Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Brabantse Delta

Regeling kwijtschelding waterschapsbelastingen waterschap Brabantse Delta 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Brabantse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding waterschapsbelastingen waterschap Brabantse Delta 2020
CiteertitelRegeling kwijtschelding waterschapsbelastingen waterschap Brabantse Delta 2020
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 144 van de Waterschapswet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2019nieuwe regeling

04-12-2019

wsb-2019-12880

77164

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwijtschelding waterschapsbelastingen waterschap Brabantse Delta 2020

Het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 19 november 2019, nr. 77164;

gelet op artikel 144 van de Waterschapswet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van waterschapsbelastingen;

Besluit vast te stellen de:

Regeling kwijtschelding waterschapsbelastingen waterschap Brabantse Delta 2020.

Artikel 1 Reikwijdte beleidsregel kwijtschelding

Bij de invordering kan slechts kwijtschelding worden verleend van de waterschapsbelastingen indien dit op basis van de betreffende belastingverordening is toegestaan.

Artikel 2 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 3 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van waterschapsbelastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 4 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Regeling kwijtschelding waterschapsbelastingen waterschap Brabantse Delta 2016 vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur van 11 november 2015, nummer 15IT027102, wordt op het in het derde lid genoemde tijdstip ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de verzoeken om kwijtschelding die zijn ingediend vóór de in het derde lid genoemde datum van toepassing van deze regeling.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van toepassing van deze regeling is 1 januari 2020.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling kwijtschelding waterschapsbelastingen waterschap Brabantse Delta 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 december 2019.

De dijkgraaf

drs. C.J.G.M. de Vet

De secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman