of een overgang naar een andere taludhelling. In het uitzonderlijke geval dat de waterloop heel lang is zonder een profielverandering, kan omwille van de nauwkeurigheid van de leggergegevens een extra knooppunt opgenomen zijn.

De kengetallen die samen het profiel vormen zijn zodanig dat daaruit kenmerkende eigenschappen afgelezen kunnen worden. Ofwel deze eigenschappen zijn direct af te lezen, ofwel deze zijn rekenkundig te herleiden (voor rekenformules, zie bijlage II). In deze legger worden alleen die gegevens opgenomen die direct relevant zijn voor de definiëring van het oppervlaktewaterlichaam. Gegevens die eenvoudig herleid kunnen worden uit de legger, worden daarom niet apart opgenomen in de leggertabel. Zo kan bijvoorbeeld het verhang van een waterloop eenvoudig herleid worden uit de hoogteliggingen boven- en benedenstroom en de lengte van een waterloop, welke vermeld zijn in de legger. Daarnaast zijn in de legger de bovenbreedte van een waterloop aan het maaiveld en het normale waterpeil niet opgenomen. Het waterpeil is ofwel te vinden in het peilbesluit (indien het peilbeheerst gebied betreft), ofwel te herleiden uit technische eigenschappen uit opgenomen kunstwerken (bijvoorbeeld het stuwpeil bij een retentievoorziening), ofwel is deze niet aanwezig omdat het een vrijafwaterend watersysteem betreft welke geen vast peil kent. De bovenbreedte van een watergang kan eenvoudig berekend worden met de formules uit bijlage II.

Voor oppervlaktewaterlichamen geldt dat de taludhellingen en andere maten gelijk blijven over de hele lengte van een waterloop vak en dus geen significante afwijken vertonen. Daar waar er wel significante afwijkingen zijn, zoals bij een meanderende waterloop, is dat specifiek in de leggertabel aangegeven.

Voorzieningen voor afwijkende taluds

De bovenstaande uitgangspunten gelden in elk geval voor gevallen waarin er sprake is van een standaardprofiel, waarbij de taluds aan beide zijden gelijke hellingen hebben. Daarvan is echter niet altijd sprake. Enerzijds zijn er oppervlaktewaterlichamen met twee verschillende taludhellingen, anderzijds oppervlaktewaterlichamen met aan één of beide zijden een zogenaamd ‘accoladeprofiel’. In die gevallen gelden bijzondere aanduidingen in de leggertabel.

Bepalen van linker- en rechterzijde van een waterloop

Als er in de leggertabel onderscheid gemaakt wordt tussen de linkerzijde en de rechterzijde is het van belang dat helder is hoe objectief kan worden bepaald, welke zijde links en welke zijde rechts is. In de legger wordt daarom als uitgangspunt aangehouden dat geldt dat het profiel bekeken wordt met de stroomrichting mee. Met andere woorden, daar waar de legger spreekt over de linkerzijde, is dat de zijde aan de linkerkant van het oppervlaktewaterlichaam indien men kijkt met de stroom van het water mee. De stroomrichting is bij de grotere categorie A oppervlaktewaterlichamen met een pijltje op de leggerkaart aangegeven.

Accoladeprofielen

Een accoladeprofiel, ook wel een banket genoemd, is een profiel waarbij de oever van een oppervlaktewaterlichaam niet vanaf de bodem tot een het maaiveld doorloopt, maar de oever wordt onderbroken door een stuk vlakke (horizontale) oever. Het vlakke deel van de oever kan zich zowel onder als boven het waterpeil bevinden. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

accoladeprofiel

In het geval van een accoladeprofiel geldt de standaard opgenomen profielhelling alleen voor het stuk vanaf de bodem. Voor de accolade worden in de tabel de volgende extra maten opgenomen: hoogteligging van het accoladeprofiel t.o.v. de bodem, de breedte van de accolade en de taludhelling vanaf de accolade tot aan het maaiveld. Daarnaast wordt aangegeven of de accolade aan de linker- of rechterzijde ligt of aan beide zijden.

Specifieke uitgangspunten bij bijzondere typen oppervlaktewaterlichamen

Naast de gangbare soorten oppervlaktewaterlichamen (bijv. sloten en vaarten), bevat de legger ook bijzondere oppervlaktewaterlichamen waarvoor bijzondere specifieke uitgangspunten gelden. Voorbeelden van bijzondere waterlopen zijn bijv. meanderende waterlopen (geen vast profiel), retentievoorzieningen, vennen.

Meanderende oppervlaktewaterlichamen

Meanderende oppervlaktewaterlichamen zijn waterlopen zoals beken die geen vast profiel en geen vaste ligging hebben. In deze waterlopen hebben natuurlijke beekvormingsprocessen in meer of mindere mate vrij spel. In deze gevallen is er daarom geen sprake van een vast leggerprofiel of een vaste ligging. Op de leggerkaart zijn deze wateren aangegeven met een arcering, die het gebied aangeeft waarbinnen de waterloop zich bevindt of soms met een aparte brede lijn indien de meandering heel beperkt is. Van deze waterlopen is om hydraulische redenen wel een principeprofiel opgenomen, maar dit profiel stemt dus bij voorbaat niet overeen met de praktijk. Het principeprofiel dient in dat geval enkel om de hydraulische relatie te duiden met overige gedeelten van het watersysteem waar het meanderende oppervlaktewaterlichaam deel van uitmaakt.

Retentievoorzieningen

Retentievoorzieningen zijn bufferende voorzieningen om hemelwater, dat afstroomt van verhard oppervlak, op te vangen en gedoseerd af te voeren naar het oppervlaktewatersysteem. Dit is nodig omdat er anders piekafvoeren optreden, die wateroverlast kunnen veroorzaken. Kenmerkend voor retentievoorzieningen is dat deze een bepaalde bergende inhoud hebben, met andere woorden een beperkte tijd een waterschijf kunnen vasthouden, die daarna alsnog gedoseerd afgevoerd wordt. In de praktijk komen er wat de legger betreft 2 soorten retentievoorzieningen voor: retentie met een homogeen profiel en retentie zonder een homogeen profiel.

In het geval van een homogeen profiel is de retentievoorziening een duidelijk herkenbare bak met een profiel zoals een waterloop met een herkenbare knijpvoorziening (bijv. een retentiestuw). De inhoud (m3) van de retentie kan dan worden herleid uit de profielgegevens, de hoogte van de waterschijf (het herleiden uit de eigenschappen van de knijpvoorziening) en de lengte van de retentie (zie bijlage II voor berekeningsformules). In die gevallen wordt in de legger geen inhoud vermeld, maar alleen de aanduiding dat er sprake is van een oppervlaktewater met een retentiefunctie.

In het geval er geen sprake is van een homogeen profiel, bijvoorbeeld als de retentie is vormgegeven als een vijver, is er op basis van de ontwerpgegevens van de retentievoorziening wel opgenomen welke inhoud de waterschijf moet hebben (m3). Ook hier blijkt de hoogte van de te bufferen waterschijf uit de kengetallen van de knijpconstructie die in de legger zijn vermeld.

Vennen

Op grond van provinciaal beleid hebben sommige vennen in het beheergebied een bijzondere (natuur-) functie gekregen. Dit betekent dat deze oppervlaktewaterlichamen vanwege die bijzondere functie op grond van de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ de status ‘categorie A’ krijgen. Hydrologisch gezien zijn het echter (semi-)geïsoleerde wateren die geen minimaal vereist profiel kennen. In de legger worden daarom bij deze vennen geen profielen opgenomen, alleen de watervlakte wordt op kaart aangegeven.

3.1.2 Categorie B oppervlaktewaterlichamen

Voor categorie B oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze een minder groot belang voor de publieke waterhuishouding hebben. Voor deze waterlopen worden dan ook geen specifieke maten opgenomen, maar uitgegaan van een standaard minimumprofiel. Alleen daar waar een ander profiel noodzakelijk is (bijvoorbeeld ondieper dan standaard vanwege verdrogingsbestrijding), is dit specifiek aangegeven in de leggertabel.

Het standaard minimumprofiel voor categorie B oppervlaktewaterlichamen is:

 • ·

  Bodembreedte: 0,50 meter;

 • ·

  Diepte t.o.v. maaiveld: 0,80 meter;

 • ·

  Taludhellingen beide zijden: 1:1,5.

3.2 Bijzondere (ecologische) functies aan oppervlaktewaterlichamen

Aan oppervlaktewaterlichamen kunnen op grond van provinciaal beleid of regelgeving bijzondere (veelal ecologische) functies toegekend zijn, zoals ecologische verbindingszone, vismigratieroute, enzovoorts. Op grond van de beleidsregel ‘Waterlopen op orde’ worden deze oppervlaktewaterlichamen als categorie A waterloop aangemerkt. Door de bijzondere functie kunnen extra eisen aan het oppervlaktewaterlichaam of gelet op de Keur bijzondere regels ten behoeve van het onderhoud gelden. Daarom wordt in de leggertabel middels een aanduiding aangegeven welke bijzondere functie een oppervlaktewaterlichaam categorie A heeft, indien er een functie is toegekend.

3.3 Ondersteunende kunstwerken

In oppervlaktewaterlichamen komen allerlei ondersteunende kunstwerken voor. Veel voorkomende voorbeelden zijn duikers, dammen met duikers, stuwen, maar ook minder vaak voorkomende ondersteunende kunstwerken zoals bodemvallen of sifons. Alle ondersteunende kunstwerken hebben gemeen dat deze de werking van het oppervlaktewaterlichaam waarvan zij deel uitmaken beïnvloeden. Bijvoorbeeld duikers maken de doorstroom van water door een dam mogelijk, of verbinden oppervlaktewaterlichamen, maar hebben tevens een zeker opstuwend effect. Het is dan ook noodzakelijk om met name in de categorie A waterlopen op kenmerkende maten van ondersteunende kunstwerken op te nemen. Bij categorie B waterlopen is dit gezien het minder grote belang van deze waterlopen, minder relevant.

Kenmerkende eigenschappen voor ondersteunende kunstwerken zijn die maten en afmetingen die relevant zijn voor het functioneren van het kunstwerk. Welke kenmerken maten in de leggertabel wel of niet worden opgenomen per type ondersteunend kunstwerk, voert te ver in dit kader. Om hier toch een indicatie voor te geven is hieronder voor de voorbeelden ‘duikers’ en ‘stuwen’ toegelicht.

Duikers:

 • ·

  De omvang van de doorstroomopening van de duiker, want dit is bepalend voor de doorstroomcapaciteit (hetzij de binnendiameter bij een ronde duiker hetzij de breedte en hoogte aan de binnenkant bij een rechthoekige duiker).

 • ·

  De lengte van de duiker, want dit bepaald mede het opstuwend effect van de duiker.

 • ·

  De hoogteligging boven- en benedenstrooms, want de hoogte t.o.v. de bodem en het verhang bepalen mede de doorstroom van de duiker.

 • ·

  In het geval dat de duiker slecht in één richting water mag doorlaten is het relevant te weten of er een terugslagklep of iets dergelijks aanwezig moet zijn en aan welke kant van de duiker die zit.

