Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Besluit mandatering Verordening- en verantwoordingsfunctie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit mandatering Verordening- en verantwoordingsfunctie
CiteertitelBesluit mandatering Verordening- en verantwoordingsfunctie
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202016-07-2020nieuwe regeling

18-12-2019

wsb-2019-13421

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandatering Verordening- en verantwoordingsfunctie

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 10 december 2019 (79574)

gelet op artikel 6,7 en 9 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Waterschap Brabantse Delta en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen het volgende mandaatbesluit:

Besluit mandatering Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie

Artikel 1 Begripsomschrijving

Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

Artikel 2 Omvang mandaat

Aan het dagelijks bestuur wordt gemandateerd de bevoegdheid tot:

 • 1.

  Het verlenen van voorbereidingskredieten tot een totaal bedrag van € 5 miljoen.

 • 2.

  Het verlenen van een voorbereidingskrediet tot € 1,0 miljoen per investering, waarbij het voorbereidingskrediet niet hoger mag zijn dan 10% van de geraamde projectkosten zoals opgenomen in het Investeringsplan.

 • 3.

  het verlenen van uitvoeringskredieten voor de investeringen van het eerstvolgende begrotingsjaar. Uitgezonderd daarvan zijn de investeringen waarvan het algemeen bestuur de besluitvorming over de kredietvotering aan zich wil houden. Bij het toekennen van de uitvoeringskredieten mag het dagelijks bestuur handelen binnen een vooraf vastgelegde bandbreedte per project. In geval van overschrijding van de bandbreedte wordt de aanvraag van het uitvoeringskrediet alsnog aan het algemeen bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

 • 4.

  Het af- en overschrijven van door het algemeen bestuur geautoriseerde kredieten van de activiteiten, die deel uitmaken van een gebiedsgericht project.

 • 5.

  Het besluiten om een overschrijding van geautoriseerde netto-kosten te dekken uit het bedrag voor onvoorzien opgenomen in de begroting.

 • 6.

  Het besluiten om de netto-kosten van een programma met 10% van de netto-kosten te overschrijden, onder de voorwaarden dat de middeleninzet past binnen het vastgestelde beleid en de hiervoor benodigde financiële ruimte elders binnen de begroting kan worden gevonden.

Artikel 3. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2020.

 • 2.

  Het besluit, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 september 2017 (17IT017975), wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de begrotingsjaren tot en met 2019.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandatering Verordening- en verantwoordingsfunctie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 18 december 2019.

De dijkgraaf

drs. C.J.G.M. de Vet

De secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman