Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Limburg

Besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Limburg
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017
CiteertitelMandaatbesluit Waterschap Limburg 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageMandaatbesluit Waterschap Limburg 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt alle eerdere besluiten omtrent mandaatverlening van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel III Wschw
 2. afdeling 10.1.2 Awb
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201701-01-2017nieuwe regeling

03-01-2017

wsb-2017-104

1607274

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;

 

Gelezen het voorstel van de secretaris-directeur van Waterschap Limburg van 27 december 2016, inzake vaststelling ‘Mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017';

 

Gelet op de delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017, het Delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 en de Regeling budgetbeheer en financieel mandaat Waterschap Limburg 2017;

 

Gelet op het feit dat de nummering van de in dit mandaatbesluit genoemde bevoegdheden correspondeert met de nummering in het delegatie- en mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017 van het AB;

 

Gelet op het feit dat het dagelijks bestuur diverse bevoegdheden rechtstreeks uit de wet hebben verkregen en deze bevoegdheden wensen te onder te mandateren aan de secretaris-directeur;

 

Gelet op het feit dat de voorzitter het waterschap in en buiten rechte vertegenwoordigd op grond van artikel 95 Waterschapswet;

 

Gelet op het feit dat de voorzitter alleen aan een ander machtiging tot vertegenwoordiging mag verlenen indien het dagelijks bestuur hiertoe toestemming geeft;

 

Gelet op Titel III van de Waterschapswet en Afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

Artikel 1  

De bevoegdheden, onder de voorwaarden (VW) zoals vermeld in onderstaande lijst te mandateren aan de Secretaris-directeur c.q. voor te behouden aan het DB van Waterschap Limburg, waarbij de algemene voorwaarden uit de Delegatie- en mandaatverordening Waterschap Limburg 2017 en de Regeling budgetbeheer en financieel mandaat Watershap Limburg 2017 gelden.

 

 

 

 

Nr.

Gemandateerde bevoegdheid

 

 

 

Waterbeheer

1.

Het besluiten tot het vaststellen van waterakkoorden als bedoeld in artikel 3.7 van de Waterwet.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

 

2.

Het uitoefenen van de bevoegdheden met betrekking tot verontreiniging van de bodem en oever van oppervlaktewaterlichamen op grond van hoofdstuk 5, paragraaf 3, van de Waterwet.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

 

3.

Het nemen van gedoogbeschikkingen op grond van de artikelen 5.21 van de Waterwet.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

 

4.

Het uitoefenen van de bevoegdheden bij gevaar voor waterstaatswerken op grond van hoofdstuk 5, paragraaf 5, van de Waterwet.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

4.a

Maatregelen, zo nodig in afwijking van wettelijke voorschriften bij dringend of dreigend gevaar

VW

Niet in strijd met grondwet of met internationaalrechtelijke verplichtingen. Melding maken van de gebruikte bevoegdheden in de rapportage na calamiteit

4.b

Maatregelen, binnen de wettelijke voorschriften en zo nodig in afwijking van de bestrijdingsplannen bij dringend of dreigend gevaar

VW

Melding maken van de gebruikte bevoegdheden in de rapportage na calamiteit

4.c

Maatregelen, binnen de wettelijke voorschriften en op basis van de bestrijdingsplannen bij dringend of dreigend gevaar

VW

Melding maken van de gebruikte bevoegdheden in de rapportage na calamiteit

 

 

5.

Het vaststellen van bestrijdingsplannen op basis van het door AB vastgesteld calamiteitenplan.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

 

6.

Het op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet verdagen, verlenen, weigeren of buiten behandeling laten van en het adviseren over een vergunning en het afhandelen van meldingen.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

6.a

Besluiten met betrekking tot directe lozingen

VW

Gebruik van de gemandateerde bevoegdheid meenemen in jaarrapportage.