Stuwen:

 • ·

  De hoogte van de stuw, want dat bepaald de mate van opstuwing dus het maximale peil achter de stuw.

 • ·

  De aanwezigheid van een gat in de stuw, bij retentiestuwen, waarbij de hoogte en maatgeving van dat gat van belang zijn. Dit is immers maatgevende waarden voor de hoeveel retentiecapaciteit achter de stuw.

 • ·

  Indien de stuw geen vaste stuw is maar in hoogte gevarieerd kan worden, is het van belang dit aan te geven met vermelding van de marges waarbinnen de hoogte gevarieerd kan worden.

3.4 Onderhoudsplicht

Voorheen was de onderhoudsplicht geregeld via de Keur in samenhang met de legger. De legger bevatte onderhoudsplichtigen voor leggerwaterlopen (=categorie A), de Keur een algemene regel voor de overige waterlopen. Conform de Waterschapswet legt de legger nu voor alle oppervlaktewaterlichamen vast wie de onderhoudsplichtigen zijn, dus ook voor andere oppervlaktewaterlichamen dan categorie A. Voor de verhouding met de Waterwetlegger wordt verwezen naar hoofdstuk 1.

In de Waterschapswetlegger geldt dat voor categorie A waterlopen de onderhoudsplichtige in de leggertabel is opgenomen. Voor de categorie B waterlopen geldt dat de onderhoudsplicht in het algemeen berust bij de eigenaar of gebruiker van de aan het oppervlaktewaterlichaam grenzende gronden, voor de halve breedte van dat oppervlaktewaterlichaam. Alleen daar waar een andere onderhoudsplicht geldt, is dit in de leggertabel apart aangegeven.

Oppervlaktewaterlichamen categorie C hebben geen belang voor de publieke waterhuishouding en zijn daarom niet in de legger opgenomen. Voor die oppervlaktewaterlichamen geldt dat de onderhoudsplicht van het oppervlaktewater en de ondersteunende kunstwerken volledig bij de eigenaren berusten. Het belang van dat onderhoud heeft echter primair een privaatrechtelijke achtergrond (Burgerlijk Wetboek) dan een publiek rechtelijke vanwege het ontbreken van een publiek waterhuishoudkundig belang. Voorbeelden van oppervlaktewaterlichaam categorie C zijn bijvoorbeeld blusvijvers, bermsloten enkel ten behoeve van de afwatering van een weg of spoorweg, enzovoorts.

Wat de onderhoudsplichten feitelijk inhouden, staat in de Keur en de Waterwet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het onderhouden van het doorstroomprofiel (bijv. het schoonhouden van duikers zodat deze niet verstopt raken) en het bouwkundig onderhoud oftewel het in goede staat van onderhoud houden van het kunstwerk (bijv. een duiker die versleten is vervangen door een nieuwe).

3.5 Onderhoudsstroken

Voor het uitvoeren van machinaal onderhoud (zowel jaarlijks maaien als periodiek uitbaggeren tot leggerdiepte) dient voldoende ruimte naast het oppervlaktewaterlichaam vrij te zijn. Voor categorie A oppervlaktewaterlichamen werd tot de inwerkingtreding van de Waterwet de onderhoudsstrook via de Keur afgedwongen. De onderhoudsstrook was per definitie 4 meter + 1 meter extra ter bescherming aan beide zijden bij leggerwaterlopen (=categorie A oppervlaktewaterlichamen). Met de Waterwet worden de onderhoudsstroken nu in de legger gedefinieerd.

Alleen onderhoudsstroken langs categorie A oppervlaktewaterlichamen

In deze legger geldt dat zoals voorheen alleen een onderhoudsstrook langs categorie A waterlopen aangehouden wordt. Voor categorie B worden geen onderhoudsstroken gedefinieerd. Vanwege het minder grote belang voor de waterhuishouding ligt het onderhoud daarvan van oudsher vrijwel nooit bij het waterschap maar bij de aanliggende eigenaren en is er dus geen voorziening voor machinaal onderhoud door het waterschap nodig. Daar waar het onderhoud wel van oudsher bij het waterschap ligt, geldt dat voorheen ook geen onderhoudsstroken vrijgehouden werden. De thans gehanteerde werkwijze is daarmee gelijk aan de werkwijze die van oudsher gevoerd werd, voordat de Waterwet van kracht werd.

Standaard afmetingen onderhoudsstroken

Gelet op het bestaande regime van onderhoudsstroken en de regels zoals deze in de Keur zijn opgenomen geldt dat de standaardafmeting van een onderhoudsstrook 5 meter vanuit de insteek van een oppervlaktewaterlichaam is, en dat er aan beide zijden een onderhoudsstrook ligt. Dit is afgestemd op machinaal onderhoud vanaf de kant, waarbij het principe geldt dat beide zijden gelijk belast worden. In de legger worden alleen afwijkingen van die standaardregel vermeld, bijvoorbeeld als de onderhoudsstrook aan één zijde of beide zijden kleiner is. Dit komt onder andere voor bij oppervlaktewaterlichamen die niet vanaf de kant, maar vanaf het water met maaiboten onderhouden worden. Dit komt ook voor in situaties die al jaren geleden zijn ontstaan en waarbij toen rechtmatig permanente obstakels zijn aangebracht (meestal gebouwen), nog voordat de huidige regels zijn ontstaan. In het voorbeeld waarbij onderhoud plaatsvindt met een maaiboot is een onderhoudsstrook van 1 meter vaak voldoende. In dat geval is die kleine onderhoudsstrook voornamelijk nog nodig voor baggerwerkzaamheden welke eens in de aantal jaren uitgevoerd moeten kunnen worden om de leggerdiepte te handhaven.

In de onderstaande figuren is dit standaardprincipe visueel uitgebeeld.

Principeprofiel basisprofiel:

principebasisprofiel

Principeprofiel accoladeprofiel:

principeprofiel accolade

A = 5 meter

Bijzondere regel bij verankerde damwanden/kademuren

Langs oppervlaktewaterlichamen van de categorie A komen ook damwanden en kademuren (bijv. voor scheepvaart) voor die in de grond verankerd zijn tegen wegzakken. In die gevallen geldt van oudsher een afwijkende maat voor de onderhoudsstrook, waarbij de verankering maatgevend is. De verankering moet immers vervangen of gerepareerd kunnen worden. De regel voor deze gevallen is, dat de onderhoudsstrook in deze gevallen strekt tot 1 meter achter de verankering van de damwand. In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.

Principeprofiel verankerde damwand of kademuur:

Principeprofiel verankerde damwand of kademuur

B = 1,00 meter

3.6 Beschermingszones

De Waterwet en de Keur bieden de mogelijkheid om naast onderhoudsstroken ook beschermingszones langs oppervlaktewaterlichamen aan te wijzen. Een beschermingszone biedt extra bescherming aan een oppervlaktewaterlichaam of een waterkering tegen grote ontgravingen en explosiegevaarlijke inrichtingen. In de praktijk is deze extra bescherming bij oppervlaktewaterlichamen categorie A hoogst zelden nodig. Bovendien voorziet de onderhoudsstrook al in een voldoende mate van bescherming, vanwege op grond van de Keur geldende beperkingen op onderhoudsstroken. In beginsel worden er daarom geen beschermingszones aangewezen. Alleen in specifieke situaties waar een extra bescherming nodig is omdat de onderhoudsstrook klein is en toch gezien de lokale situatie extra bescherming nodig is, kan een beschermingszone aangewezen worden in de legger. Deze beschermingszone is hooguit net zo breed als de onderhoudsstrook zou zijn (5 meter vanuit de insteek of 1 meter vanuit een verankering bij een kademuur). Daarmee komt de werkingssfeer van een beschermingszone overeen met de Keurregels van voor de inwerkingtreding van de Waterwet.

4 Voorschriften

Artikel 1 Hoofdelijke aansprakelijkheid

 • 1. Wanneer percelen met een beperkt recht zijn bezwaard, dan wel krachtens persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, rusten de in deze legger aan de eigenaar opgelegde verplichtingen van de Keur ook op de beperkt gerechtigden en in geval er sprake is van een persoonlijk recht ook op de gebruikers.

 • 2. Voor de nakoming van de in de Keur aan de eigenaar opgelegde verplichtingen is ieder van de genoemde gerechtigden alsmede de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 2 Onderhoudsplicht ondersteunende kunstwerken

 • 1. De verplichting tot het schoonhouden van het doorstromingsprofiel van een ondersteunend kunstwerk zoals bedoeld in de Keur rust op de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam waartoe het ondersteunend kunstwerk behoord, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De verplichting tot het in goede staat van onderhoud houden van een ondersteunend kunstwerk (bouwkundig onderhoud) zoals bedoeld in de Keur rust op de onderhoudsplichtige van het oppervlaktewaterlichaam waartoe het ondersteunend kunstwerk behoord, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 3 Onderhoudsplicht oppervlaktewateren categorie A

De onderhoudsplicht voor oppervlaktewaterlichamen categorie A zoals bedoeld in de Keur berust bij het waterschap, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

Artikel 4 Onderhoudsplichten oppervlaktewateren categorie B

 • 1. De onderhoudsplicht voor oppervlaktewaterlichamen categorie B zoals bedoeld in de Keur berust bij de eigenaar van de aan het oppervlaktewaterlichaam grenzende gronden, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De onderhoudsplicht van een eigenaar van gronden grenzend aan oppervlaktewaterlichaam strekt zich uit tot de halve breedte van het aan die gronden grenzende oppervlaktewaterlichaam, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 3. Een oppervlaktewaterlichaam categorie B heeft de volgende minimale standaardafmetingen, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald:

  • ·

   Bodembreedte: 0,50 meter;

  • ·

   Diepte ten opzichte van het maaiveld: 0,80 meter;

  • ·

   Taludhelling aan beide zijden: 1:1,5.

Artikel 5 Onderhoudsstroken

 • 1. De onderhoudsstrook langs een oppervlaktewaterlichaam categorie A zoals bedoeld in de Keur bedraagt aan beide zijden 5 meter vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald.

 • 2. De onderhoudsstrook langs een oppervlaktewaterlichaam categorie A welke voorzien is van een verankerde damwand of kademuur bedraagt aan de zijde met de kademuur tot 1 meter vanaf het achterste punt van de verankering, tenzij in de leggertabel van deze legger anders is bepaald. Indien aan de andere zijde van het oppervlaktewaterlichaam geen verankerde damwand of kademuur aanwezig is, geldt aan die zijde lid 1 onverkort.

Artikel 6 Beschermingszones

In de leggertabel van deze legger kunnen beschermingszones zijn aangewezen zoals bedoeld in de Keur.

Bijlage I: Begrippenlijst

In deze legger worden de onderstaande begrippen gehanteerd (voor zover deze niet in de Waterwet of de Keur zijn gedefinieerd).

bouwkundig onderhoud

het in goede staat van onderhoud houden van een ondersteunend kunstwerk.

kade

een als zodanig in een legger aangewezen overige waterkering of waterkerende hoogte.

