Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Gedragscode integriteit Algemeen Bestuurders van waterschap De Dommel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingGedragscode integriteit Algemeen Bestuurders van waterschap De Dommel
CiteertitelGedragscode integriteit Algemeen Bestuurders van waterschap De Dommel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 33, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2020Wijziging art. 1.1. lid 1

19-02-2020

wsb-2020-2022

Z60239 / B1275
25-04-201627-02-2020nieuwe regeling

25-11-2015

Waterschapsblad, 2016, 1418

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode integriteit Algemeen Bestuurders van waterschap De Dommel

Gedragscode integriteit Algemeen Bestuurders van waterschap De Dommel

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1
 • 1.

  Deze gedragscode geldt voor de leden van het algemeen bestuur en de bestuursorganen, alsmede de externe leden van de vaste commissies.

Artikel 1.2
 • 1.

  Deze gedragscode is openbaar en via internet beschikbaar.

Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling

Artikel 2
 • 1.

  1.Het lid van het algemeen bestuur levert de secretaris-directeur informatie aan over. De (neven)functies die openbaar gemaakt moeten worden bij aanvang van het het lidmaatschap van het algemeen bestuur. Lidmaatschap van het algemeen bestuur wordt gezien als de hoofdfunctie. Als gaande het lidmaatschap nieuwe (neven)functies aanvaard worden of de omstandigheden met betrekking tot bestaande (neven)functies wijzigen, wordt de informatie die hierop betrekking heeft binnen één week aangeleverd bij de secretaris- directeur.

 • 2.

  De informatie betreft:

  • a.

   de omschrijving van de (neven)functie;

  • b.

   de organisatie voor wie de (neven)functie wordt verricht;

  • c.

   of het al dan niet een (neven)functie betreft uit hoofde van het lidmaatschap van het algemeen bestuur; en

  • d.

   of de (neven)functie bezoldigd of onbezoldigd is.

 • 3.

  De secretaris-directeur legt een register aan en beheert dit register.Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Paragraaf 3 Informatie

Artikel 3.1
 • 1.

  Het lid van het algemeen bestuur zorgt ervoor dat vertrouwelijke en geheime

  informatie waarover hij beschikt veilig wordt bewaard.

 • 2.

  Het lid van het algemeen bestuur maakt niet ten eigen bate of ten bate van derden

  gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen niet openbare informatie.

Paragraaf 4 Omgaan met geschenken en uitnodigingen

Artikel 4.1
 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur accepteert geen geschenken, faciliteiten en diensten als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid kan het lid van het algemeen bestuur incidentele

  geschenken die een geschatte waarde van ten hoogste € 50,- vertegenwoordigen behouden.

 • 3.

  Geschenken die het lid van het algemeen bestuur uit hoofde van zijn ambt ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen worden, als zij niet worden teruggestuurd, eigendom van het waterschap.

 • 4.

  De secretaris-directeur legt een register aan van de geschenken met een geschatte waarde van meer dan € 50,-. In het register is aangegeven welke bestemming het waterschap hier- aan heeft gegeven. Het register is openbaar en via internet

  beschikbaar.

 • 5.

  Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen.

Artikel 4.2
 • 1.

  Deelname aan excursies en evenementen, ten behoeve van het waterschap, voor rekening van anderen dan het waterschap meldt het lid van het algemeen bestuur één maal per kwartaal bij de secretatis-directeur. Daarbij wordt ook gemeld wie de kosten voor zijn rekening heeft genomen

 • 2.

  De informatie is openbaar en via internet beschikbaar.

Artikel 4.3
 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur meldt de secretaris-directeur de, ten behoeve van het waterschap, ondernomen buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan het waterschap één maal per kwartaal. Hij meldt in ieder geval het doel, de bestemming en de duur van de reis en wat daarvan de kosten waren.

 • 2.

  De secretaris-directeur legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Paragraaf 5 Gebruik van voorzieningen van het waterschap

Artikel 5.1
 • 1.

  Het bestuursorgaan richt de financiële en administratieve organisatie zodanig in dat er een getrouw beeld mogelijk is van de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven en hanteren heldere procedures over de wijze waarop functionele uitgaven rechtstreeks in rekening worden gebracht of kunnen worden gedeclareerd bij het waterschap.

 • 2.

  Het lid van het algemeen bestuur verantwoordt zich over zijn gebruik van de voorzieningen volgens de in het kader van het eerste lid vastgelegde regels en procedures.

Artikel 5.2
 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur declareert geen kosten die reeds op andere wijzeworden vergoed.

Artikel 5.3
 • 1.

  Gebruik van voorzieningen en eigendommen van het waterschap ten eigen bate often bate van derden is niet toegestaan, tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn.

Paragraaf 6 Uitvoering gedragscode

Artikel 6.1
 • 1.

  Het algemeen bestuur bevordert de eenduidige interpretatie van deze gedragscode. Ingeval van leemtes of onduidelijkheden in de gedragscode voorzien zij daarin.

Artikel 6.2
 • 1.

  Op voorstel van de waterschapsvoorzitter maakt het algemeen bestuur in ieder geval afspraken over:

  • a.

   de periodieke bespreking van het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het bijzonder;

  • b.

   de aanwijzing van contactpersonen of aanspreekpunten integriteit

  • c.

   de processtappen die worden gevolgd ingeval van een vermoeden van een integriteitsschending door een politieke ambtsdrager van het waterschap.

  • d.

   Na vaststelling van de gedragscode, volgt de uitwerking door het DB van artikel 6.2 lid 1. a, b en c.

 • 2.

  De afspraken, bedoeld in het eerste lid, maken deel uit van deze gedragscode.

===