Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren en toezichthouders Waterschap Rivierenland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren en toezichthouders Waterschap Rivierenland
CiteertitelAanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren en toezichthouders Waterschap Rivierenland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 5:11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-201515-09-2015nvt

09-10-2015

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 13-10-2015, 8010

201516178

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren en toezichthouders Waterschap Rivierenland

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland

 

overwegende dat,

 

het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland bepaalde ambtenaren van Aquon, gevestigd te ’s Hertogenbosch, wenst aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

de aan te wijzen toezichthouders belast worden met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enkele bijzondere wetten;

 

het wenselijk is dat het college van dijkgraaf en heemraden de ambtenaren van Aquon tevens aanwijst als onbezoldigde ambtenaren van Waterschap Rivierenland;

 

gelet op artikel 1.1.2, derde lid, van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW);

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op artikel 8.3, vierde lid, van de Waterwet;

 

gelet op artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

gelet op artikel 82, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

 

gelet op artikel 34, tweede lid, van de Scheepvaartverkeerswet;

 

gelet op artikel 40 van de Binnenvaartwet;

 

gelet op artikel 6.1 van de Keur Waterschap Rivierenland 2014;

 

gelet op de desbetreffende bepalingen van het Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2011 vastgesteld bij besluit van het algemeen bestuur van 15 april 2011, en de Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011, vastgesteld bij besluit van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 14 december 2010;

 

Besluit:

I

de volgende medewerkers van Aquon met de bijbehorende functies voor onbepaalde tijd aan te wijzen als toezichthouder, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland:

- J.C. van Wijnen, senior monsternemer;

- W.D. van Pelt, monsternemer B;

 

Deze toezichthouders worden belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

 • 1.

  Waterwet;

 • 2.

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 3.

  Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

 • 4.

  Scheepvaartverkeerswet;

 • 5.

  Binnenvaartwet;

 • 6.

  Keur Waterschap Rivierenland 2014;

 

De bevoegdheden voor toezichthouders zijn omschreven in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

II  

de sub I genoemde medewerkers van Aquon voor onbepaalde tijd aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar van Waterschap Rivierenland en voor hen de toepasselijkheid van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) uit te sluiten.

 

III Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt de eerste dag na bekendmaking met terugwerkende kracht in werking tot en met 15 september 2015.

 

IV Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren en toezichthouders Waterschap Rivierenland”.

Tiel, 9 oktober 2015

namens het college van dijkgraaf en heemraden

van Waterschap Rivierenland,

de secretaris-directeur,

ir. Z.C. Vonk