Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rivierenland

Aanwijzingsbesluit ambtenaren belast met heffing en invordering van leges Waterschap Rivierenland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rivierenland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ambtenaren belast met heffing en invordering van leges Waterschap Rivierenland 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit ambtenaren belast met heffing en invordering van leges Waterschap Rivierenland 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpheffing en invordering van leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 123, derde lid, van de Waterschapswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-08-2018nieuwe regeling

21-08-2018

wsb-2018-8513

2018091632

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ambtenaren belast met heffing en invordering van leges Waterschap Rivierenland 2018

 

Registratie nr.: 2018091632

 

Het college van dijkgraaf en heemraden;

 

gelezen het voorstel van de directieraad d.d. 13 augustus 2018;

 

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet en de Legesverordening;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit ambtenaren belast met heffing en invordering van leges Waterschap Rivierenland 2018.

 

Artikel 1 Aanwijzen ambtenaren

Het college van dijkgraaf en heemraden wijst de volgende functionarissen aan:

  • als ambtenaar belast met de heffing, als bedoeld in artikel 123, derde lid onder b van de Waterschapswet, de teamleider Financiën;

  • als ambtenaar belast met de invordering, als bedoeld in artikel 123, derde lid onder c van de Waterschapswet, de heer J.L. Rietveld, senior medewerker Financiële Administratie;

  • als plaatsvervangend ambtenaar belast met de heffing, als bedoeld in artikel 123, derde lid onder b van de Waterschapswet, de teamleider Bestuurs- en Juridische Zaken;

  • als plaatsvervangend ambtenaar belast met de invordering, als bedoeld in artikel 123, derde lid onder c van de Waterschapswet, de heer K.E.M. Verhoeven, senior medewerker Financiële Administratie.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het Waterschapsblad onder gelijktijdige intrekking van het aanwijzingsbesluit ambtenaren belast met heffing en invordering (leges) van 26 februari 2013.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit ambtenaren belast met heffing en invordering van leges Waterschap Rivierenland 2018”

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van 21 augustus 2018 te Tiel.

de secretaris-directeur, ir. Z.C. Vonk

de dijkgraaf, ir. R.W. Bleker