Keur

Keur waterschap Brabantse Delta.

legger bergingsgebieden

legger specifiek voor bergingsgebieden.

legger waterkeringen

legger specifiek voor waterkeringen.

het waterschap:

het waterschap Brabantse Delta.

Bijlage II: Berekeningen aan profielen

In deze legger zijn waarden voor bijvoorbeeld bovenbreedten van oppervlaktewaterlichamen niet opgenomen, omdat deze uit de gegevens in de legger berekend kunnen worden. Ter informatie is hieronder uitgewerkt hoe die berekeningen gedaan kunnen worden.

Berekening bovenbreedte van een oppervlaktewaterlichaam

Voor wat betreft de breedte van de waterloop aan het maaiveld geldt dat deze eenvoudig berekend kan worden uit de opgenomen leggergegevens. Indien de taludhelling aan beide zijden gelijk is:

berekening bovenbreedte

Berekening van retentie-inhoud

Om de inhoud van een retentie te berekenen is naast de lengte van de retentie ook het oppervlak van het dwarsprofiel van gebufferde waterschijf nodig. Deze oppervlakte is het verschil tussen de oppervlakte van de waterschijf met retentieschijf (A) en de oppervlakte van de waterschijf zonder retentieschijf (B). Dit is in de onderstaande figuur schematisch uitgebeeld.

