Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Normenkader financiële rechtmatigheid 2020 wet- en regelgeving waterschap Hollandse Delta 1/11/2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingNormenkader financiële rechtmatigheid 2020 wet- en regelgeving waterschap Hollandse Delta 1/11/2020
CiteertitelNormenkader 2020 waterschap Hollandse Delta
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNormenkader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikelen 77 en 109 Waterschapswet;

Hoofdstuk 5 Waterschapsbesluit;

Artikel 4 Controleverordening waterschap Hollandse Delta 2009;

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2020nieuwe regeling

15-10-2020

wsb-2020-12312

B2001348

Tekst van de regeling

Intitulé

Normenkader financiële rechtmatigheid 2020 wet- en regelgeving waterschap Hollandse Delta 1/11/2020

 

Europees

Plaatsen van concessieovereenkomsten (richtlijn 2014/23/EU)

 

Plaatsen van overheidsopdrachten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (richtlijn 2014/24/EU)

 

Richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (richtlijn 2011/7/EU)

 

BTW- Richtlijn, Richtlijn betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (richtlijn 2006/112/EG)

 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

 

De-minimisverordening (verordening EEG nr. 1407/2013): geldend tot 31 december 2020

 

De-minimisverordening (verordening EEG nr. 1407/2013): geldend tot 31 december 2020

 

Algemene groepsvrijstellingsverordening (verordening EU nr.651/2014)

 

De-minimisverordening voor de landbouwproductiesector (verordening EU nr. 1408/2013)

 

MKB Landbouwvrijstellingsverordening - ABER (verordening EU nr. 702/2014)

 

Catalogus Groenblauwe Diensten

 

 

Nationaal

 

Algemeen

Algemene wet bestuursrecht

 

Besluit proceskosten bestuursrecht

 

Burgerlijk wetboek

 

Besluit tarieven openbaarheid van bestuur

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

 

Uitvoeringsbesluit WNT

 

Mededingingswet

 

Pachtprijzenbesluit 2007

 

Wet terugvordering staatssteun

 

Ruimtelijk (bestuurs)recht

Wet ruimtelijke ordening

 

Besluit ruimtelijke ordening

 

Wet inrichting landelijk gebied

 

Onteigeningswet

 

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

 

Wet gemeenschappelijke regelingen

 

Milieu

Wet milieubeheer: extra artikelen (financieel van aard) toegevoegd

 

Visserijwet 1963: deels gewijzigd

 

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet: eerst niet-financieel van aard, bevat nu wel financiële aspecten

 

Besluit gebruik meststoffen: eerst niet-financieel van aard, bevat nu wel financiële aspecten

 

Warmtewet: artikelen toegevoegd

 

Warmtebesluit: artikel toegevoegd

 

Warmteregeling: deels gewijzigd

 

Verkeer en vervoer (*)

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

Wet Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer

 

Wet Herverdeling Wegenbeheer

 

Besluit bijdrage vergoeding wegenzorg

 

Belastingen

Waterschapswet: deels gewijzigd

 

Waterschapsbesluit: deels gewijzigd

 

Waterwet: deels gewijzigd

 

Waterbesluit: deels gewijzigd

 

Waterregeling: deels gewijzigd

 

Algemene wet inzake rijksbelastingen

 

Uitvoeringsregeling Algemene inzake rijksbelastingen 1994

 

Invorderingswet 1990

 

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

 

Wet waardering onroerende zaken

 

Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken

 

Kostenwet invordering rijksbelastingen

 

Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009

 

Wet op de internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen

 

Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen waterschapsbelastingen

 

Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012

 

Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

 

Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit

 

Financiën

Wet financiering decentrale overheden (FiDO)

 

Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

 

Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden

 

Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

 

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

 

Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen

 

Wet houdbare overheidsfinanciën

 

Wet op de Omzetbelasting 1968

 

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

 

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

 

Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971

 

Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971

 

Wet op de belastingen van rechtsverkeer

 

Wet op de accijns

 

Wet op de accijns

 

Wet belastingen op milieugrondslag

 

Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag

 

Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag

 

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968

 

Regeling wijziging berekeningsmethode daggeldrente schatkistbankieren decentrale overheden 2019: NIEUW