6.b

Besluitvorming (inclusief verdagingen, gedoogbeschikkingen en het voeren van correspondentie daarover) als bedoeld in:

 • -

  de Keur

 • -

  de Waterwet

 • -

  het Activiteitenbesluit milieubeheer

 • -

  de Wet Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en Zwemgelegenheden

 • -

  Besluit lozen buiten inrichtingen

 • -

  Besluit lozing afvalwater huishoudens

 • -

  Besluit bodemkwaliteit

 • -

  Wet milieubeheer

 • -

  Besluit Risico's Zware Ongevallen (advies)

 • -

  Algemene wet bestuursrecht (m.u.v. bestuursrechtelijke maatregelen)

VW

Gebruik van de gemandateerde bevoegdheid meenemen in jaarrapportage.

6.c

Verstrekken adviezen watertoets

VW

Gebruik van de gemandateerde bevoegdheid en aantallen adviezen meenemen in jaarrapportage.

6.d

Verstrekken pre-adviezen watertoets

VW

Gebruik van de gemandateerde bevoegdheid en aantallen pre- dviezen meenemen in jaarrapportage.

 

 

7.

Het aanwijzen van ambtenaren belast met toezicht op de naleving als bedoeld in:

 • -

  artikel 8.3 van de Waterwet juncto artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  de Waterschapskeur, de WHVBZ (voor zover gedelegeerd);

 • -

  de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

7.a

Het aanwijzen van ambtenaren belast met toezicht op de naleving als bedoeld in:

 • -

  artikel 8.3 van de Waterwet juncto artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  de Waterschapskeur, de WHVBZ (voor zover gedelegeerd);

 • -

  de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

VW

--

 

 

8.

Over gaan tot de oplegging van bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen (het opleggen van de last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, intrekking van de vergunning, bestuurlijke strafbeschikking en toezenden van het boeterapport) op basis van het Nalevingsbeleid Waterschap Limburg.

Mandatering aan de voorzitter:

8.a

Last onder dwangsom en last onder bestuursdwang

VW

Het DB per direct op de hoogte brengen.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

8.b

Bestuurlijke strafbeschikking (BSB)

VW

Gebruik van de gemandateerde bevoegdheid meenemen in jaarrapportage.

Mandatering aan de aangewezen toezichthouders:

8.c

opstellen van een boeterapport op grond van de Wet Gewasbescherming (WGB)

VW

Gebruik van de gemandateerde bevoegdheid meenemen in jaarrapportage. De bevoegdheid is gekoppeld aan de aanwijzing als toezichthouder voor de WGB

 

 

9.

Het vaststellen van zwemwaterprofielen als bedoeld in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

Eigendommen

10.

Aan- en verkopen en ruilen en huren van onroerende zaken, vestigen en afstand doen van zakelijke rechten, onteigenen en opleggen gedoogplichten op grond van artikel 5.24 Waterwet, voor zover een en ander verband houdt met de aanleg van waterstaatswerken, dan wel met de uitvoering van door het algemeen bestuur vastgestelde grondbeleid.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

10.a

Het kopen, verkopen, verhuren, verpachten van onroerende zaken (zoals gronden) en alles wat daarmee samenhangt, zoals: grondkosten, notariskosten en schadevergoedingen.

VW

Bij transacties met een waarde > €100.000,- onder voorbehoud van goedkeuring door DB.

 

 

11.

In gebruik geven, verhuren of verpachten van onroerende zaken. Hieronder wordt ook begrepen het aangaan, wijzigen en beëindigen van pacht-, jacht- en visrechtovereenkomsten.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

11.a

Het in gebruik geven van onroerende zaken (zoals gronden) van het waterschap

VW

--

11.b

Het afsluiten van onderhoudsovereenkomsten d.m.v. inschakeling derden

VW

Aantal aangegane overeenkomsten registreren en rapporteren

11.c

Verlenen visrechten

VW

--

11.d

Verlenen jachtrechten

VW

--

 

 

12.

Het vestigen dan wel afstand doen van zakelijk rechten ten behoeve van het leggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van andere werken van openbaar nut of de liquidatie daarvan.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

Aanleg en beheer van waterstaatswerken

13.

Het vaststellen en wijzigen van de legger als bedoeld in de artikelen 78 Waterschapswet en 5.1 Waterwet.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

13.a

Het wijzigen van de Legger als gevolg van het verlenen van vergunningen op grond van de Waterwet.

VW

Gebruik van de gemandateerde bevoegdheid meenemen in jaarrapportage.

 

 

14.

Het besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk, overeenkomstig een vast te stellen projectplan op grond van artikel 5.4 Waterwet met uitzondering van:

Besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk waarop de projectprocedure van paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet van toepassing is;

Besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk waarvan in een betekende mate een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of van de hoogte van de te heffen waterschapsomslag is te verwachten of waarvan het realiseren ervan maatschappelijk gevoelig ligt.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

Aanleg en beheer van waterstaatswerken

15.

Het besluiten tot aanleg of wijziging van een waterstaatswerk, overeenkomstig een vast te stellen projectplan op grond van artikel 5.4 Waterwet:

waarop de projectprocedure van paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet van toepassing is; of

waarvan in een betekende mate een wijziging van de bestaande waterstaatkundige situatie of van de hoogte van de te heffen waterschapsomslag is te verwachten of waarvan het realiseren ervan maatschappelijk gevoelig ligt.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

Financiën

16.

Het besluiten tot votering van de individuele investeringskredieten per project, die in het Meerjarig InvesteringsProgramma bij de programmabegroting door het algemeen bestuur zijn aangewezen.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

 

17.

Het besluiten tot het gunnen van opdrachten, het aangaan van verplichtingen en het sluiten van contracten.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

17.a

De bevoegdheid tot het gunnen en aangaan van verplichtingen zoals vermeldt in de registers exploitatiebudgetten en investeringskredieten

VW

binnen de regels en nadere regels budgetbeheer en financieel mandaat

 

 

18.

Budget- en kredietbeheer door middel van verschuivingen en beschikking over de post onvoorzien zoals opgenomen in de Regeling Budgetbeheer en financieel mandaat.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

18.a

onttrekking en toevoeging van de post onvoorzien kleiner of gelijk € 100.000

VW

--

 

 

19.

Het vaststellen van regels voor budgetbeheer en financieel mandaat.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

19.a

Het vaststellen van nadere regels voor budgetbeheer en financieel mandaat.

VW

--

 

 

20.

Met inachtneming van Europese en nationale voorschriften, nadere regels stellen die bij de aanbesteding en gunning van werken, leveringen en diensten in acht genomen moeten worden.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

 

21.

Besluitvorming voor zover voorzien in de Algemene Subsidieverordening Waterschap Limburg.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

21.a

Het beoordelen, vaststellen, verlenen, intrekken, wijzigen, betalen en terugvorderen van subsidies, voor zover er in een specifieke regeling of budget is voorzien in subsidieverlening.

VW

--

 

 

22.

Beschikbare Geldmiddelen met inachtneming van de in het treasurystatuut gestelde regels tijdelijk beleggen.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

22.a

Tijdelijk beleggen overtollig kasgeld tot maximaal 0,75% van begrotingstotaal (drempelbedrag) bij de NWB

VW

--

22.b

Tijdelijk beleggen overtollig kasgeld door middel van schatkist-bankieren

VW

--

 

 

23.

Geldleningen met inachtneming van de in het treasurystatuut gestelde regels aangaan ter financiering van de publieke taak.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

23.a

Aantrekken van geldleningen

VW

S/D samen met Adviseur financiën A, na raadpleging Teammanager Financiën control en facilitaire zaken

23.b

Aangaan van kasgeldleningen

VW

--

 

 

24.

Het incidenteel gemotiveerd afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

 

Personeel

25.

Het benoemen van personeel van het waterschap (inclusief de leden van het directieteam, met uitzondering van de secretaris-directeur ), het besluiten tot het nemen van disciplinaire maatregelen en het verlenen van ontslag ten aanzien van deze personeelsleden.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

25.a

Aanstelling ambtenaar en aangaan arbeidsovereenkomsten

VW

binnen de formatieruimte tot en met het niveau van Teammanager

25.b

inhuur personeel, bijv zzp/payrol constructie

VW

op projectbasis

25.c

Het nemen van disciplinaire maatregelen zoals bedoeld in het SAW (berisping, schorsing, etc.)

VW

Met uitzondering van ontslag.

 

 

26.