berekening retentie-inhoud

Bijlage III: Leggertabellen

Bodemval
Legger Gilze-Rijen
Kaartblad Code bodemvalBodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Breedte (m)Drempelhoogte(mNAP)
14--26KBV0000915,1314,251,515,13
16--24KBV0003110,089,621,010,81
16--25KBV0003011,8011,250,911,80
16--25KBV0120113,5113,221,013,67
17--23KBV000337,106,001,07,10
17--24KBV0002711,3510,701,011,35
17--25KBV0002612,8012,200,912,80
19--23KBV001355,905,121,05,90
19--26KBV000256,486,101,06,48
21--26KBV000464,303,901,24,30
Duiker
Legger Gilze-Rijen
KaartbladCode duikerBOB bovenstrooms (mNAP)BOB benedenstrooms (mNAP)Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Doorstroomlengte (m)Hoogte of diameter (m)Breedte (m)Vorm duikerAfsluitbaarOnderhoudsplichtige bouwkundig*
14--24KDU1548613,7013,8013,7513,8550,50  rondNEEGZE00E 00907
14--24KDU1550213,0013,0013,0813,08120,80  rondNEEstaatsbosbeheer
14--24KDU1551912,4512,4512,5012,5070,50  rondNEEGZE00E 02073
14--24KDU2408014,0514,0514,1014,10100,50  rondNEEstaatsbosbeheer
14--24KDU2408114,1914,1614,1613,66130,50  rondNEEstaatsbosbeheer
14--24KDU2408215,1515,1314,8814,78100,50  rondNEEstaatsbosbeheer
14--24KDU2408312,7712,7712,8212,8290,50  rondNEEstaatsbosbeheer
14--24KDU2408413,2913,2113,0913,0180,50  rondNEEstaatsbosbeheer
14--24KDU2408512,6512,6512,7012,70180,50  rondNEEstaatsbosbeheer
14--25KDU1547515,2015,2015,3115,29150,80  rondNEEGZE00E 01274
14--25KDU1547615,2015,2015,1515,1880,50  rondNEEGZE00E 01155
14--25KDU1547715,9315,9115,9315,9450,50  rondNEEGZE00E 00831
14--25KDU1547815,5015,4915,5015,49100,50  rondNEEGZE00E 01273
14--25KDU1547915,3915,3415,3915,3460,50  rondNEEGZE00E 01788
14--25KDU1548015,2615,1915,2615,19130,50  rondNEEGZE00E 01788
14--25KDU1548115,1515,1015,1115,10110,50  rondNEEGZE00E 00686
14--25KDU1548215,1015,0015,1515,05110,50  rondNEEGZE00E 00506
14--25KDU1548315,0014,9015,1014,97140,50  rondNEEGZE00E 01185
14--25KDU2407715,4315,3515,2715,1590,20  rondNEEGZE00E 01681
14--25KDU2407815,0714,9715,1515,0580,80  rondNEEstaatsbosbeheer
14--25KDU2407915,2715,3715,4115,4350,80  rondNEEstaatsbosbeheer
14--25KDU2408615,9715,9416,0315,9350,60  rondNEEGZE00E 01636
14--25KDU2408716,0916,1416,1416,0780,50  rondNEEGZE00E 01681
14--25KDU2408815,4615,4415,2715,3780,50  rondNEEGZE00E 01681
14--26KDU0083416,1516,1516,2016,20110,40  rondNEEwaterschap
14--26KDU0083716,1716,3116,2516,23130,50  rondNEEGZE00O 00205
14--26KDU0083815,8315,8315,6915,7790,801,30muilNEEGZE00O 00203
14--26KDU0083915,9715,9716,1016,10120,801,30muilNEEgemeente
14--26KDU0084015,0815,0814,9614,7580,50  rondNEEwaterschap
14--26KDU0084114,9314,9314,7514,6681,001,60muilNEEGZEO24 00002
14--26KDU0084213,7113,7113,7313,6991,001,60muilNEEwaterschap
14--26KDU0141815,2815,2815,0415,01110,50  rondNEEgemeente
14--26KDU2608016,3616,4116,4316,4290,50  rondNEEAPN03L 00516
15--22KDU154735,895,925,765,6971,00  rondNEEgemeente
15--22KDU155655,755,665,805,7120,800,90heulNEEGZE00F 00319
15--22KDU155665,685,625,765,6520,700,90heulNEEGZE00F 00331
15--23KDU1554911,3010,9511,3511,00100,30  rondNEEGZE00F 00922
15--23KDU1555010,6010,6010,6510,65110,40  rondNEEGZE00F 00922
15--23KDU1555110,4010,4010,4510,4590,30  rondNEEgemeente
15--23KDU155529,809,909,859,95100,40  rondNEEGZE00F 00783
15--23KDU155539,909,909,959,9570,40  rondNEEGZE00F 00783
15--24KDU1551114,4014,4014,4514,45100,50  rondNEEGZE00E 01437
15--24KDU1551214,3014,3014,3014,3070,50  rondNEEGZE00E 00995
15--24KDU1551314,3014,3014,3014,3090,50  rondNEEGZE00E 01436
15--24KDU1551414,2514,2514,3014,3090,30  rondNEEGZE00E 01436
15--24KDU1551514,1014,1014,1514,15160,40  rondNEEGZE00E 01436
15--24KDU1551614,1014,1014,1514,1560,50  rondNEEGZE00E 02073
15--24KDU1551713,9813,6014,0313,6580,50  rondNEEGZE00E 02073
15--24KDU1551813,3013,3013,3513,35110,50  rondNEEGZE00E 02073
15--24KDU1553112,0111,9812,0612,0340,30  rondNEEGZE00F 00899
15--24KDU1553211,8011,8011,8511,8550,50  rondNEEGZE00F 00899
15--24KDU1554512,6012,6012,6512,65110,40  rondNEEGZE00F 01010
15--24KDU1554612,7012,7012,7512,75130,30  rondNEEGZE00F 01010
15--24KDU1554711,7011,7011,7511,75200,40  rondNEEGZE00F 01010
15--24KDU1554811,3011,3011,3511,35100,40  rondNEEGZE00F 00922
15--24KDU1582411,9111,8811,7411,89210,50  rondNEEGZE00O 01091
15--25KDU1551014,5014,5014,5514,5590,40  rondNEEGZE00E 01164
15--25KDU1580415,4215,4215,4015,41140,50  rondNEEgemeente
15--25KDU1580515,4215,4015,3015,2790,40  rondNEEGZE00O 00328
15--25KDU1580615,1515,1715,1815,1460,50  rondNEEwaterschap
15--25KDU1580714,9814,9714,8714,80110,50  rondNEEGZE00O 00327
15--25KDU1580814,5814,6014,5414,5890,50  rondNEEGZE00O 00327
15--25KDU1580914,4514,4514,5014,41110,50  rondNEEGZE00O 00318
15--25KDU1581415,3515,3515,4015,40130,50  rondNEEgemeente
15--25KDU1581515,5015,4415,4515,33130,50  rondNEEgemeente
15--25KDU1581615,3615,2915,2015,0250,40  rondNEEGZE00O 00404
15--25KDU1581715,1715,0615,0015,01520,50  rondNEEGZE00O 00406
15--25KDU1581815,1515,1315,0214,90180,50  rondNEEgemeente
15--25KDU1581915,0414,8714,8914,9690,60  rondNEEGZE00O 00390
15--25KDU1582014,9915,0014,7614,7590,60  rondNEEGZE00O 00390
15--25KDU1582114,4514,4714,5014,40110,60  rondNEEgemeente
15--25KDU1582214,4114,4214,3214,17100,60  rondNEEGZE00O 00311
15--25KDU1582313,9714,0314,0213,96100,60  rondNEEGZE00O 00801
15--25KDU1589015,0214,9814,8814,9280,50  rondNEEGZE00O 00319
15--25KDU1589114,7214,7214,7714,7770,50  rondNEEGZE00O 00319
15--25KDU1589214,9014,9014,9514,9580,50  rondNEEGZE00O 00319
15--25KDU1589314,6014,6214,6614,6290,50  rondNEEGZE00O 00316
15--25KDU1589414,4014,3814,4614,44130,60  rondNEEgemeente
15--25KDU1589513,6313,7713,7413,70140,80  rondNEEgemeente
15--25KDU1589612,2812,3312,3412,45131,00  rondNEEgemeente
15--25KDU2406714,3314,3714,3914,4780,60  rondNEEGZE00O 00689
15--25KDU2407115,1215,1415,0115,0460,50  rondNEEGZE00O 00406
15--25KDU2407214,9714,9715,0115,0230,60  rondNEEGZE00O 00406
15--25KDU2407315,1815,1115,1715,0470,50  rondNEEGZE00O 00319
15--25KDU2407515,3515,4115,3215,4770,50  rondNEEGZE00O 00335
15--25KDU3003914,5014,5014,5514,55110,40  rondNEEGZE00E 01164
15--26KDU0016111,3111,2511,3610,8740,50  rondNEEGZE00O 00110
15--26KDU0016211,9811,9511,9811,6940,50  rondNEEwaterschap
15--26KDU0016712,4912,4712,4712,3340,50  rondNEEwaterschap
15--26KDU0016812,4812,4112,4312,1640,40  rondNEEwaterschap
15--26KDU0084313,3513,3513,2913,32130,50  rondNEEgemeente
15--26KDU0084413,2513,2513,1913,17110,50  rondNEEgemeente
15--26KDU0084513,0713,0713,1213,1280,50  rondNEEwaterschap
15--26KDU0084613,0813,0813,1313,1271,001,60muilNEEwaterschap
15--26KDU0084713,0613,0413,0013,04261,001,60muilNEEgemeente
15--26KDU0084813,0412,9113,0012,82361,001,60muilNEEgemeente
15--26KDU0084913,2113,2113,2613,26100,40  rondNEEgemeente
15--26KDU0085011,7711,5111,4011,10271,002,00rechthoekigNEEgemeente
15--26KDU0086113,4513,4513,2312,90140,50  rondNEEgemeente
15--26KDU0086212,8212,8212,6812,62110,50  rondNEEGZE00O 00138
15--26KDU0086313,4513,4513,5013,42140,50  rondNEEgemeente
15--26KDU0086413,3513,3513,1212,98250,50  rondNEEgemeente
15--26KDU0086512,5912,7112,6412,6590,50  rondNEEGZE00O 00636
15--26KDU0086712,1412,2212,1612,17100,50  rondNEEGZE00O 00125
15--26KDU0086811,9311,9711,8911,8790,50  rondNEEGZE00O 00125
15--26KDU0086911,6311,7111,6811,75100,50  rondNEEGZE00O 00125
15--26KDU0087011,7911,6311,8011,69170,90  rondNEEgemeente
15--26KDU0087111,3311,4111,4211,59100,90  rondNEEGZE00O 00108
15--26KDU0088413,3513,3513,4013,28110,500,50rechthoekigNEEgemeente
15--26KDU0088512,2512,1312,3212,20350,70  rondNEEgemeente
15--26KDU2406912,3912,4612,4012,4690,50  rondNEEGZE00O 00125
15--26KDU2407012,5312,5312,3812,1040,80  rondNEEGZE00O 00636
16--23KDU1553510,009,9010,009,95130,30  rondNEEGZE00F 00732
16--23KDU1553610,1010,1010,1510,15120,30  rondNEEGZE00F 00782
16--23KDU155379,909,909,959,9570,50  rondNEEGZE00F 00782
16--23KDU155389,759,709,809,7570,50  rondNEEGZE00F 00783
16--23KDU155399,309,159,359,20100,50  rondNEEGZE00F 00783
16--23KDU155408,908,908,958,9560,50  rondNEEGZE00F 00783
16--23KDU155418,508,458,558,5060,50  rondNEEGZE00F 00783
16--23KDU155428,308,258,358,30140,50  rondNEEGZE00F 00783
16--23KDU155438,008,008,058,05140,60  rondNEEGZE00F 00783
16--23KDU156597,417,417,477,47130,60  rondNEEgemeente
16--23KDU158568,158,138,187,9880,50  rondNEEGZE00P 00761
16--23KDU158578,037,778,087,82140,50  rondNEEGZE00P 00062
16--24KDU1553311,4011,3511,4511,40110,30  rondNEEGZE00F 00899
16--24KDU1553411,0010,9011,0010,9580,50  rondNEEGZE00F 00922
16--24KDU1582511,9011,8811,7311,81110,50  rondNEEGZE00O 01091
16--24KDU1584511,0411,0211,0411,0280,80  rondNEEGZE00O 00769
16--24KDU1584610,5810,6610,6610,5580,80  rondNEEGZE00O 00769
16--24KDU1584710,6310,7310,5610,2890,80  rondNEEGZE00O 00676
16--24KDU1584810,5810,6410,4810,3680,80  rondNEEGZE00O 00499
16--24KDU158499,519,609,599,41100,80  rondNEEGZE00O 00500
16--24KDU158509,539,509,339,0980,80  rondNEEGZE00O 00501
16--24KDU158519,208,879,088,66250,90  rondNEEgemeente
16--24KDU158529,439,419,439,41120,50  rondNEEgemeente
16--24KDU158539,949,899,999,94230,50  rondNEEGZE00P 00094
16--24KDU1589810,8110,7110,5410,4581,20  rondNEEGZE00O 00531
16--24KDU1589910,4210,4810,3410,2691,20  rondNEEGZE00O 00528
16--24KDU159009,939,9210,1310,03151,20  rondNEEgemeente
16--24KDU1590110,0610,079,899,7291,20  rondNEEGZE00O 00508
16--24KDU159029,919,9610,059,79101,20  rondNEEGZE00O 00507
16--24KDU159039,769,859,869,7191,20  rondNEEGZE00O 00506
16--24KDU159049,849,809,879,5481,20  rondNEEGZE00O 00729
16--24KDU159058,828,829,009,00111,001,80rechthoekigNEEGZE00O 00729
16--24KDU159068,798,728,608,4991,802,00rechthoekigNEEgemeente
16--24KDU159078,288,298,268,2461,201,50rechthoekigNEEGZE00P 00665
16--24KDU159087,657,627,367,55131,201,50rechthoekigNEEgemeente
16--24KDU2406410,6010,6510,2410,4090,80  rondNEEGZE00O 00670
16--25KDU0257813,0112,8712,9812,81110,50  rondNEEGZE00O 00942
16--25KDU1581115,2815,2615,0915,19110,50  rondNEEGZE00L 03272
16--25KDU1581215,0115,1715,0515,18200,50  rondNEEgemeente
16--25KDU1581315,5415,4215,3615,2590,50  rondNEEGZE00O 00391
16--25KDU1582611,5411,5111,5411,38100,50  rondNEEGZE00O 01091
16--25KDU1582714,7514,6814,8014,6970,30  rondNEEgemeente
16--25KDU1582813,9313,9113,9813,9150,30  rondNEEGZE00O 00378
16--25KDU1582913,7513,8513,8013,8560,30  rondNEEGZE00O 00378
16--25KDU1583013,5513,5613,5913,58120,50  rondNEEgemeente
16--25KDU1583113,5113,4913,5613,3990,50  rondNEEGZE00O 00964
16--25KDU1583212,3312,2712,2411,96110,50  rondNEEGZE00O 00449
16--25KDU1583312,0611,9411,9611,79100,50  rondNEEGZE00O00449
16--25KDU1583411,5711,6211,6211,59110,50  rondNEEGZE00O00443
16--25KDU1583511,6211,5811,6211,3980,50  rondNEEGZE00O00443
16--25KDU1583613,0613,0613,1112,94220,40  rondNEEgemeente
16--25KDU1583712,4012,4012,4512,45110,50  rondNEEGZE00O 00578
16--25KDU1583812,4012,4012,4512,45120,50  rondNEEGZE00O 00578
16--25KDU1583912,3812,4412,4712,40100,50  rondNEEwaterschap
16--25KDU1584013,8613,7413,5513,39120,50  rondNEEgemeente
16--25KDU1584112,1012,1512,0412,00100,50  rondNEEwaterschap
16--25KDU1584211,8911,9211,9511,6590,50  rondNEEwaterschap