 

 

Personeel en organisatie

Pensioenwet

 

Werkloosheidswet

 

Ziektewet

 

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

 

Wet financiering sociale verzekeringen

 

Wet kaderregeling VUT overheidspersoneel

 

Wet op de loonbelasting 1964

 

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

 

Zorgverzekeringswet

 

Wet arbeid en vreemdelingen

 

Wet structuur uitvoerorganisatie werk en inkomen

 

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

 

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

 

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

 

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

 

Wet inkomstenbelasting 2001

 

Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen

 

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

 

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP

 

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs(WAADI)

 

Wet tegemoetkomingen loondomein

 

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

 

Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

 

Wet Arbeid en Zorg (WA

 

 

Archief

 

Inkoop en aanbestedingen

Aanbestedingsbesluit: deels gewijzigd

 

Aanbestedingswet 2012: deels gewijzigd

 

Gids Proportionaliteit

 

Aanbestedingsreglement werken 2016 (ARW)

 

 

Subsidies

INTERREG-programma North West Europe(NWE)

 

INTERREG-programma North Sea Region(NSR)

 

INTERREG-Europe

 

Projectstimuleringsregeling Interreg V: per 1 mei 2020 vervallen

 

Regeling co-financiering Interreg IIIA

 

Uitvoeringswet EFRO

 

Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 2014-2020

 

Regeling bijzondere subsidies waterkeren en water beheren

 

Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014

 

Subsidieregeling ESF 2007-2013 (herzien)

 

Subsidieregeling ESF 2014 -2020: deels gewijzigd

 

 

Provinciaal

 

Algemeen

 

Subsidies

Subsidieregeling fietsprojecten Zuid-Holland 2013

 

Uitvoeringsregeling brede doeluitkering verkeer en vervoer 2013

 

Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017

 

Uitvoeringsregeling POP-3

 

Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland

 

Gemeentelijk

Tijdelijke subsidieverordening MRDH 2015

 

 

Interne regelgeving waterschap Hollandse Delta

 

Algemeen, bestuur

Verordening van de rekenkamercommissie van WSHD

 

Verordening rechtspositie bestuursleden WSHD

 

Verordening op de Fractieondersteuning 2016

 

Delegatiebesluit WSHD 2018 en mandaatbesluit WSHD 2020

 

Benoemen leden Awb hoor- en adviescommissie

 

Nadeelcompensatie

Verordening nadeelcompensatie

 

Nadeelcompensatie verleggen kabels en leidingen WSHD 2007

 

 

Keur

Keur 2014

 

Lozingen

 

Belastingen

Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Hollandse Delta 2020

 

Verordening op de watersysteemheffing 2020

 

Verordening zuiveringsheffing WSHD 2020

 

Verordening op de wegenheffing 2020

 

Verordening kwijtschelding waterschap Hollandse Delta

 

Legesverordening WSHD 2012

 

Financiën

Controleverordening waterschap Hollandse Delta 2009

 

Verordening Beleid- en verantwoordingsfunctie WSHD 2014

 

Treasurystatuut 2018

 

Regeling budgetbeheer 2019

 

Regeling meer- / minderwerk

 

Regeling werkwijze investeringskredieten

 

Beleidsnota activeren, waarderen en afschrijven

 

Beleidsnota reserves en voorzieningen

 

Beleidsnota Onderbouwing tarieven

 

Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen

 

Controleprotocol en overeenkomst bijdragen aan investeringen van derden

 

Subsidies

-

 

 

Inkoop en aanbesteding

Verordening verlening uitsluitend recht

 

 

Archief

 

Personeel

Sociaal Statuut voor waterschappen in Zuid-Holland-zuid (2004)

 

Verordening Rechtspositie politieke ambtsdragers waterschap Hollandse Delta 2020

 

Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschapspersoneel,

Deel 1 (bindende regelingen): VERVALLEN per 1-1-2020

NIEUW per 1-1-2020 CAO Werken voor Waterschappen

Ridderkerk, 15 oktober 2020

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta,

J.F. Bonjer, dijkgraaf

S.J. Steenbeek, secretaris-directeur