Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied artikel 2:76 APV ten behoeve van preventief fouilleren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied artikel 2:76 APV ten behoeve van preventief fouilleren
CiteertitelAanwijzing veiligheidsrisicogebied artikel 2:76 APV ten behoeve van preventief fouilleren gemeente Weert
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage veiligheidsrisicogebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is van kracht is tot 10 februari 2021 04.30 uur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 174b van de Gemeentewet
 2. artikel 14 van de Politiewet 2012
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Weert/379525/CVDR379525_9.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-202110-02-2021nieuwe regeling

28-01-2021

gmb-2021-30620

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied artikel 2:76 APV ten behoeve van preventief fouilleren

De burgemeester van de gemeente Weert,

 

Overwegende:

 • -

  dat op sociale media wordt opgeroepen om, in navolging van de demonstraties in andere steden in Nederland om te ‘demonstreren’ op diverse locaties binnen de gemeente Weert;

 • -

  dat op 25 januari en 27 januari 2021 personen gehoor hebben gegeven aan deze oproepen;

 • -

  dat door inzet van de politie en andere instanties het tot nu toe relatief rustig is gebleven in Weert;

 • -

  dat uit politie-informatie is gebleken dat opgeroepen wordt om de komende tijd weer naar Weert te komen en een tegenstem tegen de avondklok/corona-maatregelen te laten horen;

 • -

  dat gezien de oplopende spanningen en de eerdere incidenten en wanordelijkheden bij rellen in Nederland over dit onderwerp er ernstige vrees bestaat voor ernstige verstoring van de openbare orde in Weert;

 • -

  dat het ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden noodzakelijk is om degenen die de kennelijke bedoeling hebben de openbare orde te verstoren, te weren uit het gebied;

 • -

  het in verband met de gebeurtenissen in de gemeente Weert op 25 en 27 januari 2021 en in diverse andere gemeente in Nederland de afgelopen dagen gewenst is maatregelen te treffen ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar;

 • -

  dat er in de gemeente Weert sprake is van ernstige dreiging voor wanordelijkheden en de openbare orde hierdoor wordt verstoord en bedreigd;

 • -

  dat de burgemeester dit zoveel mogelijk wil voorkomen;

 • -

  dat er sprake is van (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van (vuur)wapens;

 • -

  dat de burgemeester in deze gemeente diverse andere bevoegdheden inzet zoals o.a. cameratoezicht, naast verhoogde inzet van politie etc.;

 • -

  dat één van de bevoegdheden van de burgemeester het instellen van een veiligheidsrisicogebied ten behoeve van preventief fouilleren is;

 • -

  dat de teamchef politie d.d. 27 januari 2021 mondeling feiten en omstandigheden heeft omschreven waaruit blijkt dat in het omschreven gebied sprake is van vrees voor verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

 • -

  dat de burgemeester de beweegredenen van de teamchef politie tot de hare maakt en dat deze als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd in dit besluit;

 • -

  dat het bezit en gebruik van (vuur)wapens groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde;

 • -

  dat de dringende maatschappelijke behoefte bestaat om tegen bezit en gebruik van (vuur)wapens op te treden;

 • -

  dat preventief fouilleren een effectief (preventief) middel is om mensen ertoe te bewegen dat ze geen wapens bij zich dragen in openbare ruimten en er tevens toe bijdraagt dat zo veel mogelijk wapens in beslag worden genomen;

 • -

  dat daarmee de veiligheid in het publieke domein wordt bevorderd;

 • -

  dat de belangen van openbare orde, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;

 • -

  dat het aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

 • -

  dat de verwachting bestaat dat een aanwijzing van dit gebied voor een periode dat de avondklok geldt noodzakelijk zal zijn om het risico van (vuur)wapenbezit en -gebruik terug te kunnen dringen;

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  dat het met het oog op deze omstandigheden strikt noodzakelijk is (ter voorkoming van gevaar voor personen en ter bestrijding van ongeregeldheden) het hierna omschreven gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied waar de Officier van Justitie de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid en 52, derde lid van de Wet wapens en munitie kan toepassen (preventief fouilleren) gedurende de periode waarvoor de aanwijzing geldt;

Gelet op artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijk Verordening gemeente weert en artikelen 151b en 174b van de Gemeentewet;

Gelet op het overleg zoals bedoeld in artikel 14 van de Politiewet 1993 (driehoeksoverleg);

 

BESLUIT

 

 • 1.

  het volgende gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert:

  • a.

   de gemeente Weert, zoals is opgenomen in de bijlage van dit besluit;

  • b.

   en de daarin gelegen voor publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven daaronder begrepen.

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 28 januari 16.30 uur en van kracht is tot 10 februari 2021 04.30 uur.

Weert, 28 januari 2021 16.00 uur

De burgemeester van de gemeente Weert,

C.C. Leppink-Schuitema

 

Niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan burgemeester. Het adres is:

Postbus 950

6000 AZ WEERT

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • -

  uw naam, adres, datum en handtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);

 • -

  de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

 

Spoed

Is uw bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of digitaal aanvragen:

 

 • -

  met een brief:

 • Stuur uw verzoekschrift naar:

 • De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg

 • Sector Bestuursrecht

 • Postbus 950

 • 6040 AZ ROERMOND

 

Bijlage 1: Veiligheidsrisicogebied ten behoeve van preventief fouilleren