Vaststellen van rechtspositionele regelingen en nemen van rechtspositionele besluiten betreffende het personeel van het waterschap, waaronder de bezoldiging en vergoedingen van de directieleden, inclusief de secretaris-directeur.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

26.a

Vaststellen functiebeschrijvingen en – waarderingen als bedoeld in bijlage II SAW

VW

Tot en met maximaal schaal 14

 

 

27.

Uitvoering van de SAW voor zover bij deze niet reeds aan het dagelijks bestuur is toegekend.

Mandatering aan de voorzitter:

27.a

Toekennen bijzonder verlof aan Secretaris directeur

VW

--

Mandatering aan de secretaris-directeur:

27.b

Toekennen bijzonder verlof aan programma directeuren

VW

Registratie in ADP

27.c

Toekennen bijzonder verlof aan Teammanagers

VW

Registratie in ADP

27.d

Toekennen bijzonder verlof aan Teamleiders

VW

Registratie in ADP

27.e

Toekennen bijzonder verlof aan medewerkers

VW

Registratie in ADP

27.f

Verlenen verlof

VW

Registratie in ADP

27.g

Beslissen tijdstip en splitsing vakantie

VW

Registratie in ADP

27.h

Toestemming verlenen voor gebruik eigen motorrijtuig

VW

Registratie adhv declaraties

27.i

Uitvoeringsovereenkomsten arbeidsvoorwaardelijk keuzesysteem

VW

Registratie door P&O in verzameloverzicht meer / minder werk. Jaarlijks rapporteren

27.j

Uitvoering P&O beleid

VW

--

27.k

Uitvoering te voeren ARBO-beleid

VW

--

 

 

28.

Bepalen van schadevergoeding aan de ambtenaren in bijzondere omstandigheden

Mandatering aan de secretaris-directeur:

28.a

Toekennen schadeloosstelling en vergoeding van kosten aan waterschapspersoneel op basis van de SAW.

VW

--

 

 

Juridisch en procedureel

29.

Het voeren van civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures en het instellen van alle rechtsmiddelen, in alle instanties zowel eisend als verwerend, en het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van deze procedures (conflicthantering).

Mandatering aan de secretaris-directeur:

29.a

Alle besluitvorming en correspondentie met betrekking tot conservatoire maatregelen. Zowel maatregelen die het waterschap zelf neemt als maatregelen die tegen (het personeel van) het waterschap worden genomen.

VW

--

29.b

Procederen in kort geding, voorlopige voorzieningen en voeging in strafzaken.

VW

Het DB per direct op de hoogte brengen.

29.c

Beslissen op een verzoek om rechtstreeks beroep

VW

In beginsel afwijzen tenzij dringende reden

29.d

Alle besluiten m.b.t. het houden van een hoorzitting naar aanleiding van een bezwaarschrift (inclusief toezenden van verslag en vragen van schriftelijke machtiging van gemachtigde van bezwaarmaker).

VW

--

29.e

Versturen ontvangstbevestiging bezwaarschrift

VW

MO en bestuur direct op de hoogte stellen van ingediend bezwaar.

29.f

Doorsturen bezwaar aan correct bevoegd gezag.

VW

--

29.g

Geven herstelmogelijkheid bij geconstateerde verzuimen.

VW

--

29.h

Alle besluiten m.b.t. terinzagelegging en toezending van de stukken in het kader van bezwaar.

VW

--

 

 

30.

Het afgeven van bedenkingen, zienswijzen en adviezen inzake ruimtelijke plannen, de watertoets daaronder begrepen, indien een recht daartoe bij wettelijk voorschrift aan het waterschap of het waterschapsbestuur is toegekend.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

30.a

Bedenkingen, zienswijzen en adviezen inzake ruimtelijke plannen, de watertoets daaronder

begrepen.

VW

Aantallen uitgebrachte adviezen registreren en jaarlijks meenemen in de jaarrapportage.

30.b

Indienen van zienswijzen op gemeentelijke (ontwerp) rioleringsplannen.

VW

Aantallen uitgebrachte zienswijzen registreren en jaarlijks rapporteren.Aantallen uitgebrachte zienswijzen registreren en jaarlijks rapporteren.

30.c

Zienswijzen over een ontwerp-beschikking grondwateronttrekkingen.

