Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Vechtstromen

Verordening rechtspositie bestuur Vechtstromen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Vechtstromen
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie bestuur Vechtstromen
CiteertitelVerordening rechtpositie bestuur Vechtstromen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapsbesluit, art. 3.7
 2. Waterschapsbesluit, art. 3.15, lid 4
 3. Waterschapsbesluit, art. 3.16, lid 2
 4. Waterschapsbesluit, art. 3.17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201429-06-2019nieuwe regeling

24-09-2014

Waterschapsblad, 12-11-2014

B2014/u260

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie bestuur Vechtstromen

Kenmerk:

 

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d.;

gelet op de artikelen 3.7, 3.15, vierde lid, 3.16, tweede lid en 3.17 van het Waterschapsbesluit;

BESLUIT

Vast te stellen de Verordening rechtspositie bestuur Vechtstromen.

Artikel 1 Ter beschikking stelling computerapparatuur leden algemeen bestuur

 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur ontvangt op verzoek per zittingsperiode voor de uitoefening van de functie een tablet met SIM kaart in bruikleen.

 • 2.

  Een lid van het algemeen bestuur dat een tablet ontvangt, tekent hiervoor een bruikleenovereenkomst. In of bij deze overeenkomst kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het gebruik.

 • 3.

  Een lid van het algemeen bestuur dat een tablet ontvangt, ontvangt een vergoeding van:

  • a.

   100% van de kosten van het bijbehorende data-abonnement;

  • b.

   100% van de kosten in de belastingheffing, als gevolg van het genoemde in het eerste en tweede lid.

Artikel 2 Ter beschikkingstelling computer- en communicatieapparatuur leden dagelijks bestuur en voorzitter

 • 1.

  Een lid van het dagelijks bestuur ontvangt op verzoek per zittingsperiode voor de uitoefening van de functie in bruikleen:

  • a.

   een tablet met SIM kaart, en

  • b.

   een smartphone met SIM kaart.

 • 2.

  Een lid van het dagelijks bestuur dat de voorzieningen, genoemd in het eerste lid ontvangt tekent hiervoor een bruikleenovereenkomst. In of bij deze overeenkomst kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het gebruik.

 • 3.

  Een lid van het dagelijks bestuur dat de voorzieningen genoemd in het eerste lid ontvangt, ontvangt een vergoeding van:

  • a.

   100% van de kosten van de data-abonnementen, behorende bij de voorzieningen, genoemd in het eerste lid, onder a en b.;

  • b.

   100% van de kosten van het telefoonabonnement, behorende bij de smartphone;

  • c.

   100% van de kosten in de belastingheffing, als gevolg van het genoemde in het eerste en tweede lid.

Artikel 3 Reiskostendeclaraties

Reizen in opdracht van de dienst, waarvan de kosten kunnen worden gedeclareerd, zijn in elk geval reizen naar vergaderingen en informele bijeenkomsten van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de commissie waar het betreffende bestuurslid deel van uitmaakt en reizen naar bijeenkomsten, congressen, seminars, symposia, excursies en werkbezoeken welke functioneel zijn en in het belang van het waterschap.

Artikel 4 Faciliteiten voor fractievertegenwoordigers

 • 1.

  Artikel 1 is van overeenkomstige toepassing op fractievertegenwoordigers.

 • 2.

  Ter zake van reis- en verblijfkosten zijn de regelingen zoals deze gelden voor leden van het algemeen bestuur van overeenkomstige toepassing op fractievertegenwoordigers.

Artikel 5
 • 1.

  De Verordening rechtspositie bestuursleden waterschap Vechtstromen wordt ingetrokken.

 • 2.

  De Verordening financiële bijdragen aan bestuursfracties Vechtstromen wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening rechtpositie bestuur Vechtstromen.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 24 september 2014,

Het algemeen bestuur voornoemd,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf drs. O. Dijkstra, secretaris