Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Groot Salland

Aanvraagregeling voor vergunningen en ontheffingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieWaterschap Groot Salland
Officiële naam regelingAanvraagregeling voor vergunningen en ontheffingen
CiteertitelAanvraagregeling voor vergunningen en ontheffingen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu – water

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 18-12-2008

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: De Stentor, 2 januari 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:2
 2. Wet verontreiniging oppervlaktewateren,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-200901-01-2010nieuwe regeling

18-12-2008

De Stentor, 2 januari 2009

Nr. SBJ\06A3421.DJO
05-08-200601-01-2009nieuwe regeling

11-07-2006

De Stentor, 28-07-2006

Nr. SBJ\06A3421.DJO

Tekst van de regeling

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1  Begripsomschrijvingen
 • 1. Vervuilingseenheid (v.e.):

  • voor zuurstofbindende stoffen:

   een inwonerequivalent, vertegenwoordigend het verbruik van 136 gram zuurstof per etmaal;

  • voor andere stoffen:

   elke in het heffingsjaar geloosde kilogram van de stoffen chroom, koper, lood, nikkel, zilver en zink; elke in het heffingsjaar geloosde 100 gram van de stoffen arseen, cadmium en kwik.

 • 2. Afvalstoffen: afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

 • 3. De statische berging: de inhoud van dat deel van het rioolstelsel, dat gelegen is tussen de drempel van de laagstgelegen overstort en het peil waarop aan het eind van het rioolstelsel wordt geloosd;

Artikel 2  Aanvraag

Een aanvraag tot verlening of wijziging van een vergunning of ontheffing dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur en dient te zijn vergezeld van de gegevens die vereist zijn krachtens het bepaalde in artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in deze regeling.

Artikel 3  Relatie aanvraag/vergunning

De aanvraag voor de vergunning maakt alleen deel uit van de vergunning, indien dat in de vergunning is aangegeven.

Hoofdstuk 2 Gevensverstrekking voor een ontheffing van keurbepalingen

Artikel 4 Toepassingsbereik

Artikel 5 is van toepassing op aanvragen tot verlening of wijziging van een ontheffing van gebods-bepalingen en verbodsbepalingen die zijn opgenomen in de Keur van  Waterschap Groot Salland.

Artikel 5  Bescheiden bij ontheffingen
 • 1. Voor zover die gegevens nodig zijn voor de beslissing op de aanvraag tot verlening of wijziging van een ontheffing, verstrekt de aanvrager bij de aanvraag de volgende gegevens en bescheiden:

  • a.

   de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden of de verplichtingen worden nagelaten;

  • b.

   een kadastrale situatietekening van de te maken werk(en) en/of de te verrichten werk-zaamheden;

  • c.

   de reden voor ontheffingsaanvraag;

  • d.

   aard, plaats en afmeting van te verrichten werkzaamheden (constructietekening);

  • e.

   omschrijving van de na te laten verplichtingen en

  • f.

   capaciteit van een lozing of een onttrekking.

 • 2. Naast de gegevens als bedoeld in het eerste lid kan het noodzakelijk zijn dat bij de aanvraag onder meer wordt verstrekt:

  • a.

   een grondmechanisch onderzoek;

  • b.

   sterkteberekeningen;

  • c.

   dwars- en /of lengte-profielen;

  • d.

   het tijdstip waarop de werkzaamheden plaatsvinden;

  • e.

   bij lozingen vanaf een verhard oppervlak: een rioleringstekening met daarop aangegeven het aangesloten verhard oppervlak.

Hoofdstuk 5 Gegevensverstrekking voor een vergunning voor overige lozingen

Artikel 13 Toepassingsbereik

Artikel 14 is van toepassing op aanvragen tot verlening of wijziging van vergunningen als bedoeld in artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Artikel 14 Bescheiden bij overige lozingen

Bij de aanvraag tot verlening of wijziging van een vergunning tot het brengen van afvalstoffen of van verontreinigende of schadelijke stoffen in oppervlaktewater op andere wijze dan met behulp van een daarvoor bestemd werk, dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

 • a.

  een van een toelichtende tekening vergezeld gaande aanduiding van de plaats waar de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in oppervlaktewater worden gebracht;

 • b.

  een van een toelichtende tekening vergezeld gaande beschrijving van de wijze waarop en met behulp van welke middelen de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke in oppervlakte-water worden gebracht;

 • c.

  een beschrijving van de werking van de installatie(s) van de inrichting waardoor of waarin processen plaatsvinden die leiden of kunnen leiden tot het ontstaan of vrijkomen van de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;

 • d.

  een processchema waaruit blijkt welke stoffen waar en in welke mate ontstaan of vrijkomen;

 • e.

  de verwerkings- of productiecapaciteit van de installatie(s);

 • f.

  de periode waarvoor een vergunning wordt gevraagd;

 • g.

  een zo volledig mogelijke karakterisering van de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen waarop de aanvraag betrekking heeft naar aard, vorm, samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen;

 • h.

  een opgave van de herkomst van de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • i.

  indien de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen zijn ontstaan of vrijgekomen bij een inrichting: een omschrijving van die inrichting;

 • j.

  een opgave van onderzoeken die zijn of worden verricht en van de maatregelen die zijn of worden getroffen, teneinde:

 • het ontstaan van de onderhavige afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen tegen te gaan dan wel de te lozen hoeveelheid te beperken;

 • alternatieve bergingslocaties te vinden;

 • de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen te verwerken, dan wel voor gebruiksdoeleinden aan te wenden.