Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Verordening verlening uitsluitend recht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening verlening uitsluitend recht
CiteertitelVerordening verlening uitsluitend recht
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmilieu – water

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 december 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-201001-12-2009nieuwe regeling

28-01-2010

Waterschapsrubriek, 10-02-2010

B0903093 en B1000606

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verlening uitsluitend recht

 

 

Het algemeen bestuur van het waterschap is krachtens artikel 77 en 78 van de Waterschapswet bevoegd de verordeningen op te stellen die het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen.

Artikel 15a Wet verontreiniging oppervlaktewateren en het reglement van be¬stuur, bepalen dat het waterschap tot taak heeft de zorg voor de zuivering van afvalwater. Deze taak omvat mede de verwerking van zuiveringsslib. In beginsel vindt de verwerking van zuiveringsslib plaats op een inrichting die in beheer is bij het waterschap. Om redenen van doelmatigheid kan echter worden besloten deze verwerking te laten plaatsvinden bij een inrichting die in exploitatie is bij een rechtspersoon die door het bestuur van het waterschap met die verwerking is belast.

Gelet op artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten kan het waterschap (als aanbestedende dienst van de overheidsopdracht voor diensten, t.w. verwerking van zuiveringsslib, van meer dan Euro 206.000,-) aan een andere aanbestedende dienst het uitsluitend recht gunnen om die overheidsopdracht voor diensten uit te voeren.

Het algemeen bestuur oordeelt het om redenen van (duurzaamheid en) doelmatigheid voor de uitvoering van de aan hier op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en het reglement van bestuur opgedragen taak tot verwerking van zuiveringsslib, nodig om de volgende verordening vast te stellen:

Het algemeen bestuur besluit:

- dat het dagelijks bestuur en de voorzitter de bevoegdheid hebben om een uitsluitend recht ex artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten te verlenen aan een andere aanbestedende dienst, om de overheidsopdracht voor diensten, t.w. verwerking van zuiveringsslib, uit te voeren;

- dat deze verordening in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking in [...invullen: het blad (landelijk of huis-aan-huis) waar het waterschap normaliter zijn besluitvorming in publiceert] en terug werkt tot en met 1 december 2009.

Toelichting Verordening verlening uitsluitend recht

Artikel 56 Waterschapswet biedt het waterschapsbestuur een algemene bevoegdheid tot regeling en bestuur in het kader van de behartiging van de taken die het waterschap in het bestuursreglement zijn opgedragen. In het bestuursreglement is aan het waterschap de taak opgedragen tot (kort gezegd) zorg van de zuivering van afvalwater. Die taak omvat mede de zorg van verwerking van zuiveringsslib.

Artikel 77 Waterschapswet bepaalt dat de bevoegdheid zoals omschreven in artikel 56 Waterschapswet in beginsel bij het algemeen bestuur berust, tenzij bij of krachtens bestuursreglement, wet of AMvB de bevoegdheid is toegekend aan het dagelijks bestuur of de voorzitter. Het algemeen bestuur mag op grond van artikel 78 Waterschapswet de verordeningen vaststellen die het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen zoals de zuivering van afvalwater (en de verwerking van zuiveringsslib) als bedoeld in het bestuursreglement.

Op basis van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten ("Bao") zijn aanbestedende diensten, zoals waterschappen en gemeenten, verplicht om opdrachten aan derden voor dienstverlening die een waarde hebben van meer dan € 206.000 aan te besteden. De opdracht voor de verwerking van zuiveringsslib die de deelnemende waterschappen aan het op te richten Openbaar Lichaam Slib¬verwerking geeft, en die het (opgerichte) Openbaar Lichaam Slibverwerking vervolgens aan de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland ('HVC') geeft, is in beginsel aanbestedingsplichtig. Echter, deze kan worden geacht onder een uitzonderingsgrond van het Bao te vallen. Daartoe zijn wel aparte besluiten van de bevoegde bestuursorganen nodig, die een grondslag behoeven in een verordening van de algemene besturen van de deelnemende waterschappen.

Artikel 17 van de Richtlijn Diensten waarop artikel 17 Bao is gebaseerd, gaat uit van bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen waarop het uitsluitend recht is gebaseerd. In de toelichting op dit artikel wordt opgemerkt dat de toekenning van het recht op uitdrukkelijke en doorzichtige wijze moet plaatsvinden. Het scheppen van een bevoegdheid bij wettelijk voorschrift - t.w. in deze verordening - en het vervolgens verlenen van het uitsluitend recht krachtens die verordening (bij besluit van de dagelijkse besturen en voorzitters van de waterschappen) voldoet in ieder geval aan die eisen.

Om die reden stelt het algemeen bestuur deze verordening vast op basis van artikel 78 Waterschapswet. Op basis van deze verordening zijn het dagelijks bestuur en de voorzitter tezamen bevoegd om aan een andere aanbestedende dienst het uitsluitend recht te verlenen tot de verwerking van het zuiveringsslib.

Na officiële oprichting van het Openbaar Lichaam Slibverwerking, zal het Algemeen Bestuur van dat Openbaar Lichaam bevoegd zijn om, namens de dagelijkse besturen en voorzitters van de Waterschappen tezamen, het uitsluitend recht aan HVC te verlenen. Die bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Slibverwerking vloeit voort uit artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling slibverwerking 2009.

Voor de toelichting van het besluit van de dagelijkse besturen en voorzitters van de deelnemende waterschappen wordt verwezen naar de toelichting op het desbetreffende besluit van die bestuursorganen.

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking, omdat de dagelijkse besturen en voorzitters het besluit tot verlening van het uitsluitend recht aan HVC inmiddels (in december 2009) hebben genomen. Dat heeft te maken met overdracht van de eigendom van DRSH N.V. door HVC, die naar verwachting per l januari 2010 voltooid is. Door de terugwerkende kracht van deze verordening tot l december 2009 wordt deze besluitvorming van de dagelijkse besturen en voorzitters mede gebaseerd op de voorliggende verordening.