VW

--

 

 

31.

Het uitoefenen van het recht van bezwaar en beroep, alsmede het vragen van een voorlopige voorziening, tegen besluiten of handelingen van bestuursorganen, indien een recht daartoe bij wettelijk voorschrift aan het waterschap of het waterschapsbestuur is toegekend.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

 

32.

Het verdagen van besluiten in het kader van procedures.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

32.a

Verdagen beslissing op bezwaar.

VW

Rapporteren in voorstel afdoening beslissing op bezwaar aan DB

 

 

33.

De bevoegdheden op grond van de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

33.a

controlebevoegdheden, waaronder de bevoegdheid om ruimtes te betreden, zaken te onderzoeken en inlichtingen en inzage te vragen.

VW

in de functie van functionaris gegevensbescherming

 

 

34.

Het besluiten tot aansprakelijk stellen van personen of rechtspersonen.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

 

35.

Het besluiten tot het toekennen van schadevergoeding of nadeelcompensatie.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

35.a

Schaderegelingen ihkv uitvoering onderhoud, projecten en waterkeringen

VW

Tot een limiet van € 25.000 per getroffen regeling

 

 

36.

Het binnen bestaande beleidskader bepalen van het standpunt van het waterschap in de hoedanigheid van deelnemer aan rechtspersonen.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

 

37.

De bevoegdheid om ermee in te stemmen dat overheden bij afzonderlijk besluit taken passend binnen het kader van het Reglement voor het Waterschap Limburg op- of overdragen aan het Waterschap Limburg.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

 

38.

De bevoegdheid tot het aangaan van convenanten.

 

Geen mandatering aan Secretaris-directeur

 

 

39.

Afhandelen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van Bestuur.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

39.a

Afhandelen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van Bestuur.

VW

Geheel of gedeeltelijk afwijzen van een WOB verzoek is voorbehouden aan het DB

 

 

A

Op grond van artikel 85 Waterschapswet is het dagelijks bestuur bevoegd tot het aanwijzen van ambtenaren belast met de opsporing van de overtreding van:

 • -

  bij keuren strafbaar gestelde feiten zijn, onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering

 • -

  artikel 8.3 van de Waterwet juncto artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  de Waterschapskeur, de WHVBZ (voor zover gedelegeerd);

 • -

  de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

A.a

het aanwijzen van ambtenaren belast met de opsporing van de overtreding van:

 • -

  bij keuren strafbaar gestelde feiten zijn, onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering

 • -

  artikel 8.3 van de Waterwet juncto artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  de Waterschapskeur, de WHVBZ (voor zover gedelegeerd);

 • -

  de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

VW

--

 

 

B

Op grond van artikel 5 van de Verordening Nadeelcompensatie Waterschap Limburg is het dagelijks bestuur bevoegd tot het instellen van de leden van de commissie van advies inzake nadeelcompensatie.

Mandatering aan de secretaris-directeur:

B.a

het instellen van de leden van de commissie van advies inzake nadeelcompensatie

VW

--

 

 

C

Op grond van artikel 4 van de Verordening ten behoeve van de behandeling van klachten van burgers over gedragingen van organen en/of personeel van het Waterschap Limburg is het dagelijks bestuur bevoegd tot het benoemen van de klachtencommissie belast met de behandeling van en advisering over klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Mandatering aan de voorzitter:

C.a

Het benoemen van de klachtencommissie belast met de behandeling van en advisering over klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

VW

Ingeval het betreft een klacht over gedragingen die niet aan de voorzitter als zodanig worden toegerekend.

Artikel 2  

Instemming te verlenen aan de Dijkgraaf om op grond van artikel 95 Waterschapswet anderen te machtigingen het waterschap te vertegenwoordigen.

Artikel 3 Inwerkingtreding en titel

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘ Mandaatbesluit Waterschap Limburg 2017'.

 • 2.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 3.

  Op het moment van inwerkingtreding van deze regeling vervallen alle eerdere besluiten omtrent mandaatverlening van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ter zake van de in artikel 1 genoemde bevoegdheden.

   

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 januari 2017.

De secretaris-directeur,

drs. H. Mensink

De dijkgraaf,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck