Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Register werkgeversbevoegdheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingRegister werkgeversbevoegdheden
CiteertitelRegister werkgeversbevoegdheden
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-202001-01-2020nieuwe regeling

22-01-2020

wsb-2020-1798

78854

Tekst van de regeling

Intitulé

Register werkgeversbevoegdheden

 

Artikel en lid

Bevoegdheid

Ondergemandateerde/gevolmachtigde

Cao 1.9 > Wachtdienst

Opdragen om buiten de geldende werktijden verplicht bereikbaar en beschikbaar te zijn (ofwel aanwijzen voor het draaien van wachtdienst).

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 2.1 lid 1

Aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 2.3 lid 2

De medewerker tijdelijk verplichten om in het belang van de organisatie niet tot zijn functie behorende werkzaamheden te verrichten of tijdelijk een andere functie waar te nemen.

De medewerker tijdelijk verplichten om werkzaamheden te verrichten buiten de vastgestelde werktijden.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.1.04 lid 2

Vaststelling salarisschaal dat op basis van FuWater voor een functie geldt.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.1.06 lid 1

Het opmaken van (ver)nieuw(d)e functiebeschrijvingen.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.1.09 lid 2

Vaststellen salarisschaal functie

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.1.11 lid 2

Vaststelling salarisniveau binnen de vastgestelde salarisschaal bij bekleden nieuwe functie

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.1.12

Gesprekken voeren en afspraken maken met de medewerker over planning, voortgang en evaluatie van het functioneren en het werk.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.1.13 lid 2

Opstellen oordeel over het functioneren van een medewerker.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.1.13 lid 4

Onthouden salarisverhoging bij onvoldoende of nog te ontwikkelen functioneren.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.1.14

Toekennen extra incidentele beloning.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.1.14

Toekennen extra structurele beloning

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.1.16 lid 1

Opdracht verstrekken tot overwerk.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.3.01

Toekennen wachtdienstvergoeding

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.3.04

Toekennen afbouwtoelage bij beëindiging of wezenlijke vermindering van de wachtdienst wegens verminderde inzetbaarheid of wegens omstandigheden buiten schuld of toedoen van de medewerker.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.3.10

Toekennen toelage waarneming andere functie

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.4

Goedkeuren van gedeclareerde reis- en verblijfkostenvergoeding

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.4.03

Toekennen vergoeding woon-werkverkeer

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.4.10 lid 1

Bepalen van de voor een functie verplicht te dragen bedrijfskleding en PBM

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 3.4.12

Ambtsjubileumgratificatie toekennen

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 4.1.02

Het op verzoek van de medewerker aanpassen van de arbeidsduur.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 4.1.02 lid 5

Aanpassen van de arbeidsduur voor een moeilijk vervulbare vacature

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 4.2.02

Afspraken maken over tijd- en plaatsonafhankelijk werken

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 4.3.02

Toekennen dan wel weigeren van vakantieaanvraag

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 4.3.6

Uitbetalen restant verlofsaldo bij beëindiging arbeidsovereenkomst.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 4.4.01 lid 1

Toekennen bijzonder verlof

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 4.5, 4.5.1 en 4.5.2

Toekennen verlof op basis van de Wet arbeid en zorg en de hieraan gerelateerde rechten en aanspraken op basis van de cao Werken voor waterschappen

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 5.1.02

Afspraken maken over activerend personeelsbeleid (in alle levensfasen van werknemers aantrekkelijk en inspirerend werk bieden)

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 5.2.03

Afspraken t.b.v. persoonlijke ontwikkeling ofwel opleiding, ontwikkeling, carrière en mobiliteit

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 5.2.-4

Uitvoeren persoonlijk ontwikkelplan (POP)

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 5.3.04

Voeren vitaliteitsgesprek en het maken van afspraken over mobiliteit, tweede loopbaan, gezondheid, vitaliteit en welzijn.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 5.3.05 lid 3

Uitvoeren afspraken uit vitaliteitsgesprek

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 5.3.09

Voeren loopbaangesprek

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 5.3.11

Arbeidsduur muskusrattenbestrijders verminderen op medische indicatie (ontzie-uren).

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 5.5.04

Bevoegdheden die nodig zijn voor de inspanningsverplichting om de boventallige medewerker gedurende periode ontslagverbod wegens reorganisatie, aan het werk te houden.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 6.1.04

Aanbieden passende begeleiding bij (tijdelijke) ongeschiktheid voor eigen werkzaamheden.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 6.1.05 lid 3

Aanbieden passende arbeid gedurende ziekte van een medewerker.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 6.2.1

Korten salaris en toelagen bij langdurige ziekte.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 7.1

Bevestigen opzegging arbeidsovereenkomst door de medewerker

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 7.5

Aanzeggen bij afloop tijdelijke arbeidsovereenkomst van rechtswege en beschikbaar stellen van een transferbudget van € 5.000,-.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

 

Aangaan van een stageovereenkomst

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Aanpassen arbeidsduur

Toekennen van een aanpassing van de arbeidsduur

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Balans werk-privé

Toekennen faciliteiten ten behoeve van Balans werk-privé.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Bedrijfsauto's

Bepalen stallingsplaats bedrijfsauto indien die plaats niet, zoals gebruikelijk, een waterschapslocatie is.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Bedrijfsauto's > Reglement bedrijfsauto's, artikel 1 lid d

Vaststellen functionele gronden voor het beschikbaar stellen van een bedrijfsauto.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Beloning

Toekennen van ervaringsjaren als een medewerker (met een perspectief op een uitloopschaal) een andere functie gaat bekleden.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Beloning

Vaststellen ‘essentieprofiel op te dragen werk’ als input voor de inpassing in het generiek functieboek.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Beloning

Vaststelling inpassing ‘essentieprofiel op te dragen werk’ in het generiek functieboek (en daarmee de waardering).