16--25KDU1584313,9513,9313,9613,95110,50  rondNEEgemeente
16--25KDU1584411,2511,2511,1810,9890,80  rondNEEGZE00O 00897
16--25KDU1589711,3011,3111,3811,35271,201,20rechthoekigNEEgemeente
16--25KDU2406511,5811,5011,4411,3760,70  rondNEEwaterschap
16--25KDU2406613,2913,2113,2313,2560,70  rondNEEwaterschap
16--26KDU0080711,4511,4511,5011,54120,50  rondNEEgemeente
16--26KDU0087210,6810,6810,4410,26171,002,00rechthoekigNEEgemeente
16--26KDU0087310,8110,8110,9210,80130,801,30rechthoekigNEEgemeente
16--26KDU0087410,4010,4010,4510,45310,70  rondNEEgemeente
16--26KDU008759,099,099,089,12311,002,00rechthoekigNEEgemeente
16--26KDU2406810,6110,5710,5310,4050,50  rondNEEGZE00O 00053
16--27KDU0080611,3611,3611,1011,02111,001,80rechthoekigNEEgemeente
16--27KDU0080811,1011,1011,0111,04100,60  rondNEEGZE00O 00080
16--27KDU0080910,3010,3010,4310,49101,502,50rechthoekigNEEGZE00O 00082
16--27KDU2407611,0210,9810,9910,9140,50  rondNEEGZE00O 00082
17--23KDU156417,497,377,477,35150,60  rondNEEGZE00P 01110
17--23KDU156427,187,197,247,30140,60  rondNEEGZE00P 00910
17--23KDU156437,257,247,217,2450,60  rondNEEGZE00P 00910
17--23KDU156447,177,077,237,13130,60  rondNEEgemeente
17--23KDU156457,337,327,227,1060,60  rondNEEGZE00P 00117
17--23KDU158548,468,518,518,48150,50  rondNEEGZE00P 00048
17--23KDU158558,478,468,378,40160,50  rondNEEgemeente
17--23KDU158687,187,177,096,8490,90  rondNEEGZE00P 00214
17--23KDU158706,566,506,656,1980,90  rondNEEwaterschap
17--23KDU158735,925,865,985,9280,60  rondNEEwaterschap
17--23KDU158757,006,987,057,0390,50  rondNEEwaterschap
17--23KDU158765,705,455,755,50110,30  rondNEEwaterschap
17--23KDU159097,027,116,916,9231,201,40rechthoekigNEEGZE00P 00680
17--23KDU159107,067,077,057,0591,001,80rechthoekigNEEGZE00P 00680
17--23KDU159117,137,146,906,9881,001,80rechthoekigNEEGZE00P 00679
17--23KDU159126,967,006,766,7081,001,80rechthoekigNEEGZE00P 00672
17--23KDU159136,486,436,236,14151,002,00rechthoekigNEEgemeente
17--23KDU159146,406,496,055,9071,001,70rechthoekigNEEGZE00P 00153
17--23KDU159155,365,375,245,23681,502,50rechthoekigNEEgemeente
17--24KDU1586011,3510,9711,4011,0290,50  rondNEEwaterschap
17--24KDU1586111,8611,8611,9811,93121,50  rondNEEgemeente
17--24KDU1586210,1810,1510,1510,2290,60  rondNEEGZE00P 00014
17--24KDU158639,619,619,719,7181,00  rondNEEgemeente
17--24KDU158649,679,679,859,66541,00  rondNEEgemeente
17--24KDU158659,659,659,649,46100,70  rondNEEgemeente
17--24KDU158669,129,129,189,18100,60  rondNEEGZE00P00006
17--24KDU158679,339,309,399,36160,60  rondNEEgemeente
17--24KDU158697,968,047,877,7180,90  rondNEEGZE00P 00215
17--24KDU158718,768,818,668,7890,70  rondNEEgemeente
17--24KDU158728,558,638,588,67720,90  rondNEEgemeente
17--24KDU1594511,0211,0610,9410,7480,50  rondNEEGZE00P 01103
17--25KDU0006412,9012,9912,9413,0560,50  rondNEEGZE00P 00632
17--25KDU1571612,8212,8112,8712,86150,50  rondNEEgemeente
17--25KDU1571712,7012,6812,6412,71140,60  rondNEEgemeente
17--25KDU1571812,6012,0012,6512,0590,50  rondNEEGZE00P 00299
17--25KDU1571912,5112,5312,3012,3180,50  rondNEEGZE00P 00660
17--25KDU1572012,2112,2712,1912,1570,50  rondNEEGZE00P 00661
17--25KDU1585913,6513,6213,6513,68110,50  rondNEEGZE00P 00864
17--25KDU1594312,1412,1312,1912,13130,50  rondNEEgemeente
17--25KDU1594411,6911,6811,6311,6470,50  rondNEEGZE00P 01103
17--25KDU2406313,6813,6813,7313,74120,50  rondNEEgemeente
17--26KDU008769,109,109,159,15351,902,00rechthoekigNEEgemeente
18--23KDU157356,026,136,076,18130,50  rondNEEgemeente
18--23KDU157366,006,176,085,9690,50  rondNEEwaterschap
18--23KDU158746,906,876,956,92100,30  rondNEEGZE00P 00235
18--23KDU159586,036,116,216,20101,20  rondNEEGZE00P 00413
18--23KDU159595,875,976,066,0191,20  rondNEEGZE00P 00412
18--23KDU159605,865,825,976,03101,20  rondNEEGZE00P 00416
18--23KDU159615,675,555,795,6791,20  rondNEEGZE00P 00411
18--23KDU159625,305,335,545,5391,20  rondNEEGZE00P 00406
18--24KDU157289,689,669,739,7190,50  rondNEEGZE00P 00287
18--24KDU157308,688,688,578,6660,70  rondNEEwaterschap
18--24KDU157317,197,187,267,28130,70  rondNEEGZE00P 00860
18--24KDU157327,277,157,276,97180,50  rondNEEGZE00P 00341
18--24KDU157336,756,816,806,7490,50  rondNEEwaterschap
18--24KDU157346,646,626,756,62110,70  rondNEEGZE00P 00336
18--24KDU157376,656,656,636,62170,30  rondNEEgemeente
18--24KDU1594610,5910,6710,6310,6190,50  rondNEEGZE00P 00292
18--24KDU1594710,3110,3310,3110,2860,50  rondNEEGZE00P 01128
18--24KDU1594810,2010,2010,2510,2590,50  rondNEEGZE00P 00839
18--24KDU159499,028,939,078,95150,50  rondNEEGZE00P 00283
18--24KDU159508,268,198,318,1390,50  rondNEEGZE00P 00283
18--24KDU159518,007,947,908,0190,50  rondNEEGZE00P 00612
18--24KDU159527,817,897,907,89110,50  rondNEEGZE00P 00281
18--24KDU159537,417,487,317,38130,60  rondNEEGZE00P 00861
18--24KDU159547,127,077,167,09130,60  rondNEEgemeente
18--24KDU159556,816,796,696,6080,60  rondNEEwaterschap
18--24KDU159566,166,166,286,28141,20  rondNEEgemeente
18--24KDU159575,986,126,106,30101,20  rondNEEGZE00P 00857
18--24KDU240559,009,009,059,0590,50  rondNEEGZE00P 00359
18--24KDU3003811,2011,2011,2511,2570,60  rondNEEgemeente
18--25KDU1572112,0712,1011,8711,9190,50  rondNEEGZE00P 00297
18--25KDU1572311,7511,8111,6111,6390,50  rondNEEGZE00P 00296
18--25KDU1572411,7711,8011,6911,5490,50  rondNEEGZEP29 00005
18--25KDU1572511,7611,7611,5611,4970,50  rondNEEGZE00P 00294
18--25KDU1572611,5911,5111,6411,52170,60  rondNEEgemeente
18--26KDU008867,247,247,397,4471,503,50rechthoekigNEEwaterschap
19--23KDU157385,415,395,375,1390,50  rondNEEwaterschap
19--23KDU157424,704,714,624,4360,50  rondNEEwaterschap
19--23KDU157435,925,945,815,79100,50  rondNEEGZE00P 00516
19--23KDU157445,265,335,215,12100,50  rondNEEGZE00P 00453
19--23KDU157454,844,884,694,6890,50  rondNEEGZE00P 00451
19--23KDU157464,594,714,644,4690,50  rondNEEwaterschap
19--23KDU157474,254,334,324,37180,70  rondNEEgemeente
19--23KDU157484,334,284,364,13100,70  rondNEEGZE00P 00425
19--23KDU159635,005,005,225,11101,20  rondNEEwaterschap
19--23KDU159655,125,175,125,10111,201,50rechthoekigNEEgemeente
19--23KDU159664,524,384,644,50101,20  rondNEEGZE00P 00369
19--23KDU240544,294,284,254,1890,70  rondNEEGZE00P 00907
19--23KDU300405,705,705,755,7580,50  rondNEEwaterschap
19--24KDU157397,467,317,357,10110,50  rondNEEgemeente
19--24KDU157407,097,037,077,0080,50  rondNEEGZE00P 00462
19--24KDU157416,856,856,826,7280,50  rondNEEGZE00P 00462
19--26KDU008876,456,456,336,33282,503,90rechthoekigNEEgemeente
19--26KDU008886,286,286,546,45101,503,50rechthoekigNEEgemeente
19--26KDU008898,208,208,148,2180,30  rondNEEGZE00N 00140
19--26KDU008908,188,178,158,1150,30  rondNEEGZE00N 00140
19--26KDU008918,198,068,227,9390,50  rondNEEGZE00N 00132
19--26KDU008927,857,857,907,9040,40  rondNEEGZE00N 00128
19--26KDU008938,188,198,238,2430,40  rondNEEGZE00N 00127
19--26KDU008948,248,238,298,28270,30  rondNEEGZE00N 00125
19--26KDU008957,937,927,987,9760,40  rondNEEGZE00N 00769
19--26KDU008967,757,757,807,80140,40  rondNEEGZE00N 00775
19--26KDU008977,787,867,837,72230,50  rondNEEGZE00N 00805
19--26KDU008987,657,687,697,7580,40  rondNEEGZE00N 00503
19--26KDU008997,787,857,837,9090,50  rondNEEGZE00N 00502
19--26KDU009007,727,727,777,77170,40  rondNEEGZE00N 00501
19--26KDU009017,677,657,487,5670,30  rondNEEGZE00N 00121
19--26KDU009026,256,256,266,25141,503,50rechthoekigNEEgemeente
19--26KDU009036,836,836,956,96160,70  rondNEEgemeente
19--26KDU009046,566,636,256,25130,80  rondNEEGZE00N 00153
19--26KDU009055,615,615,375,57132,003,50rechthoekigNEEgemeente
19--26KDU009087,127,127,097,12120,50  rondNEEgemeente
19--26KDU009096,576,576,576,61100,50  rondNEEgemeente
19--26KDU009106,466,466,566,5661,00  rondNEEgemeente
19--26KDU009115,915,916,016,01151,00  rondNEEwaterschap
19--26KDU009124,674,674,754,84432,20  rondNEEGZE00N 00671
19--26KDU240568,208,158,258,20100,30  rondNEEGZE00N 00137
19--26KDU240578,228,238,278,2860,30  rondNEEGZE00N 00136
20--25KDU011545,265,125,075,05130,70  rondNEEGZE00M 00372
20--26KDU009134,904,904,924,89132,003,50rechthoekigNEEgemeente
20--26KDU009146,756,756,806,63120,50  rondNEEgemeente
20--26KDU009155,665,665,715,7190,50  rondNEEwaterschap
20--26KDU011255,395,395,265,2790,50  rondNEEGZE00M 00302
20--26KDU011265,405,375,235,2790,50  rondNEEGZE00M 00303
20--26KDU011275,415,385,275,15140,50  rondNEEGZE00M 00305
20--26KDU011285,385,375,175,17100,50  rondNEEGZE00M 00307
20--26KDU011295,375,375,215,3270,50  rondNEEGZE00M 00311
20--26KDU011305,145,145,085,03130,60  rondNEEgemeente
20--26KDU011315,065,065,034,8890,70  rondNEEGZE00M 00218
20--26KDU011505,255,145,154,89100,50  rondNEEwaterschap
20--26KDU011515,515,464,904,8170,30  rondNEEwaterschap
20--26KDU011525,115,115,164,9080,30  rondNEEGZE00M 00348
20--26KDU011534,734,734,704,74131,30  rondNEEwaterschap
20--26KDU011554,904,904,814,80120,60  rondNEEgemeente
20--27KDU009164,864,864,874,85122,003,50rechthoekigNEEgemeente
21--25KDU011594,574,574,554,41361,00  rondNEEGZE00B 03601
21--25KDU011603,663,663,793,92141,30  rondNEEgemeente
21--25KDU011613,903,903,803,67121,30  rondNEEGZE00M 00052
21--25KDU011623,843,843,853,7191,30  rondNEEGZE00M 00053
21--25KDU011633,623,623,723,38111,30  rondNEEgemeente
21--25KDU011643,853,853,873,88100,50  rondNEEGZE00M 00713
21--25KDU011653,753,753,803,80100,50  rondNEEGZE00M 00076
21--25KDU011663,783,783,783,80100,50  rondNEEGZE00M 00697
21--25KDU011673,743,743,623,66110,50  rondNEEgemeente
21--26KDU011324,654,654,604,6590,70  rondNEEGZE00M 00217
21--26KDU011334,184,184,094,0480,70  rondNEEGZE00M00214
21--26KDU011344,194,194,134,02120,70  rondNEEgemeente
21--26KDU011354,094,113,914,0250,70  rondNEEGZE00M 00204
21--26KDU011424,144,143,943,9571,403,00rechthoekigNEEgemeente
21--26KDU011484,054,124,104,04160,50  rondNEEGZE00M 00142
21--26KDU011494,114,073,993,99110,50  rondNEEGZE00M 00586
21--26KDU011764,364,364,534,5881,30  rondNEEGZE00M 00159
21--26KDU011774,684,684,734,3580,40  rondNEEGZE00M 00609
21--26KDU240584,874,814,774,7140,50  rondNEEGZE00M 00224
21--26KDU240593,943,903,903,8530,80  rondNEEGZE00M 00204
21--26KDU240604,114,134,004,0390,50  rondNEEGZE00M 00142
21--26KDU240614,064,063,993,9590,50  rondNEEGZE00M 00142
22--25KDU011682,132,132,332,33142,002,70rechthoekigNEEgemeente
22--25KDU011692,942,942,872,4590,50  rondNEEGZE00M 00099
22--25KDU011703,893,893,943,7490,50  rondNEEGZE00M 00015
22--25KDU011713,653,653,383,0990,50  rondNEEGZE00M 00023
22--25KDU011723,043,043,103,13140,60  rondNEEGZE00M 00015
22--25KDU011732,922,922,982,9890,60  rondNEEGZE00M 00012
22--25KDU011742,752,752,862,38170,60  rondNEEgemeente
22--26KDU011363,133,003,233,1461,00  rondNEEwaterschap
22--26KDU011373,503,503,553,55100,30  rondNEEGZE00M 00188
22--26KDU011383,543,553,593,6080,30  rondNEEGZE00M 00183
22--26KDU011393,543,553,563,5970,30  rondNEEGZE00M 00181
22--26KDU011403,613,523,513,51100,30  rondNEEGZE00M 00674
22--26KDU011413,443,453,332,95100,30  rondNEEGZE00M 00674
22--26KDU011433,053,053,163,16131,10  rondNEEgemeente
22--26KDU011442,752,752,842,78121,00  rondNEEgemeente
22--26KDU011452,792,792,822,96351,302,00rechthoekigNEEgemeente

