Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Beleidsregel met betrekking tot het wijzigen van beschermingszones in de Legger wateren van Waterschap Rivierenland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsregel met betrekking tot het wijzigen van beschermingszones in de Legger wateren van Waterschap Rivierenland
CiteertitelBeleidsregel met betrekking tot het wijzigen van beschermingszones in de Legger wateren van Waterschap Rivierenland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen
Externe bijlageKompas Sliedrecht, 21-12-2006

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Advertentie in diverse huis-aan-huis-bladen in het hele gebied van het waterschap in week 51, 2006, oa. in Kompas Sliedrecht, 21-12-2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2007nieuwe regeling

02-11-2006

Kompas Sliedrecht, 21-12-2006

2006-23700

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel met betrekking tot het wijzigen van beschermingszones in de Legger wateren van Waterschap Rivierenland

De legger bepaalt ten aanzien van “A-watergangen” niet alleen waar de watergang zelf (kernzone) is gelegen maar wijst naast de watergang ook beschermingszones aan. Op deze zones, ook wel onderhoudsstroken genoemd, heeft het waterschap op grond van de Keur te allen tijde toegangrechten om de watergang te onderhouden of in stand te houden. De zones worden gebruikt voor het berijden met onderhoudsmaterieel, maar ook om maaisel of eventueel baggerspecie te bergen. Omdat deze zones bijna altijd op andermans eigendom zijn gelegen, geeft dit voor de betrokken eigenaar een gebruiksbeperking. Op grond van de Keur is het nl. binnen die zones verboden om zonder ontheffing allerlei werken of werkzaamheden te verrichten.

Het waterschap ontvangt van die particuliere eigenaren soms het verzoek om de legger zodanig te wijzigen dat die zone wordt weggenomen of op een smallere maat wordt bepaald. In principe is dat niet mogelijk, enerzijds omdat het waterschap nu eenmaal verantwoordelijk is voor het watersysteem, anderzijds omdat de lasten van onderhoud over eigenaren kunnen worden verdeeld indien er aan beide zijden van de watergang zo’n zone ligt. In bepaalde gevallen zou medewerking aan een dergelijk verzoek wel mogelijk kunnen zijn.

Toelichting:

Toetsingscriteria.

Voor het beoordelen van verzoeken om leggerwijziging als bovenbedoeld gelden de volgende toetsingscriteria:

1. Er mogen tengevolge van de gevraagde wijziging geen algemeen waterhuishoudkundige belangen worden geschaad.

2. De bovenbreedte van de watergang (van insteek tot insteek) mag niet breder zijn dan zes meter, zodat te allen tijde machinaal onderhoud vanaf één zijde mogelijk is.

3. Aan de andere zijde van de watergang dan de zijde waarvoor de wijziging wordt gevraagd, moet een bestaande, obstakelvrije en doorgaande onderhoudsroute aanwezig zijn.

4. Op de andere zijde van de watergang dan de zijde waarvoor de wijziging wordt gevraagd, moet er op kosten van de aanvrager een zakelijk recht van overpad worden gevestigd ten gunste van het waterschap.

Bijlage  

Kompas Sliedrecht, 21-12-2006