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Dienstkleding en PBM

Aanschaffen van dienstkleding en PBM bij overschrijding van het hiervoor beschikbaar gestelde individuele vervangingsbudget.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Generieke functies

Maken van resultaat- en ontwikkelafspraken met medewerker.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Leren en ontwikkelen

Beoordelen van en besluiten op ontwikkelaanvragen (Leren en ontwikkelen).

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Mobiliteit

Beoordelen van en besluiten op ontwikkelaanvragen (Loopbaan).

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Afspraken met medewerker maken over tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Vitaliteit

Toepassen fietsenregeling

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Personeelshandboek > Waarderend belonen

Toekennen van procesbonus bij realisatie van de gestelde verbeterdoelen.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Waarderend belonen

Toekennen van een tussentijdse bonus.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Waarderend belonen

Toekennen extra salarisverhoging binnen de functieschaal bij bovengemiddelde bestendige ontwikkeling.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Wachtdienst

Een respons- en aanrijdtijd bepalen die afwijkt van de standaard 15 min. Resp. 60 minuten, genoemd onder het kopje 'Wachtdienst' van het Personeelshandboek.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Personeelshandboek > Werktijden

Afspraken met medewerkers maken over werkrooster.

De manager of teammanager die direct leiding geeft aan de betreffende medewerker/het betreffende organisatieonderdeel.

Cao 2.2 lid 2

Aanwijzen van een geneeskundige die geneeskundig onderzoek uitvoert.

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 2.2 lid 3

Aanwijzen van een geneeskundige die geneeskundige herkeuring uitvoert.

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 3.1.06 lid 1

De keuze om een functie opnieuw te gaan beschrijven / herinpassen in het generiek functieboek.

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 3.1.07 lid 5

Jaarlijks bepalen in hoeverre de noodzaak tot herbeschrijven van generieke functies aanwezig is.

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 3.1.16 lid 4

In afwijking van de beleidsregel waarmee bepaald wordt dat voor bepaalde functies géén recht op overwerkvergoeding bestaat, (3.1.16 lid 3), tóch een overwerkvergoeding aan een medewerker toekennen

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 3.3.09 1

Toekennen arbeidsmarkttoelage

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 3.3.10 lid 7

Toekennen billijke waarnemingsvergoeding als daar niet direct recht op bestaat op grond van 3.3.10 overige leden

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 3.4.08 lid 1

Verblijfs- en verhuiskosten bij indiensttreding

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 3.4.11

Toekennen van schadevergoeding cf. 7:658 BW

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 3.4.14

Toekennen uitkering na overlijden

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 3.4.15

Afsluiten collectieve rechtsbijstandsverzekering

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 4.1.02

Het ophogen van de arbeidsduur voor een moeilijk vervulbare vacatures tot maximaal gemiddeld 40 uur per week.

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 4.4.01 lid 2

Aanvullende voorwaarden voor bijzonder verlof

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 4.4.02

Toekennen verlof voor vakbondsactiviteiten

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 5.1.03

Vaststellen opleidingsplan

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 5.3.10

Beschikbaar stellen van een transferbudget van € 5.000,- als uit vitaliteitsscan blijkt dat de belastbaarheid minder wordt en maken van afspraken met medewerker over inzet van een transferbudget om een tweede loopbaan te realiseren.

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 5.3.10

Beschikbaar stellen transferbudget naar aanleiding van vitaliteitsscan

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 5.4.01 lid 2

Beschikbaar stellen van een transferbudget van € 5.000,- vanwege boventalligheid en het opstellen en uitvoeren van een actieplan van werk naar werk voor een boventallige medewerker tijdens de eerste activeringsperiode van 18 maanden.

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 5.4.01 lid 4

Beschikbaar stellen van een transferbudget van € 5.000,- bij ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden en het opstellen en uitvoeren van een vervolgplan van werk naar werk tijdens de tweede activeringsperiode (uitkeringsperiode).

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 5.4.02

Aanbieden activeringsinstrumentarium aan medewerkers waar boventalligheid dreigt

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 5.4.04

Toekennen salarisgarantie binnen de organisatie in het kader van 'actief van werk naar werk'

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 5.4.05

Toekennen salarisgarantie buiten de organisatie in het kader van 'actief van werk naar werk'

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.

Cao 6.1.05

Beschikbaar stellen van een transferbudget na zes maanden ziekte en maken afspraken over de inzet van dit budget voor maatregelen die de gezondheid en vitaliteit bevorderen en voor ontwikkeling en loopbaanondersteuning.

Beschikbaar stellen van een transferbudget na achttien maanden ziekte en maken afspraken over de inzet van dit budget voor ontwikkeling en loopbaanondersteuning.

De teammanager HR en bij diens afwezigheid de manager Organisatie.