*bij onderhoudsplicht bouwkundig staat in veel gevallen de perceeleigenaar en is aangegeven met de kadastrale kenmerken : kadastrale gemeente, kadastrale sectie en perceelnummer, bijvoorbeeld : BLE01M 00482 : BLE01 = kadastraal kenmerk voor de gemeente M = kadastraal kenmerk voor de kadastrale sectie en 00482 betreft het perceelnummer

Brug
Legger Gilze-Rijen
KaartbladCode BrugSoort brugDoorstroombreedte (m)Doorvaarbreedte (m)
15--22KBR00810Vrije overspanningn.v.tn.v.t
15--22KBR00809Vrije overspanningn.v.tn.v.t
16--24KBR00832Vrije overspanningn.v.tn.v.t
18--23KBR00831Vrije overspanningn.v.tn.v.t
19--23KBR02116Overspanning via tussenpunten22
20--26KBR00507Vrije overspanningn.v.tn.v.t
20--26KBR00506Vrije overspanningn.v.tn.v.t
20--26KBR00145Vrije overspanningn.v.tn.v.t
Onderhoudstroken met een afwijkende afmeting
Legger Gilze-Rijen
KaartbladCode onderhoudsstrookBreedte (m)
13--24OPD001171
13--24OPD000801
13--25OPD001311
13--25OPD001481
14--24OPD001001
14--24OPD001211
14--24OPD000671
14--24OPD001221
14--24OPD001431
14--24OPD001571
14--25OPD001061
14--25OPD000931
14--25OPD000761
14--25OPD000771
14--25OPD001471
14--25OPD001121
14--25OPD000921
14--26OPD001331
14--26OPD001341
15--22OPD001101
15--22OPD001451
15--22OPD001021
15--22OPD001011
15--22OPD000871
15--22OPD001071
15--23OPD001561
15--23OPD001551
15--23OPD000961
15--23OPD001161
15--23OPD000681
15--24OPD001141
15--24OPD001131
15--24OPD000951
15--24OPD000941
15--24OPD001281
15--24OPD001291
15--24OPD001381
15--24OPD001301
15--25OPD000881
15--25OPD000691
15--25OPD001031
15--25OPD001111
15--26OPD000831
16--22OPD001181
16--23OPD001441
16--23OPD001271
16--23OPD000911
16--23OPD000851
16--23OPD000751
16--24OPD000981
16--24OPD001321
16--25OPD000991
16--25OPD001081
16--25OPD001501
16--25OPD001491
16--25OPD000821
16--25OPD000811
16--25OPD001411
16--25OPD001421
16--26OPD001191
16--26OPD001201
16--26OPD000841
17--23OPD000971
17--23OPD001401
17--23OPD001391
17--24OPD001531
17--24OPD001541
17--25OPD000861
17--26OPD000021
18--23OPD001151
18--24OPD000791
18--24OPD000781
18--26OPD001581
18--26OPD001351
19--25OPD000901
19--26OPD001591
19--26OPD001361
19--26OPD000891
19--26OPD001611
19--26OPD000711
19--26OPD001511
19--26OPD000701
19--26OPD001371
20--26OPD000721
20--26OPD001461
20--26OPD001231
20--26OPD001041
20--27OPD001521
21--25OPD000741
21--25OPD001051
21--25OPD001241
21--26OPD001251
21--26OPD000731
22--26OPD000041
22--26OPD001601
Stuw
Legger Gilze-Rijen
KaartbladCode stuwDoorlaatbreedte (m)Minimale kruinhoogte (mNAP)Soort regelbaarheidSoort stuw
14--24KST006440,8212,98handmatigschotbalkstuw
14--24KST006430,8114,16handmatigschotbalkstuw
14--25KST006420,7715,93handmatigschotbalkstuw
15--25KST006691,0013,88handmatigschotbalkstuw
15--25KST006640,8815,27handmatigschotbalkstuw
15--25KST006680,9314,40handmatigschotbalkstuw
15--25KST020230,7815,19handmatigschotbalkstuw
15--25KST006700,9013,20handmatigschotbalkstuw
15--25KST006660,7715,20handmatigschotbalkstuw
15--25KST006670,8314,59handmatigschotbalkstuw
15--26KST007680,8012,50handmatigschotbalkstuw
15--26KST004371,5012,92handmatigStuw met schuif
15--26KST007710,9012,39handmatigschotbalkstuw
15--26KST007720,9012,01handmatigschotbalkstuw
15--26KST007700,9012,01handmatigschotbalkstuw
15--26KST007690,9012,44handmatigschotbalkstuw
16--23KST016760,947,16handmatigschotbalkstuw
16--24KST006731,5010,10handmatigStuw met schuif
16--24KST009580,9410,79vastsegmentstuw
16--24KST006711,0011,58handmatigStuw met schuif
16--24KST006721,4010,04handmatigschotbalkstuw
16--25KST020211,0011,44handmatigschotbalkstuw
16--25KST020220,9913,24handmatigschotbalkstuw
16--26KST004382,0010,17handmatigStuw met schuif
16--27KST007640,9010,94handmatigschotbalkstuw
16--27KST005001,2511,94handmatigStuw met klep
17--23KST006651,236,56handmatigschotbalkstuw
17--23KST006742,506,53handmatigStuw met klep
17--23KST006550,937,47handmatigschotbalkstuw
17--24KST006820,7710,99handmatigschotbalkstuw
17--24KST016591,0011,13handmatigschotbalkstuw
17--25KST016600,7012,75handmatigschotbalkstuw
17--26KST004562,509,20automatischsegmentstuw
18--23KST006891,605,46handmatigschotbalkstuw
18--24KST006570,959,67handmatigschotbalkstuw
18--24KST006860,809,12handmatigschotbalkstuw
18--24KST006850,779,02handmatigschotbalkstuw
18--24KST006581,128,84handmatigschotbalkstuw
18--24KST006830,7710,29handmatigschotbalkstuw
18--24KST006840,7010,26handmatigschotbalkstuw
18--24KST006870,778,23handmatigschotbalkstuw
18--24KST006881,405,98handmatigschotbalkstuw
18--24KST006601,036,64handmatigschotbalkstuw
18--24KST006591,037,19handmatigschotbalkstuw
18--26KST004753,397,85vastsegmentstuw
19--23KST006610,824,69handmatigschotbalkstuw
19--26KST005091,106,90handmatigschotbalkstuw
19--26KST004424,505,84automatischsegmentstuw
19--26KST004033,506,63automatischsegmentstuw
20--26KST005242,505,20automatischStuw met schuif
20--26KST004081,005,60handmatigschotbalkstuw
20--27KST004554,205,20automatischsegmentstuw
21--25KST007931,504,65handmatigStuw met schuif
21--26KST004311,504,61handmatigschotbalkstuw
21--26KST020200,903,89handmatigschotbalkstuw
22--25KST010262,003,69handmatigStuw met klep
22--26KST004162,003,30handmatigStuw met klep
Sifon*
Legger Gilze-Rijen
KaartbladCode sifonBOB bovenstrooms (mNAP)BOB benedenstrooms (mNAP)Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Doorstroomlengte (m)Hoogte (m)Breedte (m)Vorm openingOnderhouds-plichtige bouwkundig
20--26KSY000085,35,35,35,27250,4   rondWaterschap

* een sifon is een bijzonder soort duiker en wordt daarom apart opgegeven

Oppervlaktewaterlichamen Categorie A
Legger Gilze-Rijen
KaartbladCode waterloopBodembreedte (m)Bodemhoogte bovenstrooms (mNAP)Bodemhoogte benedenstrooms (mNAP)Taludhelling links (1: )Taludhelling rechts (1: )Bijzondere functieInhoud retentie (m3) Indien niet homogeenBodembreedte accoladeprofiel links (m)Bodembreedte accoladeprofiel rechts (m)Talludhelling accoladeprofiel links (1: )Talludhelling accoladeprofiel rechts (1: )Onderhoudsplichtige anders dan waterschapAfwijkende onderhoudstrook*
                           Linksrechts
13--25OVK009580,5017,0016,500,50,5              OPD00131  
13--25OVK009590,5016,5016,100,50,5              OPD00131OPD00148
14--24OVK009670,5013,4012,770,50,5              OPD00100, OPD00117, OPD00121OPD00080
14--24OVK116861,2012,3012,301,01,0              OPD00080OPD00100
14--24OVK009570,8014,8014,161,01,0              OPD00143OPD00100
14--24OVK010001,0014,9014,800,50,5              OPD00143  
14--24OVK009630,6013,1012,001,01,0              OPD00122OPD00067
14--24OVK009610,7012,0010,520,50,5                  
14--24OVK009921,0014,1612,772,02,0              OPD00143OPD00100
14--24OVK009931,2012,7712,301,01,0,            OPD00117, OPD00121OPD00100, OPD00157
14--25OVK009640,5015,0014,500,50,5              OPD00147OPD00106
14--25OVK116870,7015,4515,251,51,5              OPD00092  
14--25OVK009560,6015,1514,901,01,0              OPD00093OPD00077
14--25OVK009990,5016,1015,270,50,5              OPD00112  
14--25OVK009981,0015,2715,150,50,5              OPD00076OPD00077
14--25OVK009130,5015,9315,931,01,0                  
14--25OVK009120,8015,9315,151,01,0                OPD00077
14--26OVK009200,5016,4016,251,01,0                  
14--26OVK009180,5016,2016,181,01,0                  
14--26OVK009080,5017,7316,151,01,0Ecologische verbindingszone                
14--26OVK013060,9014,2513,151,51,5Ecologische verbindingszone                
14--26OVK009160,5016,1816,151,01,0                  
14--26OVK010480,7013,8012,951,51,5                  
14--26OVK013100,9015,2015,201,51,5Ecologische verbindingszone                
14--26OVK009170,7015,3314,961,51,5                  
14--26OVK013090,8016,1514,751,51,5Ecologische verbindingszone              OPD00133, OPD00134
15--22OVK015421,004,844,802,01,0              OPD00107OPD00087
15--22OVK014940,805,895,720,50,5Waternatuur                
15--22OVK030102,165,354,851,00,5Waternatuur            OPD00107OPD00087
15--22OVK014950,605,345,180,51,5Waternatuur              OPD00087
15--22OVK015431,555,955,350,50,5Waternatuur            OPD00101OPD00102, OPD00145
15--22OVK015441,355,355,100,52,0Waternatuur            OPD00101OPD00087, OPD00102
15--22OVK015451,005,104,842,01,0Waternatuur            OPD00087OPD00087, OPD00102
15--22OVK015371,366,776,300,50,5Waternatuur            OPD00101OPD00145
15--22OVK014930,605,725,340,51,5Waternatuur              OPD00087
15--22OVK030112,504,854,841,00,5Waternatuur            OPD00107OPD00087
15--22OVK030121,804,844,820,51,0Waternatuur            OPD00107OPD00087
15--22OVK029591,904,013,800,51,0Waternatuur              OPD00110
15--22OVK015402,006,305,950,51,0Waternatuur            OPD00101OPD00145
15--23OVK016791,308,007,241,02,0              OPD00144OPD00085, OPD00116
15--23OVK016330,8010,459,501,01,0              OPD00068,OPD00096OPD00155, OPD00156
15--23OVK016320,8011,7510,451,01,0              OPD00068, OPD00128OPD00155
15--24OVK009620,6013,6013,100,50,5              OPD00129OPD00113
15--24OVK016740,9012,1010,951,01,0              OPD00138OPD00094
15--24OVK016730,7012,0011,701,51,5                  
15--24OVK009650,5014,5014,400,50,5              OPD00129OPD00113
15--24OVK009600,5014,4013,600,50,5              OPD00129OPD00113
15--24OVK016310,8013,0011,751,01,0              OPD00128, OPD00130OPD00095,OPD00114, OPD00155
15--25OVK116870,7015,4515,251,51,5              OPD00092  
15--25OVK030650,8013,4813,081,51,5                  
15--25OVK017160,7015,4015,301,51,5                  
15--25OVK015160,7014,6314,401,51,5                  
15--25OVK015150,7015,0214,951,51,5                  
15--25OVK009090,7015,2714,501,51,5                OPD00103
15--25OVK016720,7015,1514,521,51,5                  
15--25OVK017140,7015,3015,201,51,5                OPD00069
15--25OVK030660,8014,2013,881,51,5                  
15--25OVK030640,8012,4812,481,51,5                  
15--25OVK116880,8014,4014,401,51,5                  
15--25OVK016700,7015,1815,151,51,5              OPD00088  
15--25OVK015140,7014,9514,701,51,5                  
15--25OVK009100,7015,2315,271,51,5                OPD00103, OPD00111
15--25OVK015180,7014,7014,631,51,5                  
15--25OVK016710,7014,5214,251,51,5                  
15--25OVK014980,7015,2315,231,51,5                  
15--25OVK015170,8014,4014,201,51,5                  
15--25OVK009110,5014,5014,500,00,0                  
15--25OVK017150,7015,2015,151,51,5              OPD00088OPD00069
15--25OVK030670,9012,4511,381,51,5                  
15--26OVK016990,7011,9811,691,51,5                  
15--26OVK017110,7013,5013,401,51,5                  
15--26OVK017120,5013,3513,351,01,0                  
15--26OVK017060,7012,1011,741,51,5                  
15--26OVK016980,7012,9511,981,51,5                  
15--26OVK017971,8010,8710,751,51,5Ecologische verbindingszone                
15--26OVK009140,7013,4013,151,51,5                OPD00083
15--26OVK017130,7013,4012,301,51,5                  
15--26OVK017040,7012,4712,441,51,5                  
15--26OVK013081,0013,1513,001,51,5Ecologische verbindingszone                
15--26OVK013071,5013,1512,721,51,5Ecologische verbindingszone                
15--26OVK017991,5012,0311,971,51,5Ecologische verbindingszone                
15--26OVK018001,5011,9710,871,51,5Ecologische verbindingszone                
15--26OVK009150,7013,6512,381,51,5                  
15--26OVK017070,7011,8511,511,51,5                  
15--26OVK017050,7012,9512,471,51,5                  
15--26OVK017080,7011,5110,871,51,5                  
15--27OVK013111,7012,6011,101,51,5Ecologische verbindingszone                
16--22OVK023300,705,374,991,01,5Waternatuur              OPD00118
16--22OVK022590,707,807,351,51,5                  
16--23OVK016570,708,578,401,51,5                OPD00127
16--23OVK016750,8010,9510,001,01,0              OPD00075  
16--23OVK016760,6010,009,001,01,0              OPD00075OPD00091
16--23OVK016780,809,008,001,01,0              OPD00075, OPD00144OPD00091
16--24OVK030691,3010,059,971,51,5                  
16--24OVK116890,7010,5510,551,51,5                  
16--24OVK030821,507,367,550,00,0Ecologische verbindingszone                
16--24OVK016580,709,909,681,51,5              OPD00098OPD00098
16--24OVK030851,308,608,602,02,0Ecologische verbindingszone              OPD00098
16--24OVK030681,0010,7010,201,51,5                  
16--24OVK017460,7511,2510,751,51,5                  
16--24OVK030811,257,556,902,02,0Ecologische verbindingszone                
16--24OVK017520,909,759,081,51,5                  
16--24OVK030791,058,497,362,02,0Ecologische verbindingszone            OPD00132OPD00098
16--24OVK030701,0011,3511,401,51,5                  
16--24OVK030831,309,979,951,51,5                  
16--24OVK030841,309,108,661,51,5                  
16--24OVK017490,7010,6510,551,51,5                  
16--24OVK004921,308,668,602,02,0                OPD00098
16--25OVK017470,7012,2011,901,51,5                  
16--25OVK017100,7015,3015,051,51,5              OPD00081OPD00141
16--25OVK017090,7015,4015,301,51,5                  
16--25OVK016650,7012,5012,201,51,5                  
16--25OVK017510,7013,2512,201,51,5                  
16--25OVK016681,0015,4714,901,00,5                OPD00149
16--25OVK017480,7011,9011,801,51,5                  
16--25OVK017500,7013,9013,251,51,5                  
16--25OVK016690,7016,3015,181,51,5                  
16--25OVK016620,7013,1112,481,51,5              OPD00099  
16--25OVK016590,7012,2711,701,51,5                  
16--25OVK016810,7013,6013,511,51,5              OPD00108  
16--25OVK016640,7013,5512,501,51,5                OPD00150
16--25OVK116900,7511,2511,251,51,5                  
16--25OVK016660,5014,0013,600,51,0              OPD00082OPD00142
16--25OVK016630,7012,4812,201,51,5                  
16--25OVK017170,7013,2212,331,51,5              OPD00108  
16--25OVK016670,7014,9014,001,01,0            ja  OPD00149
16--25OVK016610,7012,2011,901,51,5                  
16--26OVK017010,7010,8510,791,51,5                  
16--26OVK017962,4010,229,201,51,5Ecologische verbindingszone              OPD00119
16--26OVK017030,7011,7011,201,51,5                  
16--26OVK010440,7011,5011,001,51,5                  
16--26OVK017000,7011,6010,451,51,5              OPD00084  
16--26OVK017020,7010,9010,851,51,5                  
16--26OVK017982,4010,7510,221,51,5Ecologische verbindingszone                
16--26OVK017952,409,309,201,51,5Ecologische verbindingszone              OPD00002, OPD00120
16--27OVK010450,7011,0010,761,51,5                  
16--27OVK013022,4010,768,971,51,5Ecologische verbindingszone                
16--27OVK013032,4011,1011,021,51,5Ecologische verbindingszone                
16--27OVK013042,4011,1010,761,51,5Ecologische verbindingszone                
16--27OVK010430,7012,1711,101,01,0                  
17--23OVK017450,707,186,561,51,5Ecologische verbindingszone                
17--23OVK030731,305,645,302,02,0                  
17--23OVK016300,707,407,301,51,5                  
17--23OVK030761,406,586,352,02,0                  
17--23OVK030781,406,906,582,02,0                  
17--23OVK116840,707,187,181,51,5Ecologische verbindingszone                
17--23OVK016550,708,638,571,51,5                OPD00139
17--23OVK016560,708,708,631,51,5                OPD00097
17--23OVK016860,707,306,821,51,5                  
17--23OVK016480,708,675,821,51,5                  
17--23OVK016530,707,406,771,51,5                  
17--23OVK030752,505,645,640,00,0                  
17--23OVK017430,708,747,181,51,5Ecologische verbindingszone              OPD00154
17--23OVK016520,707,367,101,51,5                  
17--23OVK016510,706,005,701,51,5                  
17--23OVK016500,707,907,361,51,5                  
17--23OVK030771,205,885,642,02,0              OPD00140  
17--24OVK018060,7011,6011,401,51,5                  
17--24OVK017440,709,459,281,51,5Ecologische verbindingszone                
17--24OVK018070,7010,709,551,51,5                  
17--24OVK016600,7011,8511,401,51,5              OPD00153  
17--24OVK018020,7012,2011,601,51,5                  
17--24OVK018050,7011,6011,401,51,5                  
17--24OVK018080,7011,4011,351,51,5                  
17--24OVK016460,709,609,551,51,5Ecologische verbindingszone                
17--24OVK016490,708,808,671,51,5                  
17--24OVK016540,908,448,670,00,0                  
17--24OVK031020,7010,7410,311,51,5                  
17--24OVK031040,7010,9910,941,51,5                  
17--24OVK016471,009,709,700,00,0Ecologische verbindingszone                
17--25OVK017530,6012,7112,001,01,5                  
17--25OVK017580,6012,9012,641,51,5                  
17--25OVK018030,7013,0512,801,51,5                  
17--25OVK031050,7012,4510,991,51,5                  
17--25OVK017420,7013,8013,601,51,5              OPD00086  
17--25OVK018040,7012,2012,201,51,5                  
17--25OVK018010,7013,6012,941,51,5                  
17--26OVK016960,7010,8010,351,51,5                  
17--26OVK017942,409,209,201,51,5Ecologische verbindingszone              OPD00002
17--26OVK016952,009,109,101,01,0                  
17--26OVK017932,009,209,051,51,5Ecologische verbindingszone              OPD00002
18--23OVK016420,906,635,781,01,0              OPD00079OPD00115
18--23OVK031111,205,985,951,51,5                  
18--23OVK031081,205,935,221,51,5                  
18--23OVK031131,205,955,911,51,5                  
18--23OVK016440,706,306,251,51,5                  
18--24OVK031190,709,699,211,51,5                  
18--24OVK031200,709,218,951,51,5                  
18--24OVK016450,707,106,901,51,5                  
18--24OVK031030,7010,289,961,51,5                  
18--24OVK031160,707,096,641,51,5                  
18--24OVK031170,708,147,901,51,5                  
18--24OVK017561,5010,9610,202,01,5Ecologische verbindingszone              OPD00078
18--24OVK017640,706,806,641,51,5                  
18--24OVK017650,706,646,640,00,0                  
18--24OVK017601,4011,6011,191,51,5Ecologische verbindingszone              OPD00078
18--24OVK017540,709,648,421,51,5                OPD00078
18--24OVK016880,709,068,421,51,5              OPD00078  
18--24OVK031180,708,548,141,51,5                  
18--24OVK017572,2011,1910,963,02,0Ecologische verbindingszone              OPD00078
18--24OVK017630,707,286,801,51,5                  
18--24OVK031070,707,907,501,51,5                  
18--24OVK017550,8010,209,641,51,5Ecologische verbindingszone              OPD00078
18--24OVK031150,906,646,251,51,5                  
18--24OVK031140,707,507,161,51,5                  
18--24OVK031121,206,105,981,51,5                  
18--24OVK016870,709,359,061,51,5                  
18--24OVK017620,708,428,671,51,5                  
18--24OVK017610,708,157,381,51,5                  
18--25OVK017590,7012,0011,601,51,5Ecologische verbindingszone                
18--26OVK017873,007,676,371,51,5Ecologische verbindingszone            OPD00135  
18--26OVK017883,506,786,391,01,0Ecologische verbindingszone            OPD00136OPD00070, OPD00158
19--23OVK017660,705,124,701,51,5                  
19--23OVK031011,204,254,102,02,0                  
19--23OVK017660,704,704,701,51,5                  
19--23OVK030981,204,804,252,02,0                  
19--23OVK017670,704,704,501,51,5                  
19--23OVK017210,706,305,801,51,5                  
19--23OVK017690,904,454,351,51,5                  
19--23OVK031061,205,004,802,02,0                  
19--23OVK031091,205,205,102,02,0                  
19--23OVK016430,506,005,931,51,0                  
19--23OVK031101,205,105,002,02,0                  
19--23OVK017680,507,355,901,01,0                  
19--23OVK017220,705,804,701,51,5                  
19--23OVK016410,905,785,501,01,0                  
19--25OVK017400,706,956,481,51,5                OPD00090
19--26OVK018341,006,857,001,51,5                OPD00159, OPD00161
19--26OVK017863,006,396,391,01,0Ecologische verbindingszone            OPD00136  
19--26OVK017814,205,815,571,51,5Ecologische verbindingszone                
19--26OVK017824,205,575,551,51,5Ecologische verbindingszone            OPD00071  
19--26OVK017390,707,505,571,51,5              OPD00071  
19--26OVK018321,006,907,001,51,5                OPD00151
19--26OVK017843,506,376,301,51,5Ecologische verbindingszone              OPD00089
19--26OVK017381,306,106,011,51,5              OPD00137  
19--26OVK017773,805,055,031,51,5Ecologische verbindingszone                
19--26OVK017834,205,055,051,51,5Ecologische verbindingszone                
19--26OVK018331,006,906,601,51,5                OPD00151
19--26OVK017854,005,835,811,51,5Ecologische verbindingszone                
19--26OVK016920,508,107,551,01,0              OPD00089  
20--25OVK017310,706,104,471,51,5                  
20--25OVK017300,704,904,601,51,5              OPD00105  
20--26OVK018263,805,034,961,51,5                  
20--26OVK017781,504,954,901,51,5Ecologische verbindingszone                
20--26OVK017792,505,555,551,51,5Ecologische verbindingszone                
20--26OVK018351,504,904,611,51,5Ecologische verbindingszone            OPD00125  
20--26OVK017260,905,454,451,51,5              OPD00104  
20--26OVK017802,505,035,031,51,5Ecologische verbindingszone                
20--26OVK017270,705,505,451,51,5              OPD00072, OPD00104, OPD00123  
20--26OVK018273,804,964,862,02,0                OPD00152
20--26OVK017350,706,805,711,51,5                OPD00146
20--26OVK017370,705,305,271,51,5                  
20--26OVK017360,705,205,161,51,5                  
20--27OVK018284,504,204,172,02,0                OPD00152
21--25OVK017281,504,154,251,51,5                  
21--25OVK017321,504,253,701,51,5              OPD00124  
21--25OVK017291,504,404,401,51,5                  
21--25OVK102261,403,553,451,51,5              OPD00074  
21--25OVK103670,803,973,801,51,5                  
21--25OVK018361,504,504,401,51,5                  
21--26OVK017751,504,614,501,51,5                  
21--26OVK017341,004,354,211,01,0Ecologische verbindingszone                
21--26OVK103521,203,903,151,01,0Ecologische verbindingszone                
21--26OVK017330,704,304,301,51,5                  
21--26OVK116910,904,453,451,51,5                  
21--26OVK102891,204,304,301,01,0Ecologische verbindingszone            OPD00073  
22--25OVK102242,502,452,152,02,0                  
22--25OVK103010,704,003,801,51,5                  
22--25OVK102232,502,152,002,02,0                  
22--25OVK103660,703,352,871,51,5                  
22--25OVK103020,703,303,201,51,5                  
22--25OVK102910,904,803,001,51,5                  
22--25OVK103000,703,202,941,51,5                  
22--25OVK102252,202,652,452,02,0                  
22--25OVK102272,202,702,652,02,0              OPD00074  
22--26OVK107793,802,892,551,01,0Ecologische verbindingszone              OPD00004
22--26OVK103502,504,263,061,01,0                  
22--26OVK103511,203,152,901,01,0Ecologische verbindingszone                
22--26OVK107823,802,892,891,01,0Ecologische verbindingszone              OPD00004

"* Zie tabel: Onderhoudstroken met een afwijkende afmeting"

Afwijkende onderhoudsplicht oppervlaktewaterlichamen Categorie B
Legger Gilze-Rijen
KaartbladCode waterloop categorie Bafwijkende onderhoudsplicht
13--25OWL19395gemeente
14--25OWL19401gemeente
14--25OWL19397gemeente
14--25OWL19464gemeente
14--25OWL19446gemeente
14--26OWL19466gemeente
14--26OWL19455gemeente
14--26OWL19447gemeente
14--26OWL19392provincie
14--26OWL19408provincie
14--26OWL19449gemeente
14--26OWL19438provincie
14--26OWL19459provincie
15--25OWL18303gemeente
15--26OWL18222gemeente
15--26OWL19422gemeente
15--26OWL18224gemeente
15--26OWL18233gemeente
15--26OWL19419gemeente
15--26OWL18297provincie
15--26OWL18260gemeente
15--26OWL18273gemeente
15--26OWL18290gemeente
15--26OWL18968gemeente
15--26OWL18277gemeente
15--26OWL19406gemeente
15--26OWL19413gemeente
15--26OWL19437gemeente
15--26OWL18276gemeente
15--26OWL18306gemeente
15--26OWL19430gemeente
15--26OWL18960gemeente
15--26OWL19414gemeente
15--26OWL19405gemeente
15--26OWL18274gemeente
15--26OWL19425gemeente
15--26OWL18267gemeente
15--26OWL18225gemeente
15--26OWL18271gemeente
15--26OWL18961gemeente
15--26OWL19407gemeente
15--26OWL18269gemeente
15--26OWL18275gemeente
15--26OWL19421gemeente
15--26OWL19417provincie
15--26OWL19411gemeente
15--26OWL19415gemeente
15--26OWL19432gemeente
15--26OWL18223gemeente
15--26OWL18964gemeente
15--26OWL18301gemeente
15--26OWL18268gemeente
15--26OWL18165provincie
15--26OWL18234gemeente
15--26OWL19431gemeente
15--26OWL19418gemeente
15--26OWL19412provincie
15--26OWL18296gemeente
16--26OWL18164gemeente
16--26OWL18257gemeente
16--26OWL18171gemeente
16--26OWL18198gemeente
16--26OWL18184gemeente
16--26OWL18193gemeente
16--26OWL18166gemeente
16--26OWL18221gemeente
16--26OWL19816gemeente
16--26OWL18236gemeente
16--26OWL18287gemeente
16--26OWL18286gemeente
16--26OWL18202gemeente
16--26OWL18191gemeente
16--26OWL18187gemeente
16--26OWL18282gemeente
16--26OWL18200gemeente
16--26OWL18245gemeente
16--26OWL18185gemeente
16--26OWL18205gemeente
16--26OWL18167gemeente
16--26OWL18259gemeente
16--26OWL18248gemeente
16--26OWL18235gemeente
16--26OWL18215provincie
16--26OWL18214gemeente
16--26OWL18283gemeente
16--26OWL18212gemeente
16--26OWL18239gemeente
16--27OWL18939gemeente
16--27OWL18937gemeente
16--27OWL18889gemeente
16--27OWL18940gemeente
16--27OWL18195gemeente
16--27OWL18196gemeente
16--27OWL18194gemeente
16--27OWL18896gemeente
17--26OWL18115provincie
17--26OWL18173gemeente
17--26OWL18174gemeente
18--26OWL18123gemeente
19--26OWL18086gemeente
19--26OWL18112gemeente
19--26OWL17880gemeente
19--26OWL18091gemeente
19--26OWL18124gemeente
19--26OWL18122gemeente
19--26OWL18118gemeente
19--26OWL18061gemeente
19--26OWL18088gemeente
19--26OWL18057gemeente
19--26OWL18085gemeente
19--26OWL18058gemeente
19--26OWL17978gemeente
19--26OWL17979gemeente
19--26OWL18062gemeente
19--26OWL18071gemeente
19--26OWL18066gemeente
19--26OWL18090gemeente
19--26OWL18087gemeente
19--26OWL18063gemeente
19--26OWL18077gemeente
19--26OWL18080gemeente
19--26OWL18089gemeente
19--26OWL18092gemeente
19--26OWL18069gemeente
19--26OWL18084gemeente
19--27OWL18060gemeente
20--25OWL18093gemeente
20--25OWL17985gemeente
20--25OWL17990gemeente
20--26OWL18051gemeente
20--26OWL18004gemeente
20--26OWL18039gemeente
20--26OWL17988gemeente
20--26OWL18032gemeente
20--26OWL17907gemeente
20--26OWL18000gemeente
20--26OWL17972gemeente
20--26OWL18010gemeente
20--26OWL17913gemeente
20--26OWL18044gemeente
20--26OWL18042gemeente
20--26OWL17999gemeente
20--26OWL18029gemeente
20--27OWL18040gemeente
20--27OWL17974gemeente
20--27OWL18723gemeente
20--27OWL18041gemeente
20--27OWL18059gemeente
20--27OWL18045gemeente
21--25OWL17923gemeente
21--25OWL17925gemeente
21--25OWL05301gemeente
21--25OWL17921gemeente
21--25OWL04944gemeente
21--25OWL17950gemeente
21--25OWL17905gemeente
21--25OWL17924gemeente
21--25OWL05230gemeente
21--25OWL17906gemeente
21--26OWL17932gemeente
21--26OWL17943gemeente
21--26OWL03927gemeente
21--26OWL17946gemeente
21--26OWL05186gemeente
21--26OWL17936gemeente
21--26OWL05168gemeente
21--26OWL17947gemeente
21--26OWL17945gemeente
21--26OWL17948gemeente
21--26OWL05185gemeente
21--26OWL05177gemeente
21--26OWL03922gemeente
21--26OWL17944gemeente
21--26OWL05229gemeente
21--26OWL17930gemeente
21--26OWL05178gemeente
21--26OWL05218gemeente
21--26OWL05219gemeente
21--26OWL17942gemeente
21--26OWL17957gemeente
22--25OWL04942gemeente
22--25OWL05238gemeente
22--25OWL05283gemeente
22--25OWL05226gemeente
22--25OWL04945gemeente
22--25OWL05298gemeente
22--25OWL05288gemeente
22--25OWL05282gemeente
22--26OWL05217gemeente
22--26OWL05183gemeente
22--26OWL05210gemeente
22--26OWL05165gemeente
22--26OWL05183gemeente
22--26OWL05183gemeente
22--26OWL05225gemeente
22--26OWL05206gemeente
22--26OWL05203gemeente
22--26OWL05187gemeente
22--26OWL05199gemeente
22--26OWL05223gemeente
22--26OWL03924staat
22--26OWL05164gemeente
22--26OWL05188gemeente
22--26OWL05227gemeente
22--26OWL05215gemeente
22--26OWL05213gemeente
22--26OWL05208gemeente
22--26OWL05207gemeente
22--26OWL05204gemeente
22--26OWL05184gemeente